05-10-07

Sint-Genesius-Rode (faciliteitengemeente)

VERTALING ARTIKEL THE GUARDIAN (Engelse tekst onderaan)

250px-Sint-Genesius-RodeLocatieSint Genesius-Rode - KLIK HIER

Belgium divided as Flanders pushes for a messy divorce

16-09-2007 - Alex Duval Smith in Rhode Saint Genese, Flanders - The Guardian

De burgemeester voelt zich een beetje ongemakkelijk. “Kunnen we ergens anders heengaan waar we meer privacy hebben om met elkaar te praten?” smeekt Myriam Delacroix-Rolin. “De eigenaar van dit cafe is een Vlaming. Tegenwoordig ligt dat nogal gevoelig. Ze mogen hier niet horen dat ik frans spreek.”

Dinsdag noteerde België de 100ste dag zonder regering.
Er is reden om de geloven dat de Belgen, en wij allemaal, er zullen moeten aan wennen.

De vraag is nu, hoe de scheiding tussen Vlaanderen en Wallonië zal worden voltooid en wat er zal gebeuren met Brussel, thuishaven van de EU en de navo. Nog verontrustender, het overlijden van België is als een kleverige pleister over de breuklijn tussen de Europese protestanten in het noorden en de katholieken in het zuiden en dat zou Europa een gevaarlijke plaats kunnen maken.

“Vlaanderen heeft systematisch haar onafhankelijkheid voorbereid de laatste 35 jaar” zegt Delacroix-Rolin, een franstalige die vecht om haar gemeente Sint-Genesius-Rode, dat op 9 miles ten zuiden van Brussel ligt, te redden tegen de vervlaamsing.

”Als ze hier slagen in hun opzet, dan trekken ze daarna op naar Brussel – dat cultureel en taalkundig meer affiniteit heeft met Wallonië in het zuiden – dat dan als een eiland in Vlaamssprekend Vlaanderen zal liggen. Zo verging het ook met de 18000 zielen in Rode, zegt Delacroix-Rolin over de franssprekende helft in haar gemeente: “We zijn tweetalig, en dat is toch ons recht? Niemand heeft een referendum gehouden om ons te vragen of we wel deel wilden uitmaken van Vlaanderen. We werden op een dag wakker (in 1962) en de taalgrens was getrokken ten zuiden van ons.
In de voorbije 45 jaar heeft België als staat, economisch de numeriek superieure Vlamingen bijgestuurd, met als gevolg dat ze zelf geen reden van bestaan meer heeft.
“Nu maakt Vlaanderen met 6 miljoen mensen de dienst uit en heersen over vier miljoen franssprekenden die zich aanpassen.”
, zegt Delacroix-Rolin, die het werd verboden om Frans te spreken op gemeenteraadszittingen of tijdens het uitoefenen van andere officiële functies.

“Ze spelen het heel slim. Mijn college stelt geen taalcriteria om woningen toe te wijzen, maar het gewest doet het wel. Op die manier is Vlaanderen verzekerd dat er zich meer Nederlandstaligen zullen vestigen in mijn gemeente. Het gewest legt ook een taaltest op bij onderwijzend personeel die hier wil komen werken of bij ouders die kinderen willen adopteren. Hoe je het ook draait of keert, je weg wordt geblokkeerd wanneer je niet beschikt over nederlandstalige diploma's.”

“Vroeger was het net andersom. Gedurende eeuwen van Waalse welvaart – de 200 jaar meest productieve mijn-en staal industrie van heel Europa inbegrepen - werd op de Vlamingen neergekeken en hun taal verboden. Recentelijk hebben ze nu de economische overmacht en zien nu het post-industriële Wallonië als dure passagier.”

Dit eeuwenoude mistrouwen is het hart van de huidige crisis waardoor de Vlaamse christen-democraat, Yves Leterme geen regering kan vormen sinds de verkiezingen van 10 juni.

De constitutie eist een coalitie, maar franstalige politici weigeren om België te ontmantelen. Onder Leterme’s verbondenen, ontkent de Vlaamse nationalist Bart Dewever dat de kabels met Wallonië worden losgeslagen. “Je kunt beter samenwerken als goede buur dan samen blijven als een ongelukkig getrouwd koppel. Ik ben geen Vlaamse Milosevic.”
Hij voegt eraan toe dat een onafhankelijk Vlaanderen Brussel wil als hoofdstad. “Tien jaar geleden had België haar voetbalteam, haar monarchie, de Belgische frank en Brussel. Nu heeft het enkel nog Brussel. Voor ons is dit het laatste obstakel.”

Je hoort Vlaamse politici in toenemende mate spreken over de ‘Tsjechoslowaakse optie’ en wijzen op het feit dat de ‘velvet break-up’ (de fluwelen splitsing) in 1993 een succesverhaal is voor beide partijen. Maar economisch is het moeilijk om zich voor te stellen wat Wallonië er kan bij winnen. Een opiniepeiling vorige maand toonde aan dat 45 % Vlamingen voor een ontbinding zijn tegenover 20% in Wallonië.

De meeste waarnemers geloven dat de splitsing enkel nog een kwestie van tijd is; de steun aan het Vlaamse nationalisme zal groeien bij elke lokale of nationale verkiezing. Maar er zal niets gebeuren zonder de EU, bij wie het onafhankelijke Vlaanderen, met Brussel als hoofdstad, haar sollicitatie voor lidmaatschap zal moeten indienen.

Voor Delacroix-Rolin, is de enige optie op de echte bedreiging van haar identiteit en die van haar gemeenschap.
“Sint-Gensius-Rode is als een staat in de frontlinie. We voeren een overlevingsstrijd.”


Belgium divided as Flanders pushes for a messy divorce

16-09-2007 - Alex Duval Smith in Rhode Saint Genese, Flanders - The Guardian

The mayor is a little uncomfortable. 'Could we go somewhere more private to talk?' begs Myriam Delacroix-Rolin. 'This cafe is Flemish-owned. These days things have become so sensitive. I should not be heard speaking French in there.' On Tuesday, Belgium marks its first 100 days without a government. There is every reason to believe that the Belgians, and the rest of us, will have to get used to it. The questions now are how will the divorce of Flanders and Wallonia be consummated, and what will become of Brussels, home to the EU and Nato? More worryingly, the demise of Belgium - a sticking plaster over the faultline between Europe's Protestant north and Catholic south - could make Europe a more dangerous place.

'Flanders has systematically organised its independence over 35 years,' said Delacroix-Rolin, a French-speaker fighting to save her village of Rhode Saint Genese, nine miles south of Brussels, from becoming Flemish. 'If they succeed here, they will move on to Brussels. We're like the moat around the castle.' French-speaking Brussels - whose cultural and linguistic affinity is with Wallonia to the south - sits like an island in Flemish-speaking Flanders. So do the 18,000 souls of Rhode. Delacroix-Rolin said of the French-speaking half of her village: 'We are bilingual, and that is our right. No one held a referendum to ask whether we wanted to be part of Flanders. We just woke up one day [in 1962] and the linguistic frontier had been drawn south of us.'

In the 45 years since, Belgium as a state, steered by the economically and numerically superior Flemish, has effectively devolved itself out of existence. 'Now Flanders with six million people makes the rules and four million French-speakers adapt,' said Delacroix-Rolin, who is banned from speaking French at council meetings or official functions. 'They are very clever. My council does not use language criteria to allocate housing, but the region does. In this way Flanders is ensuring that more Flemish-speakers settle in my municipality. The region also imposes a language test on teachers seeking to work here or parents wishing to adopt children. One way or another, your route is barred unless you have Dutch language diplomas.'

It used to be the opposite. During centuries of Walloon prosperity - including 200 years as Europe's most productive mining and steel basin - the Flemish were looked down on and their language banned. Recently they have gained the economic upper hand, and now see post-industrial Wallonia as a costly passenger. This centuries-old distrust is at the heart of the crisis that has seen the Flemish Christian Democrat, Yves Leterme, fail to form a government since the 10 June elections. The constitution demands a coalition, but French-speaking politicians are refusing to join in his plans to dismantle Belgium. Among Leterme's allies, Flemish nationalist Bart de Wever denies that Wallonia will be cast adrift. 'You can co-operate better as good neighbours than as an unhappily married couple. I'm not a Flemish Milosevic.'

He adds that an independent Flanders would want Brussels as its capital. 'Ten years ago Belgium had its football team, its monarchy, the Belgian franc and Brussels. Now it only has Brussels. For us, it's just the last obstacle.' Increasingly, Flemish politicians speak of the 'Czechoslovakia option' and point to the fact that the 'velvet' break-up in 1993 was a success for both sides. But economically it is hard to imagine what the wastelands of Wallonia would stand to gain. An opinion poll last month found 45 per cent of Flemish people in favour of the disintegration of Belgium against 20 per cent of Walloons.

Most observers believe the break-up is just a matter of time; Flemish nationalist support will grow every time there is a local or national election. But nothing will happen without the EU, to which an independent Flanders, with Brussels as its capital, would have to apply for membership.

To Delacroix-Rolin, the options on the table amount to real threats to her identity and that of her villagers. 'Rhode is like a frontline state. We're in a battle for survival.'
21:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

waalse leugens ware het niet zo gruwelijk ik zou eens goed moeten lachen met zoveel waalse leugens, kan dat stuk journalist zichzelve niet beter informeren over de gang van zaken?
en waarom zou Vlaanderen bij de EU te biechten moeten komen om lidmaatschap? zonder de EU gaat het ook hoor! niks geen bedreiging van de EU.

Gepost door: fee | 05-10-07

7 OKTOBER BETOGING SPOEDBETOGING ST.-GENESIUS–RODE EN OMGEVING
’T IS TIJD VOOR ONAFHANKELIJKHEID !

De onmiddellijke splitsing van BHV zonder enige Vlaamse toegeving.
Afschaffing van de faciliteiten
Geen enkele toegeving meer in Brussel en de Vlaamse Rand
Teruggave van de ontstolen gebieden.
Geen staatshervorming maar Vlaamse staatsvorming.

Inschrijven bussen verplicht bij Wouter Jaenfils (0477/82.28.95), Luc Vermeulen (0475/29.57.65) of via
e-post : rode7oktober@telenet.be
Bijdrage: 5 euro.

Busregeling betoging 7 oktober 07
Provincie West-vlaanderen
Roeselare parking Expohallen Diksluidsesteenweg 400 8.30u
Brugge magdalenaparking 9.00u
Provincie oost-Vlaanderen
Gent Kramersplein 9.45u
Aalst Capucienenlaan (aan kerkhof) 10.15u
St Niklaas Hotel Serwir 9.00u
Provincie Antwerpen
Antwerpen Berchemkerk 9.30u
Herentals parking Primalux 9.00u
Mechelen RodeKruisplein 9.50u
Provincie Vlaams brabant
Leuven Parking Bodart 10.00u
Vilvoorde kerkPortaelsplein 10.10u
Affligem carpoolparking E40 10.30u
Provincie Limburg
Hasselt parking Carrefour hoek ring Hasselt 9.00u

Gepost door: Benny | 05-10-07

Op zondag 7 oktober kan ik er jammer genoeg niet bij zijn. Maar Sint-Genesius-Rode, een faciliteitengemeente, is zeer belangrijk en mag absoluut niet in Waalse handen vallen. Het ligt net tussen Brussel en Wallonië. The missing link voor de Walen met Brussel.

Gepost door: Janice | 05-10-07

Wat een pot leugens, nooit zal er één m² Vlaams grondgebied afgestaan worden aan de franstaligen.
De franstaligen in Vlaanderen moeten eens goed beseffen dat hun dagen geteld zijn in Vlaanderen als ze blijven weigeren de taal van hun gastland te gebruiken.
Wat de EU betreft, wat een giller, hoe sneller we van die waanzin verlost zijn, hoe beter het zal worden voor de Vlamingen.

Gepost door: Jean | 06-10-07

Vlaamse grond nooit één vierkante meter Vlaamse grond afgestaan Jean?

Gepost door: fee | 06-10-07

Mooi was het We hebben het weer achter de rug,hetwas vooral op het einde spannend, na Rode zijn we nog voor een verassings aktie naar Watrloogereden ,daar was er een confrontatie met de ordetroepen,toeval ? het waren weerallemaal walen

Gepost door: lowieke staal | 07-10-07

verder, Ik kon mijn eigen text niet lezen wegens de rechtse balk die steeds weer in het midden opduikt,in Waterloo hebben we de politie met allerlei projectielen, en verf bekogeld ,een charge te paard is voor enkelen fout gelopen toen ze van hun paard afdonderden, na het gooien van enkele luide bommetjes, dan hebben ze onze parlemantairen toch maar doorgelaten om de leeuwenvlag aan de ingang van et standbeeld te plaatsen, een geslaagde aktiedag dus weer

Gepost door: lowieke staal | 07-10-07

bedankt lowieke ... om aanwezig te zijn op de betoging. ik wou dat ik ook actiever aan het Vlaamsbewustzijns proces kon deelnemen. helaas, mijn gezondheid!

verassing's actie in Waterloo? hoe wisten al die flikken het dan al dat jullie zouden 'langs' komen? ze waren daar met al hun 'groot' materiaal lees ik elders.

Gepost door: fee | 08-10-07

@fee Beste fee,
De flikken hebben ons heel de tijd gevolgd met de "bear in the air" dit gesofistkeerd apparaat (dat trouwens handenvol geld kost per vlieguur)had al gouw door in welke richting de karavaan reed,er was wel veel paniek onder de waalse flikken, we zijn er onmiddelijk serieus ingevlogen, geen genade meer ,dat hebben zij voor ons ook niet, er ware ook vrouwen bij die de 1m.50 niet haalden, hoe gaan die ons beschermen tegen het echte krapuul?
Jammer dat het steeds dezelfden zijn diez de kastanjes uit het vuur moeten halen, zouden Vlamingen dan toch laf zijn ,? of is de voetbal belangrijker? toch een geslaagde aktie, janice heeft trouwens een reeks foto's van de happening

Gepost door: lowieke staal | 08-10-07

Het zijn niet steeds dezelfde mensen die de kastanjes uit het vuur moeten halen. Er zijn ook nog mensen die de kastanjes al uit het vuur hebben gehaald vooraleer sommigen die er nu bij zijn er ooit aan gedacht hebben. Dan denk ik aan Leuven - Brussel - Gent enz...

Het lukt echter niet elke keer om mee te doen.

Gepost door: Janice | 09-10-07

In Leuven lag ik in 1967 mijn bed in de kazerne van Heverlee in bed met rubberkogels in mijn FAL ,en moesten we om de twee uur,in fuul batledress op het parade plein staan om de Vlaamse studenten te counteren, je ziet dat ze toen al niet bang waren om het leger tegen de burgers in te zetten, dat zal in de toekomst ook zo zijn, toch raar dat er nu oefeningen zijn in Antwerpe, hiet vlak om de hoek, twee C130's met para's in Wilrijk een hele compagnie Walen (Ardeense jagers) om zgn "belangrijke burgers" te ontzetten uit een "oorlogsgebied" zouden ze in Brussel zulke angst hebben ? gaan ze dan ook zoals in Zwartberg in '69 op ons schieten ? de vraag stellen is ze beantwoorden

Gepost door: lowieke staal | 09-10-07

De commentaren zijn gesloten.