12-09-09

Integratie is gedoemd te mislukken!

"Generaal De Gaulle zei: om een Kir te maken heb je witte wijn en Cassis nodig. Als je er teveel Cassis bijvoegt is het geen Kir meer. Wat hij bedoelde is: je kunt slechts beperkte groepen integreren."


DSCN4031

Dat ondervindt nu ook het openbaar onderwijs, die te kampen heeft met alle problemen die 'zwarte scholen' met zich meebrengen, en te lang hebben geaarzeld om in te grijpen. Zij hadden gehoopt door hun deuren wijd open te zetten voor moslims, zij na verloop van tijd zouden integreren en zich aanpassen aan onze democratische rechtsstaat. Het verloopt echter niet naar wens. En waarom? Omdat de overheid, net zoals vele andere burgers met ‘bemin uw naaste’ overtuigingen, de islam niet kennen en het fenomeen beschouwen als een gewone religie zoals een andere. Maar dat is het niet.

De islam, onder al zijn verschillende vormen – groepen en groeperingen, die het weliswaar onderling niet altijd eens zijn, dat vooral te wijten is aan de ‘afstamming’ en omdat er geen overkoepelend orgaan bestaat zoals bvb. bij de katholieken met de paus, is vrij eenvoudig. Zij geloven in één God en er bestaan naast de islam geen andere religies . Andere geloofsleerstellingen worden verworpen, omdat de engel Gabriël de openbaringen van Allah (God) als laatste aan Mohammed openbaarde en vervolledigde en al de rest als 'afvalligen' en 'ongelovigen' verwierp.

ALeqM5hbTXtlUIixcIWckzPnUnwf8WdUPAZij geloven er dus vast in dat zij het enige uitverkoren volk zijn en het is hun plicht de hele wereld ‘in het huis van Allah’ onder te brengen, m.a.w. zij moeten heel de wereld bekeren tot de islam, zelfs al moet daar geweld bij gebruikt worden. Naast enkele duidelijke omschreven verplichtingen, is er een grote persoonlijke vrijheid. Elke moslim is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn doen en laten tegenover God en doordat er geen hiërarchie bestaat binnen de islam kan iedereen de koran interpreteren zoals hij zelf wil. (Vooral in het nadeel van de vrouwen en haatvol tegenover andere geloofsovertuigingen).

Mohammed heeft echter zelf niets geschreven, hij kon niet schrijven. Na ongeveer 700 jaar dacht men er pas aan om de overleveringen op papier te zetten, en werden bepaalde boodschappen van de profeet die door zijn volgelingen opgetekend waren op diverse materialen: stukken leer, perkament, schouderbladen van kamelen, door de eerste kalief, Aboe Bakr, verzameld en opgetekend. Het spreekt vanzelf dat veel werd aangedikt en de patriarchen uit die tijd hun persoonlijke stempel op de geschriften hebben gedrukt. Sommigen twijfelen er zelfs aan of Mohammed werkelijk heeft bestaan.

In ieder geval lijkt het erop dat Mohammed in het begin van de koran tamelijk positief stond tegenover de Thora en het christendom en hij zei ook dat hij geen nieuwe godsdienst bracht, maar een verbetering van de oude leer.“Het is belangrijk om weten dat de zichtbare (geschreven) Koran in feite slechts een kopie is van het eeuwige woord van God, dat als ongeschreven boek reeds vóór de schepping bestond. Als zodanig is de Koran Gods woord en dus Heilig, onveranderlijk en boven alle kritiek verheven. De taal van de Koran (het Arabisch) is dan ook de taal van God. Daarom is de Koran in feite onvertaalbaar. Ook in niet-Arabische landen gebruiken de moslims dus enkel de Arabische tekst van de Koran. (Ook de christenen kenden een gelijkaardige situatie: mis en sacramenten werden overal ter wereld gecelebreerd in de kerktaal, het Latijn.).

De stijl van de Koran is niet chronologisch opgesteld. Toen kalief Otman rond 650 de teksten verzamelde, heeft men de hoofdstukken (soera's) gerangschikt volgens lengte. De kortste soera bevat 3 en de langste 286 verzen. In totaal bevat de Koran 114 hoofdstukken, bestaande uit 6.226 verzen.

In de soera's herkent men wel een vermoedelijke chronologische volgorde:
de soera's uit de Mekkaanse periode bevatten de aankondiging van het (laatste) oordeel, de verwijten aan de rijken en de machtigen die de armen onderdrukken, de bevestiging van Mohammeds roeping en de steeds wederkerende bevestiging van de absolute eenheid van God.

Nadien worden de soera's gevarieerder van inhoud en bevatten ze vooral de openbaringen langs Abraham, Mozes, Jezus en de profeten.

Tenslotte zijn er de meer organisatorische soera's (Medina-periode, toen Mohammed zijn gemeenschap vorm gaf). Ze betreffen allerlei politieke, sociale, praktische, juridische regelingen i.v.m. opvoeding, wellevendheid, erfrecht, strafrecht, enz.

Volgens Mohammed waren de Thora van de Joden en het Evangelie van de christenen voorlopige, gedeeltelijke openbaringen. De Koran vervolledigt en voltooit de openbaring.

De drie boeken kunnen elkaar dus niet tegenspreken. Daar waar dit wel zo zou zijn, zou dit volgens de islam te wijten zijn aan het feit dat de joden en christenen met de tijd hun boeken zouden gewijzigd (vervalst) hebben.”

Bron: Centrum voor Islam Europa


In ieder geval lijkt uit de vele verhalen van Mohammed en zijn vrouwen , dat hij een andere kijk had op vrouwen dan de huidige imams die wij in de islamwereld en ook in het westen kennen. Zo vroeg de eerste vrouw van Mohammed, zijn schatrijke en bijna 20 jaar oudere werkgeefster Khadija hem zelf ten huwelijk.

Khadija, die al drie kinderen had uit haar beide vorige huwelijken, baarde Mohammed twee zoons, die echter beide in hun kinderjaren stierven, en vier dochters, namelijk Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum en Fatima. Zolang zij leefde bleef het huwelijk monogaam, alhoewel het in die tijd ook al gebruikelijk was dat mannen meerdere vrouwen mochten huwen. Zij werd zijn eerste volgeling en overleed op 65 jaar. Volgens sommigen droegen de vrouwen en dochters van de profeet geen hoofddoek.

Hoofdstuk 33 vers 53: "...En als jullie haar [de vrouwen van de profeet] iets om te gebruiken vraagt, vraagt haar dat dan van achter een afscheiding (hijab)", staat bekend als het "hijab" vers.

De oorspronkelijke betekenis die er wordt aan gegeven is (scherm, gordijn) en had tot doel de privacy van de vrouwen van de profeet Mohammed te beschermen in het overbevolkte Medina, waar hij na Mekka was naartoe gevlucht om hen fysiek te beschermen in periodes van onrust. Maar Hijab wordt ook gebruikt voor tafelkleed, kleed of mantelOver hoofddoeken staat in de koran dus niets. Het is een cultureel overblijfsel van een paar duizend jaar geleden, en het hoofddoek wordt hier voornamelijk gebruikt als vaandel.

Een Turks meisje schreef een tijd terug op een islamitisch forum, “In islamitische landen draag je een hoofddoek om niet op te vallen, in het Westen draag je het juist om wel op te vallen”.


245px-Quran_cover4 -101
Wanneer jullie op de aarde rondtrekken dan is het voor jullie geen vergrijp als jullie de salaat (gebed) verkorten als jullie vrezen dat zij die ongelovig zijn jullie in verzoeking brengen. De ongelovigen zijn voor jullie een duidelijke vijand.


25 -52
Gehoorzaam dan de ongelovigen niet, maar stel je tegen hen hevig te weer.En dat doen ze ook!! Ghadija Akouk, de voorzitster van de moslimmeiden van de Leidraad is woedend en zegt dat ze strijdvaardig zullen blijven en het er niet gaan bij laten.

Nordine TaouilVoor de extremistische imam Talouil zou de toelating tot het dragen van hoofddoeken een overwinning zijn geweest van de islam op het christendom, van de islamitische cultuur op de westerse cultuur en onze identiteit en onze democratische rechtsstaat waar iedereen geacht wordt de geldende wetten te respecteren. Maar meestal wijzen ze ons op onze plichten en misbruiken ze onze wetten wanneer het in hun kraam past.
Hij omschrijft de hoofddoek ook niet als religieus symbool, maar als uiting van een identiteit. Nu wil hij zijn eigen scholen starten. Met wiens geld?

Directeur-generaal van het katholiek onderwijs, Mieke Van Hecke zegt dat ze al jaren proberen om hun kinderen te integreren…beseft ze dan echt niet dat het nu net dat is wat de meeste moslims niet willen?


Het is tevens een regelrechte schande dat Bruno Valckeniers op de rooster wordt gelegd in verband met de Hobokense nazi-familie waar hij overtuigd afstand van neemt, maar niet gevraagd wordt om zijn mening te geven over het hoofddoekendebat. Een debat dat al jarenlang één van de hoofdthema’s van het Vlaams Belang is.

Walter pauli vatte het als volgt samen in De Morgen:

[…]“Eén van de redenen waarom Janssens van de hoofddoek een punt maakt, zou niet alleen van ideologisch-inhoudelijke, maar ook politiek-strategische aard kunnen zijn.

In 2006 heeft Patrick Janssens namelijk een van de meest historische gemeenteraads-overwinningen ooit gehaald (…) Maar hij deed dat niet door stemmen van het VB terug te winnen (al stremde de aangroei van die partij), maar door maximaal stemmen in te pikken van de democratische partijen in zijn eigen college (…)

Als Janssens nog een volgende keer de verkiezingen wil winnen, zal het niet eenvoudig zijn dat 'verdraagzame' deel in zijn totaliteit aan zich te blijven binden. Nieuwe kiezers zitten vooral in de ruim 35 procent die nog altijd voor het VB stemt (een deel ervan bestaat trouwens uit voormalige socialistische kiezers).

En zo ziet men dat Patrick Janssens snel na zijn verkiezingsoverwinning een andere plaat oplegde: een zeer resolute attitude tegen hét symbool van de 'niet-geïntegreerde allochtoon' par excellence: de hoofddoek. Geen hoofddoeken bij de Antwerpse overheid, niet in het stedelijke net, en nu dus ook niet bij Antwerpse scholen uit het gemeenschapsonderwijs. (…)

En daar hierover nooit publiek werd gecommuniceerd, mogen we dat een 'achter de schermen'-raid heten. Het VB kan aan de zijlijn blaffen, maar speelt in dit dossier amper mee. De man die de hoofddoek heeft gebannen, is die kerel met zijn T-shirt en sjerp.”Maar de feiten zijn wat ze zijn, iedereen mag er gerust van uitgaan dat het Vlaams Belang, ondanks ze aan de ‘zijlijn staan te blaffen’ gehoord wordt, ook door Patrick Janssens die bij de laatste verkiezingen zag dat Filip Dewinter in Antwerpen een pak meer stemmen behaalde dan hijzelf en moslims plannen hebben om met een eigen partij te beginnen, en ook door socialisten die massaal hun partij verlaten omdat ze niet langer akkoord gaan met de overdreven tolerantie tegenover alles wat met de islam te maken heeft en stilaan zelf merken dat het zo niet verder kan.Markt_001Markt_002


Enkele 'sfeerbeelden' uit Borgerhout. (Het Laar)

18:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Sinds het onstaan van het VB werd deze partij vervloekt omwille van hun houding tegenover de vreemdelingen en meer bepaald de Islam alhoewel een groot "rood" leider W.Claes eens liet ontvallen dat "het gevaar" wel eens uit de hoek van de Islam zou kunnen komen. Onterecht werd deze partij beschuldigd van racisme ,het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar enz enz ,omdat deze partij de "gave" had om politiek in de toekomst te kunnen kijken in tegenstelling tot de correcten die zo ver kunnen zien als hun neus lang is ,bij Gennez rijkt dat zicht iets verder ( oei das niet mooi van mij !)...Wat dat laatste betreft,racisme ,onverdraagzaamheid enz is de Islam bij monde van die Taouil de onbetwiste vaandeldrager .Stel je voor dat die Taouil zou gezegd hebben....meisjes volg het schoolreglement doe je hoofddoek af tijdens de lessen,toon je respect voor het land dat je heeft opgenomen en je alle kansen biedt,probeer begrip op te brengen .... Niks daarvan ,integendeel,wie is hier de "onverdraagzame" wie zet hier bevolkingsgroepen tegen elkaar op,wie is hier de racist...Hun bompa's kwamen naar onze landen,groen van de honger,zo arm als een luis, juist goed genoeg om de beerputten leeg te scheppen.Nu gedragen ze zich als overjaarse verwende pubers of "klein"jong en zeggen das hier allemaal van ons en jullie moeten naar de pijpen van Allah dansen.Het is een bewezen feit dat die "kopvod" NIET uit eigen wil wordt gedragen maar opgedrongen,een verplichting,anders zouden ze de meisjes die zich WEL neerleggen bij dat schoolreglement met rust laten . Het stoort mij enorm dat onze "Heilige Katholieke Kerk" (sic) geen enkel standpunt inneemt ze zwijgen daar in alle talen...waar is hun glorietijd dat ze hun zonen uitstuurden naar alle hoeken ter wereld om het evangelie te verkondigen,de heidenen te bekeren,nu lopen ze voorbij de deur,maar onze herders schijnen niet veel goesting meer te hebben. Vroeger had deze kerk de macht om te onderdrukken ,bang gemaakt door hel en vagevuur,dat is precies wat de Islam nu doet met haar stupide aanhang. Laat ze maar doen ,eigen scholen oprichten, de hoge Maaj is er uitermate geschikt voor. Laat ze nog verder een eigen leven leiden,weg van onze beschaving waar ze niet thuishoren.Ze hebben bewezen dat ze niet kunnen,willen of mogen integreren in een maatschappij van ongelovige honden .De uiteindelijke confrontatie zal er komen en niet alleen in Vlaanderen,beschaving contra de middeleeuwen...en als we "Nostradamus" mogen geloven zal heel die Islam opnieuw worden platgetrapt als een "luis" laat ons dat hopen..

Van de Islam ,verlos ons Heer !! of FDW ...die kan er meer aan verhelpen dat die "Heer"

Gepost door: Rene | 13-09-09

wat zijn de geheimen voor de verspreiding van de Islam in Europa.....
verdraagzaamheid...anti racisme...corrupte aan eigenbelang denkende politiek correcte partijen...OCMW steun...kindervergoeding...leefloon...ziekenkas...schotelantennekes...
en het voornaamste "olie" zonder, hebben ze niks te betekenen,totaal niks...

Gepost door: Rene | 13-09-09

Chinees spreekwoord Leraars openen de deur, maar je moet zelf binnengaan.

Gepost door: Jonas | 13-09-09

Aantwaarps spreekwoord '''Geen Hoofddoek !!""" Geen Leerlingen!!!! Geen Kindervergoeding !!!


en toen lieve kindertjes liep het schooleke weer vol....en nu oogjes dicht en snaveltjes toe

Gepost door: Rene | 16-09-09

De commentaren zijn gesloten.