17-01-08

Een stand van zaken.

Als lid van ro Flandria werd mij gevraagd dit bericht te verspreiden. Waar kan ik het dan beter doen dan hier.


VGV: Een stand van zaken

Publicatie: 16 januari 2008

Eric Ponette - Hoofdredacteur Periodiek
VGV persberichten - 8 januari 2008

Toen ik in september ll. ter gelegenheid van een radiologisch symposium in Nancy verbleef, werd me meermaals de vraag gesteld "Que se passe-t-il dans votre pays?"
Wanneer ik in Frankrijk jaren terug mijn verhaal deed over het territorialiteitsbeginsel dat door de Franstaligen in België niet gerespecteerd wordt, over de geldtransfers uit Vlaanderen die Wallonië niet uit het slop helpen, en over de Vlaamse vraag naar bijkomende bevoegdheden die door de Franstaligen geweigerd worden, kreeg ik telkens het meewarig antwoord "Mais les Flamands forment quand-même la majorité en Belgique".
Niet zo deze keer, nu luisterde men belangstellend en aandachtig.Stand van zaken

Na twee mislukte formatiepogingen Leterme en met Verhofstadt III staan we, inzake staatshervorming in het algemeen en communautarisering van de gezondheidszorg in het bijzonder, geen stap verder dan op de verkiezingsdatum van 10 juni 2007.
Positief is dat de Vlaamse politieke partijen een splitsingsvoorstel voor Brussel-Halle-Vilvoorde hebben goedgekeurd, dat minister Marino Keulen de burgemeesters die in de Vlaamse rand de wet met de voeten traden niet benoemde en dat de Commissie van het Vlaams Parlement een voorstel van decreet goedkeurde voor een Vlaamse inspectie van de Franstalige basisscholen, die in de faciliteitengemeenten door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd worden. Positief is eveneens dat Yves Leterme zijn belofte gestand bleef om – weliswaar zonder garanties – aan een staatshervorming te werken, dat de Vlaamse politieke partijen in pinciep achter dat project blijven staan en dat de Vlaamse publieke opinie geradicaliseerd is.

Negatief is dat Vlaams Belang en Lijst Dedecker uitgesloten werden uit de "Octopusgroep" die de staatshervorming moet voorbereiden, dat die groep communautair paritair – dus niet volgens de 60 N/40 F verhouding - wordt samengesteld en dat Verhofstadt III niet eens paritair is samengesteld: 7 Franstalige ministers en 6 Vlaamse buiten de eerste-minister zelf, dit in tegenstelling met de gebruikelijke opbouw van elke federale regering. Een ander element dat de overdracht van federale bevoegdheden naar de deelstaten zal bemoeilijken is de lege federale staatskas (DS 05.01.08). Dat de Waalse politici nieuwe bevoegdheden zonder bijkomende centen zullen aanvaarden is zeer onwaarschijnlijk.

De Waalse afwijzing

"De Franstaligen zijn er nu van overtuigd dat een staatshervorming nodig is om de eenheid van het land te bewaren" schrijven meerdere Vlaamse kranten.Ik ben daar niet van overtuigd. Ik zie niet in waarom madame "non" Milquet haar mening zou wijzigen nu ze het gezelschap kreeg van madame "mérule" Onkelinx; bovendien heeft Milquet via Josly Piette een stevige greep op "Werk" en zit Onkelinx gebeiteld in de zetel van "Sociale Zaken en Volksgezondheid", twee ministeries waarvan beiden het unitaire karakter met hand en tand zullen verdedigen.

En Marie Arena, PS-minister- presidente van de Franse Gemeenschap, pleitte recent voor de refederalisering van de preventieve gezondheidszorg (Knack 21.11.07).
Ook PS-minister van Klimaat en Energie, Paul Magnette, liet noteren: "Voor ons is er één sokkel waaraan onder geen beding mag worden geraakt: dat is die van de interpersonele solidariteit. Daaronder versta ik de fiscaliteit, sociale bescherming en de arbeidsmarkt" (DS 04.01.08).

Het proefballonnetje "Confederalisme beter dan separatisme" van PS-vice-voorzitter Philippe Moureaux in Le Vif/L'Express (04.01.08) leek op het eerste gezicht een opening te maken. Bij nadere analyse bleek hij slechts bereid om bvb. inzake de gezinsbijslagen aan de Gewesten een bestedingsautonomie van 5% van het totale budget toe te kennen, en daartegenover zou dan moeten staan: de uitbreiding van het Brusselse Gewest en een versterking van de communautaire grendel van 2/3 tot 3/4 van de stemmen in het federale Parlement. Beschouwt die man de Vlamingen als debielen?

Wat nu?

We mogen er ons aan verwachten dat elke Vlaamse eis voor meer bevoegdheden zal geneutraliseerd worden door een Franstalige tegeneis zoals de uitbreiding van Brussel en andere eisen die er op gericht zijn de Vlaamse macht verder af te knabbelen zoals gelijktijdige federale en gewestelijke verkiezingen, een federale kieskring, een paritaire senaat en refederalisering van Vlaamse bevoegdheden.

Met het pleidooi van Vivant-voorzitter Roland Duchâtelet voor de uitbreiding van Brussel tot gans Vlaams- en Waals-Brabant (GvA en HBvL 07.01.08) is de bereidheid van Vlaamse politici tot uitverkoop van Vlaanderen reeds aangetoond. Ook Guy Verhofstadt deed reeds zijn duit in het zakje door zijn voorstellen van o.a. samenvallende federale en gewestelijke verkiezingen, van een federale kieskring, een paritaire senaat, refederalisering van ontwikkelingssamenwerking en bijkomende rechten voor de Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten van de Vlaamse rand bij een eventuele splitsing van B-H-V (Communautaire nota Guy Verhofstadt: Een voorstel tot staatshervorming, 08.01.08,( WWW.DEREDACTIE.BE) Dat belooft.

Zullen de Vlaamse politici stand houden? Zullen zij er de Waalse politici van kunnen overtuigen dat meer bevoegdheden voor de deelstaten op termijn ook in het voordeel van Wallonië zijn? Of zullen zij minstens de verdere afbraak van Vlaamse macht willen verhinderen?Geen staatshervorming is in elk geval beter dan een waarbij Vlaanderen stappen achteruit zet. En afstand van Vlaams grondgebied kan in geen geval.

Overigens vragen wij ons af wanneer de Vlaamse onderhandelaars de communautarisering van de gezondheidszorg eindelijk op tafel zullen leggen: was dat niet een van de belangrijkste punten uit de resoluties van het Vlaams Parlement in 1999 en uit de Vlaamse regeringsverklaringen in 1999 en 2004? We zien er met spanning naar uit.

Allochtonen

Er is een probleem met de doorstroming van allochtonen naar de arbeidsmarkt (DT 30.06.07) evenals naar het hoger en universitair onderwijs (HBvL 03.09.07).
Een belangrijke oorzaak is de taalachterstand. Luc Standaert heeft gelijk wanneer hij schrijft: "Alle kleutertjes zouden naar de kleuterschool moeten gaan, vooral die waar thuis een andere taal gesproken wordt dan het Nederlands. Op kleuterleeftijd leren ze immers letterlijk spelenderwijs een nieuwe taal, het Nederlands. Diegenen die de kleuterschool overslaan blijven die handicap meeslepen, tot in het hoger onderwijs waar jongeren van anderstalige komaf vaak falen omdat ze te weinig vertrouwd zijn met het academisch Nederlands dat daar nodig is" (HBvL 03.09.07).

Vlaams minister van Onderwijs en Werk, Frank Vandenbroucke, is zich daarvan bewust en stelde o.a. een inschrijvingsplicht van alle vijfjarigen in de kleuterschool in het vooruitzicht vanaf 1 september 2009 (DS 23.09.06 en HLN 07.03.07).
Een bijkomende handicap voor de Nederlandse taalvaardigheid bij vele Marokkaanse en Turkse kinderen is, zoals uit onderzoek aan de Universiteit Antwerpen blijkt, dat Marokkaanse en Turkse jongeren steeds meer hun partner uit het moederland halen (DS 16.12.06).

Sinds 2004 bestaat in het Overlegcentrum van Vlaamse verenigingen (OVV) een werkgroep "Nieuwe Vlamingen", die de hand reikt aan allochtonen die zich in onze volksgemeenschap willen integreren. Geïnteresseerden kunnen meer inlichtingen bekomen bij Rudi Dierick (e-post: rudi.dierick@skynet.be)

Europa

Op 13 december 2007 werd het Europese "Hervormingsverdrag", dat de ter ziele gegane Europese Grondwet vervangt, en reeds afgesloten werd op 23 juni 2007, plechtig ondertekend te Lissabon door de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU; het moet op 1 januari 2009 van kracht worden (DS 14.12.07).
Het hervormingsverdrag herneemt bijna volledig alle institutionele vernieuwingen uit de verworpen Europese Grondwet ( Kristien Van Haver, DT 20.10.07), zodat Hendrik Vos, politicoloog Universiteit Gent, ironisch schreef: "De Grondwet werd uit elkaar gehaald en met precies dezelfde stukken werd een nieuw meubel gebouwd. Het zag er anders uit, maar het was hetzelfde" (DS 07.12.07).

De toetreding van Turkije tot de EU staat op een laag pitje.
In haar Europa-Nieuwsbrief (herfst 2006) schrijft Europees parlementslid Marianne Thyssen dat het Europees Parlement in een kritisch verslag vaststelde dat Turkije het afgelopen jaar onvoldoende vooruitgang boekte bij interne hervormingen, in het bijzonder op het gebied van godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting, rechten van minderheden, vrouwenrechten, de uitvoering van gerechtelijke uitspraken door overheidsdiensten en de culturele vrijheid.

Bij een peiling van Maurice de Hond in Nederland sprak 67% zich uit tegen de Turkse toetreding, 28 % was voor en 5% gaf geen mening (Tussendoor Nieuwsflits VVB 15.05.07). De Franse president Nicolas Sarkozy heeft al herhaaldelijk gezegd dat Turkije volgens hem geen plaats heeft in de EU en dat beter een geprivilegieerd partnerschap wordt opgestart (DT 26.06.07).
En in haar vooruitgangsrapport vraagt de Europese Commissie aan Turkije doorgedreven inspanningen voor vrije meningsuiting en de rechten voor de niet-moslims, onder meer ook voor de Koerdische minderheid (DT 07.11.07).

Sinds jaren bestaat er discussie over het bestuursmodel dat de EU moet aannemen: enerzijds zijn er de federalisten die een sterk supranationaal bestuur willen boven de lidstaten, anderzijds zijn er de confederalisten die de Unie zien als een bond van staten die hun soevereine beslissingsmacht behouden en delen (Bernard Bulcke, DS 22.01.07).
Bart Sturtewagen stelt vast dat de voorstanders van een "ever closer union" sinds het recent gesloten Europees verdrag duidelijk in de minderheid zijn (DS 25.06.07).

Eenzelfde geluid horen we bij Mia Doornaert: "Nochtans is het maar al te duidelijk dat de wind in Europa niet in de richting van verdere integratie waait. Er komt geen supranationaal Europa dat de nationale staten vervangt. Gehechtheid aan de eigen identiteit en soevereiniteit neemt integendeel weer toe" (DS 12.11.07).

Ook Alexandre Lamfalussy, de Belgische monetaire expert die mee aan de wieg van de Euro stond, is van mening dat de EU niet moet oproepen tot een supranationale staat en stelt het Duitse model, met uitgebreide bevoegdheden voor de Länder, tot voorbeeld (DT 29.03.07).
En een zeer actuele boodschap brengt ons Robin Shepherd, senior medewerker voor Europa bij de Londense denktank Chatham House: "Als België moeite heeft om twee nationale gemeenschappen bijeen te houden in een staat, kunnen botte pogingen van integrationisten om het lot van de 27 lidstaten nauw aan elkaar te koppelen wel eens eindigen in bittere tranen" (DT 20.09.07).

Het zal U, beste lezer, wellicht niet verwonderen dat ik de stelling van Shepherd onderschrijf.

Meer informatie: Vlaams Geneeskundigen Verbond

16:24 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Mag ik iedereen vragen enkel te reageren op de topic?

Gepost door: Janice | 19-01-08

De commentaren zijn gesloten.