14-04-08

Islamisering is allang binnengeslopen

30885_4823_1164119273044-12_2006_Nahed_Selim206-04-2008 - Nahed Selim – Trouw

Het schijnt in Nederland taboe te zijn om over de islamisering van de samenleving te praten, schrijft moslima Nahed Selim. Waarom eigenlijk? „Ik denk dat veel Nederlanders de term niet helemaal begrijpen.” Zelf hoopt ze dat er, na de film van Geert Wilders, nog veel méér waarschuwingen komen.

In een uitzending van de Nederlandse Islamitische Omroep (NIO) op 30 maart waren reacties te zien op ’Fitna’ vanuit Egypte. Een daarvan kwam van een predikant. Naast het gebruikelijke betoog dat hij hield over respect en belediging bleek hij ook verontwaardigd te zijn over de titel van de film. Hij vroeg zich af of de ’regisseur’ wel besefte wat fitna betekende.

Uit de woorden van de regisseur in Het Parool van 9 februari blijkt dat Geert Wilders dat inderdaad wist. Iedere moslim kent het Arabische begrip fitna, aldus de PVV-leider. „Het duidt op situaties waarin het geloof van moslims op de proef wordt gesteld. Alles wat hun geloof op de proef stelt, is fitna: onbedekte vrouwen, alcohol, niet-moslims, verzet tegen het gezag van de islam. Ik gebruik die term spiegelbeeldig: voor mij is de verderfelijke islam fitna.” Wilders was ingenomen met de vondst. „Ik wilde per se een term die in de Koran voorkomt.”

Om meerdere redenen is de titel een geslaagde keuze. Fitna is een fascinerend woord. Op individueel niveau betekent het ’verzoeking’ en ’beproeving van het geloof’. Opmerkelijk genoeg wordt de verleiding die van vrouwen uitgaat ook als fitna aangeduid. Daarnaast wordt de term geassocieerd met onrust, burgeroorlog en chaos. In de klassiek islamitische geschiedenis zijn er drie grote fitna’s geweest.

Tussen 656 en 661 brak er, na de moord op de derde kalief Uthman Ibn Affan, een machtsstrijd uit, waarbij moslims voor het eerst de wapens tegen elkaar opnamen. De tweede fitna vond plaats tussen 683 en 685. Daarbij ging het eveneens om een politieke strijd om de controle over het islamitische rijk tussen de dynastieën van de Ummayaden en de Abbassyden. De derde fitna refereert aan de strijd tussen legeraanvoerders en gezaghebbers tijdens de laatste periode van de islamitische overheersing in Córdoba.

De angst voor het begrip fitna – met alle associaties van chaos en burgeroorlog tot aan verleiding en beproeving – is enorm onder moslimgeleerden. Het is bijna vergelijkbaar met het spook van de Tweede Wereldoorlog voor de Europeanen.

De Egyptische predikant, hoewel zelf een christen, eindigde zijn verklaring in de uitzending van de NIO met een spontaan gebed aan God om onze landen en samenlevingen te beschermen tegen alle soorten fitna’s en tegen de aanstichters ervan.

Het is de vraag of Wilders zich bewust was van deze historische dimensie van de titel van zijn film. Gilles Kepel was dat in elk geval wel. Deze Franse islamoloog, politiek wetenschapper en kenner van de radicale islam was de eerste die de term gebruikte in ’Fitna, oorlog in het hart van de islam’ (2005). In dit boeiende boek bespreekt hij de wisselwerking tussen djihad en fitna. Inmiddels is er haast niemand die niet weet wat djihad is. Fitna is voor moslims een minstens even belangrijk begrip, maar nauwelijks bekend bij niet-moslims. Wilders heeft hierin verandering gebracht. Dankzij zijn film maken miljoenen mensen over de hele wereld kennis met het fascinerende begrip.

De film is door de leider van de PVV bedoeld als laatste waarschuwing aan Nederland, tegen de islamisering. Waarom de laatste? Ik hoop dat er veel meer waarschuwingen komen. Met elk land waar zich een totale islamisering heeft voltrokken, ging het bergafwaarts. Hoe meer islamisering, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen, bloedvergieten en andere ellende. Kijk maar naar Pakistan, Iran, Soedan, Jemen, Somalië. De samenleving die we nu hebben is veel beter, voor iedereen.

Het schijnt in Nederland taboe te zijn om over de islamisering van de samenleving te spreken. Ik denk dat veel Nederlanders de term niet helemaal begrijpen.

Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren.

Turkije is een islamitisch land, de meerderheid van de bevolking is moslim, maar het land is niet geheel geïslamiseerd. Er woont een substantiële groep seculieren die totaal anders denkt en leeft. Het is een groep die zich nog steeds weigert te conformeren aan de moslimmeerderheid. En het is een groep met macht, omdat ze vertegenwoordigd is in het leger en in de elite. De vraag is hoe lang de seculieren die macht kunnen behouden.

In Turkije gingen enkele maanden geleden 140.000 demonstranten de straat op om te protesteren. Ze waren het niet eens met de opheffing van het hoofddoekverbod op de universiteiten. Ze vreesden de sociale druk om allemaal een hoofddoek te gaan dragen, terwijl het verbod juist een goede steun en smoes was voor veel vrouwen en hun families. Ze konden immers altijd zeggen dat het nu eenmaal verboden was door de staat. Ze vreesden ook dat de opheffing van het hoofddoekverbod een belangrijke schakel vormt in het islamiseringsproces.

In Turkije begrijpen de seculieren beter dan ons kabinet en onze bestuurders wat islamisering precies inhoudt. Islamisering is ook het proces, hoe traag het ook verloopt, dat geleidelijk resulteert in de islamisering van het denken.

Islamisering van het denken zal het einde betekenen van alle creativiteit, originaliteit en scheppingskracht, want creëren en scheppen zijn goddelijke eigenschappen waarop Allah octrooi heeft genomen. Daarbij duldt Hij geen concurrentie van de mens. Islamisering is het proces waarbij islamitische waarden en normen op den duur de overhand krijgen boven alle andere waardesystemen, in alle aspecten van het leven.

Dit proces is al een tijd bezig in het Westen. En het wordt bijna dagelijks gedemonstreerd in een reeks van incidenten.

Bijvoorbeeld wanneer een moslimapotheker weigert de morningafterpil of condooms te verkopen, wanneer een moslimdokter weigert aidspatiënten te behandelen of abortus te verrichten, wanneer geneeskundestudenten weigeren delen van het curriculum te doen omdat die in strijd zouden zijn met hun geloof, wanneer moslimtaxichauffeurs weigeren blinde cliënten met hun geleidehonden mee te nemen omdat honden onrein zijn volgens hun geloof, wanneer het bijna onmogelijk wordt om kritiek te uiten op de islam of op moslims zonder bedreigd te worden, wanneer het bureau Jeugdzorg de hulp van imams moet inroepen omdat het anders zijn werk bij Marokkaanse gezinnen niet kan verrichten, wanneer gemeenteambtenaren weigeren vrouwen een hand te geven, wanneer leraressen en andere overheidsambtenaren tijdens hun werk de islam vertegenwoordigen door hun hoofddoeken te dragen, terwijl ze de staat zouden moeten vertegenwoordigen, wanneer Fortis het spaarvarkentje afschaft dat hij cadeau gaf aan kinderen omdat dit voor moslims een onrein dier is, wanneer musea foto’s van de muur halen en schilderijen weigeren uit angst voor reacties van moslims, wanneer posters van klassieke naakten niet meer in de metrostations mogen hangen – en de lijst kan nog veel langer worden.

Dit zijn allemaal incidenten die de laatste jaren in westerse landen zijn voorgekomen, ook in Nederland. En het zijn allemaal tekenen van het voortschrijdende islamiseringsproces.

Mag een politieke partij daartegen waarschuwen? Natuurlijk mag zij dat. Politieke partijen hebben zelfs de taak tegen deze gevaren te waarschuwen.

Mijn kritiek op de film ’Fitna’ is dat Wilders dit aspect van de geleidelijke mentale en institutionele islamisering niet of onvoldoende behandelt, terwijl het een grotere bedreiging vormt voor de democratische, seculiere samenleving dan het terroristische gevaar.

Slechts één zin in de film refereert aan deze institutionele islamisering. Wilders laat een stem horen die zegt: „De moskee zal onderdeel worden van het Nederlandse overheidssysteem.”

Ik ben bang dat dit al begonnen is. Wat betekent het anders als een ambtenaar van Jeugdzorg pas zijn werk kan doen, wanneer hij zich laat vergezellen door een imam? De staat delegeert zodoende een deel van zijn taken aan de moskee. Ook bewijst dit dat zulke moslimgezinnen alleen loyaal zijn aan hun geestelijken, en niet aan de overheid en haar ambtenaren.

Jammer dat Wilders niet meer aandacht heeft besteed aan deze aspecten. Anders had hij ook kunnen constateren dat niet alleen moslims daar debet aan zijn. Heel vaak is deze institutionele islamisering mogelijk dankzij autochtone Nederlanders die alvast aan het zelfislamiseren slaan, omdat ze totaal geen benul hebben van de scheiding tussen kerk en staat.

Het heftigste deel van ’Fitna’ is natuurlijk het eerste, waarin we de beelden van terroristische aanslagen zien, gekoppeld aan preken en koranteksten. Wilders heeft het verband tussen de daden van de terroristen, en de theologische onderbouwing ervan willen aantonen – een verband dat door alle commentatoren, moslims of niet, categorisch wordt ontkend. Toch kan ik het grootste deel van de preken van die vreselijke imams bijna woordelijk herleiden tot koranteksten en uitspraken van de profeet Mohammed. Alle moslims die ik erover gehoord heb, namen er terecht krachtig afstand van, beschreven ze als radicale en extremistische interpretaties. Het punt is alleen dat het helemaal geen interpretaties zijn. Het zijn letterlijke citaten uit authentieke islamitische bronnen.

Neem de ramadan. Het normale geloofsprincipe is dat de vasten een maand duurt. Zo staat het immers in de Koran. Radicaal of extreem is het pas om het hele jaar door te vasten. Of neem het bidden. Volgens de islam dient dat vijf keer per dag te gebeuren. Een religieuze stroming die verwacht dat de gelovigen de hele nacht wakker moeten blijven om achter elkaar te bidden, kan met recht omschreven worden als extremistisch of radicaal. Die wijkt te veel af van wat er in de bronnen voorgeschreven staat. Een eenvoudig principe, lijkt me.

Maar stel nu dat het andersom was. Ik ken moslims die bepaalde geneesmiddelen niet willen gebruiken als er alcohol in zit, omdat de Koran zegt dat je geen alcohol mag drinken. Zijn zij radicaal? Of is de Koran radicaal? Ook staan in de Koran instructies voor de gelovigen om de ongelovigen af te slachten. De meeste moslims vinden dat te ver gaan. Ze weigeren deze voorschriften uit te voeren. Mij lijkt het dat zij verstandiger zijn dan hun heilige teksten. Maar stel dat er iemand is die om welke reden dan ook deze bevelen serieus neemt en ernaar gaat handelen. Is hij dan extreem of is zijn heilige tekst dat?

Je hoeft niet alles te doen wat in Koran staat, zeg ik wel eens tegen andere moslims, bijvoorbeeld als het gaat om de hoofddoek. Gegarandeerd krijg ik dan te horen dat dat wel moet, juist omdat zo’n voorschrift uit een heilig boek komt.

De Engelsen hebben een leuke uitdrukking: You can’t have your cake and eat it too.

Mensen willen graag geloven dat de door God geopenbaarde teksten een niveau van wijsheid en schoonheid bevatten dat uniek is. Ze vinden dat ze het recht hebben alles wat er staat letterlijk te belijden, ook al wijkt het af van de hier geldende regels.

De film ’Fitna’ confronteert ze met enkele wrede teksten die totaal geen wijsheid, schoonheid of welke ethiek dan ook bevatten. Voor een eerlijke gelovige kan de film een confrontatie zijn die tot een fitna, een beproeving van het geloof kan leiden. De meesten lopen weg voor die confrontatie, schuiven de schuld op de interpretatie, op de geestelijke die de teksten uitspreekt of op de regisseur die daarover een film maakt.

Natuurlijk is ieder mens verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Geen tekst, heilig of onheilig, mag dienen als een vrijbrief om een ander te doden. Net zo min als een film of een cartoon mag dienen om rellen en aanslagen te legitimeren. Hoeveel mensen zullen de moed hebben om zo’n confrontatie te doorstaan?

In een vorig artikel schreef ik dat er wel gematigde moslims zijn, maar dat er geen gematigde islam bestaat.

Maar wat niet is, kan nog komen. Ondertussen heb ik kennisgemaakt met Muslims against Sharia, ruim een jaar geleden opgericht in de Verenigde Staten. Het is een islamitische organisatie voor hervorming van de islam, met duizenden sympathisanten over de hele wereld. Haar motto luidt: fouten toegeven, verantwoordelijkheid aanvaarden, voorwaarts gaan.

Ze heeft als doel om moslims en niet-moslims bewust te maken van de gevaren van sommige islamitische religieuze teksten. En ze is – en dat is uniek – tegen het toepassen van sharia. Op de website staat een lijst koranteksten die de beweging als ’moreel bezwaarlijk’ betitelt. Sommige teksten omschrijft ze zelfs als ’ethisch onacceptabel’.

Muslims against Sharia wil een versie van de Koran uitgeven waaruit al die bezwaarlijke verzen zijn verwijderd. Geen letterlijk scheuren van de Koran, wel rationeel oordelen welke teksten de moeite van het bewaren waard zijn.

Wordt Wilders toch nog op zijn wenken bediend.


Nahed Selim is Egyptisch-Nederlandse schrijfster en tolk. Haar laatste boek ’Allah houdt niet van vrouwen’ verscheen vorig jaar bij uitgeverij Houtekiet (ISBN 9052409587, euro 14,95). Muslims against Sharia is te vinden via www.reformislam.org

11:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Vandaag in DS nog een staaltje van verdere islamisering: blijkbaar hebben islamitische leraars biologie er helemaal geen zin meer in om de scholieren de theorie van Darwin te onderwijzen.
Welkom in Eurabia.

Gepost door: circe | 14-04-08

Censuur? In 2007 vroeg de Franstalige onderwijsminister Marie Arena al om maatregelen tegen de befaamde 'Atlas van de schepping' van de Turk Harun Yahya. Dat boek waarin de evolutietheorie stap voor stap werd onderuit gehaald, werd toen massaal verspreid.

Gepost door: GVA | 14-04-08

Stel Stel, moslim- en christenwereld ware omgekeerd, dwz de landen die nu islamitisch zijn, waren christelijk, en de huidige christelijke landen, waren islamitisch. Zouden de westerse landen zich voor hun gewelddaden dan beroepen hebben op de koran? En zouden de oosterse landen zich dan niets hebben aangetrokken vd gewelddadige passages van het Oude Testament?

Ik denk het niet. Het westen zou zich niets aangetrokken hebben van de geweldssoera's in de koran, en het oosten zou zich wel degelijk op het OT gebaseerd hebben om andersdenkenden een kopje kleiner te maken. Het zit gewoon in hun genen, dat roven en vechten.

Maar hoe komt het dan dat zelfs westerse bekeerlingen fanatieke en gewelddadige moslims worden? Hier heb ik maar één uitleg voor: het zijn uitzonderingen, die de regel bevestigen. Labiele mensen, avonturiers, simpele zielen, overreligieuze individuen die vroeger in een klooster waren gegaan.

Gepost door: Procureur Generaal | 14-04-08

Ja, of een andere sekte zoals bijvoorbeeld de Jonestown and Peoples Temple.


Ik hoop dat iedereen de volledige tekst leest.

Gepost door: Janice | 15-04-08

Dat is nu het verschil tussen het VB en de overige ,grote en efteling partijtjes.....Het VB heeft al jaaarenlang verwitigd voor het Islaaaaamgevaar...zij hebben nu eenmaal de gave om in de toekomst te kijken en logische politieke gevolgtrekkingen te maken...Al die andere "rommel" groen ,rood.. spirit en die hele waslijst....zijn gewoon "domkoppen" een bende achterlijken,die bewust of onbewust heel onze maatschappij "verkopen" aan de Islaamertjes met al de gevolgen voor de toekomst....Ik ben beschaamd Belg en Vlaming te zijn ... Ik ben fier VB-er te zijn...en blij... totaal geen symphatie te voelen in bepaalde individuen die nog zo naief zijn te geloven in Adam en Eva of in 72 maagden die je verwelkomen in het paradijs,als je als moslim de"moed" hebt gehad om een hoop onschuldigen mee te sleuren in de dood......
Ik ben gene achterlijke ik ben lid van het VB!!!

Gepost door: Rene | 15-04-08

Berlusconi Een klinkende overwinning voor rechts in Italie, ook voor Bossi vd Lega Nord. Gaat die zich nu inzetten tegen de islamisering van zijn land? Als grootmufti Barosso dat maar toestaat, want die is pas nog Turkije gaan berispen omdat ze niet genoeg meer aan de eu denken, met al hun interne twisten. Ook op de Fransen is hij kwaad omwille vd oplossing vd kaping vd zeilboot door Somaliers. Het was immers de bedoeling dat de kapers op een oorlogsschip van een eu-lid werden gehesen zodat ze onmiddellijk asiel konden aanvragen. Weer zoveel moslims gerateerd, Barosso is wel pisnijdig nu.

Gepost door: Procureur Generaal | 15-04-08

Een klinkende overwinning is wel schromelijk overdreven. Een nipte overwinning is een juistere benoeming ;).

Gepost door: Ikke | 15-04-08

De uitdrukking 'klinkende overwinning' heb ik van de media, en die zijn voor 80% bemand door linkse journalisten. Het moet dus wel indruk hebben gemaakt.

Gepost door: Procureur Generaal | 15-04-08

moslimapothekers.... zijn nog maar klein bier tegenover wat (+-1maand geleden) op de site van de BBC stond.
Moslimstudenten in de geneeskunde weigeren een primair onderzoek te doen bij wrouwen in de praktijklessen én weigeren het cursusdeel venerische ziektes bij te wonen; ze laten zich nog liever BUIZEN!!!
Als zulke gasten, die men toch "ge-evolueerden" zou noemen,zo reageren, wat moet men dan verlangen van eenhersencelligen die nog geloven dat de aarde plat is?
Wat muslims against sharia betreft, in NL is er een imam die een "poldermoskee" wil oprichten waar "alles" in 't Nederlands verteld wordt (uitzending van Pauw en Witteman. NL.tv). Maar, ondertussen weet men al dat die gast de zoon is van die (eveneens imam) gemeenteambtenaar die weigerde vrouwen de hand te drukken !!
Het simpelste ware àl die "croissant-aanbidders" (wassende maangelovigen) linea-recta terug naar hun rootsland te zenden om aldus weer "op ons gemak" tussen Europeanen te kunnen leven.
Maar dat zal wel meer: whishfull thinking zijn zeker?

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 16-04-08

Ik heb die uitzending ook gezien. Van hem kan je het nog begrijpen, hij is een moslim, maar die griet die erbij zat vond ik helemaal het toppunt.

Gepost door: Janice | 16-04-08

in 2006 nam islamisering net af ! Het Nederlands bureau voor de statistiek kwam met de laatste cijfers naar buiten inzake islamisering. Daaruit blijkt dat het aantal moslims in 2006 (laatste cijfers)...AFNAM ! Vooraleer Janice deze statistieken afdoet als onzin nog even dit: Ook Wilders gebruikt voor zijn programma de cijfers van het Nederlands bureau voor de statistiek. Hij betwist de juistheid van dit rapport niet. Het rapport stelde ook dat Nederland 5 a 6% moslims telt en dat in het jaar 2050 dit er maximum 8% zullen zijn. Ondertussen blijven de Wildersen en VB'ers spreken van een tsunami.....

Gepost door: DV | 16-04-08

Enige kritiek of satire op symbolen die belangrijk zij voor één of ander geloof zal door het Rode Poco-Loge-Inquisitiecentrum als "islamofobie", "antisemietisme","antiboeddisme" of"antivoodooisme" afgedaan worden. Maar indien hun rode trawanten van de sossenzender S.R.T. er voor de 9999999999999999999999-ste keer
het Christendom doorsleuren in één of andere "satirisch of humoristisch" programma en met voor hen belangrijke symbolen spotten en/of door het slijk sleuren, dan zou het uiteraard geen "Christenofobie" zijn, want dat past immers niet in het antiklerikale plaatje van de PoCo-Loge freaks en hun al dat niet politiek benoemde pionnen binnen de magistratuur !

Gepost door: Karel Martel Junior | 16-04-08

DV ge moet niet naar de statistieken zien...ga gewoon eens wandelen in Borgerhout bv...uiteraard in de chique villawijken waar al die wijze correcte verdraagzame politiekers met een zeer hoge moraliteit, verblijven...zie je gene enkele bruine rondwandelen,daar kennen ze alleen de moslims uit boekskes en van horen zeggen....en 8 procent tegen 2050 das nog 7,95 procent te veel ...wij zijn geen arabieren wij zijn europeanen...Ik heb voor die mensen totaal geen respect omdat zij "nog niet bijna"de moeite doen om zich symphatiek te maken ,integendeel en respect beste DV is iets dat ge moet verdienen

Gepost door: Rene | 16-04-08

Rene en respect In de straat of buurt van FDW, Morel en veel andere VB-kopstukken hun villa zie je ook geen bruine mensen, en in Antwerpen stad komen ze enkel nog om hun campagne te voeren (anders zie je ze er nooit). En toch hebben ze zoveel last van de vreemdelingen. Enne Rene, jij bent echt wel de laatste die het over respect moet hebben. Uw razernijen , scheldtirades en onverbloemd racisme is nu al legendarisch te noemen. Menig website en internet fora is reeds sterk bevuild met uw respectloos gezwets. Respect moet je verdienen, schrijft hij hier nu ijskoud.... tsss.

Gepost door: DV | 17-04-08

DV, jij moet echt wel eens beter opletten op wat hier zoals staat. Ik heb niets tegen vreemdelingen die naar hier komen en zich hier een bestaan opbouwen. Ik ben het wel beu dat een groot deel, en laat dit gezegd wezen, het zijn niet altijd gekleurde mensen maar ook Oost-Europeanen, op de criminele toer gaan.
En verder ben ik gewoon tegen de islam, omdat het niet alleen een religie is maar een politieke doctrine. De islam (ook al zeggen sommigen dat 'de' islam niet bestaat - maar er bestaat tenslotte maar één koran) vindt dat de wet van Allah boven de wet staat van het land waarin moslims zich bevinden.

Dat er minder moslims zijn, of meer gematigde moslims (die in de ogen van de 'echte' moslims afvalligen zijn), kan ik alleen maar toejuichen. In tegenstelling tot velen, ook bij links praat ik vaak met die mensen en heb ik al meerdere keren gedacht dat 'er nog hoop' is op een verbetering. Jammer genoeg zijn ook die gematigden doodsbang voor de repressie van de fanatiekelingen. Er is geen enkele die het hardop durft zeggen, of durft bekend maken dat ze lid zijn van onze partij.

Gepost door: Janice | 17-04-08

niet significant Groei

Tot in 2007 verwachtte het CBS dat het aantal moslims in Nederland de grens van 1 miljoen in 2006 zou passeren. Naar schatting waren er eind 2004 in Nederland 944.000 moslims, waarvan 6000 autochtone Nederlanders. Daarbij werd het aantal allochtone moslims geschat met behulp van het percentage moslims in het land van herkomst. Bij nieuwere schattingen, die op basis van POLS-enquêtes werden opgesteld, kwam het CBS voor 2005 uit op 877.000 moslims, en op 837.000 in 2006. Dit CBS-onderzoek is het eerste onderzoek dat er op zou kunnen wijzen dat het aantal moslims in Nederland daalt; de nieuwe telmethode wordt echter genoemd als oorzaak van deze vermeende trendbreuk. De daling met 40 duizend wordt dan ook niet significant genoemd[1]. Dit is ongeveer 5,3% van de bevolking. Een miljoen moslims zullen er naar verwachting pas in 2017-2023 zijn.[2] Onder gelijkblijvende omstandigheden zou het aantal moslims in 2050 kunnen uitkomen op circa 8% van de bevolking.[3]

Gepost door: Wiki | 18-04-08

moslim broeder DV DV is wel erg radicaal met zijn idee over mijn persoon..dit is enkel een bewijs dat hij niets begrijpt van de problematiek die wij tot vervelens toe herhalen en mijn teksten leest zonder nadenken met eigen zeer negatieve interpretatie.In de ogen van DV ben je,volgens mij al racist wanneer je geen " respect" toont voor de zichzelf noemende Moslims die met hun aanslagen reeds duizenden onschuldigen gedood hebben.Ik sluit mij volledig aan bij Janice voor wat betreft haar "zienswijze" over moslims. Wanneer DV onze standpunten nu nog niet kan begrijpen is hij erger in zijn fanatisme dan heel het VB samen.

Wiki de kleine "minderheid" Moslims die wij momenteel kennen slagen er dan toch in om heel de wereld op stelten te zetten...mensen als DV en onze hoog geplaatste correcte politieke "wonders" moogt ge er gerust bijrekenen.......Gisteren was ik wachtende op mijn vlucht naar Belgie in de,volgens mij meest moderne ,futuristische luchthaven ter wereld ,Bangkok! Wat mij enorm opviel in dit uitgesproken Bhoedistisch land was ,dat deze luchthaven beschikt over een "serieus" aantal " Muslim prayer room"(s) ik vond geen enkele "room" waren cristenen ,joden,bhoedisten,voodoo's enz hun schietgebedje kwijtraakten voor "een goede vlucht" neeeeeeeen ! enkel en alleen "muslim prayer room" wat mij ook opviel was het groot aantal naar geld stinkende Saoedish of iets in die aard, met hun pinguins,hun aan het oog onttrokken "diamanten" hun prive lustobjecten... ik denk dat de verklaring te vinden is in die uiterst verzorgde witte pyama dragers ,geld en macht... door olie ,infiltratie van heel dat boeltje door "geld !! massa,s geld...Wat mij ook opviel en dat vond ik handig bekeken van de heren Moslims (lagere klasse) in de vroege uurtjes werd deze "muslim prayer room (s)" gebruikt als "muslim sleeping room"terwijl ik "uren" moest wachten op een "sitting stoel" van discriminatie gesproken!

Gepost door: Rene | 19-04-08

Dat heb ik ook vastgesteld in de luchthaven van Bangkok. (Overigens een prachtige luchthaven en een zeer goede organisatie)
Ik was toen op zoek naar een rokerskamer. Die waren er, maar wel zeer schaars, en vooral heel klein. De zin in een sigaretje verging je als je zag hoeveel volk er in dat klene kamertje opeengepakt stonden. De Muslim prayer rooms, waren enorm groot - uitgerust met de nodige matjes en daar lagen ze allemaal te slapen, terwijl de gewone passagiers op een bankje moesten wachten.
En die vele Saoedie's met hun meerdere vrouwen zijn mij daar ook opgevallen.

Thailand is altijd bang geweest voor een invasie van Japanners die zich daar zouden komen vestigen, maar ze zouden beter opletten met wat ze nu doen. Ze hebben in het zuiden al toegestaan dat Maleisië daar een grote moskee mocht bouwen en nu zijn ze aan het onderhandelen over de bouw van een grote moskee in Bangkok.

Het Ratcha Anachak Thai zou wel eens snel kunnen veranderen.

Gepost door: Janice | 19-04-08

De kip in vraag In Engeland is beroering ontstaan over een voorstel van de EU om dierenresten te verwerken in dierenvoeding. Varkensresten in kippenvoer bv. Want wat met de 2 milj moslims in het land, en de 25 milj moslims in de eu? Een kip die varkensresten eet wordt ntl zelf een beetje varken, en dat mag niet van Mohammed, want die vond dat varkens stonken.

Ik geef mijn kippen in ieder geval al jaren de resten van het spek, en ik proef niets verkeerds aan de eieren. Maar ik ben dan ook geen gelovige.

Gepost door: Observer | 04-05-08

Bordeel Chef Iraanse zedenpolitie betrapt in bordeel.

De man wiens troepen dag in dag uit de straten van Teheran afschuimen op zoek naar vrouwen die hun hoofddoek te los dragen of mannen die hun mouwen hebben opgerold, werd naakt betrapt in een bordeel in aanwezigheid van zes naakte vrouwen.

Gepost door: Nieuwsblad | 04-05-08

Zoals men in het frans zegt: "QUEL BORDEL!" Een kopman van SPa die alles weet over drankmisbruik en toegelaten alcoholpercentages werd min of meer dronken betrapt...
QUEL BORDEL!
Daar zullen ze in Iran van opkijken!

Gepost door: Erwin | 04-05-08

Het moet voor eens en altijd definitief gedaan zijn met al die hoerenpoepperij in "bordelen" en dat geldt niet alleen voor de chef van de Iraanse Zedenpolitie. Poept thuis bij uw eigen
vrouw. "Zoals de poepper thuis poept, poept hij nergens" naar analogie met "zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens" !

Gepost door: Miss Sharia in burkini | 22-05-08

Daar is niks mis met de Islam ! Steek gerust uw kop even diep in het zand als ik doe met mijn struisvogelkop, dan zult ge ook niks zien !

Gepost door: Politiek correct mentaal geconstipeerd klootzakske | 09-10-08

De commentaren zijn gesloten.