13-05-08

Het ontslag van professor dr. Frank Thevissen

ThevissenProfessor dr. Frank Thevissen was tot begin dit jaar docent en onderzoeker aan de VUB. Hij werd voor Het Laatste Nieuws de geestelijke vader van de Stemmenkampioen. Hij werd als mediaspecialist gewaardeerd voor zijn talrijke columns en geraadpleegd als mediaspecialist in communicatie en dan vooral politieke marketing. Frank Thevissen is voorzitter van de Expertencommissie voor overheidscommunicatie van het Vlaams parlement. Een hele poos geleden schreef het Vlaams Belang over het stopzetten van de Stemmenkampioen en het ontslag van professor Thevissen KLIK HIER . Vorige donderdag ging ik eens luisteren naar een voordracht van prof.dr. Frank Thevissen, omdat er volgens mij aan zijn ontslag toch wel een reukje zit. Een Belgisch logereukje dat verdomd stinkt. En ook omdat ik mij afvroeg waarom er met geen woord meer over gerept wordt in de media.

Alhoewel sommigen menen dat het niet zozeer de loge, dan wel de individuele mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor zijn ontslag, is het wel heel toevallig dat al die verantwoordelijke mensen nu net bij de loge zitten. En heel toevallig ook zeer belangrijke plaatsen bekleden in de politiek en de academische wereld.

GLB5959_2Luc Van der kelen: “Aan de VUB is ongeveer de helft van de professoren lid van de loge (‘Achter het Nieuws’ meldt dat alle VUB-professoren die professor Thevissen hebben beoordeeld, allemaal lid zijn van de loge) , dus als daar iets gebeurt dan zullen ze er altijd wel bij zijn, maar dat heeft daar in essentie niet zoveel mee te maken. Ik denk dat het meer te maken heeft met politieke druk. En die bestaat wel!”

Toen de berekeningen voor Stemmenkampioen elke week werden uigevoerd door Frank Thevissen en zijn team en de resultaten voor het Vlaams Belang er naar de smaak van VLD-clan elke week te goed uitkwamen, liet Karel De Gucht zich ‘onder vrienden’ ontvallen dat daar een einde aan moest komen, hij zou Frank Thevissen een kopje kleiner maken. En ondanks De Gucht wat bleek rond de neus werd toen hij plots ontdekte dat er zich onder het gezelschap ook een naaste medewerker van Frank Thevissen bevond, werd de Stemmenkampioen uit zijn handen genomen. Het resultaat was dat de berekeningen gemanipuleerd werden en de VLD de week daarop plots met 4,5 procent steeg in de peilingen en het Vlaams belang zakte met ongeveer evenveel procenten. Toen Frank Thevissen de berekeningen maakte zoals het hoorde en de manipulatie voorlegde aan Het Laatste Nieuws heeft de krant besloten de Stemmenkampioen stop te zetten.

Luc Van Balberghe in ‘AchterhetNieuws’ schreef: ‘ Karel De Gucht, in zijn vrije tijd ook nog prof aan de VUB en eveneens notoir logelid, werd via de ‘broederkringen’ mee ingeschakeld door de VUB om Thevissen te liquideren. Vanuit het Europese Parlement belde De Gucht naar Yves Desmet en ontbood hem naar Straatsburg. Daar gaf hij het marsbevel om Thevissen ‘kapot te schrijven’ en een karaktermoord te plegen. Ook in De Morgen is de loge immers goed geïnfiltreerd (…) Enkele dagen later, op 10 februari 2006, verscheen in De Morgen een modderartikel van Walter Pauli. Daarin werd Frank Thevissen met de grond gelijk gemaakt aan de hand van letterlijke citaten uit zijn vervalst personeelsdossier aan de VUB. In werkelijkheid staan er alleen insinuaties in van wat voor klachten moet doorgaan, maar die nooit officieel geuit werden, laat staan ooit aangetoond, bewezen of hardgemaakt.

Om de situatie goed te begrijpen is het noodzakelijk dat u weet dat er aan de VUB al eerder een persoonlijke vete ontstond tussen Els Witte (ondertussen rector van de VUB geworden) en de jonge Frank Thevissen omdat hij in 1995 lid werd van de campagnewerkgroep van de (toen nog) rechtsere VLD en als adviseur voor het Grote VLD-Referendum. Meer dan 10 jaar heeft Els Witte een ‘pestgedrag’ vertoond om Thevissen aan de VUB te laten ontslaan. Daarover bestaan zelf verschillende schriftelijke documenten. Omdat haar klachten infantiel en ongegrond waren, lukte ze niet in haar opzet, tot ze haar rectoraat overdroeg aan Benjamin Van Camp en hem het ordewoord gaf om Thevissen uit te schakelen.

Mede door de Stemmenkampioen, zijn verkiezingsvoorspellingen ten gunste van het Vlaams Belang en de electorale afstraffing van de VLD, zijn columns en mediaoptreden, zijn vernietigende krantenartikels over Noël Slangen en het artikel dat Frank Thevissen schreef over een artikel dat De Morgen overnam uit een informatierapport en het publiceerde als zijnde een wetenschappelijke studie, maakte het verlangen om de professor ‘uit te schakelen’ nog groter. Alle andersdenkende professoren, zoals Boudewijn Bouckaert, Matthias Storme, Gust De Meyer, Urbain Vermeulen maken net zoals Frank Thevissen ooit wel iets gelijkaardigs mee. Ze worden uitgespuwd door diegenen die zich democraat noemen zoals Marc Elchardus (een VUB collega) die samen met het schandaal van Knack, Joël De Ceulaer in een opiniestuk de vloer aangeveegde met ‘rechtsdenkende’ professoren’ en ze als ‘onnozelaars’ voorstelde. Dat zijn die democraten, die zich de vraag stellen, hoe ze de media onder ‘democratische’ controle konden krijgen. Wat voor hen ‘democratisch’ is, is voor ons een verwerpelijke indoctrinatie via televisie. Televisie en media zijn voor hen dé geschikte middelen om de geesten te beïnvloeden en te sturen in één bepaalde richting.

Luc Van der kelen bij Phara – 25/2/2008:

Luc Van der kelen: “Aan de VUB is ongeveer de helft van de professoren lid van de loge (‘Achter het Nieuws’ meldt dat alle VUB-professoren die professor Thevissen hebben beoordeeld, allemaal lid zijn van de loge) , dus als daar iets gebeurt dan zullen ze er altijd wel bij zijn, maar dat heeft daar in essentie niet zoveel mee te maken. Ik denk dat het meer te maken heeft met politieke druk. En die bestaat wel!”

Luc Van Der Kelen: “Wat er gebeurd is met professor Thevissen vind ik schandelijk voor een universiteit. Voor een stuk is daar politieke druk geweest, dat is onmiskenbaar zo. Er zijn schandelijke dingen gebeurd.
Het persoonlijke dossier van professor Thevissen is bijvoorbeeld gepubliceerd in een krant met alle details. Dat is iets wat door geen enkele arbeidsrechtbank aanvaard wordt. Als men de professor laat beoordelen dan is dat door zijn grootste tegenstander van een andere universiteit, waarvan je perfect wist dat hij hem neer zou sabelen.”

Lieven Van Gils
(co-presentator Phara): “Het is veel meer dan een slechte evaluatie geweest volgens u?”

Luc Van der kelen: “Dat is natuurlijk zo. Dat is begonnen in de tijd dat hij de peiling De Stemmenkampioen in onze krant gedaan heeft en sindsdien heeft hij moeilijkheden, ook aan zijn universiteit. Als je dus aan de VUB de lberalen en de socialisten tegen hebt, dan heb je een probleem.”

Lieven Van Gils: “Dus Frank Thevissen moest hangen?”

Luc Van der Kelen: “Ik denk dat, ja!”


Het onderwijsbeleid van Frank Vandenbroucke: KLIK HIER aangepast aan het niveau van jongeren uit gezinnen met kansarmoede en taalachterstand.

Thevissen schreef een kritisch artikel over het onderwijsbeleid van Vlaams Minister Frank Vandenbroucke (destijds ook prof aan de VUB) en maakte zich terecht zorgen over de kwaliteit van het onderwijs.

Frank Thevissen weet waarover hij spreekt want hij ziet dat het peil van het onderwijs zienderogen daalt, omdat universiteiten mee gesubsidieerd worden op basis van het aantal uitgereikte diploma’s. Bekwame studenten trekken naar het buitenland waar wel nog hoge eisen worden gesteld omdat men daar de studenten nog selecteert op bekwaamheid en daardoor bekwame specialisten kan afleveren. Thevissen werd voor een studente, die na verschillende pogingen haar diploma niet haalde, en advocaten inschakelde om haar gelijk te halen, nadien door Marc Hooghe in de Standaard afgemaakt door verdachtmakingen en persoonlijke aanvallen, maar gaf geen enkel inhoudelijke weerwerk op de analyse van Frank Thevissen.

Thevissen wijst de KULeuven scherp terecht en legt een klacht neer wegens laster en eerroof en vraagt zijn rector intern te onderzoeken hoe gegevens uit een intern personeelsdossier naar een andere universiteit bij prof. Hooghe konden gelekt zijn.
Frank Vandenbroucke aanvaardt duidelijk geen kritiek op zijn beleid (dat mocht zelfs Gennez binnen de eigen partij ervaren) en als notoir logelid wist rector Van Camp goed wat hem te doen stond. Hij stuurde een brief naar Thevissen waarin hij hem beschuldigt van ‘schending van de privacy’ (omdat hij een anoniem en niet traceerbaar voorbeeld van een studente had gegeven), onbetamelijk woordgebruik tegenover Dhooge had gebruikt en zijn titel van prof aan de VUB onder een artikel had geplaatst terwijl hij dat enkel ten persoonlijken titel had mogen publiceren. Eind januari wordt aan Frank Thevissen medegedeeld dat hij gedurende de hele maand februari een tuchtsanctie krijgt, namelijk onmiddellijke schorsing met verlies van wedde voor de artikelenreeks in de Standaard. Vanaf 1 maart 2008 wordt hij ontslagen omwille van ‘teweinig’ publicaties, en een te grote uitstraling.

De behulpzame, maar onbekwame studente haalt haar slag thuis en riep ‘yep, we got him’.

Frank Thevissen vecht dit ontslag uiteraard arbeidsrechtelijk aan.

Luc Van Balberghe concludeert dat hij derhalve op de feiten niet wil vooruit lopen, maar wie hier geen politieke inmenging in ziet moet wel stekeblind zijn.

Terwijl Frank Thevissen beroepshalve in Finland verblijft, verspreidt rector Van Camp een persbericht via Belga over het ontslag, maar verzwijgt de tuchtsanctie.

Bovendien is een ontslag van een universiteitsprofessor heel uitzonderlijk, meent Luc van Balberghe. Zelfs toen destijds VUB-rector Renneboog in verdenking werd gesteld van moord op zijn echtgenote, kreeg hij nog de volledige steun van de academische overheid en een grote bos bloemen van …Els Witte.


Aanvankelijk werd er in de media nog ruchtbaarheid aan gegeven, maar ook de VRT is als vanouds geïnfiltreerd door vrijmetselaars.

VRIJMETSELAARS IN BELGIE = EEN POLITIEK CLUBJE - KLIK HIER

In Terzake durfde rector Van Camp de confrontatie met Frank Thevissen niet aan. Thevissen had echter geëist om in de studio rechtstreeks zijn verklaringen af te leggen. Na een dag vergaderen tot op het hoogste niveau van de VRT mocht Thevissen in de studio zitten en werd Van Camp geïnterviewd door journalist Karl Leenknegt op een andere locatie.

Op de vraag van de journalist of de loge enige invloed doet gelden binnen de VUB, antwoordde de bloednerveuze Van Camp ontkennend. Op de volgende vraag van Van Leenknegt of Van Camp zelf een logeman is, wordt de rector woedend en begint de journalist uit te schelden met insinuaties over diens seksuele geaardheid, zonder op de gestelde vraag te antwoorden. Maar het was voor elke kijker overduidelijk, en terecht, want Benjamin van Camp is lid van de Grootloge van België.

De journalist sloot beleefd het interview af zonder nog verdere vragen te stellen. Vragen die door de vrt niet zouden getolereerd worden, want ook de vrt is als vanouds geïnfiltreerd door de loge. KLIK HIER VOOR LIJST VAN VRIJMETSELAARS

Waarom heb ik professor Thevissen gevraagd om informatie en schrijf ik hier over?
Een verwittigd man/vrouw is er twee waard.
<

"Professor Thevissen creëerde niet alleen De Stemmenkampioen. Als gastcolumnist publiceerde hij in juni vorig jaar een artikel in AchterhetNieuws over de berichtgeving over de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) en bewees wetenschappelijk de totale ongeloofwaardigheid van het dagblad De Morgen, dat als een likkend schoothondje aan de leiband van de overheid loopt en door Noël Slangen omgevormd werd tot het slaafse partijblad van de VLD", schreef een anonieme lezer.

Het gemanipuleerde nieuws dat u ‘mag’ lezen, leest u dagelijks in uw krant of ziet u via de nieuwsprogramma’s op uw van bovenaf gecontroleerde staatszender of gesubsidieerde televisiezenders.
Wat u niet mag weten kunt u enkel lezen via internet. ‘AchterhetNieuws’ is een onafhankelijk magazine geschreven door een groep mediaspecialisten die de censuur spuugzat zijn.
Voor het overige kunt u enkel onafhankelijke politieke nieuwsberichten lezen op blogs en websites van hobbyjournalisten. En de enige politieke partij waar noch de loge noch de politiek regelnichten vat op hebben is het Vlaams Belang. Als u nog niet wist waarom men zoveel moeite doet om deze politieke partij uit te schakelen via hetze, vervolgingen en rechtbanken, dan weet u het nu. Ik ben ervan overtuigd dat men eveneens de gemeenteraadsverkiezingen manipuleert, maar dat is een ander artikel...


Lees ook: http://www.vvb.org/extra//18365/doorbraak_februari_artikel_thevissen.pdf

Johan Sanctorum nam het initiatief een petitie op te starten: PETITIE TEKENEN - KLIK HIER

15:19 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Vermits hier geen hond meer reageert, doe ik het zelf maar:

De universitaire wereld in het algemeen is, ook in het buitenland, zeer links georienteerd. Ik herinner mij een nobelprijswinnaar in de US die zei dat zwarten minderwaardig zijn aan blanken, hij werd plots persona non grata verklaard. In de UK was er ook zo'n geval, de man had een vermeende racistische opmerking gemaakt, prompt was er een opstand van studenten en universiteit.

Wie af en toe eens contact heeft met deze onfeilbare bovenaardse wereld van intellectuelen, beseft dat daar geen enkele tegenspraak geduld wordt.

Laatst was ik op een voordracht van een indische prof op de univ, die kwam verdedigen dat het 'iedereen gelijk voor de wet' principe de mensenrechten van moslims kan schaden, en dus achterhaald is!

Gepost door: Observer | 14-05-08

Woef Woef !!

Gepost door: Hond | 14-05-08

De 'gewenning' is erg Ja, het is raar dat niemand reageert op de toch wel schrijnende toestand in dit land. Elke vrije en opstandige gedachte wordt neergeslagen.

Is dat nu normaal dat enkele potentaten, verenigd in een sekte zoals de loge toch is, waar magistraten, politici en academici tussen pot en pint beslissen hoe dit land moet gerund worden, wie er van het toneel moet verdwijnen en wie mag blijven het hier voor het zeggen hebben? Dat ze zomaar mensenlevens kunnen kapot maken wanneer zij dat willen is een regelrechte schande voor een Europees land.

Als je in Vlaanderen je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan moet je kop eraf, zei prof Thevissen. En zo is het.
Of de 'omkoopbaren' laten zich tot de adelstand verheffen, en dan hoor je die ook niet meer.

Geen elite in Vlaanderen!!!

Gepost door: Janice | 14-05-08

De Gucht is mee als opperbroeder verantwoordelijk voor veel zaken die foutgaan ,zoals het geval hierboven aangehaald, als men hem persoonlijk als individu,niet als journalist of wat dan ook hierop aanvalt, is hij zo bang als een wezel ,en zal als een volleerde broeder je kritiek beaamen,
Hij is gewend te dicteren ,zijn wil op te leggen,
en in al zijn verwaandheid duld hij geen tegenspraak tot de conversatie grimmig wordt ,dan trekt hij zijn staart in, dat is misschien wat de broeders verstaan onder consensus, eigen ervaring in het aula van Leuven naar aanleiding van de draconische verkeerswetten voor motorrijders, Hitler had gelijk dit kwaad uit te roeien ,hij had van de Joden af moeten blijven en dit volkje dictators van de wereld af helpen

Gepost door: lowieke staal | 24-07-08

De commentaren zijn gesloten.