02-06-07

Luister even naar Gerolf Annemans

Gerolf Annemans (Small)Nu Laurette Onkelinx ook nog voor de verkiezingen de DNA-onderzoeken boycot, zodat criminelen helemaal vrij spel krijgen is het belangrijk om even na te denken voor welke partij u gaat stemmen.
Vooraleer u naar de stembus trekt, lees eerst even de toespraak van Gerolf Annemans op het “Verkiezingscongres ‘Vlaamse kracht’ – Stadsschouwburg Antwerpen” - van woensdag 30 mei 2007

Goede vrienden,

Allemaal dank voor uw komst, vrienden militanten, weerom vele duizenden hier bijeen. U kan zich niet voorstellen hoeveel kracht uw komst ons geeft, hoeveel energie u opnieuw geeft aan de vermoeide en in sommige gevallen door buitengewone tekenen van uitputting gekenmerkte kandidaten. Dank dus voor uw kracht en energie aan het begin van wat toch het belangrijkste stuk is van zo’n campagne namelijk de laatste veertien dagen.

Wie volgens mij, vrienden, nog meer te beklagen is dan wij kandidaten en militanten, dat zijn de Vlaamse kiezers. Dat zijn mevrouw en meneer Kiezer mevrouw en meneer K uit VL. Die moeten de komende weken uit de wirwar van beloften en voorspellingen hun keuze maken. En proberen helder doorheen al de valkuilen van het kiezersbedrog toch hun doel te bereiken.

Ik ga hier vandaag kort drie tips meegeven aan mevrouw en meneer K uit VL.

Tip nummer 1: Besef dat het federale verkiezingen zijn en dat ge dus als Vlamingen maar een halve stem hebt.

Tip nummer 2: Plaats om nadien niet bedrogen uit te komen de geloofwaardigheid vooraan op uw verlanglijstje.

En tip nummer drie: Stem voor democratie.


Tip nummer 1: Besef dat het federale verkiezingen zijn en dat ge dus als Vlamingen maar een halve stem hebt.


Als er mij de laatste weken iets is opgevallen dan is het dat veel mensen die ik tegenkom niet erg veel onderscheid maken. Voor veel kiezers maakt het niet veel uit of ze nu voor gemeente of Vlaams Parlement of voor wat dan ook gaan kiezen. Laten we dus mevrouw en meneer K één ding duidelijk op het hart drukken: bij verkiezingen over Kamer en Senaat maakt het nog meer uit dan anders of ge ja dan neen Vlaams Belang stemt. Bij federale verkiezingen hebt ge namelijk meer reden dan anders om Vlaams Belang te stemmen. Want na verkiezingen als deze, na federale verkiezingen moet er een federale regering worden gevormd. En wegens de grondwettelijke pariteit in het koninkrijk België moet de helft van die regering gevormd worden door verkozenen uit een ander land, een land waar Vlamingen geen kiesrecht hebben en waar Vlamingen niet voor of niet tegen de regeringspartijen, laat staan voor of tegen de regeringsleden kunnen stemmen.

Met een beeld wat concreter gemaakt: in Vlaanderen was de minister van Justitie en was de beslissende overheid inzake veiligheid en misdaadbestrijding de afgelopen vier jaar ene Laurette Onkelinx. In Vlaanderen werd Justitie dus de afgelopen vier jaar bestuurd vanuit de maatschappelijke visie van een zekere Parti Socialiste. De gevolgen zijn bekend: van een Justitie zoals wij die in Vlaanderen zouden willen is de afgelopen jaren niks in huis gekomen.

Meer nog: er is bestuurd vanuit een visie die haaks, diametraal volledig tegengesteld is aan de visie die Vlaanderen daarover via de opeenvolgende verkiezingsoverwinningen van het Vlaams Belang op tafel heeft gelegd.

Die vaststelling is perfect – maar dan ook perfect - geïllustreerd door Di Rupo zelf, toen die begin mei tijdens de slotmeeting van Segolène Royal in Rijsel de socialistische visie op veiligheid in een moment van euforie totaal bloot gaf. Volgens hem was de harde aanpak die Sarkozy aankondigt, de aanpak die een versterking van politie, rechtbanken en gevangenissen voorziet, volgens hem was dat een verwerpelijke uiting van de door Segolènes PS en van de door zijn PS verworpen en bestreden – wat hij noemde – Société Violente.

Let op: ge moet dat dus even tot u laten doordringen en goed laten doordringen. Volgens deze linkse wereldvisie is niet de crimineel, is niet de volledig uit de hand gelopen, is niet de ondanks massale vrijlatingen toch nog in uitpuilende gevangenissen zichtbare aangroei van misdadigheid en gangsterisme een uiting van een gewelddadige samenleving. Neen: in de visie van de PS is het een samenleving die tegen misdadigheid hard en krachtdadig wil optreden die la société violente wordt genoemd. Geen wonder dus dat Vlaanderen de afgelopen vier jaar verder is ondergedompeld in onveiligheid en corruptie. Geen wonder dan ook: met deze PS op Justitie, dat Vlaanderen inzake veiligheid is bestuurd volgens het Charleroi model. En geen wonder dan ook is het, dat de Vlamingen van plan zijn om hard af te rekenen met een VLD die daar vier jaar lang op heeft staan zien en die dat zonder morren heeft laten gebeuren.

Wij willen een Vlaamse Justitie, wij willen een Vlaamse Politie, wij willen een Vlaamse sociale zekerheid en een Vlaamse arbeidsmarkt, niet omdat wij willen splitsen om te splitsen maar omdat wij het beu zijn om als Vlamingen alsmaar het omgekeerde te krijgen van wat wij vragen en omdat wij het beu zijn om links bestuurd te worden vanuit een schijndemocratie in het buitenland.

Tip nummer 2 aan mevrouw en meneer K uit VL: Plaats - om nadien niet bedrogen uit te komen - de geloofwaardigheid vooraan op uw verlanglijstje.

Ik hoor de afgelopen dagen weer van alles beloven en aankondigen, maar in vredesnaam: mevrouw en meneer K uit VL: vraag u telkens af, zijn ze geloofwaardig.

Als ik deze week Verhofstadt campagne zie voeren afwisselend met Louis Michel en met Didier Reynders (een meer Belgische partij dan de VLD, de Verhofstadt Laten Doen partij, is nauwelijks nog denkbaar) als ik deze week dus Verhofstadt een fiscaal plan zie ontvouwen onder de noemer “Wij liberalen treden niet toe tot de volgende regering als die de belastingen niet verlaagt” dan vraag ik mij af: zijn deze heren niet allebei verantwoordelijk niet alleen voor de aflopende regering maar ook voor de daarvoor regerende regering? Zijn deze heren niet allebei verantwoordelijk voor het feit dat wij inzake lasten op arbeid nu de wereldtop aanvoeren, dat wij inzake globale fiscale druk staan te glimmen op de derde plaats van de wereldranglijst? Komaan zeg: mag het inzake geloofwaardigheid, een beetje meer zijn alstublief ?

Als ik de Spa vertegenwoordigers bezig hoor over het verdedigen van de pensioenen, het welvaartsvast maken van pensioen en uitkeringen, terwijl ik over het Zilverfonds niks meer hoor vermits – bij gebrek aan begrotingsoverschotten – dat Zilverfonds nu een lege doos blijkt te zijn dan zeg ik: gij socialisten gij zijt dit jaar onafgebroken 20 jaar zelf aan de macht. Als ik de Spa minister nu voor de tweede verkiezingscampagne achtereen hoor pleiten voor de afschaffing van de Wet Lejeune zonder dat ze er nà de verkiezingen zelfs nog maar één woord aan vuil maken dan zeg ik: Komaan zeg: mag het inzake geloofwaardigheid, een beetje meer zijn alstublief ?

En als ik dan Yves Leterme bezig zie en die gebruikt zijn televisiespreektijd om in te gaan op immigratie en op de drugs dan denk ik: Is Yves Leterme niet de leider van de partij waarvan de volksvertegenwoordigers die in de Kamercommissie Naturalisaties zetelen de afgelopen 8 jaren zonder ooit één dossier af te keuren mee mogelijk hebben gemaakt dat 337.000 vreemdelingen Belg werden? Is dat dezelfde? Is Yves Leterme niet de leider van de partij die in haar bestuur twee voormalige ministers van Justitie telt die in omzendbrieven en ministerieel beleid de onomkeerbare grondslagen hebben gelegd voor de liberalisering van soft drugs ? Komaan zeg: mag het inzake geloofwaardigheid, een beetje meer zijn alstublief ?

Neen vrienden, de CD&V mag er dan al – in vergelijking met de VLD die er bij staat als een ingezakte taart – de CD&V mag er dan al bij staan als een glimmend schijnbaar splinternieuw spiegelpaleis: de Vlaming moet niet vergeten dat die CD&V spiegels de twee oude CVP karkassen verbergen die nog altijd en overal opduiken: 1. de nog altijd alomtegenwoordige oppermachtigheid van de ACV en de CM vleugels, kijk maar naar de manier waarop deze week de plannen voor een splitsing van de Sociale Zekerheid deskundig naar het achterplan zijn geschoven. 2. de zucht naar macht in de allereerste plaats. Ook als het respecteren van de gedane kiesbeloftes slechts vijf minuten politieke moed vergt: ook dàn ging de macht bij de CVP en gaat de macht bij de CD&V boven àlles.

In het boek van Bart Laeremans over de politiek van de Vlaamse Regering in Vlaamse Rand rond Brussel is het voldoende aangetoond: noch de CD&V noch de Nva maken het verschil. Zij maken zelfs helemaal geen verschil.

Ik vraag mij dat trouwens af, als ik Bart De Wever zo over het algemeen bezig hoor dan vraag ik mij dat af: zou die Bart De Wever, zou deze Mozes die zijn dorstig NVA volk door de droge woestijn naar het Beloofde CD&V Land heeft gebracht: zou die Bart De Wever zélf geloven wat hij zegt? Zou Bart De Wever niet een beetje toch zijn geweten horen rommelen als hij op televisie plots bij het naderen van het moment der waarheid Yves Leterme begint te horen zeggen dat solidariteit in de Sociale Zekerheid voorop staat en dat een regionalisering in het voordeel van alle mensen moet zijn? Wat is dàt voor iets? Wat is dàt eigenlijk voor onzin ? Een regionalisering zal in het voordeel van de Vlamingen zijn ja, maar niet noodzakelijk in het voordeel van de Franstalige Sociale Zekerheid. Integendeel. Daar zal dan voor het eerst en voor lange tijd de tering naar de nering moeten worden gezet. Dus als splitsing van de sociale zekerheid onmiddellijk in eenieders voordeel moet zijn meneer Leterme, meneer De Wever zou het dan nu niet geloofwaardiger zijn om gewoon te zeggen: wij zijn onze staart aan het intrekken, er komt géén splitsing van de Sociale Zekerheid. Het is het een of het is het ander.

En dan heb ik ook nog tip nummer 3 aan de Vlaamse kiezer: stem voor democratie.

De komende verkiezingen zullen bepalend zijn, of wij dat nu graag hebben of niet, voor het al dan niet stop zetten van een aantal tendensen die zich de afgelopen jaren hebben afgetekend. Hoewel Vlamingen zich nooit hebben mogen uitspreken over de invoering van de multiculturele samenleving, is met name de groeiende kritiek daarop wel door de heersende klasse met een repressieachtige jacht op de Vlaamsnationale oppositie aangepakt.

Nooit is er een referendum geweest, nooit een enquête of een volksbevraging over de multicuturele samenleving, maar toch is gebeurd wat er is gebeurd. Toen de Vlaming begon op te merken dat er serieuze facturen en prijskaartjes aan de multiculturele samenleving vast hingen werden steeds strengere versies van de racismewet door de heersende klasse uitgevaardigd om de Vlaming de mond te snoeren. Door de heersende klasse werden zelfs nog meer, veelal onaangepaste of zelfs onaanpasbare vreemdelingen doorgeschoven naar de grote steden en nadien ook naar de kleine steden. Toen de vervreemding in de wijken bij de veelal kleine Vlaamse man en vrouw totaal was en de kleine man en vrouw niks anders meer hadden dan hun Vlaams Blok, werd door de heersende klasse de grondwet veranderd zodat het Vlaams Blok door de heersende klasse voor de rechter kon gebracht worden en vervolgens verboden.

Toen vervolgens het Vlaams Blok het Vlaams Belang werd, werden door de heersende klasse meteen de wetten aangepast, waarna een aantal afgevaardigden van de heersende klasse in het Parlement een beschuldigingsakte konden indienen om het Vlaams Belang voor een aantal rechters te brengen, rechters die de heersende klasse eerst zelf had aangeduid en die – kort na de aanstaande verkiezingen - geacht zullen worden te oordelen over de financiering van het Vlaams Belang.

Onderwijl heeft de heersende klasse bij monde van de minister van Justitie Onkelinx een door haar echtgenoot geëist en wellicht door hemzelf geschreven wetsontwerp ingediend waardoor een eenvoudige veroordeling wegens racisme – hoe licht ook - automatisch zou leiden tot een tienjarige onmogelijkheid om in het koninkrijk nog politiek te kunnen bedrijven. Slechts door een uiterste parlementaire krachtinspanning heeft de Vlaams Belang fractie dit wetsontwerp kunnen tegenhouden maar het is zeker dat de PS het meteen na de verkiezingen opnieuw zal indienen.

De kiezers van 10 juni mogen en moeten het weten: het Vlaams Belang wordt bedreigd. Maar als de kiezers achter ons blijven staan, dan zullen wij blijven spreken en zullen wij blijven zeggen wat de Vlamingen willen dat wij zeggen. Trouwens: wie zou het anders nog zeggen? Wij zullen blijven verder strijden en voor iedere Vlaams Belanger die zij verwijderen staan tien andere Vlaams Belangers klaar. Wij geven niet op.

En over democratie gesproken: er is nog iets vrienden.

Ik zou graag ook wat duidelijkheid hebben in de komende dagen over de kwestie van de regularisatie van illegalen.

Het probleem van de illegaliteit is een ernstig vraagstuk, ernstiger dan ooit. Uit een parlementaire vraag van het Vlaams Belang is gebleken dat alleen al de medische hulp aan illegalen onder de eerste PS regering van Verhofstadt gestegen is van 4,6 miljoen naar 23,3 miljoen euro. Ik haal dit cijfer niet aan om over medische hulp te spreken maar om de mogelijke vervijfvoudiging van de illegaliteit aan te stippen.

De linkerzijde van vandaag vindt dat de meer dan 12000 illegalen per jaar die de VLD-er Dewael de laatste tijd papieren heeft gegeven, niet voldoende zijn en kwam enkele dagen geleden op straat voor een nieuwe collectieve regularisatie, na de verkiezingen. Die linkerzijde werd versterkt door Spirit, tot nu toe nog altijd een regeringspartij. De PS vraagt een collectieve regularisatie in haar verkiezingsprogramma. Is het dan in de aanloop van federale verkiezingen, vanuit democratisch oogpunt niet logisch dat ik hier vraag: Leterme, Vande Lanotte, Verhofstadt, gij drie kandidaat premiers, zult gij na 10 juni meewerken aan het collectief produceren van papieren voor illegalen ja of neen?

Ik had nog een aantal andere tips willen meegeven aan de kiezer. Onder andere de tip om de nagedachtenis aan slachtoffers van misdaden met zich mee te nemen in het kieshokje. Stacy en Nathalie, tien jaar na Dutroux toch nog vermoord door een onterecht vrijgelaten gevaarlijke pedofiel. Guido Demoor doodgeslagen omdat hij niet stilzwijgend de andere kant opkeek in zijn Antwerpse lijnbus. En zovele zovele anderen.

Maar goed: ik had gezegd drie tips. Laat ik het hierbij houden. Na deze drie tips Zelfbestuur, geloofwaardigheid en democratie, is het voor mevrouw en meneer K naar mijn oordeel niet moeilijk om te kiezen.

Het zou moeilijk zijn zoniet onmogelijk zijn indien zij slechts de keuze zouden hebben tussen 3 partijen en zeker indien ze een nog veel beperkter keuze zouden hebben tussen slechts drie premiers. Maar gelukkig staan mevrouw en meneer Kiezer voor een heel andere keuze.

Er is namelijk ook uw, er is namelijk ook ons, er is namelijk ook hun Vlaams Belang.

De Vlamingen staan op een kantelmoment, een moment waarop hun rechten en hun plichten volledig in onevenwicht dreigen te geraken. De Vlamingen moeten uit de wurggreep van links en van de progressieve VLD geraken. Links dat vastgedraaid is in zijn eigen paradoxen en dat door zijn zogenaamde brede wereldvisie en de open kranen politiek inzake immigratie de eigen arbeiders en de eigen kleine man in de problemen en in de werkloosheid heeft gebracht. De Vlamingen moeten afgeraken van de politici met kniegewrichten in hun hals waarmee die politici alleen maar ja kunnen knikken tegen Franstalige manitoes. De Vlamingen moeten weten dat alleen een sterke samenleving rechtvaardigheid kan scheppen en dat alleen een complexloos besef van onze eigenheid zoals die zonder oogkleppen maar ook zonder naïviteit voorvloeit uit ons Vlaams en uit ons Europees nationalisme die sterke samenleving kan vorm geven waarin normen en waarden verdedigd worden en waarin recht en orde gehandhaafd worden. Een samenleving waarin de cultuur gemeenschappelijk is en de herkenbaarheid bron wordt van een vrijwillige solidariteit. Een natie waarin opnieuw hoop heerst en optimisme. Een Vlaamse natie waarin de toekomst opnieuw toekomst heeft. Dat is vrienden, geen loze dromerigheid maar een plicht die wij hebben ten aanzien van onze kinderen en kleinkinderen.

Want vrienden, ik herinner mij nog als de dag van gisteren mijn eerste partijpolitieke actie. Ik was pas lid geworden van het Vlaams Blok en het was toen - ik geloof - veertig jaar geleden dat de Berlijnse Muur was opgericht. En met ons radicaal anti-communisme gaven wij lucht aan ons protest door het ontwerpen van een ons inziens uiterst geschikte militante actie. Wij kwamen bijeen op het Antwerpse secretariaat alwaar als ik mij goed herinner Johan Van Brusselen en Xavier Buisseret toen een aanhangwagen met een vijftiental grote zakken bouwafval hadden klaargezet. In het Antwerps genoemd: brikkajon Het was ons plan de inhoud van die zakken uit te storten op de inkomtrappen van de statige villa die in een of andere luxewijk van Wilrijk dienst deed als consulaat van de Sowjet Unie. Gelukkig was er toen ook al Filip Dewinter bij die met zijn toen al scherp op persaandacht gerichte geest aan ons vroeg of iemand de pers had verwittigd. Toen bleek dat dit over het hoofd gezien was stopten wij onderweg aan een telefooncel en begonnen lukraak journalisten en fotografen te bellen. De actie zelf werd snel en wel in beeld gebracht zowel door zoemende beveiligingscamera’s van Sowjets als door de fotograaf van de Gazet Van Antwerpen wier foto werd gepubliceerd met een veelzeggend en deugddoend onderschrift.

Ik haal deze anekdote hier aan om te vertellen hoe toen alom meewarig werd gedaan tegen ons. Iedereen in de deftige politieke partijen en in de media vond ons ingevolge die actie maar rare snuiters, veel te weinig democratisch, verblind door een primitief anti-communisme en gespeend van voldoende realiteitszin. Net als nu Bart De Wever ons zegt, zeiden de meeste politici dat wij maar wat nutteloos aan de kant stonden te roepen in plaats van door goede relaties te onderhouden, de gematigde dialoog met de Sowjetunie op gang te houden. Als wij toen zouden hebben gerepliceerd dat onze actie kaderde in het geloof dat die onrechtvaardige Sowjet staat op instorten stond, en dat nog geen tien jaar later heel de wereld bij het brikkajon van de Berlijnse Muur zou staan juichen, dan zouden wij zeker rijp zijn genoemd voor een psychiatrische behandeling.

Wat ik wil zeggen is, vrienden, als onze zaak rechtvaardig is, dan hebben wij alle reden om ze vol te houden. Dromen mogen dan bedrog zijn: het dromen van een betere toekomst voor Vlaanderen, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen, is dat zeker en vast niet en de droom waarin wij voor geen enkele prijs het geloof zullen opgeven is die ene en ultieme droom: het onafhankelijke Vlaanderen.

18:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Ondertussen heeft ook onze labiele anorexiapatient die dacht dat ze een minister was, Freya, zich gemeld in het kopvoddendebat: ze is tegen het verbod, wie had wat anders verwacht. Ik zie ze nog met een moslim trouwen en zelf een kopvod omdoen. Ze zal dan voor de rest ook wel wat minder vlees mogen laten koud worden als nu.

En in Beersel hebben ze er iets op gevonden om moslims uit het provinciaal zwembad te weren: zwemshorts en bermuda's zijn niet meer toegestaan! Moslims blijken een hekel te hebben aan zwembroekjes, vandaar. Hoe zou dat toch komen?

Voor moslima's blijken geen speciale maatregelen nodig te zijn, die mogen sowieso niet buitenkomen. Niet gaan zwemmn, niet naar de discotheek, niet naar concerten voor verdraagzaamheid, niet naar de 20 km van Brussel, nergens zie ik kopvodden. Alleen achter het loket, op straat en in scholen.

En er is nog goed nieuws: nu in Belgie de eerste madrassa opengaat, worden er in Holland 3 gesloten wegens belabberde schoolresultaten en wanbeheer.

Gepost door: Jef | 02-06-07

We hebben het toch over oversekste Freya, het fille-a-papa'tje dat als ze eertijds in de gemeenteraad haar goesting niet kreeg met haar kop op tafel begon te boenken tot ze gelijk kreeg? Ik word nog altijd misselijk als ik me bedenk hoe die dankzij Logebroeder Bracke naar de top van de politiek is gekatapulteerd. Ja ja, "Het VB moet met alle middelen bestreden worden", nietwaar logebroeder Jacky Goris? Zelfs een compleet incompetente persoon als Freya een ministerzetel onder haar gat schuiven is goed, zolang ze maar de politiek correcte zever uitbalkt.

Ja aan de kopvodloze maatschappij!

Gepost door: Antichrist | 02-06-07

Ik kreeg overigens net nog een ketting-mail van "vrienden" die vol triomf oreren dat het VB op de terugweg is, want dat hoe langer hoe minder jongeren die voor het eerst mogen gaan stemmen VB zouden kiezen. Met een triomfantelijke oproep om toch maar niet voor de 'verzuurde fascisten' te stemmen en de mail naar zo veel mogelijk mensen door te sturen. Bij mij werkt zo'n oproep natuurlijk compleet omgekeerd, als ik al niet tal van goede redenen had om VB te stemmen dan had ik ze nu wel gevonden. Waarschijnlijk werd die peiling uitgevoerd op Stella Maris of zo, want in de Knack van vorige week stond net het tegengestelde. Ook met een paar vrienden op café verleden week kwam er niets als ranzige anti-VB haatpraat uit, weliswaar na een paar pinten, ik had alleen maar waterkes gedronken, ik was gelukkig noch nuchter genoeg om mijn mond te houden. Sorry dat ik niet moedig genoeg ben om tegen zoiets in te gaan, maar ik heb geen zin om gebroodroofd te worden, ik heb een familie te onderhouden. Hoe ver is het nu toch ooit kunnen komen dat je in een westerse democratie zoals de onze angstig moet zijn om je politieke mening te verkondigen? 't Is hier precies China!

Nog acht daagjes... ik weet echt niet meer welke kant het gaat opgaan. Enerzijds is de anti-VB-sfeer nog nooit zo hitsig geweest als nu, langs de andere kant: er zijn toch nog genoeg verstandige, weldenkende mensen over me dunkt die niet in dit soort stemmingmakerij trappen, dus het resultaat zou voor VB, zoals ik hoop, toch nog positief kunnen uitdraaien.

Gepost door: Antichrist | 02-06-07

waren alle politici maar als Gerolf Annemans! wat zou het goed leven zijn in Vlaanderen!

Gepost door: jos | 02-06-07

Gerolf Annemans is het levende bewijs dat al wie denkt dat rechts in Vlaanderen synoniem is van dom, het bij het verkeerde eind heeft. Ben ik even bij dat ik in Antwerpen mag gaan kiezen, dan kan ik Annemans alvast bedenken met een voorkeurstem (alhoewel ik er ook een geef aan Bart De Bie, al was het alleen al omdat hij als zondebok heeft moeten dienen).

Gepost door: Antichrist | 03-06-07

Denk de moslims weg uit de wereld en de kranten zijn nog half zo dik. Vandaag ook nog in het nieuws: fundamentalisten worden bestookt door het Libanese leger, Amerikanen vuren raket af op radicalen in Somalie, reuze-drugssmokkel ontdekt op Zaventem, en aanslag op JFK Airport verijdeld in New York. De enige gemeenschappelijke deler in al deze verhalen is de islam.

Annemans: "En wegens de grondwettelijke pariteit in het koninkrijk België moet de helft van die regering gevormd worden door verkozenen uit een ander land, een land waar Vlamingen geen kiesrecht hebben"

Aha zo zit dat dus, dat wist ik nog niet. Het parlement mag dan 60% vlaams zijn, de regering slechts 50%.

Gepost door: Jef | 03-06-07

40/60 Ja, 50/50 in de Kamer en Senaat.

Walen hebben 1,5 stem - Vlamingen 0,5 stem en zelfs daarmee wordt nog gefoefeld.

Gepost door: Marc | 03-06-07

een bedenking toch nog even een bedenking maken over die "zonder Jihad straat" een prachtinitiatief van VB....Men doet geloven dat er slechts een kleine minderheid bestaat van radicale Moslims...en de overige Islaaaaam aanhangers slechts in vrede met ons willen leven....indien dat zo zou zijn !!! dan hadden er geen tegenbetogers geweest of Moslims die scheldwoorden roepen....dan had men zelfs achter onze actie gestaan en openlijk verklaart .... inderdaad... wij zijn ook tegen geweld... wij willen zoals iedereen in vrede met elkaar leven...maar niks van dit alles , integendeel...spijtig dat gezond verstand ver te zoeken is bij onze politieke wonders en zijn slaafjes...zelfs ne Janssens moet nu toch stilaan gaan beseffen in wat voor wespennet hij zijn hand heeft gestoken...onze "burgervader staat met zijn billen bloot voor joker...Vlaanderen gaat een spannende toekomst tegemoet

Gepost door: Rene | 03-06-07

Marc,

Hoe komen die 86 vlaamse verkozenen dan in het federale parlement dat 150 leden telt?

Gepost door: Jef | 03-06-07

Sorry het zijn er 88, dwz bijna 59%:

SPA-Spirit: 23

VLD: 25

NVA: 1

VB: 18

CDV: 21

http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/depute/hemiN.pdf

Gepost door: Jef | 03-06-07

het links krapuul heeft zich nog eens in zijn ware gedaante getoond in rostock! met honderden gewonden tot gevolg. dat zijn diezelfde soort die het Vlaams Belang aanvallen. schoon volk die "groene" soort!!

Gepost door: jos | 03-06-07

Ook in nl krijgt de rode pvda(zoals Spa/Spi) rake klappen de laatste tijd. "Draaikont" Bos heeft er totaal afgedaan.
Lees:www.elsevier.nl
Ex-moslim pvda: "Verraden door partijtop"
Dit artikel bewijst eveneens dat socialisten en moslim niet samen door één deur kunnen.

Gepost door: Toon | 03-06-07

Bij de arrestanten in Rostock waren 16 buitenlanders, van wie merkwaardig genoeg slechts 2 Belgen. PDR en HVM?

Het geweld van Links toont nogmaals duidelijk aan waarom ze zich zo goed kunnen vinden met moslims. Ook de grote socialist Hitler zei ooit dat hij het spijtig vond dat Europa christelijk was en niet islamitisch, want die waren zoveel dapperder.

Gepost door: Jef | 03-06-07

groene bril zevende dag, deze middag.
Mr met de groene bril is zowel fysisch als pshysich ontaard. Moet met burka rondlopen,zoals vriend Flor.
Twee onozelaars samen.

Gepost door: filips | 03-06-07

IS HET NIET ZO ! Als onze mensen over de straat wandelen en ze zien in tegenovergestelde richting een groepje zonnebankgekleurde "jongeren komen" is het dan niet zo... dat onze wandelaars ongerust worden ,ze liever een straatje omgaan...idem trein bus of metro...hoe zou dat komen ?? Is het niet zo dat hun eigen gemeenschap daar totaal niks aan doet om hun "jong" wat beter in't oog te houden...Ik denk bv aan de negers in Brussel "de Mamma's" op eigen initiatief gaan ze erop uit om hun kindertjes ....moesten die het te bont maken even tot de orde te roepen...niks van dit alles bij onze geliefde vredelievende mosslimmertjes...integendeel deze krijgers van Allah zijn een pluspunt.... hoe banger den bange blanke man wordt... hoe meer gehoorzaam hij is...idem onze pracht politiekers...Integendeel omdat toen ze onlangs een voetbalstadion afbraken bij onze noorderburen (vriendenmatch Oranje-Marokko 0-2) ze werden verontschuldigd door hun voorbeelden met zot potske en lange baard...want zo zeggen zij onze jongens krijgen te weinig aandacht(en dan hebben ze dat matchke nog gewonnen, moet ge niet vragen als ze verloren hadden) Gebeurd het bij ons ook niet... dat bij rellen met het nodige vanmdalisme enz ...bepamperd wordt ...vlug een paar VZW-kes bij ...nog meer geld om te investeren in alles wat hun hartje lust....allemaal verloren eurokes...opleiding scholing ... de meeste zijn liever lui dan moe en als zelfstandige wat drugs verhandelen of de "lover" boy uithangen geeft in de kortste keren een mooie bmw .... men laat maar begaan ...bepampering alom moorden worden incidenten ,minder erge feiten wordt kattekwaad en we moeten leren leven met een spatje criminaliteit....ze bewijzen hun gemeenschap een grote dienst...de schrik erinjagen bij onze vlaamse burgers en met de steun van rood en vooral groen "moet het lukken" die achterlijke volgzame bang gemaakte Vlamingen hun wetten op te leggen..Nog niet zo lang geleden een bruine crimineel sterft in de gevangenis...oproer! ontvangst op het schijthuis (kabinet) van madamme Onkeltinckx van de diep getroffen familie...ze beloofde een streng onderzoek...is dat allemaal niet wraakroepend...Toen die "zot" een jonge Marokkaan doodschoot ... ik heb dat meegemaakt het was bangelijk ... ontvangst op het stadhuis grote meeting TV radio alle agenten opgetrommeld
...geen betogingen bij het incident van onze vlaamse buschauffeur...want dat was geen moord enkel een uit de hand gelopen discussie........
zijn dat allemaal geen tekenen aan de wand...indien dat zo verder gaat vrees ik dat er onder ons het echt racisme en haat geboren wordt...en niet enkel "haat" tegenover die bruin smikkels maar ook haat tegen al diegenen die heel die situatie hebben mogelijk gemaakt...ik kan bv die "Vera in'tgroen" met heel hare clan nog niet meer met mijn "gat" bezien ....
(met verontschuldigingen voor de minder mooie uitdrukkingen)
en als laatste is het niet triestig te noemen dat Janice liever niet te herkenbaar in Borgerhout rondloopt ?????? is dat nog normaal te noemen....met dank aan diegene die hebben geholpen dergelijke situatie te scheppen !!!

Gepost door: Rene | 04-06-07

Haha, wat moet ik lachen hier...
Nee, eigelijk zouden we moeten wenen. Want schamen jullie u nie met u rascistische opmerkingen?: "kopvodden..."denkt de moslims uit de wereld"..."fundamentalisten...". Kwist niet dat alle moslims fundamentalisten waren, en ik wist ook niet dat een hoofddoek een kopvod was...Ge zoudt u diep moeten schamen, heel diep. En denkt er maar eens goed overna, alhoewel dat laatste moeilijk gaat zijn voor de meesten onder jullie. gezien degenen die voor Gerolf Annemans stemmen doorgaans een lager gemiddeld IQ hebben...
(of toch zeker geen universitair diploma hebben)

Gepost door: Hans | 13-06-07

Bijna gemist... Ach Hans, bijna hadden we jouw superintelligente bijdrage gemist. Wat erg zeg! Wat een gemis zou dat geweest zijn. Een gat in onze opvoeding.

Maar kom, bij de laatste IQ test had ik 125 en dat is toch wel een pak meer dan Freake die niet eens de vierkantswortel van 25 kent.
Dat is blijkbaar jullie niveau? Laat mij raden, een IQ van 75??

Maar waarschijnlijk heeft ze de verkeerde academische opleiding gevolgd. Eentje waarbij je mocht afschrijven.

Wat een geluk dat de meeste kiezers het eindelijk doorhebben, of toch tenminste diegenen die onze taal kennen, kunnen lezen en schrijven.

Jij bent dus het zoveelste volgzame schaap zonder eigen mening. Kom hier dan niet lullen over IQ's of universitaire studies als je niet weet tegen wie je praat of wie er aan de andere kant hangt.

Bovendien, wie Gerolf Annemans een beetje volgt in het parlement weet dat hij zeer intelligent is. Waarschijnlijk kreeg hij daarom ook veel meer voorkeurstemmen dan je linkse vriendjes.

Gepost door: Janice | 20-06-07

Hmm, ons niveau? Waar haal je het?

Ten eerste heb ik nergens in mijn post beweerd dat ik een socialist, dan wel een SPA-stemmer ben. Dat hebt gij ervan gemaakt.
Maar als ik enkel zou mogen kiezen tussen SPA en Vlaams Belang lijkt het me nogal logisch dat ik voor een niet-rascistische partij ga, ja SPA dan ja.

Ten tweede, een IQ van 125? daz leuk voor jou, maar laat ons niet te hard stoefen, ik had bij de laatste test 132 iqpunten. Ahja, en als je het wilt weten, ik studeer voor Master Handelsingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven, met elk jaar grote onderscheiding ;-).

Een schaap zonder eigen mening lijkt me eerder de gemiddelde VB stemmer. Wist je trouwens al dat als je op de stemtest van de standaard op alles "geen mening" invult, je dan bij vlaams belang uitkomt?

Mijn superintelligente bijdrage? Ik blijf bescheiden, maar ik peins dat er meer niveau in mijn bijdrage zit, dan in alle andere posts op deze hele blog samen. Maar daz nu ook geen spectaculaire prestatie, zodus ik blijf bescheiden.

En zou ge eigelijk nie beter antwoorden op hetgeen ik aankaart, namelijk dat jullie hier behoorlijk tot zeer rascistische uitspraken doen (ik recapituleer: kopvodden, moslimextremisten/fundamentalisten,denkt de moslims uit de wereld, kopvodloze maatschappij)?
En dat jullie u daar eigelijk zou voor moeten schamen?

Gepost door: Hans | 23-06-07

Ik blijf erbij dat iedereen hier zijn mening mag uiten, ook al is het er soms een beetje over.
Het is trouwens al bewezen dat wanneer mensen hun ergernis kunnen neerpennen of uitspreken, ze niet grijpen naar geweld, dus vervul ik hier een sociale taak door mensen te laten schrijven wat ze willen.
Ik denk toch dat je de definitie van het woord bescheiden eens moet nakijken, want blijkbaar snap je dat niet zo goed.
Studeer jij maar vlijtig verder, want het is zo te zien heel hard nodig.

Enne...terwijl je het woord 'bescheiden' opzoekt, kijk ook eens naar de betekenis van racisme, want ook daar heb je wat problemen mee.
Blijkbaar nog werk aan de winkel vooraleer je iets zult bereiken in deze wereld.

Gepost door: Janice | 23-06-07

Rector En ik ben de democratisch verkozen Rector van de Katholieke Universiteit Leuven, en ik ben van mening dat 'kopvodden' moet kunnen, als zelfs ministers en kamervoorzitters het al hebben over mestkevers en mentaal gehandicapten als ze het over honderdduizenden landgenoten hebben.

Een hoofddoek heeft op mij hetzelfde effect als een hakenkruis op een linkse. Vandaar dat ik mijn frustratie uit door de politieke vlag vd islam 'kopvod' te noemen.

Gepost door: Jef | 23-06-07

racisme Ik heb moeilijkheden met het verschil in 'betekenis' te zien tussen het Vlaams Blok en het Vlaams Belang eerlijk gezegd en naar mijn weten is deze eerste partij veroordeelt voor racisme. Dus ik denk dat janice misschien wel eens problemen kan hebben met het woordje racisme.

Gepost door: Tom | 23-06-07

@Hans Doe geen moeite, als je geen racist bent stem je volgens hen Spa, ze kennen maar 2 strekkingen.
Trouwens, als je al deze postings gelezen hebt kan je jezelf maar 1 bedenking maken: kunnen die niks anders dan op alles en iedereen kankeren? Inderdaad het antwoord is neen. Alle (maar dan ook alle) fouten die anderen hebben gemaakt worden dik in de verf gezet terwijl ze zelf nog nooit (inderdaad nog nooit) met een oplossing voor wat dan ook op de proppen gekomen zijn.
De dikke van dalen bevat minder scheldwoorden dan de partij van het volk (haha).Je moet er maar eens op letten, scheldwoorden is zowat het enige wat ze foutloos schrijven, hoewel ze op onnozel nog wat moeten oefenen.

Gepost door: Sien | 24-06-07

Oplossing Hoezo nog nooit een oplossing voorgesteld Sien? Gij zijt ook van de Spa zekers? Of erger?

Neem nu de wekelijkse moorden met een mes in Belgie. Gisteren bv aan de beurs in Brussel, waar een Marokkaanse dakloze het leven liet. Hij was illegaal in het land. Als men het VB voorstel had gevolgd, en alle ilegalen had opgesloten of teruggestuurd, had de man wsl nog geleefd. Prachtig toch, zo'n menslievende partij?

Gepost door: Jef | 24-06-07

Goednieuwsshow Speciaal voor Sien: een webstek met niets dan goed nieuws. Zelfs over Tsjernobil weten ze positief te berichten! (Wel nog reacties gevraagd. Sien?)

Gepost door: Jef | 24-06-07

Nee, ik ben geen Spa'er, waarom denkt iedereen dat toch?
Wat een onzin schrijf je? Op die manier kan je alles naar je hand zetten natuurlijk.
En ik ben niet uit op goed nieuws, net zoals ik niet uit ben op slecht nieuws. het is de waarheid dat telt.
Trouwens of een Marokkaan de dader is of een slachtoffer, die dat ertoe? Geweld is geweld. Je kan iemand niet beoordelen op wat hij is, wel op wie hij is en dat kan je niet op iemands gezicht aflezen.

Gepost door: Sien | 24-06-07

@Jef Speciaal voor Sien: een webstek met niets dan goed nieuws. Zelfs over Tsjernobil weten ze positief te berichten! (Wel nog reacties gevraagd. Sien?)

Het VB is toch voor kernenergie?

Gepost door: Sien | 24-06-07

Kopvod Dat men iets heeft tegen het feit dat sommige onder ons, MENSEN, een hoofddoek dragen (of in dit geval een "kopvod") gaat ver terug in de tijd.
In de kleuterklas werd het ook niet geapprecieerd als "Jef of Janice" een vreemde hoed opzette.
Bij het doorlopen van de fasen die voorafgaan aan volwassenheid maakt deze, tenzij we enorm veel moeite hebben om uit de kleuterfase te klauteren, plaats voor een zekere tolerantie voor goedkope, m.a.w. kinderlijke de-appreciaties.
Jammer is het feit dat net deze voorstanders van het VB , de "intelligente" mensen, dat tikkeltje (zie faseontwikkeling) ontwikkeling missen om in te zien dat het dragen van een hoofddoek geen catastrofale gevolgen voor onze samenleving heeft.

ps: ik stem niet op spa, jammer ...

Gepost door: Matthi | 24-06-07

@Janice Als gelle hier geen rascisten (of nazisten of welk gelijkaardige strekking dan ook), hier se, op uw eigen site: http://janice-laureyssens-visie.skynetblogs.be/post/4636533/forza-flandria.

Een hitlergroet? Dat ge u nog durft te verdedigen..

Gepost door: Hans | 24-06-07

Kopvodden "Een vrouw die zichzelf bedekt vanuit haar liefde voor Allah, legt hiermee niet alleen een verklaring af voor wat ze accepteert, maar ze verklaart er ook mee wat ze AFWIJST! Het is niet de Nederlandse samenleving die gehoofddoekte vrouwen apart zet, DAT DOEN DIE VROUWEN ZELF."( Naema Tahir, voormalig NMa-medewerkster)

"Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven" (Kalim Siddiqui, oprichter Brits moslimparlement.)

Geen catastrofale gevolgen voor onze samenleving, zei u? Onuitstaanbare provocatie van zielepoten van indringers noem ik dat. Mensen die openlijk naar apartheid streven in een land dat hun gastvrij opgenomen heeft. Een pure schande: ze moesten iedere dag op hun knieen bidden dat ze hier mogen blijven. Met hun gat naar Mekka welteverstaan. Buiten met dat superieur ras. Terug onder hun vuile geiten en in hun bidonvilles. Of ik word nog kwaad.

Gepost door: Jef | 24-06-07

Dat is een spottekening uit 't Scheldt.
't Scheldt is een satirisch internetkrantje...hoe dom kan iemand zijn?

De enige die ik ooit de Hitelergroet in alle ernst heb zien brengen was Bert Anciaux.
Is dat niet iemand die voor juliie heel acceptabel is?

Dat je zoiets durft zeggen tegen mij is een ware belediging, de helft van mijn familie werd door de nazi's vermoord, daarom ben ik ook zo bang voor het nieuwe nazisme, onder de vorm van de islam, dat hier nu langzaam maar zeker Europa overspoelt. Dat jullie daaraan meedoen is een ware schande.
Het hoofddoek staat dus gelijk met het dragen van een hakenkruis. Het is een statement, een politieke maar zeker geen religieuze overtuiging.

Gepost door: Janice | 25-06-07

och Sien Och Sien, hoe bescheiden mag en moet een mens toch zijn om oordelen te vellen of vastgeroeste standpunten te uiten, indien deze voortgebracht zijn door de informatie geleverd door onze beperkte bronnen van informatie.
Iedereen met een greintje gezond verstand weet onderhand al wel dat berichtgeving een privilege is van de aan de macht zijnde politieke partijen, de dictaturen waardig.
Lieg er op los , er blijft altijd wel iets hangen.
Staat U nooit eens stil bij wat de reden zou kunnen zijn van radicale uitspraken.
Een dier wordt ook agressief als het in de hoek gedreven is.
Misschien zijn anderen beter geïnformeerd dan u.
Waarheid verandert naarmate men op zoek is naar verklaringen.
Als een volk of individu naar geweld grijpt, fysisch of verbaal, komt het doordat het niet meer op de zelfde golflengte zit van zijn bestuurders.
Hier zijn het de bestuurders die in de fout gaan.
Daarom , Sien, doe zoals ik en ga op zoek. Een ongenuanceerde maar krachtige bijdrage zou onderstaande link kunnen zijn. Op deze wijze zou ik het niet kunnen brengen.
Het brengt je bescheidenheid, alsook beoordelingsvermogen en respect voor iedere vogel zoals hij gebekt is. Na het verbod op moppen komt het verbod op krachttermen.
En wat daarna?
http://www.vrijvanzegel.net/blog2/index.php?/archives/191-De-vos-die-passie-preekt.html

Gepost door: stradi | 25-06-07

@Janice Janice, als zoveel van je familieleden vermoord zijn geweest doort de nazis, waarom ben je dan voor een partij die met de nazis collaboreerde?
Het feit dat gij geen verschil kunt maken tussen Nazisten en Moslims eindigt voor mij hier de discussie.

En Jef,
ik merk aan al uw posts dat jij een zeer gefrustreerd persoon bent. Vergeet dus straks naast het kankeren op moslims zeker niet uw autostuur op te vreten.. dan doet ge nog eens iets nuttigs ;-)

Gepost door: Hans | 26-06-07

ongelofelijk!!!!! Marc Eyskens heeft het in het verleden gezegd dat we in een apenland leven. De vraag is wie zijn de apen???
Ik heb een vermoeden dat dat de huidige ministers zijn. Zij benoemen hun vriendjes voor de hoogste postjes, soms moet je daar een speciaal wetje voor maken. In dit apenland waar het nog goed is om te leven is dat allemaal mogelijk!!
Mij moeten ze niet wijs maken dat de koopkracht zodanig verminderd is!!! Leg me dan is uit dat er nog nooit zoveel boekingen voor reizen zijn gebeurd!!??
Nu zal er weer een betoging zijn van het ABVV en natuurlijk gaat onze "paljas" Cortebeeck volgen, hij wilt geen klanten verliezen.
Weet U Mijnheer Annemans, ik blijf U steunen met vele duizenden, maar ze durven het niet zeggen en dat vind ik jammer!!!!
Vlaamse groeten !!!
Marcel

Gepost door: Marcel Van der Borght | 19-09-08

De commentaren zijn gesloten.