04-08-09

Van Rompuy - oneerlijk en hypocriet

Premier Van Rompuy liet weten dat na zijn vakantie, de burgers van dit land voor zware beproevingen zullen komen te staan. Want er moeten inspanningen worden geleverd op het begrotingsvlak. Dat wil waarschijnlijk zeggen, hogere belastingen, langer werken en geld pakken waar ze het kunnen pakken. Bij de mensen die werken…waar anders!

Aan besparingen op het overtollige personeel in de vele kabinetten van de vijf regeringen denkt niemand. Aan een eenvoudige opsplitsing van het land in twee delen Vlaams en Waals met elk hun eigen regering en verantwoordelijkheid (en financiën) ook niet.

Vier maanden hebben de Vlaamse en Waalse parlementen niet meer gewerkt, twee maanden naar de verkiezingen toe en twee maanden verlof. Wat men zo mooi ‘zomerreces’ noemt. Maar de lonen, door u en door mij betaald, blijven doorlopen.

In het parlement werd de vraag gesteld, waar de premier het geld zal vandaan halen om de honderdduizenden geregulariseerde nieuwkomers en later hun families, die via de gezinshereniging eveneens in ons land zullen worden toegelaten, uit te betalen. Van Rompuy antwoordde: “Ik denk in de eerste plaats aan de mensen, niet aan het geld, dat is het verschil tussen uw partij (VB en LDD) en de mijne”.

Ik vraag mij af welke partij dan wel de verstandigste reactie heeft.

Zelfs Monica De Conick, (Sp.a en voorzitster van het OCMW) liet al weten dat ze zich zeer ongerust maakt over deze nieuwe regularisaties want dat ze allemaal de dag nadien aan de deur van het OCMW zullen staan aanschuiven.

Van Rompuy denkt inderdaad aan de mensen, maar niet aan onze mensen die er jaren moeten voor zwoegen en hoge belastingen betalen om de rest van de wereld, of toch een deel ervan, te onderhouden.

De rest van de wereld waar de ‘sans-papiers’ vandaan komen, zijn landen waar de malafide leiders en tirannen door het Westen met geld in het zadel worden gehouden, waar de bevolking van die landen arm en onwetend worden gehouden en dit enkel en alleen omdat het Westen er hun eigen voordeel uit halen en de bodemrijkdommen leeg plunderen.

Hier dan Sinterklaas spelen met geld van de burgers is niet moeilijk. De enkele gelukkigen die door de mazen van het net konden slippen, of door de hulp van mensensmokkelaars hun weg naar hier vonden regulariseren is niet alleen enorm oneerlijk tegenover de lokale bevolking, maar vooral hypocriet, onmenselijk en gruwelijk tegenover de bevolking die achterblijft in die landen waar de asielzoekers vandaan komen.

Ook de buurlanden hebben hun bezorgdheid over de Belgische beslissing al uitgesproken, want eens de regularisatie erdoor is, is de nieuwkomer vrij om in Europa te gaan en te staan waar hij wil.

Men kan zich daarbij ook de vraag stellen of het verantwoord is om in een land, met proportioneel de hoogste staatsschuld van Europa en tijdens een crisis, zoveel nieuwe steuntrekkers toe te laten.

16:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Volgens mij is men volop aan het besparen in verschillende kabinetten in verschillende regeringen. In De Vlaamse heeft men zelfs al een ministerpost afgeschaft.

Verder haalt een "eenvoudige" (eenvoudig, yeah, right) niets uit. Want wat gaat er dan gebeuren met de schulden van België? Als je als getrouwd koppel schulden maakt en scheidt, dan verdwijnen je schulden ook niet zomaar hocus pocus pas.

Gepost door: 1MT | 04-08-09

Dat werd al berekend. Ik weet de juiste getallen niet meer, en heb nog een tijd geleden gehoord tijdens een bijeenkomst van Pro Flandria.
Maar de grootste schuld (ik dacht 62%) is voor wallonië en voor Vlaanderen was dat bedrag niet echt onoverkomelijk.

Gepost door: Janice | 04-08-09

Dan nog. Wallonië heeft nu al zoveel schulden.

Daarbij komen er nog veel meer moeilijkheden aan te pas om België te splitsen. Dit kan echt niet gebeuren op een dag, hoor. Daarom is de spiltsing van België in dit geval absoluut geen oplossing. Tenzij je nog verder in de schulden wilt tuimelen.

Gepost door: 1MT | 04-08-09

Minimumlonen Een 1e aanzet wordt vandaag op vrt tt gegeven: "Belgie heeft één van de hoogste minimumlonen van de EU". Een psychologische zet, die verdere actie aankondigt.

Gepost door: Wannes | 04-08-09

Schulden? België is relatief immuun voor buitenlandse schuldeisers, omdat een groot deel van de staatsschuld binnenlands is. Het zijn hoofdzakelijk Belgische spaarders en Belgische grootbanken die de Staat geld hebben geleend. Het deel van de staatsschuld dat in het buitenland zit, bestaat bovendien uit langetermijnschulden die slechts mondjesmaat moeten geherfinancierd worden. De budgettaire situatie van de federale overheid is momenteel relatief gunstig en stabiel. Kortom, op het eerste gezicht valt er weinig te vrezen. Maar toch: als de financiers zouden gaan twijfelen over de toekomst van de Belgische staat, zullen ze garanties eisen van de mogelijke opvolgers van België. Niet zozeer bij lopende leningen, want die liggen contractueel vast, maar wel bij nieuwe leningen die worden uitgeschreven of onderhandeld.
In geval van een ernstige vertrouwenscrisis van de obligatiemarkten zouden de Vlaamse politici zich in de eerste plaats moeten uitspreken over toekomstige leningen en herfinancieringen. Als de Vlaamse regering publiek zou verklaren dat ze geen enkele garantie geeft voor alle toekomstige Belgische staatsleningen, tenzij mits een voorafgaand akkoord van de Vlaamse regering, en dit geval per geval, dan heeft Vlaanderen een belangrijke vinger in de pap bij elke nieuwe staatslening die de Belgische federale staat uitschrijft. Toestemming kan dan afhankelijk worden gemaakt van de instemming met de Vlaamse politieke eisen.
Vlaanderen heeft vrijwel geen schulden en zou dus weinig problemen ondervinden in geval een herfinanciering. Brussel (2 miljard schuld), de Franse Gemeenschap (4,8 miljard schuld) en vooral Wallonië (6 miljard schuld) kennen veel meer financiële problemen en zitten in de schulden.
Wat zich nu afspeelt is zeer ernstig en listig, met het oog op de onvermijdelijke splitsing om deze landsdelen leefbaar en bestuurbaar te houden, is wallonië, onder impuls van het hof en met medewerking van de CD-V, bezig belgië en dus ook Vlaanderen met een gigantische schuld op te zadelen. Zoals in een vechtscheiding een van de partners het huwelijk op de valreep nog tracht te redden door de gezamenlijke schuld te doen stijgen, zodat het voor elkeen afzonderlijk onmogelijk wordt om die lasten te dragen, je weet wel, het vertrouwen van de banken, lees hier buitenland.
Indien de ex toch doorzet zal hij bloeden.
De staatsschuld stijgt met 800€ per seconde las ik, dus nietsdoen is het motto om de belgische kanker te bestendigen.

Gepost door: stradi | 05-08-09

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2009


De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind juni 2009 bedroeg de federale staatsschuld 322.352.645.330,96 EUR, zijnde :

- 321.752.900.572,42 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 599.744.758,54 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 317.507.215.038,45 EUR. Dit is een vermeerdering met 389.383.872,96 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand juni van 387.536.589,41 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 2.462.148,46 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 614.864,91 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand juni 2009 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 317, met eindvervaldag 28 maart 2012. De lening werd uitgegeven onder pari (99,614 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaarborgde liquiditeit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 5.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 3 jaar kreeg een rentevoet mee van 2,00 %.

- Op 4 juni 2009 werd een nominaal bedrag van 113.500.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

* Staatsbon op 3 jaar, met rentevoet 2,00 %, ten bedrage van nominaal 28.300.000,00 EUR;
* Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet 2,75 %, ten bedrage van nominaal 34.000.000,00 EUR;
* Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet 3,50 %, ten bedrage van nominaal 51.200.000,00 EUR.

- De Staatsbons 941 (4,90% 2001-2009), 948 (4,60% 2002-2007-2009) en 964 (3,30% 2004-2009) kwamen op 4 juni 2009 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 379.951.600,00 EUR.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 1.610.019.986,61 EUR.

Eind juni 2009 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 82,0 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,9 % op het einde van de maand juni 2008. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind juni vorig jaar.
Voor meer informatie:
Het Agentschap van de Schuld maakt deel uit van de Administratie van de Thesaurie (Federale Overheidsdienst FINANCIEN) en is gevestigd aan de Kunstlaan 30, 1040 BRUSSEL. Voor meer informatie over dit bericht kunt u terecht bij :
Jean Deboutte, Tel.: +32 (0)2 233 72 79, GSM : +32 (0)472 97 00 76
U kunt het Agentschap ook via e-mail bereiken op het adres public.debt@minfin.fed.be
Onze website : www.debtagency.be

Gepost door: luc | 06-08-09

Meer dan 50% van onze schuld is in handen van buitenlandse investeerders. De obligaties zijn liquide en krijgen elke seconde een nieuwe koers. Al wat ik kan zeggen is dat de schuld zal worden terugbetaald, wat er ook gebeurt. (...) België opsplitsen is zeer moeilijk. De Belgische Thesaurie heeft daar geen enkel plan voor. We zouden aan twee systemen kunnen denken: één waarbij de schuld in zijn totaliteit gegarandeerd wordt door beide regio's. Of we zouden de schuld kunnen opsplitsen tussen de twee regio's, maar dat is niet gemakkelijk omdat ze verschillende kredietratio's hebben. Vlaanderen heeft Aaa, terwijl Brussel en Wallonië lager staan", aldus Deboutte.

Remy Salters, die België covert voor Standard & Poor's, zegt dat er geen onmiddellijk gevaar is dat België zijn AA+ soevereine rating zou verliezen, maar waarschuwt dat dit kan veranderen als de politieke crisis de staatsfinanciën aantast. "Wij volgen van zeer dichtbij wat er gebeurt. Als er ook maar enig teken is van een ommekeer in de fiscale consolidatie, dan zou dat een bron van zorgen zijn", aldus Salters. (...)

Vlaanderen heeft nu een inkomen per capita dat op 140 procent van het Waalse niveau ligt, en klaagt over transfers van belastingsinkomsten die 1% van het BBP bedragen naar een regio die ooit de Vlamingen met hooghartig misprijzen behandelde. Aan de Vlamingen werd hoger onderwijs in hun eigen taal geweigerd tot in 1932. Honderdduizenden verloren hun burgerrechten en hun pensioenrechten na de Tweede Wereldoorlog wegens vermeende Duitse sympathieën. De weigering om amnestie toe te kennen, wat in andere bezette landen wel gebeurde, was een verdoken manier om Franstalige controle te bestendigen waardoor de etnische haat bleef etteren.

Gepost door: luc | 06-08-09

Buitenlandse investeerders hebben 56 procent van de Belgische staatsobligaties (OLO's) in handen. Dat is een record, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Van het kortlopende staatspapier is al 78,5 procent in buitenlandse handen. De cijfers hebben betrekking op eind september 2008.

Gepost door: luc | 06-08-09

De commentaren zijn gesloten.