14-08-07

Tot 5 september...


Zo, beste mensen, ik ben er vanaf morgen even tussenuit. Op 5 september ben ik terug. Ondertussen staat hier al zoveel dat er zeker nog oudere artikels tussen zitten die jullie nog niet gelezen hebben.

En wanneer je echt niet weet wat doen, bestel dan dit uitstekende boek:

vijfdecolonne
Van W.G. Van Dorian


U kunt het bestellen bij KLIK HIER

Ik ga het verder lezen in het vliegtuig...

Tot later en discussieer hier 'rustig' verder.

22:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Betogen is goed

Wat het Vlaams Belang al 20 jaar voorspelt, schijnt nu eindelijk door te dringen.

11-08-2007 - Marc De Vos - de standaard

Marc De Vos vindt het verbieden van de anti-islambetoging klinkklare nonsens. Meer nog, hij vraagt zich af of de zwijgende meerderheid van gematigde moslims zich niet achter de oproep kan scharen. 'Dat zou het beste antidotum zijn tegen het waas van islamfobie dat nu over het initiatief hangt.' In de hoofdstad van de Europese Unie mag niet betoogd worden tegen de vermeende islamisering van Europa. Burgervader Freddy Thielemans vreest een provocatie van de inheemse moslimbevolking. Voor mij de verkeerde beslissing om de verkeerde reden.

De combinatie van islamisme en de postmoderne westerse samenleving geeft problemen.
We moeten die niet miskennen of onderdrukken, maar ze juist erkennen, confronteren en aanpakken.

Op 11 september 2007 - de zesde verjaardag van de aanslagen in New York en Washington - wil 'Stop Islamisation of Europe' (SIOE) betogers uit heel Europa verzamelen in Brussel. SIOE is volgens de eigen website een losse, niet-partijpolitieke alliantie van mensen met als 'enige doelstelling het vermijden dat de islam een dominante politieke kracht wordt in Europa'.

Hoe koosjer SIOE en haar achterban zijn, is vandaag onduidelijk. Over het gedachtegoed geen twijfel. De organisatoren trekken van leer tegen de 'verdoken sharia' en de 'sluipende islamisering'. Ze ageren voor 'vrijheid' en 'vaderland'. Daar kunnen we geringschattend of meesmuilend over doen, maar dat is geen reden om vrije meningsuiting voor censuur in te ruilen. Redelijke mensen kunnen redelijk van mening verschillen over de vraag of de islam en het islamisme een beschavingsbedreiging zijn. Maar het principe zelf, namelijk dat de islam 'geen dominante politieke macht mag worden in Europa' zou elke rechtgeaarde Europeaan volledig moeten delen.

Europa - hoeft het gezegd - kent de scheiding van kerk en staat, die diepe wortels heeft in het Romeinse Rijk, het christendom, de Renaissance en de Verlichting. De negentiende en twintigste eeuw hebben die seculiere traditie versterkt met een liberale democratie, een vrije economische markt, een open samenleving zonder standen en een sterke individualistische cultuur. Daarin is religie niet alleen staatkundig, maar ook sociologisch weggedeemsterd tot op het niveau van persoonlijke beleving. Doctrinaire religie die politieke macht wordt, is dus onverenigbaar met de kern van de Europese moderniteit.

Waarom een betoging verbieden die het wezen van de Europese identiteit wil verdedigen, al dan niet tegen een denkbeeldige bedreiging? De organisatoren willen geen geweldmars. SIOE doet een breed appel, naar eigen zeggen om het risico tot extremisme te drukken. Er zijn regels om het gebruik van vlaggen en symbolen te beperken. De gevreesde provocatie van de moslimbevolking komt dus blijkbaar uit de boodschap tegen het islamisme en voor de vrijheid. Nochtans is dat een boodschap waarvan men zou verhopen dat de moslimgemeenschap ze evenzeer kan bijtreden. Islam en islamisme zijn geen synoniemen. Kan de zwijgende meerderheid van gematigde moslims niet opstaan en zich achter de oproep scharen? Dat zou het beste antidotum zijn tegen het waas van islamfobie dat nu over het initiatief hangt.

Voor veiligheidsrisico's is er ordehandhaving. Democratie heeft een prijs. Bij incidenten zoals de oorlog in Libanon of de Deense cartoons hebben moslims trouwens zelf in Europa betoogd. Het betogingverbod in Brussel dreigt contraproductief te zijn. Het is koren op de molen voor de westerse extremisten en hun complottheorieën over de culturele capitulatie van Europa. Als we zo doorgaan, wordt elke kritiek tegenover de islam per definitie tot extreemrechts of neofascistisch omgedoopt. Dat appelleert meteen aan een Europees schuldcomplex waardoor alles vakkundig in de doofpot blijft sudderen, wachtend tot de ontploffing. We mogen niet evolueren naar een cultuur waarin elke contestatie van de absolute tolerantie als absolute intolerantie wordt gebrandmerkt.

Het betogingverbod dient ook de extremisten in de moslimgemeenschap. Die zien hun radicalisme onbedreigd en worden niet geconfronteerd met een assertieve samenleving die hen tot aanpassing aanmaant. Men kan misschien een veiligheidsprobleem op korte termijn vermijden, maar het maatschappelijke probleem op lange termijn wordt er alleen maar groter door.

Betogen is goed. Het brengt zaken aan de oppervlakte, werkt bevrijdend. Een gezonde polarisatie kan een katalysator zijn om het probleem van de integratie echt aan te pakken. De sociale, economische en culturele integratie van onze multi-etnische samenleving faalt jammerlijk. Religie wordt daardoor meer en meer de kapstok voor de identiteit van de migranten. Opinieonderzoek in heel Europa toont een religieuze radicalisering bij de jonge generaties moslims. We moeten hard zijn tegen dat religieuze radicalisme, maar ook tegen de oorzaken ervan.

Betogingen verbieden is struisvogelpolitiek. De samenlevingsproblemen zijn reëel. De bekommernis over de combinatie van de islam en de westerse moderniteit leeft, latent of manifest, in brede lagen van de bevolking. Laat ze niet kapen door een extremistische minderheid. Zwijg ze niet dood, maar pak ze aan. De demografische klok tikt. Als we geen integratie realiseren, volgt straks desintegratie.


Marc De Vos is directeur van de onafhankelijke denktank 'Itinera Institute' en docent aan de Ugent

22:34 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Etienne Vermeersch hoopt op een 'nieuw testament' in de islam.

Ook afvalligen hebben spreekrecht

11-08-2007 - Etienne Vermeersch - de standaard

Etienne Vermeersch vindt niet dat ex-moslim Ehsan Jami te ver gaat. 'Zijn radicalisme, net als dat van Ayaan Hirsi Ali, is nodig om voor velen een middenweg in de islam vrij te maken. Want een verlichte islam is mogelijk.' De oproep van Geert Wilders om de Koran te verbieden is te gek voor woorden. We hebben in Europa vrijheid van meningsuiting. Dat geldt niet alleen, zoals Voltaire al vond, voor die meningen die we goedkeuren, maar ook voor die welke we verafschuwen. Het getuigt van wereldvreemdheid een boek te verbieden dat meer dan een miljard mensen als heilig beschouwen. De stelling dat er in de Koran passussen voorkomen die naar onze normen onaanvaardbaar zijn (over polygamie, slavernij...), is juist. Maar dat geldt eveneens voor de Bijbel. Ten slotte is de vergelijking met Mein Kampf absurd. De Koran is een tekst uit de zevende eeuw die betwistbare passussen bevat, maar bij een welwillende lectuur stelt men toch vast dat barmhartigheid er de centrale deugd is. Iedere soera begint met de woorden bismillahi rahmani rahim 'in naam van God, de barmhartige, de erbarmende' en ook in de tekst lezen we telkens weer: God is barmhartig. Sommige moslims beseffen dit blijkbaar niet, maar als barmhartigheid Gods wezenskenmerk is, dan heeft de mens als basisopgave hem daarin na te volgen. In Mein Kampf daarentegen vormt de haat tegen medemensen, met name de joden, de centrale thematiek: barmhartigheid is daar totaal afwezig.

Als professor Van Doorn zijn aanval alleen op Wilders had gericht (DS 10 augustus), dan had ik hem kunnen volgen. Zijn kritiek betreft echter vooral Ehsan Jami en andere ex-moslims die de islam bekritiseren en zelfs heftig aanvallen. Ze maken het debat kapot, zegt hij. Ik ben het daar niet mee eens. Wie onder de islam geleden heeft, of, zoals Ayaan Hirsi Ali, tot in haar vlees gekwetst werd, heeft eveneens recht op vrije meningsuiting: het recht om uiting te geven aan frustraties en angsten. Ze hebben zelfs het recht zich daarbij te vergissen.

Het debat met de moslims - bij ons en wereldwijd - betreft in essentie de vraag of er een beleving van de islam mogelijk is die strookt met de verworvenheden van de Verlichting, en meer bepaald met de Rechten van de Mens. Dat debat is niet gediend met oppervlakkige gesprekken waarin iedereen vriendelijk wil zijn voor de andere. Op 5 augustus 1990 werd de Cairo Declaration on Human Rights in Islam ondertekend door de vertegenwoordigers van meer dan 45 islamlanden, leden van de Organisation of the Islamic Conference, thans 56 in aantal. Deze OIC verzette zich onlangs nog tegen de amnestie voor de Bulgaarse verpleegsters.

In die 'Verklaring' worden een reeks artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens overgenomen, maar veelal met de toevoeging 'binnen de grenzen van de sharia, en artikel 24 zegt uitdrukkelijk: All the rights and freedoms stipulated in this declaration are subject to the Islamic Shariah. Wie die sharia enigszins kent, kan daar alleen koude rillingen bij krijgen. Terloops, de strijd voor een eigen islamitische verklaring over de mensenrechten, niet gebonden door de Universele Verklaring, werd in gang gezet door Iran, na de revolutie. Diezelfde revolutie voerde in 1979 (als mensenrecht?) ook het huwelijk van kinderen vanaf negen jaar weer in...

Professor Van Doorn is allicht van mening dat het ijveren voor religieuze tolerantie een intern Nederlandse, Belgische, enz. aangelegenheid is, over de aanpassing van onze moslims aan onze rechtsprincipes. De ex-moslims zoals bijvoorbeeld Ayaan, Ehsan Jami, Ibn Warraq, Wafa Sultan - bekijk haar betoog op YouTube - hebben het terecht over de islam zelf. Ze voelen beter dan wie ook aan dat een authentieke aanvaarding van de mensenrechten een diepgaande ommekeer vergt in de interpretatie van de Koran en de Sunna. Om dat proces in de goede richting te sturen is er niet één enkele koninklijke weg.

Er zijn zeker begripvolle debatten nodig tussen moslims, westerse christenen en atheïsten. Er zijn de verdienstelijke pogingen van Irshad Manji en anderen, om vanuit het geloof zelf bij te dragen tot de verandering. Maar in deze beide benaderingen kan het zoeken naar het waardevolle in de islam (dat er zeker is) tot gevolg hebben dat men om de echt hete hangijzers heen loopt. Jaren geleden schreef ik al in verband met de discussies tussen gelovigen en vrijzinnigen bij ons: 'verzoening, ja, maar niet in de mist'. Velen namen het mij kwalijk, maar herhaaldelijk vroeg ik bijvoorbeeld de Kriminalgeschichte des Christentums van KH Deschner niet onder de tafel te vegen. Dat was geen 'onvermogen zich uit het verleden los te maken'. Integendeel, pas als men het kwaad onder ogen durft zien, is een integere verwerking van het verleden mogelijk.

De ex-moslims, met hun soms te agressief betoog, hebben de verdienste telkens weer op de reële knelpunten te wijzen. Het verwijt van 'onvolwassenheid', van 'omgekeerde orthodoxie', lijkt me niet decent in verband met mensen die door hun hele familie werden uitgestoten en die voor hun leven moeten vrezen. Hiermee heb ik niet gezegd dat hun waarheid dé juiste of de enige is. Maar, evenzeer als de moslims die zich door hun aanpak gekrenkt voelen, hebben ook zij recht op respect. Wij, die de strijd grotendeels achter ons hebben, staan voor de taak die tegenstellingen te helpen overwinnen door naar een verzoening te streven die de waarheid niet loochent.

Er zijn passussen in de Koran die niet meer aanvaardbaar zijn, maar er blijven er voldoende over om een verlichte islam mogelijk te maken. Ik geloof daarin. Ik denk hierbij vooral aan de Mekkaanse Sura's, waarin zowel een authentiek religieuze als een sociaal bewogen inspiratie te vinden is en in meerdere ahadith komt dezelfde geest tot uiting. De islam heeft het nog veel moeilijker dan het christendom om het tijdsgebonden en onvolmaakt karakter van de 'Openbaring' te erkennen. Juist daarom misschien is het radicalisme van Ayaan, van Ehsan Jami, van Ibn Warraq, van Wafa Sultan en anderen nodig om voor velen een middenweg zoals die van Irshad Manji vrij te maken.

Etienne Vermeersch is emeritus hoogleraar Ugent

22:26 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-08-07

Lezen van Koran niet goed voor gezondheid

Volgens Hans Jansen, arabist en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, moeten we de koran niet gaan verbieden, maar juist verplichten. Iedereen die zich op het Nederlandse grondgebied bevindt, dient onverwijld de Koran te gaan lezen. Briljant!! Dit is echt de meest briljante opmerking over de koranaffaire... LEES HIER VERDER

Meer democratie in Turkije dan in de Europese hoofdstad?

dyn007_original_640_127_gif_2526183_61691d39a5c2eb27fec114fc5b77bd62

Reactie Jef

"Merkwaardig toch dat in het islamitische Turkije in mei 2007 één miljoen mensen ongestoord mochten demonstreren tegen de islamisering vh land, en dat dat in de hoofdstad van een tot voor kort christelijk continent niet mag."


Op 11 september vertrekt de betoging tegen de islamisering om 12 uur vanaf het Europees parlement. Er werden geen bussen voorzien, met de trein is de beste oplossing want eigen vervoer is niet aan te raden. Tegenbetogers zullen er zeker zijn - namelijk Belgische nationaalsocialisten hand in hand met de vertegenwoordigers van the religion of peace.

12:51 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-08-07

Vlamingen worden het stilaan beu

Is het niet ongelooflijk? Begrijpen de Franstaligen nog altijd niet dat ze met vuur spelen?

Het lijkt erop dat Milquet aanstuurt op het mislukken van de onderhandelingen. Ze wil een goede moeder zijn en vertrekt midden in de onderhandelingen prompt naar het zuiden van Frankrijk omdat haar zoontje een snotvalling heeft. En heel het land maar wachten…
Het is al de derde keer dat Milquet naar haar kinderen trekt. “Dat heeft te maken met het feit dat ze zich niet goed in haar vel voelt tijdens de huidige regeringsonderhandelingen. (niet PS-links genoeg) Milquet heeft niet veel zin om communautaire toegevingen te doen, maar beseft dat zonder haar ook de andere onderhandelaars niet uit hun schulp zullen komen”, zei men op de VRT-radio.

Volgens mij moet ze kiezen, ofwel is ze een goede moeder en blijft ze thuis bij haar kinderen, ofwel doet ze aan politiek en laat ze niet een heel land op haar wachten.

Ik begrijp ook de media niet die nu begint te kappen op Leterme die, het mag wel gezegd worden, goed stand houdt tegen de vijandelijkheden van niet enkel de Franstalige kant, maar ook de Open vijandige VLD-kant.
Maar opschieten doet hij niet. Hogere leeflonen en minder lasten. Je vraagt je af wie dat allemaal zal blijven betalen.

Verhofstadt zit zich vast te verkneukelen ginder onder zijn olijfbomen in Toscane. Hij wacht waarschijnlijk af om het boeltje samen met zijn spitsbroeder Di Rupo terug over te nemen.
En wij vragen ons af waarom wij nog moeten gaan kiezen…

Opvallend zijn wel de aanvallen van ‘Vlaamse reflexen’ die zowel Somers als Karel De Gucht plots hebben. Zit daar een strategie achter? Willen ze Leterme en Bart De Wever opjutten?

Hoe kan men nu al zoveel weken achter elkaar 7/7 onderhandelen zonder dat er ook maar op één Vlaamse eis (of vraagje) wordt ingegaan.

Ik denk echter niet dat de overgrote meerderheid van Vlamingen dat nog lang gaat slikken. De roep naar Vlaamse onafhankelijkheid wordt elke dag groter en lang kan het niet mee duren of de boel ontploft.
De reacties in de lezersbrieven en de polls liegen er niet om.
Vlamingen zijn er klaar voor.
Zeker nu men te weten is gekomen dat er niet alleen een gat maar wel een een reuzegroot gat in de begroting zit en dat er nog meer Vlaams geld in Wallonië werd gepompt dan we ooit hadden durven vermoeden.

Bovendien gaat onze economie er met de dag op achteruit en zitten we op Europees vlak ergens in het midden te zweven.
Dat komt zeker en vast de werkgelegenheid niet ten goede.

Inplaats van Leterme te bekritiseren moeten we hem goede raad geven. Hij moet Vlaams minister-president Peeters aanraden om de Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen.
De Walen hebben ons op televisie al voorgedaan hoe het moet… Vijf minuten moed!!!

03:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-08-07

Teken deze petitie en stuur ze door.

bannerislamps

Teken deze petitie http://www.petitiononline.com/ulfkotte/petition.html

Een vreedzame betoging om de slachtoffers van 9/11 te herdenken en te protesteren tegen de islamisering van het westen wordt verboden door een dhimmy als burgemeester. Het zou de moslims verontrusten, maar belangrijker is dat het hem stemmen kan kosten.
Dat kunnen we niet aanvaarden. Heel wat mensen die hier 60 jaar geleden hebben gevochten en het leven lieten om onze vrijheid te vrijwaren zouden dit niet begrijpen. Mijn grootvader, mijn oom, mijn vader...gelukkig moeten ze dit niet meer meemaken.
Protesteer tegen het laffe gedrag van PS-burgemeester Thielemans. Een collaborateur van de ergste soort.

En denk eraan, petitie of geen petitie, verbod of geen verbod....WE ZULLEN ER ZIJN!


Hetbesteverkeersbordsindsjaren

02:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-08-07

Straf voor pedofielen in Iran - "Meneer Dutroux" mag blij zijn dat hij hier woont.

sura 5:38: ”En de dief en de dievegge, houwt hun handen af tot vergelding van wat zij verdiend hebben, als een voorbeeld van kastijding van Allah. EN ALLAH IS GEWELDIG EN WIJS.”


(Onderstaande foto's zijn niet voor gevoelige lezers).

Deze man had in Iran 200 kinderen (jongens en meisjes) misbruikt. Hij kreeg eerst 100 zweepslagen en werd dan opgehangen.
Zoals het bij ons in de middeleeuwen een feest was om criminelen op te hangen, hoofden af te hakken of heksen te verbranden, is het blijkbaar in Iran nog steeds een feest dat heel wat kijklustigen trekt. Maar verder zijn ze een beschaafd volk waar Rusland met een gerust hart lange afstandsraketten kan aan verkopen.


image001image002image003image004image005image006image007image008image009image010
islam_europe

15:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Dar al islam

Sura 9:29: ”Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben gesteld, en die niet zich voegen naar de wezenlijke godsdienst onder degenen aan wie de Schrift gegeven is, totdat zij uit de hand de schatting opbrengen, in onderdanigheid.”


Nu de ‘goeddoeners’ (democraten) meer te vertellen hebben in de Bush administratie werd beslist meer toegevingen te doen aan moslimlanden. Want praten helpt beter dan strijden, vinden zij.
Die strategie kennen we, het heeft zelfs een naam gekregen en werd in Europa gelanceerd door Louis Michel, “appeasement” wat zoveel betekent als toegeven om de agressor te sussen en te kalmeren.

Dat alsmaar toegeven heel gevaarlijk is, zullen we in de nabije toekomst nog wel merken. Want de (linkse) democraten in de VS hebben beslist om wapens te verkopen aan Saoedi-Arabië.

Terwijl in de islamwereld de haat tegen het westen toeneemt en de Jihadgroepen en terroristische aanslagen over de hele wereld gefinancierd worden door Saoedi-Arabië hebben de democraten in Amerika beslist dat toegeven een betere strategie is dan ertegen strijden. Met als gevolg dat ze de verkoop van wapens aan Saoedi-Arabië hebben goedgekeurd vorig weekend.

Dat Israël er niet gerust in is spreekt vanzelf, maar wij moeten net zo min gerust zijn over wapens in handen van een land dat elke terroristische aanval financiert , en alle families van martelaren levenslang onderhoudt. Saoedi-Arabië, Iran en Syrië vormen samen de drie meest gevaarlijke landen voor het westen.


Two major arms sales were announced over the weekend. First, the US announced that it is planning to sell Saudi Arabia $20 billion in advanced weapons systems, including Joint Direct Attack Munition kits or JDAMs that are capable of transforming regular gravitational bombs into precision-guided "smart" weapons. “

20 miljard in geavanceerde wapens…

Om de oppositie te paaien meldde Bush dat hij van plan was om de jaarlijkse militaire steun aan Israël te verhogen met 25% vanaf volgend jaar en dat hij eveneens hoopt dat de steun aan Israël zal worden gehandhaafd door de volgende administratie.
(Maar wat zal er gebeuren als dit niet zo is???)

Moeten wij ons zorgen maken? Ja, natuurlijk moeten wij ons ook zorgen maken.
Zeker in Europa, waar iedereen met open armen wordt ontvangen en toestemming krijgt om haatmoskeeën te bouwen zoals in Engeland, waar niet wordt gebeden maar haat wordt gepropagandeerd.

BEKIJK DEZE UNDERCOVER BEELDEN DIE WERDEN OPGENOMEN IN ENGELAND

Blijkbaar is dit alarmerend bericht niet voldoende, want de koude oorlog tussen de VS en Rusland herleeft helemaal wanneer ook Rusland wapens gaat verkopen aan Iran.


The second arms sale was the reported Russian agreement to sell Iran 250 advanced long-ranged Sukhoi-30 fighter jets and aerial fuel tankers capable of extending the jets' range by thousands of kilometers. Russia's massive armament of Iran in this and in previous sales over the past two years make clear that from Russia's perspective, all threats to US interests, including Shi'ite expansionism, work to Moscow's advantage.

Waarvoor hebben ze die wapens en lange afstandsraketten nodig? Toch niet om op het eigen volk te schieten?

De tijd van Truce (= uitstel van Dar al-Islam) is weldra voorbij, de tijd van Jihad (heilige oorlog) is aangebroken om te komen tot Dar al-Islam (vrede over heel de wereld in het huis van de islam). Dan bestaat er geen Dar al-Harb = Huis van oorlog (ongelovigen in het westen) meer.


14:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Eén minuut te laat!

Balkanees vrijgelaten wegens één minuut te laat aangehouden

ANTWERPEN

De Antwerpse KIB heeft dinsdag een 25-jarige Balkanees moeten vrijlaten omdat de verdediging kon aantonen dat de onderzoeksrechter zijn aanhoudingsmandaat één minuut te laat had betekend. De raadkamer zag daar geen graten in, maar voor de KIB zijn de regels blijkbaar wél heilig.

De betrokkene werd verdacht van een diefstal met afpersing, feiten van zo’n zes weken geleden. Op 9 juli liep hij in de ochtend in het Schipperskwartier een postbode te jennen. Zelf noemt hij dit een soort dronkemansgrap. Maar de postman zag dat anders: hij belde de politie, die meteen door had met welke vaste klant ze te doen hadden. De man zette het even op een lopen, maar een halve straat verder liet hij zich zonder problemen inrekenen.

"Pas na 24.01 minuut"

Op het pv vermeldden de flikken dat ze de man om 11.44 uur van zijn vrijheid beroofden door hem in de boeien te slaan. De verdediging, bij monde van het duo Joris Vercraeye-Mounir Souidi, kon aan de hand van de inhoud van het dossier aantonen dat hun cliënt minstens één minuut eerder al niet meer kon gaan en staan waar hij wilde. Die minuut had de patrouille gebruikt om te overleggen met elkaar en met de bazen over wat ze met de kerel moesten aanvangen.

De volgende dag werd de man voorgeleid bij de onderzoekrechter. Die schreef een aanhoudingsmandaat uit op verdenking van diefstal en afpersing. Dat document werd om 11.44 betekend. "Pas na 24.01 minuut", pleitten zijn advocaten. "Binnen de 24 uur", vonden het parket en de raadkamer. Vercraeye-Souidi vonden het al vreemd dat de onderzoeksrechter exact 24 uur nodig had om tot een beslissing te komen. En ze werden gevolgd door de KIB.

Ter informatie: een verdachte die wordt aangehouden, moet voorgeleid worden bij de onderzoekrechter die binnen één etmaal een aanhoudingsmandaat moet uitschijven en laten betekenen. Nog eens vijf dagen later moet de raadkamer die beslissing al of niet bekrachtigen, en de ’verliezende’ partij kan binnen de 24 uur beroep aantekenen, dat binnen de twee weken (sorry: vijftien dagen) door de KIB moet behandeld worden. Dat laatste is dus wat dinsdag gebeurd is. Met het gekende gevolg.


Jan Heuvelmans

Bron(nen):
PagiA-nieuwsgaring
Kamer van inbeschuldigingstelling (KIB)
Media Services (http://www.mediaservices.be/

12:25 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Grote betoging in Brussel tegen islamisering van het westen - we gaan toch!!!

5a_s

3


12

Op 9/11 – in onze taal 11 september 2007 – zal er een grote betoging tegen de islamisering van het westen plaatsvinden voor het Europees parlement te Brussel. Ondanks de tegenwerking van burgemeester Thielemans (PS) die de betoging wil verbieden gaat ze toch door.

De betoging is een initiatief van een Deense niet-politieke organisatie http://sioe.wordpress.com/brussels-demo-2007/

Er komen deelnemers aan de betoging uit alle hoeken van de westerse wereld. Het nog tegenhouden is onmogelijk, want vanuit Zwitserland is er al een grote groep ‘te voet’ onderweg om hier op 11 september aan te komen.

Thielemans, die in Brussel verkozen werd vanwege zijn dhimmyhouding tegenover het PS-kiesvee dat bijna uitsluitend uit moslims bestaat, beweert dat hij niet kan instaan voor de veiligheid van de betogers. Eigenaardig toch dat een hoofdstad van Europa niet kan instaan voor de veiligheid van haar Europese burgers, maar een kleine stad zoals Rostock in Duitsland het wel kan wanneer duizenden links extremisten komen betogen tegen de G-8. Wanneer Brussel dat niet kan, dan is ze de naam Europese hoofdstad niet waard.

Thielemans heeft zelfs het lef om bezorgde Europese burgers te vergelijken met een eerder verboden betoging van een Turkse communistische en terroristische organisatie DHKP/C waarvan de deelnemers meestal met verborgen gezicht meelopen. KLIK HIER

banner
DHKP/C betoger


Thielemans heeft natuurlijk andere zorgen. Hij wil en mag niet tegen de haren van zijn moslimkiezers instrijken, dat kan hem stemmen kosten.

In ieder geval… WE GAAN!!! Lees ook de site van Bart Debie http://bartdebie.typepad.com/

Vertel het aan iedereen en kom met zoveel mogelijk om deel te nemen aan deze betoging. Het is niet alleen in uw belang, maar vooral in het belang van uw kinderen, kleinkinderen en allen die na ons komen. Laat ons voor één keer het nodige lef hebben om te zeggen waar we naartoe willen met Europa, en daar kan van geen islamisering sprake zijn.

Er zal ook één minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis van de slachtoffers van 9/11 en alle slachtoffers die er vóór en na zijn gevallen. Maar ook dat wordt verboden door de Brusselse dhimmy. Na de aanslagen van 11 september reden moslims dolgelukkig claxonerend door Brussel. Dat was wel toelaatbaar, maar veel ruchtbaarheid mocht er niet aan gegeven worden. In het VRT-nieuws van 1300 uur werd het vermeld, daarna niets meer... Meer nog, het werd ontkend. Laat ons samen het taboe op deze problematiek verbreken. Allen daarheen!!!


muslim_dominate

00:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-08-07

Professor Urbain Vermeulen kwam spreken bij KVHV in Gent

Professor Urbain Vermeulen was hoogleraar en hoofd van de studierichting Arabistiek en Islamkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en buitengewoon hoogleraar in hetzelfde vakgebied aan de Universiteit Gent. Maar nu met pensioen en vervangen door, ja u raadt het al, door een moslim.
Hij was de enige westerse professor in de islam die ooit de zoon van een Saoedische sjeik mocht opleiden. Professor Vermeulen spreekt tevens vloeiend Arabisch en verbleef heel vaak, ongeveer drie maanden per jaar, in de Arabische wereld.
Behalve zijn doctoraat in Arabistiek en islamkunde heeft professor Urbain Vermeulen nog een hele waslijst diploma’s en doctoraten.

http://www.kvhvgent.be/actueel/verslagen/vermeulen.htm

Maandagavond kwam Verbondsbroeder prof. em. dr. Urbain Vermeulen voor ons spreken over de islam. Vermeulen, die als student eind de jaren '50 lid werd van het KVHV-Gent en oprichter is van de Oosters-Afrikaanse Kring, is wellicht de bekendste islamoloog van Vlaanderen.

In zijn inleidende lezing (die langer duurde dan voorzien (tweeënhalf uur) legde hij ons uit hoe de islam is ontstaan en welke stromingen je binnen de hedendaagse islam kunt onderscheiden.

Hij merkte onder andere op dat het verhaal van drie Abrahamitische monotheïstische godsdiensten (christendom, jodendom, islam) een fabel is in die mate dat het christendom niet Semitisch is gebleven in tegenstelling tot de andere twee. Het christendom heeft zich namelijk verder ontwikkeld in Europa met duidelijke invloeden van de Griekse wijsbegeerte en het Romeinse Recht, waarbij niet alle wetten door God onveranderlijk zijn opgelegd, zoals joden en moslims wel aannemen.

De islam is zo niet enkel een godsdienst dat de relatie tussen God en mens (of volk) omvat, maar ook een volledig bepaald samenlevingsmodel (politiek, sociaal-economisch en justitieel).

Kerk en staat zijn in het christendom steeds afgebakend geweest (hoewel overlap er altijd was voor de Franse Revolutie, die een overdreven scheiding oplegde). Bij de islam is er nooit enig onderscheid geweest tussen de wereldlijke en geestelijke macht. Islamitische geestelijken bestaan zelfs helemaal niet; hoofd van de islam in bv. Egypte is de president, die tevens wereldlijk leider is.

Toen Vermeulen voor het Vlaams parlement werd gevraagd om meer uitleg te geven over de bedienaren van erediensten binnen de islam, waren nogal wat politici verrast toen die zei dat er geen zijn in de islam. Iedere moslim is als het ware een vertegenwoordiger van de islam doordat er geen structuur is zoals in het christendom.

Een andere interessante zaak was de 'hypocrisie' van moslims als het gaat over zonde. Volgens de koran is iets dat niet openbaar is opgemerkt, niet gebeurd. Met 'openbaar' wordt dan bedoeld in aanwezigheid van meer dan drie personen. Prof. Vermeulen heeft regelmatig moslims alcohol zien drinken en verhalen gehoord over islamitische ontrouw, dat werd gedoogd doordat deze niet openbaar werden.

Ook is het nogal vreemd dat er zo'n rel is rond al dan niet halalvlees in scholen, omdat volgens Vermeulen in de koran niets vermeld staat over verdoving: er bestond toen nog geen verdoving!
Alles wat niet expliciet in de koran verboden wordt, is namelijk toegelaten voor moslims. Vlaanderen behoort volgens de moslims ondertussen tot de bijna door de islam veroverde gebieden. België stond immers in het groen aangeduid in een belangrijke kaart die Vermeulen te zien kreeg in Tunis.


Hij vreest een onprettige toekomst voor ons jonge christelijke Vlamingen, en hoopt dat de ogen van de multiculturalisten nog op tijd zullen geopend worden. Volgens Vermeulen gebruiken moslims linkse en zelfs extreemlinkse partijen en organisaties om de christelijke waarden en normen af te breken, zodat er een vacuüm ontstaat dat door de islam kan worden opgevuld.
Het is aan ons om een halt toe te roepen aan links (socialisten en liberalen) en de islam, die de christelijke wortels van Vlaanderen en Europa steeds verder willen vernietigen of vervangen.

22:31 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Westduitsers willen niet langer betalen voor Oostduitsers

In Duitsland is de overgrote meerderheid van het land tegen het blijven in stand houden van de solidariteitsbijdrage die ze al jaren moeten betalen voor de hervereniging met de voormalige DDR. Ze willen dat het afgeschaft wordt. In het oosten van het land heeft het betalen van de solidariteitsbijdrage natuurlijk minder tegenstanders dan in het westen.

Bij een rondvraag in Stern – een Hamburgs magazine – stemde 73% tegen het afhouden van de 5,5% toeslag op de loon- en inkomstenbelasting en het zou zo snel mogelijk moeten worden afgeschaft.
Amper 21% wou de bijdrage in stand houden en een deel wou zelfs een verhoging. Maar zoals gezegd blijft er in de antwoorden een groot verschil tussen West- en Oost Duitsland.

Westduitsers betalen sedert de val van de muur, - dus minder lang dan wij en in verhouding niet eens zoveel - aan Oostduitsland dan wij betalen aan Wallonië.
In tegenstelling tot Wallonië zijn vele Duitsers in het oosten de Westduitsers dankbaar voor hun steun. (Die Ostdeutschen wissen die Unterstützung jedoch zu schätzen. Auf die Frage, ob sie den Westdeutschen für die Hilfeleistung dankbar seien, antworteten 56 Prozent mit Ja.)

09:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-08-07

"Aanslag in Brussel is kwestie van tijd"

Ongeveer 8 jaar geleden vertelde een Israëlische vriendin mij dat België afspraken had met terroristen en andere fundamentalistische groeperingen dat ze in ons land welkom waren, zowel om onder te duiken, als om te vergaderen of plannen voor te bereiden, zolang er maar niets gebeurde in dit land. Geen bom zou hier ooit ontploffen. Kritiek en politieke dwarsliggers zouden in de kiem worden gesmoord.

Geloven deed ik het niet echt, alhoewel hier opvallend veel terroristische leiders en groepringen gemeld en gezien werden die men telkens ongemoeid liet. (Of zelfs hielp ontsnappen zoals bv. Erdal).
In dit artikel staat echter net hetzelfde...

Knack - 08/08/2007 14:00

Marokkanen.

Oorlogscorrespondent Arthur van Amerongen is er sinds zijn studietijd in Amsterdam aan verslingerd. Nadat hij afstudeerde, werd hij jarenlang oorlogscorrespondent in het Midden-Oosten. Het afgelopen jaar dook hij onder in de Brusselse moslimwereld in Brussel. Zijn boek BXL EURABIA is even verbluffend als hallucinant.

LEES HIER VERDER

22:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De koran verbieden

Geert Wilders wil de koran verbieden en omschrijft het als een fascistisch boek dat kan vergeleken worden met 'Mein Kamp'. Ik spreek hem niet tegen want ik heb al eerder net hetzelfde gezegd en geschreven.

Natuurlijk heeft er al iemand een klacht neergelegd tegen hem, de zelfvernietigingsdrang is in Nederland blijkbaar net zo groot als bij ons. LEES HIER VERDER

En vergeet vooral niet te stemmen...

17:21 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-08-07

Zuur kijken is dodelijk

Zou men niet beter elke 'jongere' verplichten een plakaatje te dragen waarop staat "Zuur kijken is dodelijk"?

Waarom niet? Op sigaretten staat het toch ook? En wanneer je rookt weet je nog op voorhand wat er kan gebeuren.
Wanneer je een paar 'jongeren' op straat tegenkomt, weet je het nooit.

Zo hebben twee 'jongeren' van 27 en 19 jaar oude op zaterdagmorgen een veertiger neegestoken "omdat hij hen boos had aangekeken". Toen de man de twee op straat tegenkwam, haalde één van de twee een mes boven en stak hij de man neer.
Het slachtoffer trok een zuur gezicht en dat was er voor hen teveel aan, verklaarde één van de verdachten na hun arrestatie.

Het slachtoffer is na een operatie buiten levensgevaar, maar dit 'zoveelste' voorval moet toch iedereen doen nadenken?

Geen weken-of maandelange verslagen over de daders en hun achtergrond, enkel een piepklein artikeltje in de krant, dat is alles wat er over geschreven werd.

Aangezien een autochtoon neersteken waarschijnlijk ook onder 'kleine criminaliteit' valt, zal er wel niemand terug naar huis gestuurd worden om daar in de cel te worden gestopt... Dat zou nochtans de enige afdoende oplossing zijn en de rest twee keer doen nadenken vooraleer ze een mes bovenhalen.


12:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Islamophobia

Why ‘Islamophobia’ is a brilliant term
By Dennis Prager

In Jewish World Review schrijft Dennis Prager, “Wat hebben anti-semitisme, racisme en islamofobia met elkaar gemeen?

“In fact, nothing.” In feite helemaal niets, zegt hij.

Maar volgens islamisten, westerse media en de verenigde naties is het allemaal hetzelfde. Anti-semieten haten alle joden, racisten haten alle andere rassen en isamofoben haten alle moslims, beweren zij.

Wie ooit de term ‘islamofobia’ uitvond was wel sluw. Opvallend is de intellectuele draai die aan het woord gegeven werd. De term is niet ‘moslimfobia’ of ‘anti-muzelman’, het is ‘islam- ofobia’ – angst voor de islam – en angst is in geen geval hetzelfde als alle moslims haten, schrijft Prager.
Je kunt terecht of onterecht angst hebben voor de islam, of eerder, sommige aspecten van de islam, maar daarbij niet alle moslims haten, laat staan dat je een racist zo zijn.

Het gelijkstellen van islamofobia met racisme is daarom bijzonder oneerlijk. Want moslims komen voor in heel wat raciale groepen en dus heeft de islam niets te maken met een ras. Desondanks, de meerderheid van de westerse pers, pro- islamisten van diverse groeperingen, islamieten en politieke partijen blijven herhaaldelijk misbruik maken van het feit dat ze islamofobia gelijk stellen met racisme.

Prager citeert drie voorbeelden: ‘The Guardian publiceerde een opiniestuk getiteld, “Islamophia should be as unacceptable as racism”. Alleen al door te schrijven dat islamofobia even onaccepteerbaar zou moeten zijn als racisme, tonen ze aan dat het om twee verschillende zaken gaat, waarvan het ene niets met het andere te maken heeft.
De Europese Unie heeft een centrum voor racisme en xenofobie opgericht en in Australië heeft men de B’nai Anti-Defamation Commission of Australia, die noteerden dat ‘moslims in Australië eveneens het doelwit van racisme zijn, waarbij in de tekst meestal het woord islamofobia gebruikt werd.

Neem nu dat ze begrijpen dat er mensen zijn die angst hebben voor de islam, op welke manier kan men dat dan verbinden met racisme? Als angst voor een ideologie gelijk staat met racisme, dan zijn al diegenen die angst hebben voor conservatisme of liberalisme eveneens racisten.

Natuurlijk zullen er nu een paar zeggen dat liberalisme en conservatisme ideeën zijn en de islam een religie, en dat men een idee kan aanvallen, maar men daarom nog geen religie moet aanvallen. Nochtans is het tamelijk beledigend om te stellen dat religies geen ‘ideeën’ zijn. Religies zijn zelfs meer dan ideeën – zij zijn een theologisch geloofssysteem – maar het zijn ook ideeën over hoe een samenleving er moet uitzien en gerund worden, net zoals bij de liberalen, de socialisten of de conservatieven. Dus daarom moet een religie, hetzij de islam, het christendom,het joodse geloof of het Boeddhisme, net zo aan kritiek onderworpen worden als de socialisten, liberalen of conservatieven. Bovendien is er nog één groot verschil. In het westen bestaat er een scheiding van kerk en staat en in islamitische landen is het woord van Allah wet.

Maar wat merken we? De enige religie die in het westen straffeloos mag bekritiseerd worden is het christendom. Er worden boeken geschreven, onderricht gegeven en men houdt seminaries om de valsheid van de christelijke claims te bewijzen, of men zoekt het immorele hoogtepunt in het christendom. En niemand beschuldigt hen van racisme of godslastering, ze worden zelfs niet lichamelijk gestraft met bijvoorbeeld 100 zweepslagen noch worden ze gestenigd.

Het hoofd van de Europese 'Anti-Defamation League’(zoiets als het CGKR) verklaarde dat de dag van vandaag het grootste gevaar schuilt bij de christenen in Amerika , maar niemand heeft een klacht ingediend wegens ‘racisme’ of ‘christenfobia’.

Wanneer iemand zegt dat de islam niet compatibel is met de democratie en dat vrouwen slecht behandeld en onderdrukt worden volgens de islamitische voorschriften in vergelijking met het westen, dan krijg je meteen het etiket van ‘islamofoob’ opgeplakt, schrijft Dennis Prager.

Het feit is dat de term ‘islamofoob’ gebruikt wordt met maar één doel voor ogen – het onderukken van al dan niet terechte of onterechte kritiek op de islam. En door de lafheid van de westerse media, en het samenspannen van links om de kritiek op de islam de kop in te drukken (terwijl ze hun pijlen wel richten op de christenen), werkt het.

Niemand wordt bestraft of krijgt een etiket van anti-semiet opgeplakt wanneer ze kritiek leveren op Israël. Zelfs wanneer ze zeggen dat Israël geen bestaansrecht heeft en de zijde kiezen van diegenen die Israël van de kaart willen vegen. Terwijl een land dat het meest te lijden heeft van aanvallen en bombardementen wel wat meer steun vanuit het westen zou mogen krijgen ontvangen ze niets anders dan kritiek .

Het laatste bewijs: Een tijd geleden werd een man in New York beschuldigd voor twee misdrijven die omschreven werden als ‘hatecrime’. Een misdrijf ingegeven door haat, omdat hij een koran in het toilet had geduwd van het Pace College. Let op, hij werd niet vervolgd voor overtredingen, maar voor criminele feiten.
Ondertussen mag de man die een kruisbeeld in een pot urine duwde zijn “kunstwerk” houden onder de naam – “Piss Christ” – en wordt het tentoongesteld in diverse galerieën en musea.
Een koran in een toilet is een ‘hatecrime’, een kruisbeeld in pis is een kunstwerk.
Dank zij de prachtige uitvinding van het woord ‘islamofobia’.

Want Christenfobia bestaat niet, aldus Prager.


11:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-08-07

Plak uw VL-stickers overal.

DSC00261

00:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Onafhankelijkheid NU!!!

Ettelijke jaren geleden, meer bepaald na de Lambermontbetoging, had ik een discussie met Luc Van Der Kelen nadat hij in zijn column had geschreven dat Gent toen ‘zwart’ zag van het volk. Vooral met de nadruk op zwart. Wanneer Vlaamse trots en chauvinisme gelijk wordt gesteld met ‘zwart’, ja, dan begin ik te steigeren, want ik zie geen verband tussen beiden.
Ik schreef hem toen een vlammende mail, waarop hij meteen reageerde. En ik moet toegeven, ook al is hij voor een unitair België, dat hij een eerlijke journalist is. Na enige keren heen en weer mailen, schreef hij dat hij geen arm Wallonië naast de deur wou, die Vlaanderen zou komen leegroven zoals toen op dat moment Oost-Europese dievenbendes deden. (Alsof ze dat nu al niet doen…)

Het is dan ook verbazend dat hij amper een paar jaar later schrijft, “Elke dag maken Franstaligen nieuwe separatisten”. Een mens zou er separatist van worden, had een goede vriend hem gezegd na het zoveelste Franstalige ‘non’ op de meeste eenvoudige Vlaamse vragen. Zijn vriend was geen nationalist (toch geen Vlaamse) maar Luc Van Der Kelen denkt dat wanneer zulke mensen het al op de heupen krijgen van de Franstalige onwil om wat dan ook te veranderen, dat de Franstalige politici zich moeten realiseren dat ze met vuur spelen.

En dat doen ze inderdaad. Zelfs Karel De Gucht en logebroeder Dewael willen de geldkraan naar Wallonië dichtdraaien wanneer de Walen de onderhandelingen blijven blokkeren en blijven ‘non’ zeggen.

Is het normaal dat een minderheid haar wil blijft opleggen aan een meerderheid in dit land? Een meerderheid die hen ook nog een voedt en onderhoudt? Nee, dat is het niet. Inplaats van dankbaarheid spuwen ze op de hand die hen voedt, en daar moet nu eens eindelijke een eind aan komen.

Voor mijn part hoeft er niet onderhandeld te worden over een splitsing van B-H-V, laat ons gewoon heel de boel splitsen. Dan moet er geen federale regering komen en elke staat kan haar eigen huishouden besturen.

Het werd trouwens al meermaals bewezen dat kleinere landen het beter doen dan grote landen. Kijk maar naar Montenegro, die het met amper 600.000 inwoners uitstekend doet. KLIK HIER - Over de hele wereld zijn de kleinste landen de meest welvarende. (OECD statistics show that small countries are one-third richer than large countries) Ze werken sneller en efficiënter en hebben minder overheidskosten).
In grotere landen met meerdere bevolkingsgroepen moet meestal de meest economisch vooruitstrevende bevolkingsgroep de andere(n) onderhouden. Dat veroorzaakte meer dan eens ongenoegen en zelfs burgeroorlogen.

Ik vraag mijn trouwens af waarom Kosovo (etnische Albanezen) het recht zouden hebben om onafhankelijk te worden in een land dat niet van hen is en wij niet. Ik vraag mij ook af waarom Katanga in 1960 zijn onafhankelijkheid uitriep omdat het haar welvaart niet wou delen met de rest van het arme Congo en waarom wij dat niet zouden kunnen of mogen doen. Tenslotte waren het vooral de (Franstalige) ‘Belgen’ (en de monarchie) die in het rijke Katanga belangen hadden, dus werd over die onafhankelijkheidsverklaring helemaal niet moeilijk gedaan. Integendeel! België had het zelf bekokstoofd…

Waar het geld zit, zit de macht zegt men… In Katanga was het zo, maar in Vlaanderen toch zeker niet!

00:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

02-08-07

Frans Crols koopt niet langer het eeuwige zeurverhaal over racisme.

Wie een wekelijkse lezer van Trends is, weet het al langer. De columns van Frans Crols zijn altijd zeer goed en bovendien soms erg geestig geschreven.

Deze keer luidt de titel:
Mohamed en Adam Smith (Adam Smith was een Schotse econoom uit de 18de eeuw die vooral bekend staat om zijn "laissez-faire" economie. Hij wordt ook de hogepriester van de vrije markteconomie genoemd.)

Frans Crols schrijft - "Kunnen de profeten Mohammed en Adam Smith vrienden zijn? Met wie zullen wij in de Lage Landen een economie in stand houden?
Toch niet met de rivier van Mohammedanen met geen of weinig kwalificaties en een gettomentaliteit?

En hij gaat verder [...] De Plantin & Moretuslei is een muur in Antwerpen. Ten noorden groeit, ondanks de instroom van jonge autochtonen, een Casablanca aan de Schelde, ten zuiden wonen, drinken, kletsen de braverds (po-co's) van groen en SP.A, het hart langs links, de portemonnee langs rechts. [...]

In een volgend citaat vraagt Frans Crols zich af: "Wat zijn hun bronnen van inkomsten, wat bezittten zij waar (hebben zij zoals vele van de allochtone ouderen in Vlaanderen, vastgoed in Rabat, Essaquira, Tetouan waar de eeuwige socialistische kandidaat-minister van Financiën, Dirk Van der Maelen, die elke autochtoon met een tweede woning in het zuiden op de rug springt, zelfs niet naar durft informeren), worden zij door de socialisten blijvend gepamperd, want dat doet deugd aan hun kosmopolische hart, wordt toch in de eerste plaats betaald door de "kapitalisten" (iedereen met een hoger inkomen dan dat van een leraar met een SP.A-lidkaart- schept een reservoir van rood kiesvee.[...]

Even verder schrijft hij nog een waarheid als een koe: [...] De Arabische wereld is een vastgelopen regio waar in de wetenschap en de kunst haast niks meer gebeurd. Het gebied is sterk in twee industrietakken: laveloos consumeren met petrodollars én klagen en zagen.[...]

Verder schrijft hij wat we al lang weten. Frans Crols zegt dat België en West-Europa fout zitten met hun inwijkingsbeleid. "Want", schrijft hij, "Terwijl het oude continent enkel overleeft met een economie die vindingrijk, gedurfd, revolutionair, veel slimmer is dan de Chinese, Indiase, Russische, Braziliaanse, Amerikaanse economie, zuigen wij de foute mensen aan. Voornamelijk de doorsnee Marokkaan - elke populatie kent uitzonderingen - kwam en komt ongekwalificeerd binnen en blijft ondergekwalificeerd ondanks de aangeboden kansen.

De kwaliteit van de lagere, de middelbare en de hogere scholen van hun land van keuze ligt veel hoger dan de kwaliteit van de scholing in hun land van oorsprong. Ik ben niet langer bereid het eeuwige zeurverhaal te kopen van de welzijnsindustrie en de politici die garen spinnen bij het overroepen van ons zogenaamde aangeboren racisme."

Hij sluit af met zich de vraag te stellen wat overmorgen hun bijdrage zal zijn tot het bruto binnenlands product en de belastingen. "Als wij slimmerds en werkers zoeken voor onze welvaart en economie, kunnen wij beter een wervingskantoor openen in Sjanghai en green cards verstrekken aan het talent dat een geavanceerd land in de 21ste eeuw behoeft.

Wie alles wil lezen moet zeker en vast Trends kopen. Eindelijk iemand in de media die het durft zeggen...

23:32 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Leuk gevonden!

leterme

22:21 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |