04-01-07

Multiculturalisme versus Amerikanisme

Dit artikel plaats ik hier even. Het is misschien wat lang, maar sommige dingen kan men niet korter schrijven. Ik hoop dat diegenen die nu spelen met de toekomst van onze nakomelingen er even over nadenken. Bovendien sluit het nauw aan met het artikel ALL EUROPEAN LIFE DIED IN AUSCHWITZ”


Multiculturalisme versus Amerikanisme
01-01-2007 - Anders Wellebeeke - Het vrije volk

De Amerikaanse smeltkroes en het Europese multiculturalisme zijn paradoxaal genoeg verwante concepten: het zijn allebei recepten voor een culturele identiteit die losstaat van etniciteit. Het belangrijkste verschil is alleen dat de Amerikaanse smeltkroes prima werkt, terwijl het multiculturalisme totaal is mislukt.

Het is al zo vaak opgeschreven. De kiem voor het multiculturalisme is de vernietiging van de joden door de nazi's. Sinds de komst van de gastarbeiders worden immigranten vergeleken met de joden. Deze vergelijking heeft zich zo zeer vermenigvuldigd dat het voor veel mensen de ultieme toetssteen voor het handelen is geworden. Al het denken en al het doen is ervan afgeleid.

Het spook van de holocaust waart in die zin nog altijd rond in ons land. In feite is de gedachte aan holocaust zo allesoverheersend dat het de belangrijkste psychologische scheidslijn tussen links en rechts is geworden. Die scheidslijn bestaat uit een soort mythische toekomstverwachting.


Linkse mensen verwachten vroeg of laat een herhaling van de holocaust. Daarin zullen Europeanen de rol van de nazi's en immigranten de rol van de joden vervullen. Linkse mensen stellen bij hun beslissingen alles in het werk om de door hen verwachte holocaust te voorkomen. Dat doen ze door stelselmatig de positie van Europeanen te verzwakken en die van immigranten te versterken. Het sluitstuk daarvan was de uitdrukkelijke openstelling van ons grondgebied voor andere culturen, de bekende integratie met behoud van eigen taal en cultuur. Deze uitnodiging tot kolonisatie, die inmiddels geslaagd is gebleken, was een poging van links om de mogelijkheid van de nieuwe holocaust voorgoed uit te bannen.

Omgekeerd herkennen rechtse mensen niet zo zeer het westerse als wel het islamitische culturele erfgoed als fascistoïde. Het gebrek aan democratisch draagvlak, de wijdverbreide verwerping van de scheiding tussen kerk en staat, en het virulente antisemitisme bij moslims vormen daartoe serieuze aanleiding. Helaas bevestigt dit rechtse inzicht linkse mensen juist in hun idee dat de Europeanen de nieuwe nazi's zullen zijn. De uitspraak van Marco Pastors dat de islamisering lijkt op het opkomend nazisme, betekende voor hen alleen maar dat Pastors zelf een nazi is. Het gevolg is dat links nog krampachtiger steun biedt aan de fascistoïde islam. Dit mechanisme verklaart ook voor een deel waarom de politieke correctheid in de vorige eeuw zo verstikkend kon worden.

Het multiculturalisme is dus zeer zeker ontsprongen aan de linkse angst voor de nieuwe holocaust. Maar ook een andere factor, die veel minder goed is belicht, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de Multiculturele Samenleving. Het multiculturalisme lijkt paradoxaal genoeg een gespiegeld soort Amerikanisme.

Het idee dat het Amerikanisme en het multiculturalisme verwant zijn lijkt onlogisch. Immers, linkse Europeanen, de vormgevers van het multiculturalisme, staan bekend om hun haat jegens Amerika. Waarom zouden zij zich door het Amerikaans cultuurmodel laten inspireren?

Het antwoord is natuurlijk dat links stiekem toch altijd met een scheef oog heeft gekeken naar de relatief succesvolle assimilatie van alle mogelijke "rassen" en culturen in Amerika. De Amerikaanse identiteit is niet zozeer op etniciteit gebaseerd zoals in Europa, maar op idealen. Na de ervaring met het racistische nationaal-socialisme sprak dat de Europeaan zeer aan. Het multiculturalisme lijkt dan ook een poging om de raciale smeltkroes van het Amerikanisme te kopiëren naar Europa. Er is alleen één probleem: de Amerikaanse smeltkroes werkt prima, terwijl zijn Europese tegenhanger grootscheeps is mislukt.

Het wonder van de Amerikaanse smeltkroes draait op twee dingen: een krachtige nationale identiteit en het kapitalisme. De Amerikaanse identiteit, die nauwelijks op etnische achtergrond is gestoeld, maar veeleer op de idealen van vrijheid en geluk, maken dat immigranten meestal binnen een enkele generatie hun lot verbinden aan de Amerikaanse traditie. Het kapitalisme zorgt ervoor dat mensen zichzelf bedruipen, wat alleen mogelijk is door totale integratie in de Amerikaanse maatschappij. Beide mechanismen, ook wel bekend als de Amerikaanse Droom, zijn sterke middelpuntzoekende krachten die elke nieuwe generatie bijeenhouden.

Helaas zijn patriottisme en kapitalisme precies de twee dingen waar links Europa niets van moet hebben. Sterker nog, ze zijn het brandpunt van de virulente Europese yankofobie. Sinds de Tweede Wereldoorlog verwerpt de linkse intelligentsia behalve natuurlijk het racisme ook alles wat zweemt naar nationalisme. De afkeer van het kapitalisme, dat miljoenen mensen gered heeft van de armoede der geschiedenis, zit nog veel dieper. Het kapitalisme is zijn kwade reuk sinds de opkomst van het Marxisme in Europa eigenlijk nooit meer kwijtgeraakt. Maar zonder deze twee essentiële middelpuntzoekende krachten is het Europese model nooit meer dan een illusie geweest.

Wakker geworden uit de multiculturele droom merkt de burger dat zijn samenleving is veranderd in één grote integratiefabriek die eigenlijk helemaal niet werkt. De ongekend grote aantallen nieuwkomers zijn in steeds mindere mate opgegaan in de Europese culturen. Integendeel, de oude Europese nationale identiteiten, die deels gebaseerd waren op etniciteit, zijn door de demografische schoktherapie domweg achterhaald geworden. Maar anders dan in de Nieuwe Wereld is er geen nieuwe identiteit voor in de plaats gekomen. De middelpuntvliedende krachten die zijn ontketend door massale immigratie hebben al tientallen jaren vrij spel en de West-Europese landen bevinden zich in een stadium van afnemende integriteit en toenemende instabiliteit. De rellen in de Franse banlieus, die veel weg hebben van een stammenoorlog, zijn volgens sommigen nog maar het begin.

Mensen willen hun culturele lot verbinden aan winnende tradities. De Amerikaanse cultuur is duidelijk zo een winnende traditie met een heldere ontstaansgeschiedenis en een zekere toekomst. Dat ligt in West-Europa wel anders. Het resultaat van de Europese Droom is geen glorieuze cultuurmozaïek, zoals ons altijd werd voorgespiegeld door de multiculturalisten. Wat er dankzij de Europese afkeer van assimilatie plaatsvindt, is iets wat decennialang niet gezegd of gedacht mocht worden: onze culturele traditie wordt vervangen door een andere culturele traditie.

Oude Europeanen wonen in toenemende mate in een maatschappelijke orde die niet langer de hunne is. In de Nederlandse grote steden leeft men nu al in de zekerheid dat er spoedig een islamitische meerderheid zal doorbreken. Maar de burger kijkt verder vooruit en ziet de toekomst van zijn land met het verstrijken van de tijd steeds vager worden, niet scherper. Anders dan links vaak beweert is het zogenaamde maatschappelijk onbehagen dan ook niet het gevolg van de toenemende globalisering of van de krimpende verzorgingsstaat. Terwijl de Amerikaanse samenleving bruist van vertrouwen en energie, ligt hier het knagende gevoel deel uit te maken van een tanende cultuur als een grauwsluier over de alledag.

Het multiculturalisme mag dan wel door de meesten zijn verlaten, door Tony Blair zelfs uitdrukkelijk verworpen, het afschaffen van deze destructieve ideologie biedt geen oplossing voor het culturele niemandsland dat er het directe gevolg van is. Een terugkeer naar de nationale identiteit gebaseerd op etniciteit en geschiedenis is inmiddels onmogelijk. Hoeveel Surinamers en Marokkanen herkennen zich in de Nederlandse opstand tegen de Spanjolen? De herinnering van Balkenende aan de VOC-mentaliteit werd een splijtzwam, geen inspiratiebron. Maar ook het alternatief, de volledige omarming van het Amerikanisme of iets wat erop lijkt, is gezien de huidige anti-Amerikaanse stemming bij zowel het linkse als het islamitische volksdeel volstrekt ondenkbaar.

"Nederland ontbeert een bezielend verband," zei Frits Bolkestein in Buitenhof. "Wat is dat verband dan? Ik heb mezelf vaak die vraag gesteld. Ik geloof nu dat we niet verder kunnen gaan dan de wet." Bolkestein heeft zeker gelijk wanneer hij de wet als minimale gemeenschappelijke basis voor onze samenleving accepteert. Maar is de wet alleen sterk genoeg om de raciale, culturele en religieuze splijtkrachten te bezweren? Misschien wel. Een nieuwe eed van trouw aan de Grondwet, zoals Ayaan Hirsi Ali bepleit, kan beslist geen kwaad. Maar een Grondwet alleen blijft wat aan de magere kant. Het land met een van de sterkste grondwettelijke tradities ter wereld, Frankrijk, is tegenwoordig een van de meest instabiele maatschappijen in de regio.

Misschien bestaat onze grootste opgave dan wel uit het vinden van een nieuwe, conservatievere culturele formule. Een recept voor een nieuwe identiteit die krapper is dan de grenzeloze identiteit van het multiculturalisme, maar ruimer dan de oude, door etniciteit beperkte Hollandse identiteit. Een identiteit die de verkeerde mensen uitsluit en de juiste mensen insluit. Een recept dat het ingewikkelde rijpingsproces van het oude Nederlanderschap, zoals Leon de Winter het ooit noemde, vernieuwt, maar niet wegvaagt. Een eenvoudig waardenrecept dat zowel welvaart als verbondenheid oplevert. Kortom, een formule waarmee we de toekomst kunnen terugveroveren.

Toegegeven, het is een moeilijke opgave. Misschien zelfs een onmogelijke, maar een beter voornemen voor het nieuwe jaar kan ik me op dit moment niet bedenken.


12:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Rechts Vlaanderen schat kansen van Lijst Dedecker laag in

--------------------------------------------------------------------------------

Conservatief rechts en extreem rechts achten de kans op succes voor de Lijst Dedecker min of meer onbestaande. Toch vrezen sommige VB'ers dat 10 juni voor de partij het begin van het einde dreigt te worden.

Voor het VB is Jean-Marie Dedecker sowieso slecht nieuws. De angst dat de Oostendse senator aan de haal gaat met cruciale procenten is groot. Maar ondanks de officiële uitnodigingen om in kartel te gaan, is de angst bij het VB om met Dedecker scheep te gaan nog groter. "Stel dat Dedecker in kartel gaat en een pak stemmen haalt, wie gaat hem dan binnen de partijlijn laten kleuren?"

Vijf maanden tijd heeft Jean-Marie Dedecker om zijn nieuwe partij de noodzakelijke bekendheid te geven. Daarom valt straks wellicht de keuze op de naam Lijst Dedecker. Maar volgens politici van N-VA, VLOTT en VB strijdt Dedecker een op voorhand verloren strijd. "Ik raak er meer en meer van overtuigd dat Jean-Marie geen schijn van kans heeft om de kiesdrempel te halen", zegt Hugo Coveliers (VLOTT). "Linkse kranten zullen er alles aan doen om Jean-Marie uit te spelen als strijdmiddel tegen het VB, maar de lezers van uw krant zijn geen VB-kiezers. We spreken trouwens nog altijd met elkaar. Ik sluit op het vlak van samenwerking nog altijd niets uit."

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht niet dat Dedecker de kaap van de 5 procent rondt. "Ik ben slecht geplaatst om mij uit te spreken over de kansen van Dedecker, maar als ik moet antwoorden dan zeg ik eerlijk dat het nagenoeg onmogelijk wordt om de kiesdrempel te halen. Dedecker staat voor een gigantische logistieke en financiële uitdaging om zijn lijsten samen te stellen en bekend te maken. Van Dedecker gaat ongetwijfeld een sterk electoraal appel uit, maar de tijd dringt. Bovendien heeft hij met het VB concurrentie die in dezelfde vijver vist."

Die redenering geldt ook in omgekeerde richting, beseft VB-voorzitter Frank Vanhecke, die de lat voor 10 juni op 18 procent legt, 6 procent minder dan in 2004. "Ik wil wat dat betreft geen fouten meer maken", zegt Vanhecke. "Het is duidelijk dat dit voor ons moeilijke verkiezingen worden. Voor het eerst worden we geconfronteerd met concurrentie op het eigen front."

Toch is de VB-voorzitter ervan overtuigd dat Dedecker geen schijn van kans maakt om de kiesdrempel te halen. "De ex-VLD'ers die de VLD te links vinden, stemden in 2004 al op het VB. Vanuit de VLD moet Dedecker niet veel stemmen meer verwachten en ik zie geen reden waarom onze kiezers op Dedecker zouden stemmen. Er is geen vertrouwensbreuk tussen ons en onze kiezers. We beschouwen Dedecker als een concurrent, maar niet als een vijand."

Insiders bespeuren niettemin grote zenuwachtigheid in de rangen van het VB. "Dedecker betekent kiezen tussen pest en cholera. De Lijst Dedecker betekent stemmenverlies, maar het alternatief is nog erger. Officieel nodigt de partij Dedecker nog steeds uit om in kartel te gaan, maar men wil hem liever niet. De schrik voor een Antwerps Coveliersscenario in het groot leeft sterk. De hoge electorale score van Coveliers heeft gemaakt dat Dewinter het in stemmenaantal moest afleggen tegen Patrick Janssens. Dat wil men niet nog eens meemaken. Dedecker op een senaatslijst betekent gemakkelijk 300.000 stemmen. Wellicht meer dan om het even wie anders. Zo'n man krijgt macht in de partij en dat is geen aangename gedachte."
_________________

Rechts Vlaanderen schat kansen van Lijst Dedecker laag in

--------------------------------------------------------------------------------

Conservatief rechts en extreem rechts achten de kans op succes voor de Lijst Dedecker min of meer onbestaande. Toch vrezen sommige VB'ers dat 10 juni voor de partij het begin van het einde dreigt te worden.

Voor het VB is Jean-Marie Dedecker sowieso slecht nieuws. De angst dat de Oostendse senator aan de haal gaat met cruciale procenten is groot. Maar ondanks de officiële uitnodigingen om in kartel te gaan, is de angst bij het VB om met Dedecker scheep te gaan nog groter. "Stel dat Dedecker in kartel gaat en een pak stemmen haalt, wie gaat hem dan binnen de partijlijn laten kleuren?"

Vijf maanden tijd heeft Jean-Marie Dedecker om zijn nieuwe partij de noodzakelijke bekendheid te geven. Daarom valt straks wellicht de keuze op de naam Lijst Dedecker. Maar volgens politici van N-VA, VLOTT en VB strijdt Dedecker een op voorhand verloren strijd. "Ik raak er meer en meer van overtuigd dat Jean-Marie geen schijn van kans heeft om de kiesdrempel te halen", zegt Hugo Coveliers (VLOTT). "Linkse kranten zullen er alles aan doen om Jean-Marie uit te spelen als strijdmiddel tegen het VB, maar de lezers van uw krant zijn geen VB-kiezers. We spreken trouwens nog altijd met elkaar. Ik sluit op het vlak van samenwerking nog altijd niets uit."

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht niet dat Dedecker de kaap van de 5 procent rondt. "Ik ben slecht geplaatst om mij uit te spreken over de kansen van Dedecker, maar als ik moet antwoorden dan zeg ik eerlijk dat het nagenoeg onmogelijk wordt om de kiesdrempel te halen. Dedecker staat voor een gigantische logistieke en financiële uitdaging om zijn lijsten samen te stellen en bekend te maken. Van Dedecker gaat ongetwijfeld een sterk electoraal appel uit, maar de tijd dringt. Bovendien heeft hij met het VB concurrentie die in dezelfde vijver vist."

Die redenering geldt ook in omgekeerde richting, beseft VB-voorzitter Frank Vanhecke, die de lat voor 10 juni op 18 procent legt, 6 procent minder dan in 2004. "Ik wil wat dat betreft geen fouten meer maken", zegt Vanhecke. "Het is duidelijk dat dit voor ons moeilijke verkiezingen worden. Voor het eerst worden we geconfronteerd met concurrentie op het eigen front."

Toch is de VB-voorzitter ervan overtuigd dat Dedecker geen schijn van kans maakt om de kiesdrempel te halen. "De ex-VLD'ers die de VLD te links vinden, stemden in 2004 al op het VB. Vanuit de VLD moet Dedecker niet veel stemmen meer verwachten en ik zie geen reden waarom onze kiezers op Dedecker zouden stemmen. Er is geen vertrouwensbreuk tussen ons en onze kiezers. We beschouwen Dedecker als een concurrent, maar niet als een vijand."

Insiders bespeuren niettemin grote zenuwachtigheid in de rangen van het VB. "Dedecker betekent kiezen tussen pest en cholera. De Lijst Dedecker betekent stemmenverlies, maar het alternatief is nog erger. Officieel nodigt de partij Dedecker nog steeds uit om in kartel te gaan, maar men wil hem liever niet. De schrik voor een Antwerps Coveliersscenario in het groot leeft sterk. De hoge electorale score van Coveliers heeft gemaakt dat Dewinter het in stemmenaantal moest afleggen tegen Patrick Janssens. Dat wil men niet nog eens meemaken. Dedecker op een senaatslijst betekent gemakkelijk 300.000 stemmen. Wellicht meer dan om het even wie anders. Zo'n man krijgt macht in de partij en dat is geen aangename gedachte."
_________________

Rechts Vlaanderen schat kansen van Lijst Dedecker laag in

--------------------------------------------------------------------------------

Conservatief rechts en extreem rechts achten de kans op succes voor de Lijst Dedecker min of meer onbestaande. Toch vrezen sommige VB'ers dat 10 juni voor de partij het begin van het einde dreigt te worden.

Voor het VB is Jean-Marie Dedecker sowieso slecht nieuws. De angst dat de Oostendse senator aan de haal gaat met cruciale procenten is groot. Maar ondanks de officiële uitnodigingen om in kartel te gaan, is de angst bij het VB om met Dedecker scheep te gaan nog groter. "Stel dat Dedecker in kartel gaat en een pak stemmen haalt, wie gaat hem dan binnen de partijlijn laten kleuren?"

Vijf maanden tijd heeft Jean-Marie Dedecker om zijn nieuwe partij de noodzakelijke bekendheid te geven. Daarom valt straks wellicht de keuze op de naam Lijst Dedecker. Maar volgens politici van N-VA, VLOTT en VB strijdt Dedecker een op voorhand verloren strijd. "Ik raak er meer en meer van overtuigd dat Jean-Marie geen schijn van kans heeft om de kiesdrempel te halen", zegt Hugo Coveliers (VLOTT). "Linkse kranten zullen er alles aan doen om Jean-Marie uit te spelen als strijdmiddel tegen het VB, maar de lezers van uw krant zijn geen VB-kiezers. We spreken trouwens nog altijd met elkaar. Ik sluit op het vlak van samenwerking nog altijd niets uit."

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht niet dat Dedecker de kaap van de 5 procent rondt. "Ik ben slecht geplaatst om mij uit te spreken over de kansen van Dedecker, maar als ik moet antwoorden dan zeg ik eerlijk dat het nagenoeg onmogelijk wordt om de kiesdrempel te halen. Dedecker staat voor een gigantische logistieke en financiële uitdaging om zijn lijsten samen te stellen en bekend te maken. Van Dedecker gaat ongetwijfeld een sterk electoraal appel uit, maar de tijd dringt. Bovendien heeft hij met het VB concurrentie die in dezelfde vijver vist."

Die redenering geldt ook in omgekeerde richting, beseft VB-voorzitter Frank Vanhecke, die de lat voor 10 juni op 18 procent legt, 6 procent minder dan in 2004. "Ik wil wat dat betreft geen fouten meer maken", zegt Vanhecke. "Het is duidelijk dat dit voor ons moeilijke verkiezingen worden. Voor het eerst worden we geconfronteerd met concurrentie op het eigen front."

Toch is de VB-voorzitter ervan overtuigd dat Dedecker geen schijn van kans maakt om de kiesdrempel te halen. "De ex-VLD'ers die de VLD te links vinden, stemden in 2004 al op het VB. Vanuit de VLD moet Dedecker niet veel stemmen meer verwachten en ik zie geen reden waarom onze kiezers op Dedecker zouden stemmen. Er is geen vertrouwensbreuk tussen ons en onze kiezers. We beschouwen Dedecker als een concurrent, maar niet als een vijand."

Insiders bespeuren niettemin grote zenuwachtigheid in de rangen van het VB. "Dedecker betekent kiezen tussen pest en cholera. De Lijst Dedecker betekent stemmenverlies, maar het alternatief is nog erger. Officieel nodigt de partij Dedecker nog steeds uit om in kartel te gaan, maar men wil hem liever niet. De schrik voor een Antwerps Coveliersscenario in het groot leeft sterk. De hoge electorale score van Coveliers heeft gemaakt dat Dewinter het in stemmenaantal moest afleggen tegen Patrick Janssens. Dat wil men niet nog eens meemaken. Dedecker op een senaatslijst betekent gemakkelijk 300.000 stemmen. Wellicht meer dan om het even wie anders. Zo'n man krijgt macht in de partij en dat is geen aangename gedachte."
_________________

Rechts Vlaanderen schat kansen van Lijst Dedecker laag in

--------------------------------------------------------------------------------

Conservatief rechts en extreem rechts achten de kans op succes voor de Lijst Dedecker min of meer onbestaande. Toch vrezen sommige VB'ers dat 10 juni voor de partij het begin van het einde dreigt te worden.

Voor het VB is Jean-Marie Dedecker sowieso slecht nieuws. De angst dat de Oostendse senator aan de haal gaat met cruciale procenten is groot. Maar ondanks de officiële uitnodigingen om in kartel te gaan, is de angst bij het VB om met Dedecker scheep te gaan nog groter. "Stel dat Dedecker in kartel gaat en een pak stemmen haalt, wie gaat hem dan binnen de partijlijn laten kleuren?"

Vijf maanden tijd heeft Jean-Marie Dedecker om zijn nieuwe partij de noodzakelijke bekendheid te geven. Daarom valt straks wellicht de keuze op de naam Lijst Dedecker. Maar volgens politici van N-VA, VLOTT en VB strijdt Dedecker een op voorhand verloren strijd. "Ik raak er meer en meer van overtuigd dat Jean-Marie geen schijn van kans heeft om de kiesdrempel te halen", zegt Hugo Coveliers (VLOTT). "Linkse kranten zullen er alles aan doen om Jean-Marie uit te spelen als strijdmiddel tegen het VB, maar de lezers van uw krant zijn geen VB-kiezers. We spreken trouwens nog altijd met elkaar. Ik sluit op het vlak van samenwerking nog altijd niets uit."

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht niet dat Dedecker de kaap van de 5 procent rondt. "Ik ben slecht geplaatst om mij uit te spreken over de kansen van Dedecker, maar als ik moet antwoorden dan zeg ik eerlijk dat het nagenoeg onmogelijk wordt om de kiesdrempel te halen. Dedecker staat voor een gigantische logistieke en financiële uitdaging om zijn lijsten samen te stellen en bekend te maken. Van Dedecker gaat ongetwijfeld een sterk electoraal appel uit, maar de tijd dringt. Bovendien heeft hij met het VB concurrentie die in dezelfde vijver vist."

Die redenering geldt ook in omgekeerde richting, beseft VB-voorzitter Frank Vanhecke, die de lat voor 10 juni op 18 procent legt, 6 procent minder dan in 2004. "Ik wil wat dat betreft geen fouten meer maken", zegt Vanhecke. "Het is duidelijk dat dit voor ons moeilijke verkiezingen worden. Voor het eerst worden we geconfronteerd met concurrentie op het eigen front."

Toch is de VB-voorzitter ervan overtuigd dat Dedecker geen schijn van kans maakt om de kiesdrempel te halen. "De ex-VLD'ers die de VLD te links vinden, stemden in 2004 al op het VB. Vanuit de VLD moet Dedecker niet veel stemmen meer verwachten en ik zie geen reden waarom onze kiezers op Dedecker zouden stemmen. Er is geen vertrouwensbreuk tussen ons en onze kiezers. We beschouwen Dedecker als een concurrent, maar niet als een vijand."

Insiders bespeuren niettemin grote zenuwachtigheid in de rangen van het VB. "Dedecker betekent kiezen tussen pest en cholera. De Lijst Dedecker betekent stemmenverlies, maar het alternatief is nog erger. Officieel nodigt de partij Dedecker nog steeds uit om in kartel te gaan, maar men wil hem liever niet. De schrik voor een Antwerps Coveliersscenario in het groot leeft sterk. De hoge electorale score van Coveliers heeft gemaakt dat Dewinter het in stemmenaantal moest afleggen tegen Patrick Janssens. Dat wil men niet nog eens meemaken. Dedecker op een senaatslijst betekent gemakkelijk 300.000 stemmen. Wellicht meer dan om het even wie anders. Zo'n man krijgt macht in de partij en dat is geen aangename gedachte."
_________________

Rechts Vlaanderen schat kansen van Lijst Dedecker laag in

--------------------------------------------------------------------------------

Conservatief rechts en extreem rechts achten de kans op succes voor de Lijst Dedecker min of meer onbestaande. Toch vrezen sommige VB'ers dat 10 juni voor de partij het begin van het einde dreigt te worden.

Voor het VB is Jean-Marie Dedecker sowieso slecht nieuws. De angst dat de Oostendse senator aan de haal gaat met cruciale procenten is groot. Maar ondanks de officiële uitnodigingen om in kartel te gaan, is de angst bij het VB om met Dedecker scheep te gaan nog groter. "Stel dat Dedecker in kartel gaat en een pak stemmen haalt, wie gaat hem dan binnen de partijlijn laten kleuren?"

Vijf maanden tijd heeft Jean-Marie Dedecker om zijn nieuwe partij de noodzakelijke bekendheid te geven. Daarom valt straks wellicht de keuze op de naam Lijst Dedecker. Maar volgens politici van N-VA, VLOTT en VB strijdt Dedecker een op voorhand verloren strijd. "Ik raak er meer en meer van overtuigd dat Jean-Marie geen schijn van kans heeft om de kiesdrempel te halen", zegt Hugo Coveliers (VLOTT). "Linkse kranten zullen er alles aan doen om Jean-Marie uit te spelen als strijdmiddel tegen het VB, maar de lezers van uw krant zijn geen VB-kiezers. We spreken trouwens nog altijd met elkaar. Ik sluit op het vlak van samenwerking nog altijd niets uit."

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht niet dat Dedecker de kaap van de 5 procent rondt. "Ik ben slecht geplaatst om mij uit te spreken over de kansen van Dedecker, maar als ik moet antwoorden dan zeg ik eerlijk dat het nagenoeg onmogelijk wordt om de kiesdrempel te halen. Dedecker staat voor een gigantische logistieke en financiële uitdaging om zijn lijsten samen te stellen en bekend te maken. Van Dedecker gaat ongetwijfeld een sterk electoraal appel uit, maar de tijd dringt. Bovendien heeft hij met het VB concurrentie die in dezelfde vijver vist."

Die redenering geldt ook in omgekeerde richting, beseft VB-voorzitter Frank Vanhecke, die de lat voor 10 juni op 18 procent legt, 6 procent minder dan in 2004. "Ik wil wat dat betreft geen fouten meer maken", zegt Vanhecke. "Het is duidelijk dat dit voor ons moeilijke verkiezingen worden. Voor het eerst worden we geconfronteerd met concurrentie op het eigen front."

Toch is de VB-voorzitter ervan overtuigd dat Dedecker geen schijn van kans maakt om de kiesdrempel te halen. "De ex-VLD'ers die de VLD te links vinden, stemden in 2004 al op het VB. Vanuit de VLD moet Dedecker niet veel stemmen meer verwachten en ik zie geen reden waarom onze kiezers op Dedecker zouden stemmen. Er is geen vertrouwensbreuk tussen ons en onze kiezers. We beschouwen Dedecker als een concurrent, maar niet als een vijand."

Insiders bespeuren niettemin grote zenuwachtigheid in de rangen van het VB. "Dedecker betekent kiezen tussen pest en cholera. De Lijst Dedecker betekent stemmenverlies, maar het alternatief is nog erger. Officieel nodigt de partij Dedecker nog steeds uit om in kartel te gaan, maar men wil hem liever niet. De schrik voor een Antwerps Coveliersscenario in het groot leeft sterk. De hoge electorale score van Coveliers heeft gemaakt dat Dewinter het in stemmenaantal moest afleggen tegen Patrick Janssens. Dat wil men niet nog eens meemaken. Dedecker op een senaatslijst betekent gemakkelijk 300.000 stemmen. Wellicht meer dan om het even wie anders. Zo'n man krijgt macht in de partij en dat is geen aangename gedachte."
_________________

Rechts Vlaanderen schat kansen van Lijst Dedecker laag in

--------------------------------------------------------------------------------

Conservatief rechts en extreem rechts achten de kans op succes voor de Lijst Dedecker min of meer onbestaande. Toch vrezen sommige VB'ers dat 10 juni voor de partij het begin van het einde dreigt te worden.

Voor het VB is Jean-Marie Dedecker sowieso slecht nieuws. De angst dat de Oostendse senator aan de haal gaat met cruciale procenten is groot. Maar ondanks de officiële uitnodigingen om in kartel te gaan, is de angst bij het VB om met Dedecker scheep te gaan nog groter. "Stel dat Dedecker in kartel gaat en een pak stemmen haalt, wie gaat hem dan binnen de partijlijn laten kleuren?"

Vijf maanden tijd heeft Jean-Marie Dedecker om zijn nieuwe partij de noodzakelijke bekendheid te geven. Daarom valt straks wellicht de keuze op de naam Lijst Dedecker. Maar volgens politici van N-VA, VLOTT en VB strijdt Dedecker een op voorhand verloren strijd. "Ik raak er meer en meer van overtuigd dat Jean-Marie geen schijn van kans heeft om de kiesdrempel te halen", zegt Hugo Coveliers (VLOTT). "Linkse kranten zullen er alles aan doen om Jean-Marie uit te spelen als strijdmiddel tegen het VB, maar de lezers van uw krant zijn geen VB-kiezers. We spreken trouwens nog altijd met elkaar. Ik sluit op het vlak van samenwerking nog altijd niets uit."

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht niet dat Dedecker de kaap van de 5 procent rondt. "Ik ben slecht geplaatst om mij uit te spreken over de kansen van Dedecker, maar als ik moet antwoorden dan zeg ik eerlijk dat het nagenoeg onmogelijk wordt om de kiesdrempel te halen. Dedecker staat voor een gigantische logistieke en financiële uitdaging om zijn lijsten samen te stellen en bekend te maken. Van Dedecker gaat ongetwijfeld een sterk electoraal appel uit, maar de tijd dringt. Bovendien heeft hij met het VB concurrentie die in dezelfde vijver vist."

Die redenering geldt ook in omgekeerde richting, beseft VB-voorzitter Frank Vanhecke, die de lat voor 10 juni op 18 procent legt, 6 procent minder dan in 2004. "Ik wil wat dat betreft geen fouten meer maken", zegt Vanhecke. "Het is duidelijk dat dit voor ons moeilijke verkiezingen worden. Voor het eerst worden we geconfronteerd met concurrentie op het eigen front."

Toch is de VB-voorzitter ervan overtuigd dat Dedecker geen schijn van kans maakt om de kiesdrempel te halen. "De ex-VLD'ers die de VLD te links vinden, stemden in 2004 al op het VB. Vanuit de VLD moet Dedecker niet veel stemmen meer verwachten en ik zie geen reden waarom onze kiezers op Dedecker zouden stemmen. Er is geen vertrouwensbreuk tussen ons en onze kiezers. We beschouwen Dedecker als een concurrent, maar niet als een vijand."

Insiders bespeuren niettemin grote zenuwachtigheid in de rangen van het VB. "Dedecker betekent kiezen tussen pest en cholera. De Lijst Dedecker betekent stemmenverlies, maar het alternatief is nog erger. Officieel nodigt de partij Dedecker nog steeds uit om in kartel te gaan, maar men wil hem liever niet. De schrik voor een Antwerps Coveliersscenario in het groot leeft sterk. De hoge electorale score van Coveliers heeft gemaakt dat Dewinter het in stemmenaantal moest afleggen tegen Patrick Janssens. Dat wil men niet nog eens meemaken. Dedecker op een senaatslijst betekent gemakkelijk 300.000 stemmen. Wellicht meer dan om het even wie anders. Zo'n man krijgt macht in de partij en dat is geen aangename gedachte."
_________________

Gepost door: Goede oude vriend | 21-01-07

De commentaren zijn gesloten.