14-08-07

Etienne Vermeersch hoopt op een 'nieuw testament' in de islam.

Ook afvalligen hebben spreekrecht

11-08-2007 - Etienne Vermeersch - de standaard

Etienne Vermeersch vindt niet dat ex-moslim Ehsan Jami te ver gaat. 'Zijn radicalisme, net als dat van Ayaan Hirsi Ali, is nodig om voor velen een middenweg in de islam vrij te maken. Want een verlichte islam is mogelijk.' De oproep van Geert Wilders om de Koran te verbieden is te gek voor woorden. We hebben in Europa vrijheid van meningsuiting. Dat geldt niet alleen, zoals Voltaire al vond, voor die meningen die we goedkeuren, maar ook voor die welke we verafschuwen. Het getuigt van wereldvreemdheid een boek te verbieden dat meer dan een miljard mensen als heilig beschouwen. De stelling dat er in de Koran passussen voorkomen die naar onze normen onaanvaardbaar zijn (over polygamie, slavernij...), is juist. Maar dat geldt eveneens voor de Bijbel. Ten slotte is de vergelijking met Mein Kampf absurd. De Koran is een tekst uit de zevende eeuw die betwistbare passussen bevat, maar bij een welwillende lectuur stelt men toch vast dat barmhartigheid er de centrale deugd is. Iedere soera begint met de woorden bismillahi rahmani rahim 'in naam van God, de barmhartige, de erbarmende' en ook in de tekst lezen we telkens weer: God is barmhartig. Sommige moslims beseffen dit blijkbaar niet, maar als barmhartigheid Gods wezenskenmerk is, dan heeft de mens als basisopgave hem daarin na te volgen. In Mein Kampf daarentegen vormt de haat tegen medemensen, met name de joden, de centrale thematiek: barmhartigheid is daar totaal afwezig.

Als professor Van Doorn zijn aanval alleen op Wilders had gericht (DS 10 augustus), dan had ik hem kunnen volgen. Zijn kritiek betreft echter vooral Ehsan Jami en andere ex-moslims die de islam bekritiseren en zelfs heftig aanvallen. Ze maken het debat kapot, zegt hij. Ik ben het daar niet mee eens. Wie onder de islam geleden heeft, of, zoals Ayaan Hirsi Ali, tot in haar vlees gekwetst werd, heeft eveneens recht op vrije meningsuiting: het recht om uiting te geven aan frustraties en angsten. Ze hebben zelfs het recht zich daarbij te vergissen.

Het debat met de moslims - bij ons en wereldwijd - betreft in essentie de vraag of er een beleving van de islam mogelijk is die strookt met de verworvenheden van de Verlichting, en meer bepaald met de Rechten van de Mens. Dat debat is niet gediend met oppervlakkige gesprekken waarin iedereen vriendelijk wil zijn voor de andere. Op 5 augustus 1990 werd de Cairo Declaration on Human Rights in Islam ondertekend door de vertegenwoordigers van meer dan 45 islamlanden, leden van de Organisation of the Islamic Conference, thans 56 in aantal. Deze OIC verzette zich onlangs nog tegen de amnestie voor de Bulgaarse verpleegsters.

In die 'Verklaring' worden een reeks artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens overgenomen, maar veelal met de toevoeging 'binnen de grenzen van de sharia, en artikel 24 zegt uitdrukkelijk: All the rights and freedoms stipulated in this declaration are subject to the Islamic Shariah. Wie die sharia enigszins kent, kan daar alleen koude rillingen bij krijgen. Terloops, de strijd voor een eigen islamitische verklaring over de mensenrechten, niet gebonden door de Universele Verklaring, werd in gang gezet door Iran, na de revolutie. Diezelfde revolutie voerde in 1979 (als mensenrecht?) ook het huwelijk van kinderen vanaf negen jaar weer in...

Professor Van Doorn is allicht van mening dat het ijveren voor religieuze tolerantie een intern Nederlandse, Belgische, enz. aangelegenheid is, over de aanpassing van onze moslims aan onze rechtsprincipes. De ex-moslims zoals bijvoorbeeld Ayaan, Ehsan Jami, Ibn Warraq, Wafa Sultan - bekijk haar betoog op YouTube - hebben het terecht over de islam zelf. Ze voelen beter dan wie ook aan dat een authentieke aanvaarding van de mensenrechten een diepgaande ommekeer vergt in de interpretatie van de Koran en de Sunna. Om dat proces in de goede richting te sturen is er niet één enkele koninklijke weg.

Er zijn zeker begripvolle debatten nodig tussen moslims, westerse christenen en atheïsten. Er zijn de verdienstelijke pogingen van Irshad Manji en anderen, om vanuit het geloof zelf bij te dragen tot de verandering. Maar in deze beide benaderingen kan het zoeken naar het waardevolle in de islam (dat er zeker is) tot gevolg hebben dat men om de echt hete hangijzers heen loopt. Jaren geleden schreef ik al in verband met de discussies tussen gelovigen en vrijzinnigen bij ons: 'verzoening, ja, maar niet in de mist'. Velen namen het mij kwalijk, maar herhaaldelijk vroeg ik bijvoorbeeld de Kriminalgeschichte des Christentums van KH Deschner niet onder de tafel te vegen. Dat was geen 'onvermogen zich uit het verleden los te maken'. Integendeel, pas als men het kwaad onder ogen durft zien, is een integere verwerking van het verleden mogelijk.

De ex-moslims, met hun soms te agressief betoog, hebben de verdienste telkens weer op de reële knelpunten te wijzen. Het verwijt van 'onvolwassenheid', van 'omgekeerde orthodoxie', lijkt me niet decent in verband met mensen die door hun hele familie werden uitgestoten en die voor hun leven moeten vrezen. Hiermee heb ik niet gezegd dat hun waarheid dé juiste of de enige is. Maar, evenzeer als de moslims die zich door hun aanpak gekrenkt voelen, hebben ook zij recht op respect. Wij, die de strijd grotendeels achter ons hebben, staan voor de taak die tegenstellingen te helpen overwinnen door naar een verzoening te streven die de waarheid niet loochent.

Er zijn passussen in de Koran die niet meer aanvaardbaar zijn, maar er blijven er voldoende over om een verlichte islam mogelijk te maken. Ik geloof daarin. Ik denk hierbij vooral aan de Mekkaanse Sura's, waarin zowel een authentiek religieuze als een sociaal bewogen inspiratie te vinden is en in meerdere ahadith komt dezelfde geest tot uiting. De islam heeft het nog veel moeilijker dan het christendom om het tijdsgebonden en onvolmaakt karakter van de 'Openbaring' te erkennen. Juist daarom misschien is het radicalisme van Ayaan, van Ehsan Jami, van Ibn Warraq, van Wafa Sultan en anderen nodig om voor velen een middenweg zoals die van Irshad Manji vrij te maken.

Etienne Vermeersch is emeritus hoogleraar Ugent

22:26 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Mein Kampf Mein Kampf is even barmhartig voor het arische ras als de koran dat is voor gelovigen, dus daar is geen onderscheid.

De ex-moslims aller landen gaan zich proberen te verenigen heb ik gelezen. Het zal geen grote club worden, de sekte zuigt zijn volgelingen aan als drijfzand. Vooral Iraniers en homosexuelen willen eruit heb ik de indruk.

"Khomeini voerde ook het huwelijk van kinderen vanaf negen jaar weer in...". Ziet ge wel Janice, dat in sommige moslimlanden véél vroeger mag getrouwd worden dan hier? Er is geen vaste leeftijd voorzien, een raad moet beslissen of het kind volwassen genoeg is.

Gepost door: Jef | 14-08-07

En wie gaat dat nieuw testament schrijven? Osama Bin Laden? Moqtada Al Sadr? Hamas? De Ayatollahs? Freddy Thielemans?

... schrik ... HIJ GAAT HET TOCH ZELF NIET DOEN?

Gepost door: Antichrist | 15-08-07

Verlichting Nieuw Testament of Verlichting in de islam zoveel ze willen, maar NIET HIER! Dat ze allemaal teruggaan vanwaar ze gekomen zijn, en thuis experimenteren zoveel ze willen, maar ik wil de islam NIET in Europa!

Gepost door: Jef | 15-08-07

Moet er nog zand zijn? Ik heb altijd gedacht dat het niet goed zat in het koppeke van idioot Vermeersch, maar nu ben ik ervan overtuigd.
Te zot om los te lopen.
Stop met te spreken over tolerante islam want die bestaat niet, het is en blijft een ordinair gewelddadig dominant fanatisme.
Kijk dagelijks naar het WERELDnieuws, niet die gecensureerde gemanipuleerde folklore op (V)RT of in de gecensureerde gemanipuleerde kranten, géén eurocent waard.
Dé core business van die ‘geprezen vredelievende godsdienstfanaten’ door de poco’s uiteraard, is moorden, verkrachten, stenigen, ophangen, discrimineren van vrouwen, dochters 'verkopen', enz. enz., steeds met in het achterhoofd, als ze het bijltje erbij neerleggen, denkend aan de 44 maagden om dan verder te kunnen rotzooien.
Kijk maar weer eens naar Irak, vermoedelijk 500 doden !!! Islam is echt goed bezig, vooral subsidiëren zou ik zeggen, dan kunnen we dat binnen 2 jaar definitief stoppen, want dat 'eist' de nuchtere Vlaming!!!
Wat een huichelarij.
En die Vermeersch, zoiets heeft les gegeven? Arme studenten.
Hij staat nu al op gelijke laagte met die idioot uit Breda, Muskens genaamd.
Ik wist niet dat Altheimer zo een schade kan toebrengen!

Gepost door: Jean | 15-08-07

De Koran is geen Bijbel Zoals de meeste westerlingen en moslims beseft Etienne Vermeersch niet dat de Koran in de (mainstream-)Islam een totaal andere rol speelt dan de Bijbel in het Christendom. Christenen beschouwen het als hun taak of roeping, het voorbeeld van Jezus na te leven, en - terecht of niet - zij beschouwen dat voorbeeld als "tot het uiterste gaan in de liefde". Deze christelijke houding leeft ook bij ongelovigen voort in het moderne humanisme en socialisme. De bijbel speelt voor christenen een ondergeschikte rol: hij leert ons Jezus kennen, maar voor voorschriften daarin geldt: de sabbat is er voor de mens, de mens niet voor de sabbat.
De meeste moslims beschouwen de koran (in christelijke beeldspraak vertaald) als "boekgeworden God". Mohammed, niet de Koran speelt de bemiddelaarsrol. De in de koran neergeschreven wil van God, niet zijn boodschapper, staat centraal.
Daarom kan een verlichte interpretatie van de bijbel tot een moderner christendom leiden, maar is een verlichte Islam slechts mogelijk door de Islam van de koran te bevrijden. Interpretatie is voor koranvolgers immers slechts nodig om alles wat niet in de koran (en secundaire teksten) staat af te leiden uit wat er wel in staat. De koranvoorschriften blijven echter altijd letterlijk geldig. De enige speling die daarin bestaat is de mate waarin het ene koranvers in het licht van een ander vers moet worden beschouwd.
Als God "vlees wordt", gaan gelovigen, die denken dat mensen van het vaderlijke zaad afstammen, dat in de moederlijke akker is gezaaid, de "zuiverheid" van deze menswording gemakkelijk garanderen, door de moeder tot maagd te verklaren, de onbevlekte ontvangenis als maagdelijkheid te interpreteren.
Als God "boek wordt" is het van belang, de auteur van het boek tot analfabeet te verklaren, en zo zijn de moslims na verloop van tijd de "ongeleerdheid" van Mohammed gaan interpreteren. Een analfabeet kon geen enkele ayat zelf hebben verzonnen!
Is islam zonder koran denkbaar? Zo te zien niet, maar dat is een illusie. De neergeschreven koran bestond niet eens tijdens Mohammeds leven, en Abraham, Moses en Jezus worden door moslims als moslims beschouwd, ook al bestond de koran nog niet. Er zijn echter nog vele andere redenen waarom de islam zonder koran kan bestaan, te veel om hier te noemen. Ik beweer zelfs dat een niet-koranieke islam al altijd heeft bestaan. De hoop op een verlichte interpretatie van de koran is echter een impasse. De heer Vermeersch begaat een zeer begrijpelijke, cultureel geconditioneerde, maar potentieel fatale vergissing.

Gepost door: Bart Nijs | 29-08-07

Papfles De koran is in principe niet nodig om een goede moslim te zijn, net zomin als Mein Kampf nodig was om een goede Wehrmachtsoldaat te zijn.

Ze voelen er zich echter gelukkig mee als een kind met een papfles, dus laat hun dat plezier, maar NIET HIER!

Gepost door: anoniem | 29-08-07

De tekst van prof. Vermeersch is op verschillende websites te lezen, en daardoor heb ik mijn reactie per vergissing op de blog van een politieke partij geplaatst. Dat vind ik enerzijds jammer, want bij een partij vallen reacties zoals het "papfles"-commentaar hierboven te verwachten. Anderzijds wil ik best bijdragen tot de discussie in welke partij dan ook. Ik hoop dat u er iets aan hebt. Mocht mijn bijdrage echter slechts leiden tot het bovenstaande soort overwegingen, dat mij al te sterk aan de stijl van radicale moslims herinnert, mag u ze gerust ook weer wissen.

Met vriendelijke groeten,

Gepost door: Bart Nijs | 31-08-07

Bart Nijs Doe nu niet of ge niet wist dat ge op een poltiek blog aan het posten waart, Bart Nijs, en als reacties als de mijne u niet aanstaan, ga uw godgeleerdheid dan op een ander verkopen.

Trouwens, volgens een moslim deze week op tv, is een islam zonder koran slechts denkbaar als de harten vd moslims eruit gehaald worden. Het zit in hun hart en in hun genen, Bart Nijs, niet zozeer in hun boekjes.

Gepost door: anoniem | 31-08-07

Radicalen = minderheid? Bijna helft moskeeën in Groot-Brittannië beheerd door radicalen

Bijna de helft van de moskeeën in Groot-Brittannië wordt beheerd door een radicale soennitische sekte, waarvan de spirituele leider in het Verenigd Koninkrijk de moslims oproept in naam van de islam "hun bloed te vergieten". Dat schrijft The Times vrijdag.

Deobandi

De krant, die een kopie van een politierapport citeert, preciseert dat meer dan 600 van de 1.350 Britse moskeeën beheerd worden door de Deobandi-sekte, een fundamentalistische beweging die vooral in Afghanistan en Pakistan aanwezig is en een islam preekt die bevrijd is van de "immorele" westerse invloed.

De beweging beheert ook 17 van de 26 islamitische seminaries in Groot-Brittannië. Tachtig procent van de moslimverantwoordelijken van het land hebben op die manier een vorming door de sekte gekregen. Een woordvoerder van Scotland Yard kon de informatie van The Times niet bevestigen.

"Duivelse invloed"

Volgens het dagblad veroordeelde de belangrijkste religieuze leider van de beweging in Groot-Brittannië, Riyadh ul-Haq, in het verleden de vriendschap tussen moslims, joden en christenen, omdat hij meende dat "ze de religie van Allah belachelijk maakt". Ook spoorde Ul-Haq zijn volgelingen aan niet in de "duivelse invloed" van niet-moslims te trappen.

"Wij bevinden ons in een gevaarlijke positie. We leven tussen niet-moslims, we werken met hen, we verenigen ons met hen, we sluiten ons bij hen aan en we beginnen hun gewoonten over te nemen", zei hij in een van zijn preken. De religieuze leider weigerde elk commentaar, aldus The Times. (belga/dm)

De Morgen

Gepost door: Jef | 07-09-07

Poldermoslims AMSTERDAM - Achter de geplande aanslag in Duitsland zaten drie moslims: twee van hen waren 'bekeerde' Duitsers. Ook in Nederland dreigt het gevaar van de 'poldermoslims'

Alleen in Duitsland bekeerden zich vorig jaar al 4000 mensen tot de islam. Inmiddels zijn er al 17.000 bekeerlingen. de meesten omdat ze gingen trouwen, maar een groeiend aantal is aan het radicaliseren. Nederlandse Poldermoslims vormen volgens onze AIVD een 'vrij beperkte maar opvallende groep'. De bekendste zijn de broers Jason en Jermaine W. uit de Hofstadgroep.

De Duitse krant Berliner Kurier schreef: 'Als de haat in ons land woont', 'De moordenaars zijn keurige buren of artsen in klinieken, mensen onder ons'. 'Ze groeten beleefd, wonen naast ons en spreken onze taal. Ze zien eruit als de aardige buurman, maar ze zijn het niet. Als je in hun hoofd zou kijken, zou je kippenvel krijgen. Daar woont blinde haat tegen de westerse manier van leven'.

De Duitse krant Bild schreeuwt het uit: hoe kan het mogelijk zijn dat mensen als Fritz G. zich tot de Islam richtten en de meest bloedige aanslag ooit in Duitsland wilde plegen. De aanvoerder van de groep die dood en verderf wilde zaaien werd in 1979 in München geboren. Fritz komt uit een goed nest, vader ingenieur en moeder arts. Na de scheiding van zijn ouders woonde hij vanaf zijn vijftiende bij zijn vader. Troost over de scheiding zocht hij bij Islamitische vrienden en uiteindelijk een moskee waar hij snel radicaliseerde en zichzelf Abdullah ging noemen. Openlijk zei hij de aanslagen van terroristen goed te keuren.

De andere Duitse verdachte bommenlegger is Daniel S. die na een afgebroken Gymnansiumopleiding het foute pad op ging. Na koranstudies in het verre oosten was hij een paar jaar bij het Duitse leger om uiteindelijk in een opleidingskamp voor terroristen op te duiken. De derde verdachte is de in Turkije geboren Asdem Y. (28) die na een korte carriere als kaartjescontroleur op de bus werkloos en en steeds radicaler werd.

De Duitse autoriteiten zijn nog op zoek naar tien voortvluchtige moslims en bekeerlingen.

De Telegraaf

Maar vlg Hijgende Hugo en Linkse Luke is er helemaal niets aan de hand.Gepost door: Jef | 07-09-07

De commentaren zijn gesloten.