01-06-07

Smaad aan de islam erger dan de genocide in Darfour

Vandaag staat men niet verder, maar het opzet is overduidelijk:
smaad jegens godsdienst wordt voortaan weerhouden als en geldige reden voor de beperking van de vrijheid van meningsuiting.
Op 30 maart 2007 kwam de resolutie namens de OIC en op initiatief van Pakistan opnieuw te berde in Genève.
Daar vergaderde de Raad voor de Mensenrechten, die weliswaar nog steeds ernstig twijfelt over de schending van de mensenrechten in Darfour maar met aplomb een resolutie goedkeurt waarbij ‘de internationale gemeenschap verzocht wordt smaad jegens godsdienst - inzonderheid de islam - te bestrijden’ ( A/HRC/4/L.12).

In het Memorie van Toelichting luidt het: ‘De Raad is zeer bezorgd over de pogingen om de islam te verbinden met terrorisme, geweld en schending van de mensenrechten. Hij stelt met grote ongerustheid de verscherping vast van de lastercampagne tegen de godsdiensten en sedert de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001, de verwijzing naar de moslimminderheden volgens etnische en religieuze criteria’.


LEES HIER VERDER

15:53 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

heeft die raad van de mensenrechten zich ook afgevraagd waarom men de islam durft te verbinden aan terrorisme...? hoe zou dat toch komen?

Gepost door: jos | 01-06-07

Smaad! Ik maakte net een nieuwe Mohammed cartoon...zie url...

Gepost door: Tiberius | 01-06-07

De OIC landen Hebben jullie het artikel in Liberales helemaal gelezen?
Het is bijzonder belangrijk om vooral het laatste deel te lezen waarin staat:

In afwachting vraagt de Raad met aandrang de Staten strenge maatregels te nemen om de verspreiding te verbieden van documenten en ideeën die de godsdiensten beledigen en verder, de verspreiding te verbieden van racistische of xenofobe documenten en ideeën die een godsdienst of zijn aanhangers viseren en die aanzetten tot haat, vijandschap of racistisch en religieus geweld. Deze tekst doelt duidelijk op een inperken van de vrijheid van meningsuiting waar het om ‘smaad aan de godsdienst’ gaat. De Staten worden bijgevolg opgevorderd om hun grondwet, wetgeving en onderwijsprincipes in die zin te wijzigen. ‘Insgelijks nodigt de Raad de Staten met aandrang uit om binnen het bestek van hun juridische en constitutionele stelsels, een adequate bescherming te waarborgen tegen handelingen van haat, discriminatie, intimidatie en dwang ingevolge smaad aan de religie, om alle mogelijke maatregelen te treffen om tolerantie en eerbied voor alle godsdiensten en hun waardestelsels te bevorderen en hun rechtssystemen te vervolledigen met intellectuele en morele strategieën om haat en religieuze onverdraagzaamheid te bestrijden’.

Tenslotte vraagt de Raad met aandrang dat de Staten ‘een strenge controle zouden uitoefenen op al hun personeel, daarin begrepen ordehandhavers, militairen, ambtenaren en het onderwijzend personeel, opdat zij, in de uitoefening van hun taken, de religie zouden eerbiedigen. Te dien einde zullen zij een speciale opleiding genieten’.

Deze resolutie werd aanvaard met 24 stemmen tegen 14 en 9 onthoudingen. Stemden voor: de lidstaten van de OIC (de Organisatie van de Islamitische Conferentie), gesteund door China, Cuba, de Russische Federatie, Zuid Afrika, Mexico, de Filippijnen, Sri Lanka en Mauritius.

Dat wil zeggen dat de 57 lidstaten die aangesloten zijn bij het OIC, of voluit de Organisatie van de Islamitische Conferentie beslissen wat wij hier mogen lezen, schrijven, denken doen of zeggen. En ze worden daarin gesteund door landen die het al evenmin goed voorhebben met de mensenrechten. Landen die geen andere religieuze overtuigingen of vreemdelingen tolereren op hun eigen heilig grondgebied gaan ons voorschrijven wat mag en niet mag in Europa en wij moeten ons daarbij neerleggen.

Ik hoop dat de ernst van deze stemming doordringt?


Gepost door: Janice | 02-06-07

Mooi gedaan Tiberius!

Gepost door: Jef | 02-06-07

tiberius@
zijde gij uw leven moe ?
die cartoons zijn dodelijk beste man!

Gepost door: incence | 02-06-07

De grootste vergissing die de heersende politieke kaste ooit heeft gemaakt was de erkenning van de islam als officiële eredienst in dit land. Er zal zelfs nog geen begin van oplossing gemaakt worden zolang die niet wordt teruggedraaid.

Gepost door: Antichrist | 02-06-07

De grove fout die het westen maakt is dat men de islam als een religie beschouwt, waar het in feite een politieke beweging is vermomd als godsdienst. Zo is het natuurlijk makkelijk: begin een gevaarlijke nieuwe politieke stroming, noem ze godsdienst, en niemand mag nog kritiek uiten. Hadden Marx en Hitler dat maar eerder beseft...

Gepost door: Jef | 03-06-07

Komaan zeg, Moslims kunnen best wel tegen een grapje hoor!Bin Laden komt geregeld naar mijn blog en is een echt lachebekje!

Gepost door: Tiberius | 04-06-07

De commentaren zijn gesloten.