25-09-07

Goed om weten !

Ik weet dat dit een lange tekst is, maar het is zeker de moeite waard. Alles wat belangrijk is in Vlaanderen wordt 'belgisch' gemaakt.


Auteur: Hubert de Sy
DE MIDDELEN VAN DE MACHT
De machtigen onderdrukken het debat

Het ligt voor de hand dat een staat die zich bedreigd voelt in zijn bestaan zelf, alle hens aan dek roept voor de verdediging van de positie en belangen van de gegadigde machtshebbers ervan. In eerste instantie van de monarchie en de uitgebreide koninklijke familie, maar tevens van de politieke, maatschappelijke en financiële omgeving ervan. Een elitaire kring die in het journalistiek en sociologisch jargon benoemd wordt als ‘establishment’ of ‘machtsconsortium’.


1.- De Koning Boudewijn Stichting

a- Portret van de KBS

De KBS werd opgericht in 1976 naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de troonbestijging van koning Boudewijn. Haar officiële doelstelling is de levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren. De leiding benoemt die taak als eigentijdse filantropie. (De vroegere bonnes oeuvres). De motor zijn van sociale vernieuwing beschouwt zij als haar opdracht en taak. Met het oog op haar internationale uitstraling – en derhalve die van het koninkrijk België en van de koninklijke familie- heeft de KBS ook een ‘Europese stichting’ opgericht. Zij is zelfs present in de VSA. De Stichting beschikt blijkbaar over vrijwel onbeperkte middelen. De voorzitter is de heer Guy Quaden, ere-voorzitter van de Nationale Bank. Op hun beurt zijn de lokale verantwoordelijken van de Nationale bank voorzitter van de lokale KBS-afdeling. De Nationale Loterij verleent elk jaar een dotatie. Voor 2005 was dat 12.147.581 euro.
In Vlaanderen functioneren daarenboven zgn. Steunfondsen (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en in mindere mate Limburg) die aan systematische fundraising doen. Zij worden geanimeerd door Vlaamse prominenten waaronder Baron Buyse, o.a. voorzitter van Beckaert, de heer Balthazar, ex-gouverneur van Oostvlaanderen en de Brugse zakenman van CVP-signatuur, Van den Abeele.
Elk jaar organiseren de Steunfondsen een galabal. Jaarlijkse aankondiging: “Prins Filip en prinses Mathilde vereren die manifestaties met hun doorluchtige aanwezigheid”.


b- Doelstellingen van de KBS

b.1- De openbaar verkondigde zgn. ‘eigentijdse filantropie’

. Deze grootmoedige doelstelling wordt op onbetwistbare wijze en op brede schaal verwezenlijkt. De KBS is erin geslaagd een het hele land overspannend netwerk uit te bouwen dat zijn gelijke niet kent en om zo te zeggen, het volledige maatschappelijk veld bestrijkt. Zij is ‘alomtegenwoordig’, tot in kleinere dorpen, tot in vele van de lokale verenigingen. Op die wijze onderhoudt zij gestructureerde contacten met honderden vooraanstaande geografische Vlamingen en tienduizenden burgers van het zgn. grote publiek. Via diverse van haar activiteiten beantwoordt zij zonder twijfel aan een aantal reële menselijke behoeftes en noden. Geen zinnig mens kan dit loochenen of ook maar in twijfel trekken.


b.2- Collaterale creatie van aanhorigheid bij deVlaamseonderdanen.

In de context van de uitzichtloze communautaire conflictensituatie stemt het tot nadenken dat - alhoewel er in Wallonië minstens evenveel menselijke nood is als in Vlaanderen - de hoger vermelde steunfondsen enkel in Vlaanderen werden opgericht. Deze steunfondsen zijn in feite propaganda antennes van de Belgische staat ter attentie van de Vlaamse bevolking. Alleen al dit feit geeft kracht aan de mening van sommige waarnemers dat de verklaring/reden daarvoor het bestaan is van die tweede, meer discrete functie van de KBS: de emotionele aanhechting aan de leden van de koninklijke familie - en dus aan de monarchie als dusdanig – van twee categorieën van haar Vlaamse onderdanen. Enerzijds een zo groot mogelijk aantal gewone Vlaamse burgers waarvan de emotionele aanhankelijkheid verondersteld wordt te fungeren als legitimatie van de monarchie. Aan de andere kant een keurgroep van kapitaalkrachtige en invloedrijke Vlaamse prominenten, die rechtstreeks of onrechtstreeks financiële middelen kunnen aanbrengen en/of hun aanzien kunnen doen gelden op lokaal vlak.

Deze strategie leidt tot wat men in huidige journalistieke taal verwoord als inkapseling. Met andere woorden tot een vorm van intellectuele braindrain vanuit de nog enigszins Vlaams bewuste kringen, richting Belgisch machtsconsortium. Met als gevolg een verarming van het economisch en financieel patrimonium en een stuk daaruit voortvloeiende maatschappelijke verzwakking.


c- Strategie van de KBS

De leiders en raadgevers van de KBS zijn zich terdege bewust van het belang van de moderne communicatietechnieken en doen een systematisch beroep op de media. In 2005 heeft de stichting een samenwerking op het getouw gezet met de belangrijkste media van de geschreven pers. Met alle Vlaamse regionale televisiezenders via ’De Pluim’ en via ‘Coup de Chapeau’ met de RTBF. Het strategisch plan 2006-2008 legt nadrukkelijk het accent op “communicatie als hefboom”. De KBS wordt dus blijkbaar beheerd op professionele en efficiënte wijze. Ook vandaar, benevens de geldstromen, haar gestage groei.
Een van de doorslaggevende psychologische wapens van haar actie bestaat in het intelligent inspelen op de natuurlijke menselijke ijdelheid en praalzucht. Wie is ongevoelig voor het feit te mogen ‘samenwerken’ met vooraanstaande vertegenwoordigers van het Hof?
Soms even in de nabijheid te mogen vertoeven van koningen en koninginnen, van prinsen en prinsessen? Vrijwel niemand.

De verwezenlijking van deze diepmenselijke droom, het mede genieten van een soort afgeleide ‘luister’, smeedt hechte banden van aanhankelijkheid t/m sociale afhankelijkheid. Banden die kunnen uitmonden in politiek correcte keuzes.
Een doeltreffend hulpmiddel tot de beoogde inkapseling is de vermenigvuldiging van rechtstreeks gemediatiseerde contacten met leden van het Hof. Dit geldt ook voor de door sommige lokale prominenten begeerde bevestiging van hun belangrijkheid via zgn. ‘onderscheidingen’. Het te bereiken en meestal bereikte doel is zoveel mogelijk onderdanen op te nemen in het maatschappelijke en politieke kamp van de monarchie en van het belgicistisch consortium. Het is in dezelfde geest dat Boudewijn – in vergelijking met de vorige koningen – een uitzonderlijk hoog aantal Vlamingen in de adel verhief.
Die ‘inkapseling’ wordt in de praktijk verwezenlijkt dank zij de zelden of nooit besproken, alhoewel grootschalige en ononderbroken public relations campagne ten gunste van de monarchie, van de leden van de koninklijke familie en van de brede entourage van het Hof. Het is nl. in grote mate het nostalgische opkijken naar de luister van de hogere sferen van het land dat heel wat lokale vooraanstaanden en een niet onaanzienlijk deel van de bevolking aanzet tot actieve medewerking en inzet. Het zijn juist de vermelde massale public relations campagnes die er voor zorgen dat dit ‘opkijken naar’ bestendigd wordt.


d. “Raison garder”

Nu, in een staat die zich democratie aanmatigt mag het feit van een brede positieve waardering over een menselijke activiteit niet beletten een en ander aspect ervan te relativeren. Wel te verstaan op basis van vaststellingen, deze laatste te formuleren en ze te situeren in de bredere context van de permanente conflictsituatie waarin dit land zich sedert decennia bevindt. Elke louter hagiografische benadering van om het even welke persoon, vereniging of menselijke activiteit oogt naar volksverlakkerij en is derhalve in se ondemocratisch. Zeker als het een activiteit betreft die invloed kan uitoefenen op aanzienlijke en diverse lagen van de bevolking.
Het is nl. ook zo dat deze campagnes een belangrijke politieke functie zijn gaan uitoefenen. Zij situeren zich in de breed opgezette contrareformatie tegen de zgn. middelpunt vliedende krachten in België; vooral dan in Vlaanderen.


d. Besluit

Het kan moeilijk ontkend worden dat dus ook de KBS deel uitmaakt van het machtige staatsapparaat en ingeschakeld werd in de assertieve ‘défense et illustration’ van de vigerende Belgische machthebbers.
Het is tevens duidelijk dat de stichting over de middelen, de macht en de adequate relaties beschikt om ook die tweede opdracht - de medewerking aan de Belgische contrareformatie - in goede banen te leiden.
Wat voorafgaat noopt tot ernstig nadenken van Vlaamse kant. En, als het enigszins kan, tot overdacht, concreet en vooral gecoördineerd tegenwerk.


2.- De overheidsmedia

De graad en de wijze waarop die media gebruikt en misbruikt worden neemt vaak burleske vormen aan. De potsierlijkheid ervan is soms zo groot dat zij bij een aantal kijk- en luisteraars afwijzende en dus averechtse reacties uitlokt. Dit schaadt uiteraard aan de geloofwaardigheid van het medium en schept twijfels, ook bij het behandelen van andere thema’s.
Zo brengt de VRT regelmatig dweperige verhaaltjes over het optreden – in de sfeer van de zgn. miraculeuze ‘verschijningen’ - van een of ander lid van de uitgebreide von Saxen-Coburg-familie. Steeds “uitbundig toegejuicht door een enthousiaste massa van koningsgezinde onderdanen”. Waaronder vaak opgetrommelde schoolkinderen die blij wuiven met uitgedeelde vaderlandse vlagjes.
Dit alles in de context van een als spontaan voorgewende ‘diepe verering en onverstoorbare aanhankelijkheid’. Sommige commentatoren excelleren in het melig tot flemerig situeren van de huidige koninklijke familie in een naïef, kinderlijk tot kinderachtig sprookjesverhaal. Met Sneeuwwitje als model.

De RTBF blijft niet in gebreke. Soms wanen nuchtere waarnemers zich teruggebracht naar de glorieuze tijd van de absolute monarchieën.

Dit belet niet dat er inderdaad nog steeds een tanend maar nog aanzienlijk deel van de bevolking emotioneel koninggezind is. Vooral de meest recente blunders van sommige Saksen-Coburgers hebben er wel voor gezorgd dat de Belgische monarchie geen taboe-thema meer is en dat zij meer en meer in vraag wordt gesteld.


3. De zgn. ‘regime-pers’

”Ik behoor niet tot degenen die achter elke hoek het spook van Albert Frère (Groep Brussel-Lambert) zien opduiken. Toch stel ik objectief vast dat er een soort Frans-Vlaamse mediacoalitie ontstaat rond Frère-Paris-Bas-Cobepa, waarin André Leysen (Gevaert VUM, GBL )de hoofdrol speelt” .Lucas Tessens in Lokalisering van de beslissingscentra over de verankering van de Vlaamse media. (in Brockmans, p.117).


De Vlaamse pers is in de handen van het geografisch Vlaams, per definitie conservatief en dus belgicistisch establishment.
Zij handelt zoals zij hoort te handelen, volgens haar aard en in functie van haar commerciële belangen. Conservatief van een aantal waarden waaronder de monarchie als een van de laatste nog enigszins werkzame bindmiddelen van dit land.

De zgn. vrije pers zit nl. in een economisch en maatschappelijk keurslijf waar ze zich onmogelijk kan uitwringen zonder zelfbeschadiging. De vrijheid van de journalist beperkt zich tot het schrijven van wat moet en mag gepubliceerd worden in de krant die hem tewerkstelt. Kortom, de wezenlijke vrijheid van de pers is een fictie.
Het is de eigenaar van de krant die de grenzen bepaalt van wat men journalistieke vrijheid pleegt te noemen. Vele burgers en de meeste journalisten betreuren dat. Cynici stellen dat zowel de journalisten als de burgers er zich mogen in verheugen dat die vrijheidsbeperking zich afspeelt binnen een ‘democratisch’ regime. In totalitaire regimes – en, wat sommige (s)linkse progressievelingen ook mogen vertellen, zijn dat hoofdzakelijk linkse regimes - stelt de journalist niet enkel zijn broodwinning, maar zijn leven op het spel. Een magere troost voor ons ‘democraten’, maar een troost.

Er is ten slotte geen enkele reden waarom de pers zou ontsnappen aan de vercommercialisering van alle menselijke activiteiten, van alle producten, van alle waarden,

Wat voorafgaat belet niet dat een aanzienlijk deel van de Vlaamse bevolking zich, zoniet verraden dan toch verlaten voelt door een categorie van de Vlaamse bovenlaag waar de eigenaars van de in het Nederlands gestelde kranten toe horen. Zo betreurden vele lezers de beslissing van de huidige directie het vertrouwde AVV-VVK, dat het ijkmerk was van De-Standaard-van-toen -, een onbetwiste kwaliteitskrant - te verwijderen van de frontpagina. Zij ergerden zich dood toen zij op de plaats van het vroegere AVV-VVK, de nationale driekleur zagen prijken. Dit was dan ook een nogal gratuite en laag bij de grondse vorm van provocatie. Nu, Iedereen heeft het recht te leven en te ageren op zijn eigen moreel niveau.

Kanttekening: wat voorafgaat belet niet dat een aantal journalisten standvastig blijk geven van een duidelijke Vlaamse reflex.
Zij volgen echter de Vlaamse beweging, het Vlaams Belang en de N-VA niet in de eis van onafhankelijkheid tout court.
Zij huiveren blijkbaar voor een van de oude en contraproductieve Vlaamse kwalen: wishful thinking. Hun mening is volstrekt achtenswaardig. In sensu strictu behoren ook zij tot de zgn regimepers.
Vanzelfsprekend zonder de gebruikelijke pejoratieve connotatie die aan die term plakt. Een broodschrijver is even eerbaar als een ‘broodarbeider’.


Exit de Financieel Economische TIJD, uit de VEV-schoot.

De FET was ooit het kroonjuweel en het symbool van de Vlaamse economische verrijzenis.
Hij werd opgericht op initiatief van enkele prominenten uit de kringen van het Vlaams Economisch Verbond.
Frans Wildiers, de charismatische afgevaardigd beheerder (1963-1971) van het VEV was de bedenker van, en de drijvende kracht achter het project. “Hij was er sinds geruime tijd van overtuigd dat de groei van de Vlaamse economie een financiekrant nodig had.” (Gaston Durnez in de Encyclopedie van de Vlaamse beweging).
Onder de bekwame leiding van René De Feyter (later op zijn beurt afgevaardigde beheerder van het VEV) kende de krant een snelle groei. Zij groeide uit tot een geduchte concurrent van L’Echo de la Bourse, een Belgisch monument bij uitstek. In de kringen van het VEV speelden sommigen zelfs met het idee L’Echo over te nemen. (t Kan verkeren….

Vandaag is de FET, thans De Tijd, een uitgave van de vennootschap Mediafin die op haar beurt voor telkens 50 procent in handen is van De Persgroep (de uitgever van onder meer Het Laatste Nieuws en De Morgen) en Rossel (Le Soir). De verhuis naar Brussel is een gevolg van die overname.
De Persgroep en Rossel kochten ook de Franstalige zusterkrant L’Echo. Het besluit viel alle diensten op één plaats samen te brengen, om te komen tot meer efficiëntie en samenwerking.

Er zijn voorlopig geen aanduidingen dat De Tijd zijn vroegere journalistieke onafhankelijkheid en Vlaamse reflex volledig zou verloren hebben; of riskeert te verliezen. Afhankelijkheid van De Persgroep (van uitgesproken belgicistische signatuur) en de inkapseling in de kringen van L’Echo (die vaart onder ultra Belgische vlag) en van Le Soir (journalistiek speerpunt van de Brusselse anti-Vlaamse bourgeoisie en “moniteurke van het Vlaminghatend FDF) stemt toch tot nadenken. En tot enige vrees voor een mogelijke verwaseming van de Vlaamse identiteit.


4.- Het groot-kapitaal

Begrijpelijkerwijze is het groot kapitaal al altijd en principieel tegen verdere regionale bevoegdheden, tegen confederalisme en uiteraard tegen de opsplitsing van België geweest. Die kringen zijn per definitie conservatief.
Het tegenovergestelde zou tegennatuurlijk zijn.
De haute finance is een van de essentiële bestanddelen en steunpilaren van het belgicistisch consortium: Hof, nabije entourage, propaganda organen (KBS, B+, BSP), pers, vakbonden, traditionele partijen en dies meer. En derhalve van het huidige Belgisch jacobijns regime. Zijn invloed op de eventuele verdere evolutie van het beheer van ons land is discreet maar aanzienlijk.


5.- De Vakbonden

“In België groeide de vakbeweging, ontstaan uit gezellenverenigingen ter bevordering van de vakbekwaamheid als van de verzekering tegen ziekte en werkloosheid, vrij spoedig uit tot een verzuilde strijdorganisatie voor het behartigen van de belangen (arbeidsvoorwaarden, de plaats in de maatschappij) van de aangesloten werknemers”. (cf. Winkler Prins).

Laten we duidelijk zijn. De vakbonden zijn een van de meest onontbeerlijke organisaties van de, gisteren geïndustrialiseerde, vandaag hoogtechnologische samenleving en tegen de ‘vluchtige en voortvluchtige’ globalisering. Mochten ze niet bestaan, zouden ze bij hoogdringende prioriteit dienen te worden opgericht. Zij zijn de voornaamste rem tegen de ook vandaag nog niet – noch morgen - uitgestorven uitbuiting van de werknemer door sommige kapitaalkrachtige zakenkringen. Maar…..

De vakbonden zouden de enigen zijn die ‘de taal spreken van het werkvolk’. In de werkelijkheid spreken de leiders van hun sanhedrins even goed en soms even luid de taal van de machtsgeilheid en van het in hun geval omfloerste kapitalisme. Zij zijn als de dood voor elke beperking van hun exorbitante macht en voor elke vorm van inzage, laat staan toezicht op hun (occulte?) financiële massamiddelen. Zij zijn radicaal wars van al wet zij gemeenlijk en met bewuste vooringenomenheid ‘institutionele avonturen’ noemt. Zij vrezen nl. de opsplitsing van materies die hen aanbelangen. En vooral de opsplitsing van hun macht en kapitaal. En dus van elke verdere afschuiving van bevoegdheden naar de regio’s. Zij ijveren gans in tegendeel voor her-federalisering van sommige bevoegdheden.

Waarnemers verbazen er zich over dat de ‘verdedigers van de arbeider’ in de rangen figureren van de onvoorwaardelijke voorvechters van het neo-unitaire België. Akkoord, op het eerste gezicht horen zij niet thuis bij de oude adel, de haute bourgeoisie, het groot-kapitaal, kortom in de elitaire kringen rond het Hof. Zij vormen er nochtans een van de sterkere steunpilaren van. Ook hun invloed op sommige politieke partijen is enorm, vaak buitensporig. In de periode dat Verhofstadt nog democratische hervormingen predikte, reed hij zich te pletter tegen die muur van macht.

Dergelijke tegennatuurlijke politieke machtspositie hoort echter niet thuis in een regime dat zich democratie aanmatigt.

Zij danken deze machtspositie en hun statuut van onbestaande kapitalistische organisatie aan de exclusiviteit op de uitbetaling van de werklozensteun die hen door de politieke klasse werd verleend. Een wereldwijd unicum.

Exclusiviteit die zij op hun beurt danken aan de macht waarover de zgn. CVP-staat ooit beschikte. (Zie Encyclopedie van de Vlaamse Beweging)
Die exclusiviteit verleent hen een, in se ondemocratisch en immoreel chantage-wapen ten overstaan van talrijke arbeiders en bedienden die geen zin hebben zich aan te sluiten bij een partijpolitiek syndicaat. Wat ten slotte hun democratisch recht is.
Voor die uitbetaling innen de bonden een royale, volgens sommigen exorbitante vergoeding. Dit lijkt erg op een self service operatie vanwege de door de vakbonden naar het parlement en de regering uitgevaardigde militanten. Een unicum in de westerse wereld.
Er is echter meer, zowel op wettelijk als op democratisch vlak. De vakbonden bestaan namelijk niet. Zij hebben geen maatschappelijk statuut. Niemand kan er welke controle dan ook op uitoefenen, noch ze richtlijnen opleggen. Zij zijn onaantastbaar in hun spook-bestaan en in hun gedragingen. Zij nemen wel verdragende beslissingen ten bate of ten koste van bedrijven en van de lokale of nationale economie. Zij hanteren wel fabuleuze geldsommen. En toch bestaan ze niet. Vraag: in hoeverre kunnen ‘onbestaande’ verenigingen legaal zijn? Belgischer, surrealistischer dus, is moeilijk denkbaar.


Onaantastbaarheid , de antithese van democratie

Aangezien zij niet bestaan kan geen enkele instantie controle uitoefenen op hun financiële verrichtingen, noch op hun financiële situatie. Vreemd dat deze ondemocratische anomalie zelden en hoogstens even en terloops wordt vermeld. Zij wordt dus blijkbaar geduid door de opeenvolgende parlementen en regeringen. Ook de pers is ter zake voorzichtig. Een bewijs te meer van hun buitensporige invloed en macht. Zo nemen zij bijv., in staatsbelangrijke materies politieke stellingnemingen in. Zelfs tegen die van de partij van hun zuil; wanneer ook maar een deel,van hun positie in vraag wordt geteld.

In die geest wordt vaak gesteld dat de echte voorzitter van het CD&V niet de officiële voorzitter is. Wel de voorzitters van het ACW en van het ACV. Vroeger was die invloed discreet en op basis van intern overleg tussen beschaafde lui van beide vleugels van de zuil. Vandaag matigen zich zowel Renders (ACV) als Cortebeeck (ACW) publieke, louter politieke stellingnemingen aan. Is dat enkel macho-gedrag? Of hebben zij een verborgen agenda. Die van de onbespreekbare eenheid van het land.

Men moet geen ethische, democratische of andere edele motieven zoeken achter de keuze pro, en de rabiate verdediging van een in essentie unitair gebleven België. De vakbonden danken nl. macht en geld aan het huidig centralistisch bestel.


Besluit:

De vakbonden speelden en spelen een onontbeerlijke en onvervangbare sociale rol. Laat dat duidelijk zijn. Toch zou het vanuit democratisch en moreel oogpunt aangewezen zijn dat de politieke rol van deze juridisch en financieel nebuleuze organisaties uitgeklaard wordt. Maar, zie hierboven.

13:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Reynders wil Vlaams symbool in ruil voor staatshervorming, schrijft Knack.

“De MR staat open voor een debat over de staatshervorming, maar ziet geen vooruitgang mogelijk als bepaalde taboes niet sneuvelen. Dat zei partijvoorzitter Didier Reynders maandag.

”Volgens Reynders heeft zijn partij geen schrik voor een staatshervorming. Wel moet er voor de MR-voorzitter een evenwicht gevonden worden tussen de eisen van de enen en die van de anderen.

De MR-voorzitter wees erop dat sommige dossiers een symbolisch karakter hebben, een verwijzing naar de door de Vlamingen gevraagde splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. "Op dat vlak is geen vooruitgang mogelijk als men geen afstand neemt van bepaalde taboes".

Reynders lijkt daarmee de Vlamingen te vragen zelf een "symbool" op te geven in ruil voor de splitsing. Aan welk symbool Reynders denkt, zei hij maandag niet. Tot nu toe vroegen de Franstaligen de uitbreiding van het Brussels gewest in ruil voor de splitsing, maar dat is voor de Vlamingen onaanvaardbaar.

In kringen van de Vlaamse partijen die deelnemen aan de regeringsonderhandelingen viel maandag geen officiële reactie te vernemen op de vraag van Reynders naar een Vlaams "symbool".

Wel werd er door een bron bij het kartel CD&V-N-VA op gewezen dat de mogelijkheden voor symbolen in de communautaire sfeer beperkt zijn. De meest voor de handliggende zijn een uitbreiding van het Brussels gewest, een uitbreiding van de faciliteiten en een uitbreiding van de territoriale bevoegdheid van de Franse gemeenschap. Op fundamentele zaken wordt niet toegegeven, zo luidt het.”



Begrijpt iemand dat? Ik begrijp er enkel uit dat ze niet meer weten wat te eisen in ruil voor het toepassen van de wet, namelijk de splitsing van B-H-V.
Maar hebben ze in feite wel eisen te stellen?
Er is maar één Vlaams symbool dat mij zo meteen te binnen schiet en waar we gemakkelijk afstand kunnen van nemen en dat is de Vlaamse solidariteit tegenover Wallonië.

02:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

24-09-07

Brutale aanval op dochter van één van onze districtsraadsleden.

Eergisteren werd de dochter van een Borgerhouts districtsraadslid overvallen in de frituur ‘El Corazon’ op de grens van Borgerhout door twee Noord-Afrikanen. Ze spoten eerst pepperspray in haar ogen en omdat ze hen probeerde af te weren hebben ze haar bont en blauw geslagen. Ze ligt momenteel nog steeds in de kliniek met een gebroken kaaksbeen en verkeerd in shock.

Ze werd niet gemolesteerd omdat ze de dochter was van een Borgerhouts Vlaams Belang districtsraadslid, nee, het was een ordinaire overval voor amper enkele euro’s.

De politie was echter snel ter plaatse en kon één van beiden al inrekenen.

In Nederland schreef de Amsterdamse politiecommissaris dat de criminaliteit tijdens de ramadan enorm toeneemt. Blijkbaar is het hier niet nodig om daar een melding over te maken. Net zo min als over de talloze voorvallen waarbij autochtonen het slachtoffer worden van de toenemende agressie in Antwerpen en Borgerhout.


Toevoeging:
Vandaag hadden we districtsraad en ik hoorde van de moeder dat haar dochter overvallen werd door drie 'jongeren' van Noord-Afrikaanse origine. Ze heeft niet één maar beide kaaksbeenderen gebroken en heeft bovendien een zware hersenschudding en een wonde aan het achterhoofd omdat ze haar tegen de grond hebben geslagen en daarna met hun voeten op haar hoofd en lichaam hebben gestampt. Ze is nog zeer verward en kan amper praten. Van de 'jongeren' is de ene die al werd opgepakt nog minderjarig.
Ze mag bovendien van geluk spreken dat voorbijgangers het gezien hebben en de politie hebben opgebeld, anders had ze het misschien helemaal niet meer kunnen navertellen.

15:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Allah's warriors

In ons land zijn er minstens 1000 ex-jihadstrijders die teruggekeerd zijn van een religieuze oorlog in naam van de islam. Volgens Glenn Audenaert, gerechtelijk directeur van de federale politie, volgen zijn diensten de situatie op de voet. Moeten wij daar vertrouwen in hebben? Ik denk het niet als je net als ik hebt gehoord wat de antwoorden waren op een radiointerview.

Tijdens een interview op de radio vroeg de reporter aan Audenaert en nog iemand anders van wie ik de naam niet heb onthouden, of die voormalige Jihadstrijders niet gevaarlijk waren. Het antwoord was verbijsterend: “Niet gevaarlijker dan extreem rechts”.

De reporter stelde vervolgens nog een vraag over het gevaar van moslims in ons land die klaargestoomd waren in islamitische opleidingskampen in Afghanistan.
Een andere reageerde “Ach ja, je moet dat niet overdrijven, dat is vergelijkbaar met Vlamingen die destijds werden opgeroepen om mee te gaan strijden aan het oostfront”.

Hallo??? Eerst en vooral trokken de meeste Oostfronters er naartoe omdat ze werkloos waren en gestuurd werden door ‘meneer pastoor’ die hun bang maakte voor het gevaar van het communisme.
En ten tweede was het toen oorlog.

Het had niets te maken met een religieuze oorlog van een fanatiek volkje dat al tot tweemaal toe probeerde Europa te veroveren en zich nu met alle gemak en veel linkse hulp kan nestelen in de landen van de ongelovigen die zij zozeer verachten. Waarom zijn ze hier?? Wat zijn ze van plan? Ik geloof niet dat Glenn Audenaert hen moet behandelen als westerse gepensioneerde oud-strijders van om het even welk front, maar als zeer gevaarlijke indringers die zich klaar houden tot ze met genoeg zijn. Strijders die ondertussen ronselen en nog meer ‘jongeren’ naar Al Quedakampen sturen. En dat ze dit niet doen zonder reden mag toch wel duidelijk zijn.

00:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-09-07

Goedemorgen zeggen kan niet meer.

Er komen sedert de verkiezingen meer en meer klachten binnen van mensen die een Marokkaanse buur hebben. Niet omdat hij een Marokkaan is, maar omdat die Marokkaan sedert de verkiezingen van 10 juni onverdraagzamer is geworden tegenover zijn autochtone buur. Begroeten met 'goedemorgen' of 'goedeavond' zit er niet meer in.

Het gaat om allerhande kleine pesterijen tot en met schelden .
Het zijn vooral de ‘buurvrouwen’ die het zwaar te verduren krijgen.

Ik kreeg deze week een telefoontje van een mevrouw uit Borgerhout die zich bekloeg over haar buurman. Ze woonden al een paar jaren naast elkaar en alles ging altijd tamelijk goed. Na de verkiezingen begon hij zijn fiets aan haar gevel te plaatsen inplaats van zijn eigen gevel. Toen ze er uiteindelijk vorige week iets over zei, begon hij haar uit te schelden voor alles en nog wat.

Een andere dame vertelde dat haar allochtone buurman afval over de tuinmuur kieperde en wanneer ze er iets over zei, moest ze snel naar binnen lopen voor haar eigen veiligheid. Nu durft ze bijna haar huis niet meer uit.

Blijkbaar voelen de allochtone buren zich gesterkt door de socialistische steun die ze krijgen.

Een geïntegreerde , niet islamitische vrouw van Egyptische origine, zei me dat ze wist waardoor het kwam. Ze hoeven zich niet meer aan te passen en niet langer beleefd te blijven tegenover een volk dat ze toch niet respecteren. Islamieten hebben enkel respect voor diegenen waarvoor ze bang zijn. Angst dwingt respect af, en voor wie of wat moeten ze hier nog bang zijn. Ze zei dat het vooral te maken heeft met het verlies dat het Vlaams Belang heeft geleden in Antwerpen en de steun die ze krijgen van de socialisten. Ze weten dat wanneer ze de socialisten steunen, zij ook gesteund worden en dat hen niets in de weg zal gelegd worden.
Ze kunnen zich nu eens laten gaan...komedie spelen hoeft niet meer.


22:37 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Actie Groenplaats.

stop20islamisering

Vandaag was de gevoerde actie op de Groenplaats een groot succes. De weergoden waren met ons, en er waren ruw geschat 4 à 500 mensen afgezakt om naar de toespraken van Hugo Coveliers en Hilde De Lobel te komen luisteren. Mensen die zich met recht en rede zorgen maken over de steeds toenemende islamisering van het westen.
Hebben wij daarom iets tegen de brave islamitische bakker op de hoek?
Bijlange niet, maar we hebben wel iets tegen islamieten die onze waarden en cultuur niet aanvaarden. Die gedurig eisen stellen die indruisen tegen onze manier van leven en onze vrijheid.

Islamieten die bijvoorbeeld geen kerstmarkt noch kerstboom op het Sint Jansplein dulden, maar zelf wel het recht opeisen om een driedaags islamitisch feest "Sultan der maanden" te vieren met in het midden van het Sint-Jansplein een Ka’aba. Dat kan niet.

Enkele jaren geleden deed de almoezenier van de luchthaven in Zaventem zijn beklag over het feit dat hij in de kerstperiode geen kerststalletje meer mocht zetten omdat de islamieten zich daaraan stoorden. Op alle publieke plaatsen moesten de kruisbeelden verdwijnen en meer en meer beginnen onze wijken op Marokkaanse Kasbahs te lijken. Maar wij mogen ons daar niet aan storen want dan zijn we racisten...


Dat Hugo Coveliers een sprekerstalent heeft zal niemand ontkennen, hij mocht dan ook meermaals op een applaus rekenen. En de toespraak van Hilde De Lobel kwam recht uit het hart, want wie kan er beter over vertellen dan iemand die in het noorden van Antwerpen woont.

Deze actie verliep zonder politiegeweld, zonder waterkannonen, legervoertuigen, helikopters, bereden politie noch bijtende politiehonden.

22:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Onze familie is gegroeid

Sedert eergisteren hebben we een schattig hondje erbij. Hij werd gisteren negen weken oud.

DSC00627


DSC00636

01:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-09-07

De 'poupoule' van Janssens

Is het niet ontroerend hoe Janssens steeds weer zijn 'poupoule' Monica De Coninck in bescherming neemt?
Toen Annick De Ridder (Open VLD) Filip Dewinter VB) en Cathy Berx (CD&V) Monica De Coninck (Sp.a) enkele kritische vragen stelden over haar eigengereide optreden in het politiek neutrale OCMW, sloot Janssens prompt de zitting van de gemeenteraad.

Monica De Coninck had in het OCMW een fototentoonstelling georganiseerd met als titel 'Gewoon illegaal'.
Die dag zijn we met een kleine groep gaan protesteren omdat de politieke neutraliteit van het OCMW geschonden werd.
In het OCMW-cafetaria, waar de tentoonstelling ( toespraak incluis) doorging zaten heel veel oudere mensen die er waarschijnlijk elke namiddag zitten. (Anders was er buiten enkele illegalen - en wij - geen volk geweest).
Na haar redevoering over de illegalen en het gekende socialistische gezever vroeg een man van 80 het woord. Hij vroeg haar of ze niet verlegen was om aan mensen die hun hele leven hard gewerkt hadden en nu moeten leven van een hongerloon als pensioen dit allemaal moesten aanhoren...Monica De Coninck nam hem de micro uit de hand en zei, "Jaja, 't is al goed'... De man werd op dictatoriale wijze het zwijgen opgelegd.

Net als Jannsens de gemeenteraad al even dictatoriaal het zwijgen oplegde door de zitting te sluiten.
Zelfs Bart Dewever (NV-A) liet de Gazet van Antwerpen weten dat "een volwassen democratisch debat onmogelijk wordt gemaakt".
Een raar woord voor socialisten... 'democratie' - zeker in dit land!!
Zelfs Poetin was het daarover eens nadat hij had gezien wat er op 11/9 in Brussel is gebeurd.

23:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Mag de EU zich met de interne keuken van elk lid bemoeien?

Frattini zegt dat er 20.000.000 migranten naar Europa moeten migreren om de vergrijzing tegen te gaan.
De EU kan het dus niet laten om zich de macht over de migratie naar Europa toe te eigenen en vervolgens de grenzen wijd open te zetten. Ook de Europese 'bluecard' is geen oplossing. De ‘bluecard’ zou vooral gelden voor de zogenaamde ‘kennismigranten’ van buiten Europa.
Enkel tijdelijke contracten kunnen nuttig zijn in bedrijven die bijvoorbeeld dringend nood hebben aan computerspecialisten uit India of andere tijdelijke tekorten in een bepaald beroep.
De papieren rompslomp is nu té groot om snel hulp te bieden aan bedrijven op korte termijn.

Maar nee, de Europese kortzichtigheid wil weer een massale invloed van nieuwe migranten, terwijl er in Europa voldoende migranten zijn die ongeschoold en dikwijls werkonwillig zijn, vaak als gevolg van een gebrek aan integratiewil.

Maar de EU gaat nog een stap verder. Frattini wil ook Afrikaanse ‘seizoenarbeiders (dus gastarbeiders) naar Europa halen. Waarschijnlijk is hij vergeten dat dit al eens eerder werd geprobeerd…

Frattini wil dus voor 27 landen in de Europese Unie beslissen wat goed voor hen is. Kunnen die 27 landen over een dergelijk ingrijpend project niet zelf beslissen? Ieder land kan toch beter zelf bekijken welke immigranten voor hen nuttig zijn en welke men beter niet nog eens binnenhaalt?
Maar ook bij tijdelijke contracten moeten er ernstige afspraken worden gemaakt tussen de lidstaten, want stel dat Italië 250.000 ‘kennismigranten aantrekt, wat zal hen beletten om ongevraagd door te reizen naar andere landen om zich daar te melden en hun rechten op te eisen?
Niemand gelooft toch dat Afrikanen na de tomatenpluk in West-Europa blijgemoed terug naar Afrika gaan vertrekken?

Het is een slecht voorstel zolang er geen ernstige afspraken zijn gemaakt tussen alle lidstaten om bijvoorbeeld een strenger beleid te voeren tegen illegalen en een speciale afdeling in elk land op te richten dat zich enkel bezig houdt met ‘gastarbeiders’ die in Europa werken met een tijdelijk contract. Verstandige landen zoals Denemarken en Engeland hebben de EU al laten weten zich niet met hun immigratie te bemoeien. (In Engeland is het al erg genoeg).
Wij moeten hetzelfde doen, want ook hier is het al ‘erg genoeg’..

22:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Propere lucht uit Rusland

Wie herinnert zich nog dat Groen ‘propere lucht’ ging kopen in Rusland? Waarschijnlijk gebakken of eerder aangebrande lucht, want onder de meest vervuilende landen ter wereld bevindt zich toevallig ook Rusland. Dat meldt het Blacksmith Institute, een ngo in New York, in haar jaarlijkse publicatie.

De tien zwaarst vervuilde plaatsen bevinden zich vooral in zeven landen: twee in India (Sukinda en Vapi), twee in China (Tianying en Linfen), twee in Rusland (Dzerjinsk en Norilsk), een in Oekraïne (Tsjernobyl, waar in april 1986 een kerncentrale ontplofte, een in Azerbeidzjan (Sumgayit), een in Peru (La Oroya) en een in Zambia (Kabwe). De plekken hebben direct invloed op de gezondheid van 12 miljoen mensen, waaronder heel veel kinderen.
En als de wind een beetje verkeerd zit, dan mag u hier ook niet harder rijden dan 90 km/uur op de autosnelwegen. (Uiteraard maar tot aan de grens met Wallonie…)

http://www.blacksmithinstitute.org/ten.php

Het Blacksmith Institute werd in 1999 opgericht en houdt zich bezig met het bestrijden en aankaarten van vervuiling. Het rapport werd opgesteld samen met organisatie Green Cross Switzerland.

21:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

21-09-07

Remi Vermeiren - denkgroep Warande

Remi Vermeiren - de standaard

ALLES IS (ON)MOGELIJK ALS MEN MAAR WIL'

Namens de Warande-groep antwoordt Remi Vermeiren de voorstanders van België, die almaar de obstakels aanhalen die een splitsing in de weg staan. 'Beweren dat de Europese Unie Brussel zou verlaten, neigt naar intellectuele oneerlijkheid.' In de weekendkrant van 2 september bracht De Standaard onder de titel 'België splitsen. Makkelijker gezegd dan gedaan' een overzicht van de 'wetten en praktische bezwaren' die in de weg staan van de opdeling van België. Ook elders werden vooral voorstanders van het behoud van België aan het woord gelaten.

In dit artikel willen we niet ingaan op de meest absurde bedenkingen in verband met onder meer het treinverkeer, het onderhoud van de autosnelwegen of de plotselinge vermindering van de veiligheid door de opsplitsing van de Belgische politie.

Sta ons toe eerst even een zéér korte samenvatting te geven van de belangrijkste argumenten in het 'Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa'. Grote verschillen inzake uitgangspunten, behoeften, doelstellingen en aan te wenden instrumenten op het vlak van economie, tewerkstelling, sociaal beleid, mobiliteit, stedelijke problematiek tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel maken het Belgisch beleid ondoelmatig. België is te complex en te inefficiënt geworden. Door verschillen in taal en cultuur bestaan er aparte samenlevingen met als gevolg een laag sociaal kapitaal en een democratisch tekort. Vlaanderen brengt 'Vlaanderen in Actie', Wallonië werkt een 'Marshallplan' uit, maar er is geen Belgisch project.

De huidige moeilijkheden om een federale regering te vormen mogen dan al mee veroorzaakt zijn door zuiver partijpolitieke en andere overwegingen, ze illustreren zeker ook dat de ruimte voor compromissen op zowel sociaal-economisch als op institutioneel vlak zo goed als opgebruikt is. De oproep van het Manifest om via ultieme onderhandelingen komaf te maken met de Belgische hypotheek op de besluitvorming moet dan ook beter worden begrepen.

Daarom een greep uit de hinderpalen die in De Standaard en elders werden aangehaald en onze repliek daarop.

'Wallonië kan toch niet een flink deel van zijn welvaart opgeven door het wegvallen van de transfers vanuit Vlaanderen.' Laat ons duidelijk zijn: Vlaanderen heeft het recht en de plicht om zijn welvaart te verdedigen. Hoge en langdurige transfers kunnen slechts als de ontvanger alle redelijke middelen aanwendt om zijn welvaart te maximaliseren. Binnen de Belgische constellatie kan en moet dat niet. Het is merkwaardig dat Wallonië zowat de enige regio ter wereld lijkt die schrik heeft van zijn eigen autonomie. Daar zijn geen objectieve redenen voor: Wallonië is in de Europese Unie centraal gelegen, heeft een grote arbeidsreserve en ruimte voor bedrijven. Het Manifest zegt niet dat de solidariteit van Vlaanderen met Wallonië meteen moet wegvallen. Het zegt dat ze slechts over een langere periode van bijvoorbeeld tien jaar zou moeten uitdoven en terugvallen op de solidariteit via de EU.

'Wallonië is een belangrijke klant van Vlaanderen, gebruiker van de haven van Antwerpen bijvoorbeeld. Dus Vlaanderen let toch op!' Zal Wallonië dan zijn goederen (als erkenning voor de vroegere en lange tijd gehandhaafde solidariteit) via Rotterdam gaan uitvoeren en zijn leveranciers het gebruik van Duinkerken opleggen? Is het niet gewoon veel logischer dat in een onafhankelijk Wallonië de overheid en de bedrijven meer dan ooit objectieve criteria zullen hanteren?

'Het is onmogelijk de staatsschuld te verdelen.' Waarom eigenlijk? Het is ons menig keer voorgedaan en de objectieve criteria waarop een dergelijke splitsing kan worden gebaseerd zijn legio. In het Manifest wordt, bij wijze van voorbeeld, de financiële draagkracht van elke regio gehanteerd, berekend op basis van de bijdrage van elk deelgebied tot de inkomsten van de overheid. Dit criterium kan zeker aangevuld worden met andere.

Over staatsschuld gesproken. Realiseren diegenen die stellen dat Wallonië en Brussel België zullen voortzetten als Vlaanderen zich 'losrukt', dat die opvolgers van België dan de Belgische staatsschuld zullen moeten torsen.

'Brussel is de lijm van België en Brussel verliezen zou voor Vlaanderen gelijkstaan met het verlies van miljarden euro's.' Het is onmogelijk in dit korte bestek op alle aspecten van de Brusselse problematiek bij een opdeling van België in te gaan. Maar laat ons dit stellen: Brussel is ongetwijfeld belangrijk vooral voor zijn eigen inwoners, ook voor Vlaanderen en Wallonië. Brussel wordt als zeer kosmopolitische grootstad geconfronteerd met zeer eigen problemen. Brussel heeft dus nood aan de nodige eigen bevoegdheden en de daarbij horende inkomsten. Vlaanderen en ook Wallonië moeten verzekerd zijn van de bescherming van hun taal en cultuur in Brussel, mits ze daartoe de nodige financiële bijdrage leveren. Brussel heeft de Vlaamse en Waalse pendelaars nodig, evenzeer als Wallonië en Vlaanderen de arbeidsplaatsen nodig hebben. Het ligt voor de hand dat Vlaanderen en Wallonië de rol en het belang van Brussel financieel zouden ondersteunen. Eerder dan 'Brussel te verliezen' moet het zelfstandige Vlaanderen ervoor zorgen dat Brussel zich goed ontwikkelt en zijn positie van hoofdstad van Europa en van internationaal centrum versterkt. Beweren dat, zeker in de hierboven geschetste context, de Europese Unie en andere internationale organisaties Brussel zouden verlaten neigt naar intellectuele oneerlijkheid.

'De internationale gemeenschap, gedreven door de vrees voor het streven naar meer autonomie van eigen regio's zal de opdeling van België niet dulden.' Zowat een herhaling van de inmenging van 1830 dus. Is Europa, nu het aantal onafhankelijke staten sinds het midden van de twintigste eeuw steeg van ongeveer 75 tot bijna 200 er dan werkelijk niet democratischer op geworden? Erkennen de betrokken landen dan niet het zelfbeschikkingsrecht van een volk? Dat hebben ze nochtans, gelukkig, al herhaaldelijk bewezen. Dat 'Vlaanderen niet bekend is en België wel' is hoegenaamd geen punt. De internationale scène kent nu éénmaal enkel staten, als een Vlaamse staat daar haar intrede doet, zal haar bekendheid exponentieel stijgen.

Laat ons dus een aantal maanden investeren in een correcte boedelscheiding waarna de eventuele inefficiënties door schaalverkleining ruimschoots kunnen worden opgevangen door eenvoudiger structuren en de motivatie om eindelijk de van alle kanten gevraagde afslanking van het overheidsapparaat door te voeren. Laat er ons daarbij vanuit gaan dat de onafhankelijkheidsbeweging niet louter 'negatief en tegen' is, maar het uitgangspunt is voor een 'positief en voluntaristisch' project voor en betere economische, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van elk Belgisch gewest binnen - niet te vergeten - de Europese Unie.


Remi Vermeiren, namens de denkgroep In de Warande

00:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

20-09-07

“Ik ga zeker terug”, zegt Stefaan Boeve

iran1Terugkeer Stefaan Boeve kost nog eens extra 600.000 euro

De Vlaamse wereldverbeteraar Stefaan Boeve heeft zich met zijn domme uitspraak 'ik ga zeker terug' de woede van heel wat landgenoten op de hals gehaald. Getuigen daarvan zijn de lezersbrieven in kranten en de commentaren op weblogs. Geen wonder, want de belastingsbetaler moet opdraaien voor zijn linkse buitensporige stommiteiten.

Defensie stuurt volgende week een factuur van 28.369 euro naar minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) voor de vlucht Brussel-Teheran-Brussel met een legervliegtuig, schrijft de Standaard.

Toen hij pas op Melsbroek was geland, kondigde de vrijgelaten gijzelaar aan dat hij zijn jeep wil ophalen in de streek waar hij een maand geleden werd ontvoerd. Een gebied dat het ministerie van Buitenlandse Zaken afraadt voor toeristen wegens te gevaarlijk.

Hoeveel de affaire-Boeve de belastingbetaler uiteindelijk heeft gekost, valt moeilijk tot op de euro te berekenen. Alleszins meer dan 600.000 euro. Minister De Gucht zal om te beginnen 'uit dankbaarheid voor de goede samenwerking' een half miljoen euro vrijmaken om een antidrugsproject te steunen in de regio waar Boeve werd ontvoerd, een gift die hij anders niet zou gedaan hebben.

Daarnaast komen nog de vlucht- en verblijfskosten van de Belgische onderhandelaars in Teheran. De repatriëring zaterdag werd uitgevoerd met een Falcon van het Belgisch leger, waarvoor Defensie 28.369 euro factureert.

Dat schrijven ook Gazet van Antwerpen en Belang van Limburg.


MCU

12:26 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-09-07

688 ontslagen!!! Verschrikkelijk!

Hoe dikwijls hebben we het nu al meegemaakt? Wanneer Belgische bedrijven verkocht worden aan het buitenland, gaat het mis. Inspraak hebben we niet meer. Dan mag Luc Van Der Kelen nog zoveel beweren dat de regering er iets had kunnen aan doen zoals in de autoindustrie, dat is larie. Als het niet opbrengt, dan is het gedaan.
Dus nu verliezen er weer eens 688 mensen hun job bij Janssens Pharmaceutica dat jaren geleden werd opgekocht door het Amerikaanse bedrijf Johnson&Johnson.
Verschrikkelijk.
De brains blijven, de anderen, zoals de catering, IT en ander 'misbare' posten worden afgedankt om te besparen.
Overal worden mensen ontslagen, maar nooit hoor je dat er in om het even welk ander Europees land zoveel ineens afgedankt worden als in ons land.

Hoe dikwijls moeten we nog herhalen dat de kosten op lonen veel te hoog zijn? Waarom moet een werkgever taksen betalen op iemand die hij tewerk stelt? Waarom protesteert de vakbond daar niet tegen? Omdat het opbrengt. Maar zeker niet voor de afgedankte werknemer...

De uitleg van weduwe Janssens was zeer mild. Het was de schuld van de Amerikanen. Je kunt natuurlijk geen overheid aanvallen die je schoonzoon net in de adel heeft verheven, niet??

21:41 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Religieuze socialistische feesten

kaba

















Op 22, 23 en 24 september krijgt u opnieuw de kans om te integreren in de cultuur van de nieuwe Vlamingen. U weet wel, zij die naar Europa kwamen voor een beter leven en welvaart. En ja, u hebt het zeker ook al gehoord ter linker zijde… ”Wij hebben ze naar hier gehaald en wij moeten er nu ook maar voor zorgen”. Wij?? Wie is wij? De bobo’s van de Generale die voor hen de Vlamingen hadden gebruikt en hen destijds de ‘witte negers’ noemde net als Leopold II?
WIJ hebben niemand naar hier gehaald, maar wij zitten wel met de gebakken peren.

Is het trouwens niet raar dat de eerste generatie inderdaad naar hier kwam om te werken, weinig of niet in de criminaliteitscijfers te vinden waren en zich zo goed mogelijk probeerden aan te passen aan het gastland? Maar wat ze toen vooral niet deden was hun eigen cultuur opdringen aan de bewoners van hun nieuwe land. Ze waren trouwens met niet zo erg veel in het begin.Dat is de laatste jaren wel flink aan het veranderen. Het lijkt erop dat niet zij, maar wij ons moeten aanpassen. Ik hoef het allemaal niet op te noemen want u weet het net zo goed als ik. Maar we kregen nog niet alles. Want het ultieme voor elke moslim is één keer in zijn leven naar Mekka reizen. Omdat velen dat niet kunnen haalt Antwerpen Mekka naar hier.

In samenwerking met de Stad Antwerpen wil de Unie van Turkse Verenigingen een driedaags ‘festival’ organiseren tijdens de periode van de ramadan op het Sint-Jansplein.

Op de website staat te lezen dat het voor iedereen toegankelijk is. Dus ook ongelovige christenhonden krijgen toegang tot hun Antwerpse Sint-Jansplein.
Daar moeten we echt wel dankaar voor zijn, want in heel wat gemeenten bestaan er al ‘no go areas’ – maar dus het Sint-Jansplein niet. Daar mogen we mee rond de ka'aba lopen zoals moslims het doen in Mekka. Reactionaire socialisten promoten een religie van vrede (?) zoals de islam er ongetwijfeld één is, en voeren een hetze tegen het oude geloof – het christendom.

Op het mohammedplein - sorry – Sint-Jansplein, zal er uiteraard tussen zonsopgang en zonsondergang niet mogen gegeten worden, wie alcohol drinkt wordt prompt onthoofd en vrouwen de zich zonder hoofddoek durven vertonen worden gestenigd. Laat deze kans niet voorbij gaan en maak nu kennis met de nieuwe orde die hier zal heersen over pakweg 15 jaar.

Wilt u liever protesteren tegen het feest dat door u en alle andere belastingsbetalers gesponsord wordt? Dan spreken we af op zondamorgen om 11 uur stipt voor een vreedzame demonstratie op de Grote Markt te Antwerpen.

17:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Brussels and 9/11 - Washington Times

14-09-2007 - Diana West -
washington times

- The story of the week wasn't Gen. David Petraeus' testimony on Iraq, although it dominated the headlines. The story of the week wasn't the sixth return of September 11 since the jihad atrocity of 2001, although it inspired many public statements and ceremonies. The week's biggest story garnered little press and few comments. But, in a significant way, this overlooked story — an outrageous display of police force in Brussels on September 11, 2007 — symbolizes the missing link in our flawed comprehension of both Iraq and September 11.

There, in the so-called capital of Europe, 200 people marked the day with a protest against the Islamization of Europe — a civilizational shift which, as Europe increasingly accommodates Shariah (Islamic law), is shockingly advanced. Indeed, Bernard Lewis has already predicted Europe will become Islamic by century's end. Absent a reversal of Islamization (which remains possible) I'm guessing sooner than that.

The assembly, sponsored by Stop the Islamization of Europe, was wholly peaceful - at least until Belgian police showed up.
With a chopper above, water cannon nearby, they didn't break heads, exactly — nothing so kind as that. In a photo that should be titled The New Face of Fascism (brusselsjournal.com http://www.brusselsjournal.com/node/2441), we see black-clad Belgian policemen brutalizing a man in a light-colored suit and tie. His hands are cuffed behind his back, his right elbow is clasped in what is known as an arm-bar hold, and he is also being subjected to a genital hold — a vicious grip that, a retired cop friend of mine tells me, would get any American policeman thrown off the force.

The man under arrest was Frank Vanhecke, president of the Flemish secessionist party Vlaams Belang and a member of European Parliament. Also arrested and beaten was Filip Dewinter, who, as the leading politician of Vlaams Belang, Belgium's largest opposition party, has personally garnered 25 percent of the electorate (http://kleinverzet.blogspot.com/). These men are invariably described as "far-right" politicians, as though "far-right"-ness alone (whatever that means when totalitarian police tactics are considered tolerant left) is rationale enough for harsh treatment. I've met both men and know them as free-market, small-government conservatives who deeply believe Western civilization is worth defending against the Islamization that occurs with the entrenchment of Shariah. Indeed, they are bravely trying to prevent Europe's Islamization, practically by themselves. I say "bravely" because in Europe these days, as we know from the Islamically motivated murders of Pim Fortyun and Theo van Gogh, such beliefs can get you killed.

Maybe so, a reader might say. But what does protesting Shariah in Europe have to do with either American policy in Iraq or September 11? The answer is everything. What were the attacks of September 11 all about? Al Qaeda's terrorist plot was designed not only to strike at the United States but to advance the cause of establishing an Islamic caliphate — a world government ruled according to Shariah, which, among other things, forbids criticism of Islam. Polls indicate that sizable numbers of Muslims (solid majorities in key countries), regardless of their opinion of al Qaeda, share this same goal of a Shariah-based, Islamic caliphate. This is a highly significant overlap between the goals of Islamic terrorism and what we think of as mainstream Islam.

Meanwhile, though, in our childish, PC wisdom (accepted across the political spectrum), we have let Islam off the hook when it comes to terrorism, sticking to the story that our whole problem is with a Tiny Band of Extremists That Hijacked Islam, not the jihadist teachings of Islam itself. To make the story stick, we also seem to ignore the impetus behind Islamic terrorism — the imposition of Shariah, what with its ultimate institutional denigrations of non-Muslims and women, and its denial of freedom of conscience and expression.

This blinkered view of Islam explains how even in our commemorations of September 11 we ignore the ongoing threat to liberty posed by the spread of Shariah across the West, which the SIOE was trying to protest. It even helps explain our confusion over Iraq, where, ignoring the formative influence of Shariah on the native culture, we are stumped by our failures to remake Iraq in our own Western image.

There is another consequence of our blindness: a terrible indifference to cultural allies in Europe who are fighting its Islamization-a cataclysm for the liberty-based West. We ignore them at our peril.

15:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

16-09-07

Waar komt de naam België vandaan?

LeoBelgicus_oud










Na de oproer in 1830 te Brussel door een bende rebellen gesteund door Frankrijk was men zich nadien in Brussel zeer goed bewust van onze historische achtergrond.

Citaat ontleent uit onderstaande bron.


" Het nieuw onafhankelijk land was een deel van de vroegere 'Nederlanden', net zoals Nederland zelf, en zoals Nederland zelf had het dus eigenlijk recht op het gebruik, in de een of ander vorm, van de naam 'Nederlanden'. Die naam zelf was echter onbeschikbaar en sowieso ongewenst, in beide gevallen omdat hij al te zeer geassocieerd was met 'Nederland' in het enkelvoud, m.a.w. met 'Holland'. Gelukkig stond er een alternatief ter beschikking dat de historisch-geografische werkelijkheid het deel uitmaken van de 'Nederlanden' weerspiegelde zonder verwarring met Nederland/Holland te veroorzaken. Dit alternatief was: 'België.

Om dit op te helderen gaan we eventjes terug naar de zestiende eeuw. Dat was niet alleen de eeuw van het ontstaan van de oorspronkelijke staat der Nederlanden, maar ook het tijdperk van de Renaissance en van het Humanisme. Het Latijn was toendertijd de taal van de geleerden en van gecultiveerde mensen in het algemeen, en die hadden de gewoonte om naar de Europese landen te verwijzen met Latijnse termen.

Ze gebruikten bijvoorbeeld Gallia voor Frankrijk, Germania voor Duitsland, en Hispania voor Spanje. De gangbare Latijnse term voor de Nederlanden in hun geheel, voor het collectief van de Zeventien Provinciën, was Belgium of Belgica. Dit kwam omdat Julius Caesar in zijn De Bello Gallico het Noorden van Galli' Gallia Belgica, of Belgica zonder meer, had genoemd. Belgium, evenals zijn variant Belgica, werd een vertrouwd synoniem voor de Nederlanden in het algemeen niet voor het Zuiden alleen! - en dat zou heel lang zo blijven. Hier volgen een aantal voorbeelden van het toenmalige gebruik van Belgica of Belgium als synoniem voor 'Nederlanden'.

iBelgii





















- Een van de Bourgondische hertogen, Filips de Goede, kreeg van humanistische geleerden postuum de eretitel conditor Belgii, waarmee 'Stichter van de Nederlanden' bedoeld was.

- Toen in 1561 de vervolgde Protestanten van alle 17 provincies openlijk protesteerden dat zij het ware Christelijke geloof aanhingen, kreeg deze 'Nederlandse Geloofsbelijdenis' de Latijnse naam van Confessio Belgica.

- Indertijd meenden humanisten in de geografische vorm van de Nederlanden een leeuw te ontwaren, en op vele landkaarten werden de Nederlanden daarom voorgesteld in de vorm van een leeuw. Men noemde dat heraldisch dier de Leo Belgicus, 'Leeuw der Nederlanden'."

Er zijn meerdere bronnen, maar dit citaat komt uit: KLIK HIER EN LEES VERDER

Nog meer? Klik dan ook hier

Nu weten we ook ineens waar dit ‘gevaarlijke dier’, de Vlaamse Leeuw, die Bert Anciaux ooit wou laten verbieden vandaan komt.

19:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-09-07

Gazet van Antwerpen

Vandaag in Gazet van Antwerpen zeer goed interview met Filip Dewinter.
"Ik ben een rebel, en dat zal ik blijven", zegt hij in het interview. Wel...daar ben ik blij om want wij blijven dat ook tot we ons doel hebben bereikt!

18:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Vlagverbranding bij NV-A jongeren

vlag
In dit land mag je mensen half dood slaan en zonder aanleiding of enige vorm van proces urenlang opsluiten, je mag ongehinderd Amerikaanse vlaggen verbranden of op het hoofd van de Amerikaanse president plassen, maar een Belgische vlag in de fik steken mag niet. Niet wanneer het van Wallonië zou afhangen.

NV-A jongeren hadden een Belgische vlag in brand gestoken tijdens een bijeenkomst waarbij Herman Van Rompuy (CD&V) was uitgenodigd als speciale gast.

RTL en RTBF openden eergisteren hun avondjournaal met beelden die te bekijken waren bij www.youtube.com. En 'La Dernière Heure' deed gisteren overdreven hysterisch over het gebeurde.

Het lijkt erop dat de Walen al even lange tenen hebben als de moslims. Een dag tevoren ging het over de uitspraken van Leterme op Ketnet, die de Walen zogezegd wou omkopen met geld voor bijkomende scholen, dat ze zeer ‘vernederend’ vonden. Nu is het dit weer. Geld voor scholen hebben ze inderdaad niet nodig, aangezien ze zelfs waalse scholen bouwen op Vlaams grondgebied, maar het feit dat ze zich daar al aan ergeren zegt genoeg over de arrogantie van de Walen.

Drie maanden na de verkiezingen is er nog steeds geen federale regering omdat ze elk gesprek blokkeren en voor mijn part moet die er ook niet komen. Laat Vlaanderen de raad van professor Senelle opvolgen en Leterme terugkeren naar de Vlaamse regering vanwaar hij de Vlaamse onafhankelijkheid kan uitroepen en verder alles kan regelen van staat tot staat. Laat ons de geldkraan dichtdraaien en het geld gebruiken voor de broodnodige investeringen in Vlaanderen.

Om maar één voorbeeld te geven : er is geen geld om bruggen te bouwen over de Schelde en het filleprobleem, met heel veel ongevallen tot gevolg, op te lossen. Een kleine berekening wees echter uit dat men 40 bruggen kan bouwen wanneer Vlaanderen één jaar geen transfers aan Wallonië zou betalen, en… dat is maar één voorbeeld.

Hoelang gaan wij de Waalse arrogantie en PS-profitariaat nog verdragen ? Haal alles wat Vlaams is uit Brussel, breng het over naar Antwerpen en laat ze verder hun plan trekken.

18:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De laatste Duitse bezetter

Bij google zijn ze nog zo dom niet. Wie bij google 'De laatste Duitse bezetter' intikt en vervolgens op 'Ik doe een gok' klikt ziet dit...

KLIK HIER


Met dank aan een opmerkzame vriend, beter bekend als Knut Noordland.

17:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Engeland begint het te beseffen

Het lijkt er op dat Engeland begint te beseffen wat ze ons in 1830 hebben aangedaan door hier een koninkrijk te stichten en de neef van Queen Victoria, Leopold I, hier op de troon te ploffen.
Ze schrijven dat het koninkrijk enkel bij elkaar wordt gehouden door omkoperij en dreigementen. Niet dat het koningshuis hen daarvoor bijzonder dankbaar was, schrijven ze, door tot tweemaal toe de zijde van de bezettende Duitsers te kiezen.
Would we miss Belgium?
06-09-2007 - t. - telegraph

Three months after the election, there is still no Belgian government, which prompts the question: would it matter if there were never a Belgian government? Even that worthiest of publications, the Economist, thinks that the over-governed, distempered kingdom may have served its purpose.

What has any of this to do with Britain? Well, Belgium was partly our fault. Determined to prevent the Channel ports falling into French hands, we carved out a territory in 1831 and placed a tame princeling on its throne.

Ever since, Belgium has survived by bribing and threatening its component peoples to stay together - a miniature EU, as it were. Not that the Belgian ruling house has historically shown much gratitude to Britain, intriguing with the Germans in both world wars.

Flanders, on the other hand, was a long-standing friend. Let's bring it back.

16:28 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Gesprek met 'roden' in het Volkshuis te Mechelen.

Een tijd geleden, meer bepaald rond de verkiezingscampagne hoorde ik iemand zeggen "Wanneer je uit een rode broek geboren wordt, dan stem je rood".
Als argument om op een partij te stemmen kan dat tellen natuurlijk!

Al even erg was het in het socialistische 'Volkshuis' te Mechelen, toen een reporter daar enkele vragen ging stellen aan de aanwezigen. Toen hij wou weten wat ze dachten over Gennez, was het antwoord 'dat ze die niet kenden'.
Eén iemand had er wel al eens van haar gehoord, want "die vreemde was zo op haar uitgevallen in de gazet".
Die 'vreemde' was dan Anissa Temsamani die in de kranten een interview had gegeven en haar ongenoegen over de arrogantie en dictatoriale houding van Gennez niet onder stoelen of banken had gestoken.

Socialisten stemmen dus niet vanwege een overtuiging, maar omdat ze het van thuis uit zo geleerd hebben. Uit gewoonte, domheid en omdat ze niet beter weten.
Bij verdere vragen kenden ze Yves Leterme evenmin, kortom, geen enkele politicus, ook de socialistische niet.

Als ik dat hoor dan vraag ik mij af waarom men de stemplicht wil in stand houden, laat de mensen vrij om al dan niet te gaan. Dan blijven diegenen die er niets van af weten gewoon thuis.
En hoe men het ook draait of keert, stel dezelfde vragen aan om het even welke burger van rechts, hij zal u perfect bewijzen dat hij of zij van politiek en een flink stuk politieke geschiedenis op de hoogte is.

11:04 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-09-07

Raad van State heeft verbod op betogen overroepen

De Raad van State heeft een verbod verworpen van Antwerps burgemeester, Patrick Janssens (sp.a), dat stelde dat er vorige zondag tijdens de nationale herdenkingsdag voor joodse slachtoffers van het naziregime geen manifestatie van een joodse beweging uit Brussel, Association Pour la Restitution des biens volés aux Juifs(APR), in Antwerpen mocht doorgaan. Dat meldt Agence DiasporiqueD'Information zondag in een mededeling.

De beweging ging op een herdenkingsmonument aan de Belgiëlei een plakkaat bevestigen die voorbijgangers in drie talen herinnert aan de medeverantwoordelijkheid van de Antwerpse politie in de Jodendeportaties door antisemitische razzia's uit te voeren. Ze deed onlangs een aanvraagvoor de manifestatie, maar stootte op een 'njet' van het stadsbestuur.

"Omdat er al een vredesmars van de Antwerpse joodse gemeenschap plaatsvindt", zei Kiki Vervloessem, woordvoerster van Janssens vrijdag.Vervloessem ontkende dat inhoudelijke redenen het verbod voedden. "Hetgaat om een manifestatie op de openbare weg en daar moet de burgemeester toestemming voor geven. Twee herdenkingen tegelijkertijd gaat niet omdatde openbare orde dan niet meer gegarandeerd kan worden", aldus Vervloessem.

Bovendien zou de Joodse gemeenschap ook verveeld hebben gezeten met de zaak omdat het initiatief ietwat provocerend is (?), terwijl de Antwerpsegemeenteraad onlangs besliste nogmaals haar excuses aan te bieden voor haar verantwoordelijkheid in de shoah.

Volgens APR was die motivering onzin. Hun manifestatie vind 's middags plaats, de wandeling van de Antwerpse gemeenschap, B'nai B'rith Antwerpen,en de katholieke Sint-Egidiusgemeenschap in de vooravond. Dat de Antwerpsejoodse gemeenschap niet akkoord gaat, ontkennen ze.

Ze trokken zaterdag naar de Raad van State die stelde dat Janssen niet het recht heeft de manifestatie te verbieden op grond van schending van de formele motiveringsplicht en de schending van de grondwettelijk gewaarborgde beginselen van vrije meningsuiting en vrijheid van vergadering.

APR heeft daarom om 15 uur wel haar plakkaat bevestigd waarop staat dat"in augustus 1942 politieagenten actief deel hadden aan anti-joodse razzia's opbevel van het gemeentebestuur. Ze gedroegen zich als ijverige medewerkers van de nazibezetter”.


Bron:Belga

16:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De buitenlandse pers over de ‘police brutality’ tijdens de vreedzame betoging van 9/11

De beelden over de ‘police brutality’ op 9/11 gaan de wereld rond. Enkele citaten uit een artikel in Lifestile in de originele taal.

Police Brutality Videotaped at Belgian 9/11 Peaceful Demonstration Against "Islamization of Europe"

12-09-2007 - John-Henry Westen - Lifesite

”A September 11 demonstration against the "Islamization of Europe", where protesters planned a moment of silence to commemorate the 9/11 tragedy in the United States, was banned by the Socialist mayor of Brussels Freddy Thielemans claiming he feared "chaos and security threats". Despite the ban, over 200 Belgians went ahead with a peaceful demonstration and joining them were the several prominent pro-life politicians.

On video police are seen brutalizing several politicians from the Vlaams Belang party and members of the European Parliament. Vlaams Belang (VB) is currently the second most important party in Flanders and one of the largest parties in the country.

VB supports natural marriage and family life through tax reform and opposes same-sex marriage and adoption by homosexual partners. VB also opposes abortion except in cases of rape or for medical threats to a mother's life and supports relaxation of the country's strict adoption laws. VB also proposes Flemish independence and in that respect is similar to Canada's Bloc Quebecois a large national party which proposes secession of Quebec.”

“"The grey-haired man whom we see being attacked by the police first is Luk Van Nieuwenhuysen, the Vice-President of the Flemish Parliament. Shortly afterwards we see the police maltreating Frank Vanhecke, a member of the European Parliament and the party leader of the Vlaams Belang. We see how he is handcuffed and pushed into a police bus. Afterwards we also see the police "taking care" of Filip Dewinter, the VB group leader in the Flemish Parliament.

See the video here

Note how Dewinter's hand is beaten with a baton at the end of the video. The demonstrators were kept in cells for seven hours and released. In this photo Vanhecke is seen held by police officers while one of them pinches his scrotum. "As they did so they shouted abuse such as "Sale Flamingant" (Dirty Flemish-secessionist).”

“Flemish television reporter Goedele Devroy told a colleague that she was amazed by the brutality of the police against the peaceful demonstrators "who just stood there." She added: "This is strange because, when I rang the police this morning, they said that they would tolerate the demonstration if the demonstrators would not use violence and if they just remained put and would not try to march."

An Italian MEP and a French MEP were also arrested.

The Italian government has complained to the Belgian government about the arrest of Mario Borghezio, an Italian member of the European Parliament, protesting against the violation of his parliamentary immunity by the Belgians.

Belgian authorities have also heard a complaint from prominent Slovak politician Vladimir Palko. Palko, of the Slovak Christian-Democrat Party KDH, has written Alain Cools, ambassador of Belgium in Slovakia and publicly protested against the illegitimate use of force against peaceful demonstrators in Brussels.

In his open letter, Palko wrote: "Until today, I thought that something like this is possible only in Lukashenko's Belarus, in today's Europe. Moreover, I do not understand why it is forbidden in Brussels to demonstrate against islamization of Europe. Islamization of Europe is a serious problem. We can have various opinions and disagree about solutions needed, but it is highly important to freely discuss about them."

Concluding his letter, Palko wrote: "I hope that in future we will not hear about such events anymore and that European Union where we live together will be area of liberty, not a soft-tyranny." To express concerns to the Belgian government: For Belgian embassies in other countries see this list: http://www.learn4good.com/travel/belgium_embassies.htm”...


Is het niet opvallend hoe stil onze media is over het gebeurde?
<

13:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-09-07

Het verschil tussen Darfour en België

Volgens De Gucht zijn de problemen in België oneindig veel kleiner dan in Darfour. Dat is natuurlijk waar want ik schreef zelf al genoeg over Darfour in het verleden om het te weten. En ik tekende heel wat petities in samenwerking met een joods-Amerikaanse organisatie om VN troepen te sturen naar Darfour.

Sedert gisteren heb ik echter mijn twijfels of de problemen in België wel effectief zoveel kleiner zijn dan in Darfour. Problemen worden hier evenmin opgelost. We hebben politici zonder ruggegraat die de knoop niet durven doorhakken inzake de broodnodige staatshervormingen en politici die doodsbang zijn om moslims te ‘verontrusten’. Ze buigen en kruipen voor diegenen waarvoor ze bang zijn, en dat is niet het door hen ‘gehate’ Vlaams Belang die men zo graag als geweldenaars wil laten uitschijnen. Nee, voor ons is men niet bang omdat we democraten zijn die alles via legale weg doen. En dat weten ze maar al te goed.

Dat er dinsdagmorgen via de nieuwsuitzending werd gezegd dat ‘de betoging zou gedoogd worden als er geen geweld bij te pas zou komen en als de betogers gewoon zouden blijven staan en niet zouden proberen op te stappen’ was gewoon om ons naar daar te lokken. Alles was gepland.
Er werd ons van de partij uit op gewezen dat we enkel vanop de zijlijn mochten toekijken en zeker niet mochten provoceren en niet deelnemen aan de betoging. En dat deden we.
Desondanks werden we met een nooit eerder gezien agressie aangevallen en met zoveel machtsvertoon overbluft.
Ook al steken wij geen auto’s in brand, lopen we niet gewapend rond, vallen wij geen mensen aan en vernielen wij geen winkelruiten tijdens onze protestacties stonden er dertig pelotons te wachten op onze komst.

LEES OOK WAT SOSWATCH HIEROVER SCHRIJFT

De Waalse politiemacht was hier gisteren de janjaweed van de Belgische regering. Alleen de kamelen werden vervangen door paarden, bijtende honden, combi's, helikopters, legervoertuigen met mitrailetten en waterkanonnen.

We werden (nog) niet uitgemoord, maar wel vervolgd, vernederd, geslagen en mishandeld. En ik twijfel er geen moment aan dat wanneer we Vlaanderen effectief zouden loskoppelen van Wallonië, het leger zal worden ingezet tegen Vlaanderen. Het leger dat al een aantal jaren geleden volledig naar wallonië werd overgebracht. In Vlaanderen bestaan enkel nog een paar oude opslagplaatsen en medisch materiaal.

En net zoals de Arabische Janjaweed kan rekenen op de ‘Arabische bezetters’ die de regering uitmaken in Darfour, zal het leger ook hier kunnen rekenen op de steun van de regering.
Net zoals de Luikse politie en de bijna constant dronken en meest gekende hoerenloper van Brussel, burgemeester Thielemans (PS), nu eveneens kan rekenen op de steun van de uittredende regering en de gesubsidieerde media.

04:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-09-07

Brutale aanval van Luikse politieagenten

P9110038

We zagen de bui al aankomen toen we met enkele mensen door de Brusselse straten liepen. Legervoertuigen met een soort mitrailetten met rubberen kogels reden ons voorbij. Op het moment dat ze ons passeerden werd de loop heel provocerend op ons gericht. Politie te paard, met honden, met de wagen, met waterkanonnen en combi’s stonden overal en op elke hoek.
We maakten ons echter niet teveel zorgen. Want vanmorgen werd gezegd dat de betoging gedoogd zou worden als er geen geweld bij te pas zou komen en als de betogers gewoon zouden blijven staan en niet zouden proberen op te stappen. En dat deden we. We bleven gewoon staan op het Schumanplein terwijl de kopstukken, Frank Vanhecke en Filip Dewinter door de pers werden geïnterviewd.

Plots brak de hel los. Fanatieke politieagenten, waarvan we later hoorden dat ze speciaal vanwege hun gekende brutaliteit door PS-moefti Thielemans uit Luik werden gehaald, vielen de mensen aan. Frank Vanhecke draaide zich om naar het kabaal, geroep en getier en werd tegen de grond geslagen. Minstens zes politiemannen bleven slagen, kloppen en schoppen terwijl ze riepen ‘sale Flamand’… Aan de andere kant werd Filip Dewinter vanachter de camera gesleurd en eveneens zwaar mishandeld.

Frank Vanhecke werd geboeid en in één van de politiebussen gesleurd.

BEKIJK FILMOPNAME

Toen we met een aantal mensen de bus gingen blokkeren om haar niet te laten doorrijden werd eerst Albrecht Cleymans, districtsraadslid en voorzitter van Berchem tegen de grond geklopt en geschopt en geslagen met zware verwondingen als gevolg. Ik had ondertussen zijn plaats ingenomen en vroeg aan de politie op te houden met deze ongehoorde brutaliteiten. Met als gevolg dat ik hetzelfde lot onderging. Ik werd geboeid en eveneens de bus ingestampt waar men nog steeds bezig was Frank Vanhecke, die eveneens met de handen op de rug geboeid nog slagen aan het incasseren was tot hij half bewusteloos was.

Filip Dewinter probeerde op de bus te geraken en de sleutel uit het slot te trekken. Hij werd enorm hardhandig aangepakt en van de bus gegooid. Toen hij op straat lag en onze bus doorreed zagen we dat er zes man boven op hem zaten om hem vakkundig te bewerken. De bus reed bijna over zijn benen en stopte enkel omdat we allemaal op de bus begonnen te roepen en te brullen en op te tussenschotten begonnen te bonken.

De bus reeds verder tot aan het justitiepaleis waar uiteindelijk bijna 150 à160 mensen werden opgesloten. Ik zat met vier andere vrouwen in een cel van 1,5 op 1 meter. Een cel waar amper drie zitplaatsen waren, dus moesten er altijd twee blijven rechtstaan of op de grond gaan zitten. Na een paar uren kwam men ons fouilleren, moesten we alles afgeven waar we eventueel zelfmoord konden mee plegen, veters, ceinturen enzovoort, tot onze BH toe…Ook onze tassen, GSM’s, juwelen – dus ook trouwringen e.d. moesten we afgeven.

Er werden Italianen, Nederlanders, Fransen, Duitsers, Engelsen, Denen, Walen en veel Vlamingen binnengebracht. Een Italiaans europarlementslid, een Frans parlementslid en ook Vlaamse Europarlementsleden Vlaamse parlementsleden zaten omgesloten.

Na nog eens een paar uren werden we één voor één opgehaald en werd een foto gemaakt en papieren opgemaakt die we moesten tekenen vooraleer we terug naar een cel werden gebracht. Een andere cel deze keer. Ik kwam nu terecht in een cel waar al urenlang een heel jong Waals meisje uit Namen zat opgesloten. Nadien kwamen er nog drie vrouwen bij.

Iemand op een verdieping lager kreeg een hartaanval en moest gereanimeerd worden. Zijn toestand was zo slecht dat hij naar het hospitaal werd afgevoerd.

Een Antwerpse politieagent kwam naar onze cel toe en zei dat we een klacht moesten indienen tegen de nooit eerder geziene brutaliteit van de Waalse politieagenten. Hij zei ‘want dat krijgt nog een staartje…’ Ondertussen was de lucht in de cel zo slecht dat er nog iemand ziek werd. Ik riep een politieagent en het duurde nog eens twintig minuten vooraleer ze haar eruit haalden.
Wie naar het toilet moest, mocht een politieagent vragen de deur te openen en met twee of drie man mocht de ‘gevangene’ naar een vies, stinkend toilet waarvan de deur niet dicht ging en blijkbaar nog nooit werd doorgespoeld. Het kon ook niet, want er was geen spoelbak aan.

Er werd ons gezegd dat tot middernacht zouden vastzitten, maar rond 17 uur merkten we dat de toestand veranderde. We kregen een flesje water en een suikerwafel. De politie werd iets vriendelijker en even later begon men gevangenen vrij te laten. Filip Dewinter en Frank Vanhecke mochten buiten. Het duurde echter een eeuwigheid vooraleer iedereen eruit was. Ik werd om 19,15 uur buiten gezet en de laatste rond 20 uur.

Tot onze opluchting stonden een hele groep mensen op ons te wachten. Frank Vanhecke en nog vele anderen. We wisten ook meteen waarom de houding van de politie zo plots veranderde. Hugo Coveliers had een klacht ingediend bij het comité P en bovendien geëist dat we te eten zouden krijgen.
Dat zagen de politieagenten niet zo goed zitten en daarom werden we niet tot middernacht vastgehouden.

Terwijl wij in de cel zaten ging de politie echter verder op het Schumanplein. Mensen werden met traangas bespoten en er werden troepen met honden op hen afgestuurd. Enkele mensen werden gebeten en heel veel mensen hadden verschrikkelijk veel pijn aan de ogen door de traangas die de Waalse troepen in het gezicht spoten van eenieder die ze voorbij kwamen.

Het was een waar slagveld.
Iemand schreef ‘Waalse troepen tegen Vlaamse burgers!’
En dat klopt, want dit was een minioorlog die we niet onbeantwoord mogen laten.
De grootmoefti Thielemand van Brussel is in ieder geval ‘persona non grata’ in Vlaanderen.

Want nooit eerder werd op een danige brutale manier opgetreden, niet wanneer er auto’s in de fik gingen, niet wanneer er winkelruiten aan diggelen werden geslagen en al zeker niet wanneer moslims betogen. Wie het Schumanplein kent weet dat er bijna alle dagen één of andere betoging is. Alleen wij werden afgeranseld en opgesloten. Dit was een regelrechte oorlogsverklaring aan Vlaanderen die we moeten beantwoorden door de geldkraan dicht te draaien. Want de Franstaligen deden deze keer méér dan in de hand bijten die hen voedt.

De buitenlandse pers was verbijsterd. Ik kreeg al mails vanuit Zuid-Afrika, Engeland en Zuid-Amerika. België staat deze keer ‘echt’ op de wereldkaart…en hoe! En Thielemans? Die mag weer rekenen op moslimstemmen voor de volgende verkiezingen. Er is niemand die hen beter kan vertegenwoordigen dan deze laffe dhimmy.


20070911geendemocratie

02:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-09-07

Hoeveel wonen er in uw gemeente?

HIER kunt u nakijken hoeveel (en vooral welke) vreemdelingen er in uw gemeente wonen. Blijkbaar wint Antwerpen met 75323 inwoners van vreemde origine (illegalen niet inbegrepen).

00:59 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-09-07

Carl Huybrechts over de huidige crisis

KLIK HIER

23:56 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Gisèle Mandaila

Uittredend federaal staatssecretaris Gisèle Mandaila (MR) zegt dat ze binnen de regering onder racisme heeft geleden. De Brusselse politica doet haar uitspraken in een interview dat staat in een folder van de FDF-sectie Etterbeek die vandaag in de Brusselse gemeente huis-aan-huis werd bedeeld. Mandaila heeft niet geleden onder racisme, want bij het FDF, waar zij deel van uitmaakt is racisme tegenover Vlamingen verplicht. De vroegere Nols had haar wel het één en ander kunnen leren op dat gebied.

Mandaila was gewoon niet competent. Bij de eedaflegging moest haar tekst fonetisch worden geschreven en zelfs dan kon ze het nog niet lezen. En wanneer men haar wou helpen vond ze dat ‘racistisch’. Nu wil ze het slachtoffer spelen om bekendheid te verwerven naar de volgende verkiezingen toe.
Ik vraag mij af hoever ze het zou brengen in Congo?? Zou ze daar, als ongeletterde, evenveel kansen hebben gekregen als in het 'racistische' België?

11:34 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Betoging van morgen - 11 september.

De Deense organisator van de anti-islambetoging op 11 september in Brussel, SIOE (Stop Islamisation Of Europe), gaat door met de manifestatie. "De betoging werd voorbereid in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake de bescherming van de vrije meningsuiting en de vrijheid van vereniging. Daarom gaan we zoals door zoals gepland", luidt het in een reactie op de beslissing van de Brusselse kortgedingrechter om zich onbevoegd te verklaren.

SIOE is net zo min als het Vlaams Belang te spreken over de Duitse Udo Kulfkotte die eenzijdig de demonstratie heeft ‘geannuleerd’ terwijl hij in feite niet eens tot één van de initiatiefnemers hoort. De betoging gaat door en start morgen, dnsdag om 12 uur op het Luxemburgplein om te eindigen (als alles goed gaat) op het Schumanplein om 13 uur.

Het betogingsverbod is een inbreuk op de vrije meningsuiting en de ‘vrees voor rellen’ omdat de AEL heeft gedreigd met een tegenactie is geen voldoende argument om een betoging een verbieden in een vrij, democratisch en westers land. De Raad van State heeft zich hier niet uitgesproken over de betoging zelf. Daarom gaat de betoging door!


Vorige week werden in Myanmar (het vroegere Birma) een aantal betogers opgepakt en in de gevangenis gestopt omdat ze protesteerden tegen de verhoging van de benzineprijzen en voor democratische hervormingen. 12 mensen zitten tot op de dag van vandaag nog steeds opgesloten. De Junta verbiedt elke vorm van protest. Gaan we hier dezelfde weg op?

11:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-09-07

De analyse van Janssens

Janssens kreeg de opdracht om uit te zoeken wat er misliep bij Sp.a en waarom ze zoveel stemmen verloren. In zijn analyse klinkt kritiek aan het adres van zijn voorzitter Vande Lanotte en andere tafelspringers over de gevoerde campagne, de arrogantie tijdens tv-uitzendingen omdat ze ervan overtuigd waren er hoe dan ook bij te zijn en de ongemotiveerde partijwerking.

Hij schrijft dat Frankrijk, Duitsland, Nederland en ons land rechtse regeringen krijgen, maar dat hij blij is met de socialistische burgemeesters in alle grote steden zoals Londen, Parijs, Amsterdam en zeer waarschijnlijk dacht hij daarbij aan zichzelf in Antwerpen. Hij beseft natuurlijk als geen ander dat socialisten enkel nog stemmen kunnen winnen bij gemeenteraadsverkiezingen omdat ze dan kunnen rekenen op allochtone (moslim)kiezers die zich vooral vestigen in de door hem genoemde grote steden maar dat schrijft hij wijselijk niet in zijn analyse.

Hij vond eveneens dat de Sp.a niet linkser moet worden zoals sommige ‘vuurrode actiegroepen’ lieten horen na de verkiezingen. ”Ze heeft op 10 juni juist kiezers verloren in het centrum en rechts.”

Ook de groene thema’s sloegen niet aan bij de kiezers.
” Iedereen had verwacht dat het groene thema, met de vele aandacht voor de opwarming van de aarde en de in de hemel geprezen Al Gore-film, ging wegen op de verkiezingen. Niets wasminder waar. Het groene verhaal werd verdrongen door het Vlaamse verhaal. sp.a-spirit hadnochtans zwaar ingezet op het groene thema.”
Inderdaad, tot het financieren van een ‘gewone huisvrouw’ toe omdat de film van Al Gore toen net in hun kraam paste.

Over de communautaire problemen schrijft hij: ” De starre houding van de Franstalige partijen op deze dossiers, de corruptie-affaire in Charleroien de daaropvolgende vaudeville en de aanhoudende schandaalsfeer in en rond de PS gaven nieuwvuur aan het Waalse vijandbeeld. Niet de migrant was deze campagne kop van jut maar de Waal.
En opnieuw was dit gegeven een tweesnijdend zwaard voor sp.a. De traditionele achterban heeft weinig oor naar het Vlaamse discours, terwijl zelfs de gematigde, twijfelende kiezer zijn geduld tegenover de Waalse houding aan het verliezen was.”


Wat er niet in zijn analyse staat is dat de meeste mensen het niet meer pikken dat linkse lijsten vol moslims staan en dat ook daarom de meest gematigde kiezer het niet meer pikt. Zelfs niet wanneer ze een levenlang bij het ABVV gewerkt hebben, zoals ik zelf iemand ken. Iemand die zegt ” Uit een rode broek te zijn geboren en voor rood door het vuur ging, maar het nu niet meer ziet zitten.”
LEES> HIER DE VOLLEDIGE ANALYSE

01:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |