02-06-10

Frits Bolkestein aan het woord

Terwijl het volk rechtser wordt, werd tot voor kort de ‘intellectuele elite’ steeds linkser. Dat gaf links het gevoel dat ze beter weten wat het volk nodig heeft dan het volk zelf. Deze negatieve spiraal werd de laatste tijd een beetje verbroken, maar helemaal weg is het nog steeds niet.

Rechts kan dit verbreken door een intellectuele strijd te voeren. Conservatieven moeten zich op de media, universiteiten en andere communicatiemiddelen richten. En niet, zoals links dat doet, met clichéantwoorden, schelden, politiek oneerlijke antwoorden of loze beloftes, maar met verstaanbare argumenten. Conservatief, van welke politieke strekking dan ook, hoeft zich niet te verstoppen en nog minder te zwijgen.

De toespraak die Frits Bolkestein gaf op de uitreiking van de ‘Prijs voor de vrijheid’ dat werd georganiseerd door de liberale denktank Libera! op 19 maar jl. in het Crown Plaza te Antwerpen, is een voorbeeld van een ‘niet politiek correcte’ redevoering die duidelijk aantoont wat er misloopt met onze huidige cultuur en de‘weg-met-ons’ mentaliteit.


Waar is het Westerse zelfvertrouwen gebleven?

De moeizame integratie van moslims in de westerse cultuur wordt gekenmerkt door tal van incidenten die vaak potsierlijk zijn maar er ook blijk van geven hoe gering het zelfvertrouwen van het Westen is. In Amsterdam schorste het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf onlangs een trambestuurder omdat hij een christelijk kruisje op zijn uniform droeg. Het dragen van een islamitisch hoofddoekje boven datzelfde uniform is wel toegestaan. De tramconducteur werd door de rechter in het ongelijk gesteld.

Een Nederlandse advocaat weigert op te staan als de rechter binnenkomt, omdat hem dat door zijn godsdienst, de islam, verboden wordt. De desbetreffende rechter, Peter Ingelse, zei dat de advocaat mocht blijven zitten, omdat hij, Ingelse, zich niet beledigd voelde. De rechter vergat daarbij dat advocaten niet moeten opstaan uit respect voor de rechter, maar uit respect voor de wet.

De Haagse Hogeschool heeft een kerstboom laten verwijderen uit angst dat moslimstudenten dit christelijke symbool (sic) aanstootgevend zouden vinden. Engeland laat zien dat het nog erger kan. Daar heeft de gemeente Oxford besloten Kerst helemaal af te schaffen en te vervangen door het ‘Winterlichtfestival’.

In Neukölln, een stadswijk van Berlijn waar veel moslims wonen, zou een tentoonstelling worden gehouden over ‘De Derde Wereld in de Tweede Wereldoorlog’. Een klein deel van de tentoonstelling ging over de medeplichtigheid van Arabieren aan misdaden van de nazi’s. Na protesten van moslims werd de tentoonstelling gesloten. De Berlijnse wethouder van integratie Günter Piening zei: ‘In een gemeenschap als Neukölln hebben we een gedifferentieerde voorstelling nodig van de betrokkenheid van de Arabische wereld bij de Tweede Wereldoorlog.’

Het Europees waarnemingscentrum tegen racisme en vreemdelingenhaat, gevestigd in Wenen, hield in 2003 een onderzoek naar antisemitisme geheim, omdat daaruit bleek dat het antisemitisme in Europa voornamelijk werd gevoed door moslims en pro-Palestijnse groeperingen.

Dit was zelfcensuur maar er vindt ook censuur door intimidatie plaats. Toen de Utrechtse theoloog Pieter van der Horst zijn afscheidsrede wilde wijden aan ‘De islamisering van het Europese antisemitisme’ werd dat door de universiteit verboden. Deze censuur kwam voort uit de angst voor ongenoegen uit de hoek van de moslims.

Zo worden moslims in het Westen beschermd door de westerse overheden en bestuurders die zich in allerlei bochten wringen om te voorkomen dat zij zich gekwetst zouden kunnen voelen. Deze paternalistische houding zal niet zonder gevolgen blijven. Want hoe kan een Europese islam ontstaan – daargelaten hoe die er uit zou zien – als hij stelselmatig wordt gevrijwaard van de kritiek en spot die het Christendom hebben gehumaniseerd?

Er zijn vele voorbeelden van westerse zelfverloochening en er zullen er nog veel meer volgen. Het is typerend voor het Westen dat het zichzelf wegcijfert en andere culturen voor laat gaan. In confrontatie met de islamitische cultuur die zichzelf juist verabsoluteert en uitsluitend kritiek heeft op anderen, neemt dit soms zelfdestructieve vormen aan.

Zo zei de progressieve essayiste Susan Sontag vlak na de islamistische terreuraanslagen van 11 september 2001 dat deze ‘een aanval [waren] op de zelfverklaarde supermacht van de wereld, die werd ondernomen als gevolg van Amerikaanse bondgenootschappen en daden’. Bedenk wel dat de oorlogen in Afghanistan en Irak toen nog niet waren begonnen. Weliswaar heeft Sontag deze opmerking later teruggenomen maar zij illustreert voortreffelijk de westerse neiging de wandaden van anderen uitsluitend te zien als reacties op eigen wandaden. Het Westen heeft altijd ongelijk.

Westerse leiders die zich wel zelfverzekerd opstellen tegen de islam worden verketterd, niet alleen vanuit de moslimwereld maar ook vanuit hun eigen westerse cultuur. Op 12 september 2006 hield paus Benedictus XVI een rede aan de Universiteit van Regensburg. Zijn toespraak ging over Rede en Geloof: een oer-christelijk thema. Hij citeerde daarin de Byzantijnse keizer Manuel II Paleologos, die aan het einde van de 14de eeuw beweerde dat de leer van Mohamed onmenselijk was omdat deze beval zijn geloof met het zwaard te verspreiden. Waarom nam niemand het voor de Paus op toen groot misbaar in de islamitische wereld klonk? Had Manuel Paleologos niet gelijk? Wat wilde Abd-er-Rahman, gouverneur van Spanje, toen hij in 732 bij Poitiers door Karel Martel werd verslagen? Toch op zijn minst de islam verspreiden?

Silvio Berlusconi zei tijdens een bezoek aan Berlijn in september 2001: ‘De westerse beschaving is superieur aan die van de islamitische wereld.’ Interessant waren de reacties hierop. Guy Verhofstadt (destijds premier van België) noemde zijn opmerking ‘gevaarlijk’. Romano Prodi (destijds voorzitter van de Europese Commissie) zei: ‘Wij zijn allen gelijk.’ Louis Michel, de Belgische minister van buitenlandse zaken, noemde de opmerking ‘onacceptabel en in strijd met Europese waarden’.

Het is geenszins mijn bedoeling de Italiaanse premier te verdedigen, maar had hij in feite niet, evenals de paus, gelijk? De enige maatstaf om beschavingen te vergelijken is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bij hantering van die maatstaf staat buiten kijf dat de Europese beschaving, na vele eeuwen van gruwelijke daden, ver voor ligt op de islamitische. Het was een politiek wetenschapper uit Koeweit, Ahmed Al-Baghadi, die openlijk zijn instemming met Berlusconi uitsprak: ‘De islamitische samenleving kent geen vrijheid van meningsuiting of burgerrechten. (-) Hoeveel Arabische schrijvers zijn er vermoord of gevangen gezet? (-) Op welke islamitische universiteit kun je vergelijkende theologie studeren?’

Hoe kan worden verklaard dat Europa aan zo’n gebrek aan zelfvertrouwen lijdt dat deze zaken niet gezegd mogen worden?

Wij lijken te zijn vergeten maar Europa is sterk getekend door het christendom en is daarmee fundamenteel anders dan beschavingen die voortkomen uit de islam. De islamitische beschaving kent een schaamte-cultuur, het christendom een schuld-cultuur. Wij zijn allen doordrongen van schuldgevoelens, vooral in protestantse landen. Luister naar de Mattheüspassie van Bach. Het koor, dat wil zeggen het volk, zingt: ‘Ik zal worden gestraft voor wat U (d.w.z. Christus) geleden hebt’ en: ‘U bent geen zondaar, zoals wij en onze kinderen.’ De Ierse dichter Yeats schreef: ‘Kom vestig op mij dat beschuldigende oog, ik dorst naar beschuldiging.’

Het kolonialisme is bij uitstek een thema waarin het westers schuldgevoel tot grote bloei is gekomen. Zo is een van de rechtvaardigingen voor het geven van ontwikkelingshulp aan landen in de Derde Wereld de gedachte dat het Westen schuldig is aan de onderontwikkeling van bijvoorbeeld Afrika. Maar Europa is net zo min verantwoordelijk voor de onderontwikkeling van Afrika als Rome verantwoordelijk was voor de onderontwikkeling van Gallië. De juiste vraag is niet: waarom zijn arme landen arm? De juiste vraag is: waarom zijn rijke landen rijk? Want in het begin waren we allemaal arm. Wie een verklaring zoekt voor de bloei van het Westen moet teruggaan naar de Renaissance of zelfs naar de klassieke Oudheid. Kolonialisme heeft niets te maken met die bloei.

Parallel aan die zelfbeschuldiging ligt in het christendom zelfkritiek en zelfrelativering besloten. Laten we twee passages bekijken uit ‘Het evangelie volgens Mattheüs’. De eerste is: ‘Oordeel niet, opdat er niet over u geoordeeld wordt’ (7:1). De tweede is: ‘Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd’ (23:12). Volgens Nietzsche kenschetst dit een slavenmentaliteit. Maar ook zonder zover te gaan, is duidelijk dat deze uitspraken, samen met andere als ‘de andere wang toekeren’ en ‘de tweede mijl gaan’, beide afkomstig uit de Bergrede, er niet bepaald toe aanzetten voor zichzelf op te komen.

Misschien is daar een oorzaak te vinden van het hedendaagse gebrek aan zelfvertrouwen dat tot gevolg heeft dat wij ook niet opkomen voor de onzen en alleen vreemde geloven en culturen als onze naasten lijken te beschouwen.

Wie trekt zich het lot aan van christenen in het Midden-Oosten? Tien procent van de bevolking van Egypte is christen (koptisch). Zij worden onderdrukt en leiden een slecht bestaan. De christelijke minderheden in Syrië, Irak en Pakistan worden gediscrimineerd. In Somalië maken islamisten jacht op iedereen die een Bijbel bezit. In Turkije worden christenen belaagd. Geen mens lijkt zich over deze misdaden op te winden. Is dat omdat we het te druk hebben met onszelf? Het christendom lijkt in Europa, op Polen en Ierland na, te zijn uitgebloeid. Maar voor anderen is het niet de lusteloze religie die het nu voor ons is. Zij voelen zich terecht door Europa in de steek gelaten.

De christelijke cultuur van schuld en zelfrelativering leidde 150 jaar geleden daarentegen niet tot een gebrek aan zelfvertrouwen. Integendeel, Europa barstte toen van het zelfvertrouwen, zoals blijkt uit het imperialisme dat voortkwam uit de industriële revolutie. Er is sinds die tijd natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Om te beginnen de Eerste Wereldoorlog, een massale slachting zonder weerga: het breekpunt in de grote burgerlijke cultuur die in de negentiende eeuw had gebloeid en voor zoveel vooruitgang had gezorgd. Het interbellum was de tijd van de grote collectivistische dictaturen: het communisme, het fascisme en het nationaal socialisme. Daarna kwamen Tweede Wereldoorlog en Shoa. Tenslotte de culturele verwarring van 1968 en de jaren daarna met het post-modernisme dat het failliet van alle grote verhalen uitriep en het multiculturalisme dat ons op het hart drukt niet te oordelen, zoals de Bijbel zegt. Alle zekerheden boetten aan kracht in.

De krediet-crisis, de economische druk uit Azië en het ontbreken van een federaal Europa hebben deze gevoelens van onzekerheid natuurlijk versterkt.

Welke rol speelt het Christendom nu, na al deze verschrikkingen?
Het metafysisch en dogmatische deel van het christendom, wat men de verticale dimensie ervan pleegt te noemen, is nu definitief uitgehold. Maar de horizontale versie is gebleven. Dat is de Bergrede. Dat is het voorschrift niet te oordelen en nederig te zijn. De Nederlandse journalist Martin Sommer schrijft hierover: “Wij in het Westen leven met een ontkerstende versie van de erfzonde en naarmate we denken dat het geloof langer achter ons ligt, wordt de christelijke boodschap sterker.” (Volkskrant, 2-3-07).

Bij dit alles moet men bedenken dat de kerken geen rol van betekenis meer spelen. Vroeger kaderden zij de radicale aanspraken van de Bijbel in zoals een stenen muurtje de vijver in stand houdt. Vroeger moest men een geloofsbelijdenis ondertekenen, wilde men aan de Vrije Universiteit te Amsterdam studeren: nu komt er een opleiding tot imam. Nu zamelt een rooms-katholieke prelaat in Keulen geld in voor de bouw van de grootste moskee van Duitsland. Hoe kunnen minderheden uit niet-westerse landen integreren in de Europese cultuur als die er niet meer is?

Geldt dit gebrek aan zelfvertrouwen voor iedereen of alleen voor de intellectuele elite? Waarschijnlijk het laatste. Het was de intelligentsia die de ontkerkelijking en het verdwijnen van het christelijk geloof en christelijke cultuuruitingen toejuichte. En het was de intelligentsia die het concept van multiculturalisme als alternatief opdrong en ervan profiteerde.

De vrijheid van meningsuiting ligt aan de basis van onze samenleving. Zij staat onder druk. Wij moeten haar verdedigen. Ik beschouw deze Prijs als een aanmoediging daartoe. Ik ben er dankbaar voor dat ik hem mag ontvangen.


Deze traditionele Gustave de Molinari-lezing werd uitgesproken door laureaat Frits Bolkestein, gewezen EU-Commissaris voor de Interne Markt en gewezen fractieleider van de VVD in de Nederlandse Tweede Kamer, ter gelegenheid van de uitreiking van de Prijs voor de Vrijheid op vrijdagavond 19 maart 2010 in het Crowne Plaza te Antwerpen.

13:23 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Wie aan de kant staat van de activisten heeft geen hart voor de gewone Palestijnse burger
'Nederlandse anti-Israël-activist is kopstuk van Hamas'
woensdag 2 juni 2010 07:30

De 43-jarige Nederlander Amin Abou Rashed, die door Israël is gearresteerd nadat het internationale 'hulpkonvooi' voor Gaza de confrontatie zocht met de Israëlische marine, is een kopstuk van de radicaalislamitische terreurbeweging Hamas.

Lees HIER verder.

12:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

01-06-10

De goede oude tijd

13:21 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

31-05-10

Brutale aanval van zogenaamde vredesactivisten

Brutale aanval van ‘vredesactivisten’ die probeerden een helikopter van het IDF neer te halen.


Zowel Egypte als Israël hebben een overeenkomst dat enkel hulpgoederen voor Gaza mogen verder gaan na controle. De marine werd echter verwittigd dat zeker 20 mensen op het dek stonden te wachten en ze mogelijks problemen moesten verwachten. De helikopter vloog boven het dek en wou via een koord een soldaat neerlaten aan boord, die meteen werd aangevallen.

De bedoeling van de overwegend Turkse vredesactivisten bestond niet uit hulpgoederen naar Gaza brengen, maar de leider van Hamas te ontmoeten.

Zij waren zeer goed voorbereid op een confrontatie met de Israëlische marine en vielen aan met alle mogelijke wapens. Bijlen, messen en schoten projectielen af met katapulten. Sommige activisten hadden geweren. De marine werd in eerste instantie overrompeld omdat ze wel gewoon zijn om met politieke activisten om te gaan, maar niet met dit soort straatvechters die ondertussen al met meer dan 30 op het bovenste dek stonden.

Toch riepen de soldaten naar elkaar om het vuur niet te openen ondanks ze aan alle kanten zwaar werden aangevallen bij het verlaten van de helikopter. Pas nadat een soldaat ernstig gewond werd door een granaat en een andere met een mes werd gestoken, opende de IDF marine het vuur.

Er ontstond een enorm tumult tijdens de gevechten en andere passagiers op het schip die zich eerst op de achtergrond hielden, hielpen de soldaten door hen een hand te reiken en hen naar een ander dek te trekken terwijl ze aangevallen werden met knuppels en hakmessen.

Bekijk de video

Only after a 30-minute shootout and brutal assaults using clubs and knifes did commandoes manage to reach the bridge and take over the Marmara.

It appears that the error in planning the operation was the estimate that passengers were indeed political activists and members of humanitarian groups who seek a political provocation, but would not resort to brutal violence. The soldiers thought they will encounter Bilin-style violence; instead, they got Bangkok. The forces that disembarked from the helicopters were few; just dozens of troops – not enough to contend with the large group awaiting them.

The second error was that commanders did not address seriously enough the fact that a group of men were expecting the soldiers on the top deck. Had they addressed this more seriously, they may have hurled tear-gas grenades and smoke grenades from the helicopter to create a screen that would have enabled them to carry out their mission, without the fighters falling right into the hands of the rioters, who severely assaulted them.

20:53 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Bye bye Belgium

De N-VA, en dan vooral Bart De Wever werd intussen van de zwarte lijst geschrapt door de Waalse partijen. Waarschijnlijk realiseren ze zich beter dan de Vlaamse tegenstanders van Bart De Wever (CD&V – Open VLD – Sp.a en Groen!) dat De Wever uitsluiten zou kunnen betekenen dat ze bij de volgende verkiezingen wel eens een overdonderende meerderheid aan stemmen zou kunnen binnenhalen, net zoals Vlaams Belang kreeg na de geënsceneerde veroordeling in 2004, omdat iedereen die het rapport had gelezen wel degelijk besefte dat het Vlaams Belang niet werd veroordeeld wegens ‘het aanzetten tot racisme’, maar uit angst voor het voortbestaan van België. Tweemaal hetzelfde doen met een uitgesproken Vlaamse partij zullen ze wel niet durven. Bovendien zou het dan ook opvallen in het buitenland of zou Europa de zaak wel eens kunnen onder de loep nemen.

Als de N-VA verkozen wordt met een grote meerderheid aan stemmen, kunnen de tegenstanders dit niet negeren, ook al proberen ze nu al afspraakjes te maken onder elkaar om kleine en vooral linkse partijen met een verwaarloosbaar aantal stemmen samen te voegen om zo aan een meerderheid te geraken en alsnog de N-VA uit te sluiten.

In ieder geval geloof ik nooit dat er in dit land iets zal veranderen. Wie hard werkt zal nog meer dan de helft van zijn inkomen mogen afgeven aan diegenen die verkiezen in de hangmat van de sociale zekerheid te blijven liggen.

We zullen blijven betalen voor het geknoei in de regering. We zullen blijven ‘verplicht solidair’ zijn met Wallonië en Brussel’ ook als is dat ten nadele van de Vlaamse welvaart. We zullen blijven vreemdelingen binnenhalen en via positieve discriminatie laten doordringen tot in de hoogste instanties. Ze zullen de autochtone bevolking blijven veroordelen wegens racisme voor elk woord van kritiek (met vaak zelfmoord van de betrokkene tot gevolg) en ze zullen blijven onze persoonlijke vrijheden beknotten… tot er niets meer overblijft. Niets meer van onze eigen identiteit, onze economie en onze ‘way of life’.

Wel… wij, mijn man en ik houden het hier voor bekeken. Onze zaak, ons huis met alles erop en eraan, de paarden… alles staat te koop en we trekken hier weg. We hebben een huis gekocht in Calpe op een paar honderd meter van de kust en van de Belgische politiek met de belachelijke politici die enkel aan het eigen profijt denken gaan we niet meer wakker liggen.

’t Is genoeg geweest.

14:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-05-10

Nordine Taouil, een gevaarlijke en racistische man.

Met de verkiezingen in aantocht zouden we zowaar onze moslimbroeders nog vergeten. Nochtans geeft het comité voor ex-moslims en haar voorzitter Peter Velle, (die zelf zes jaar moslim is geweest) de strijd niet op, want het zijn net ‘zij’, die weten hoe gevaarlijk en nazistisch de islam is.

De salafistische imam, Nordine Taouil, die zichzelf graag in onze media uitgeeft als gematigde woordvoerder voor de moslimgemeenschap werd al meermaals betrapt op racistische en discriminerende uitspraken tegenover vrouwen en westerse ‘kuffars’ (ongelovigen), maar wat hij op deze in het geheim opgenomen clip allemaal uitbraakt is ongelooflijk. Hij zou onmiddellijk terug naar Marokko moeten verbannen worden want hij is gewoon een heel gevaarlijk man die zelfs Hitler nog zou doen blozen…

- Westerse vrouwen zijn onreine dieren.
- Een kind van een moslim en niet-moslim is haram.
- We moeten onze moslimkinderen bewapenen tegen de kuffar.
- Maak kinderen opdat de hele wereld binnenkort islamitisch zal worden.13:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-05-10

Vakbondführer Luc Cortebeeck

Blijkbaar kon dat verfoeilijke ventje, Luc Cortebeeck van het ACW - die door de vele sociale onlusten in Vlaanderen onze economie mee op zeep hielp - de N-VA geen betere dienst bewijzen dan op te roepen om niet voor hen te stemmen.

Wie twijfelde om te stemmen voor de N-VA door de komst van Siegfried Bracke, (die duidelijk de leiding bij de N-VA aan het overnemen is), kan vandaag terug van mening veranderen door de oproep die door angst werd ingegeven.
Angst voor macht- en geldverlies.

Bart De Wever moet niet boos zijn op hem, hij moet Luc Cortebeeck bedanken. Want dat zal hem stemmen opbrengen. Het in een hoekje drummen van het Vlaams Belang door andere partijen heeft hen destijds ook geen windeieren gelegd. Misschien zou Bart De Wever daar ook beter eens over nadenken. Zonder zijn reguliere aanvallen op het VB, zou hij vast en zeker nog meer stemmen krijgen dan nu.

01:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-05-10

Weer naar de stembus

verkiezingenBinnenkort is het weer zover, u mag, zoals het in een democratie hoort, uw stem uitbrengen. Of liever… u MOET uw stem uitbrengen, want in dit ‘democratisch’ land bestaat er nog steeds een stemplicht.

Of onze keuze veel zal uitmaken wie de komende beleidsmensen zullen zijn die onze belangen moeten verdedigen is twijfelachtig, want nu al zijn er partijen die een regering samenstellen nog vóór de verkiezingen hebben plaatsgevonden. Dus aanvankelijk had ik zoiets van ‘ze bekijken het maar, ik speel niet meer mee’. Maar zoals er al wordt geschreven in de kranten, als niet iedereen gaat stemmen, komen weer dezelfde mensen aan het roer en zijn het inderdaad weer dezelfde ‘knoeiers’ en ‘ambetanteriken’ die aan de macht komen.

imagesverkiezingenHoe kunt u via uw stem iets veranderen?

U kunt dat uiteraard enkel in Vlaanderen.

imagesdirupoIn Wallonië worden er al plannen gemaakt om een regering te vormen met de PS en Sp.a, de Groenen en Ecolo en de cdH met CD&V.


U als kiezer hebt blijkbaar niets meer in de pap te brokken, of toch?

U kunt enkel iets veranderen via uw kiesgedrag. Stem dus deze keer op een uitgesproken Vlaamse partij.
Een partij die van Vlaams Brabant één kiesdistrict wil maken en de taalgrens gerespecteerd wordt. Een partij die werk wil maken van een grote staatshervorming, mét splitsing van de sociale zekerheid. Stem op een partij die de welvaart van Vlaanderen wil herstellen en de economie niet om zeep helpt, zoals de socialisten en de liberalen in een vorige legislatuur hebben gedaan en verder werd afgebouwd in een regering van ‘stilstand’ door de Franstalige partijen met de hulp van CD&V.

637541-98acdefb08d64f9bce9c232e9e40a517Waaraan moet u denken bij het stemmen?

U kunt natuurlijk een lijststem geven.

Dit betekent dat u akkoord gaat met de keuze van de partij en niet stemt voor personen naar keuze.

De lijststem zou niet meer bestaan mocht Groen! zich daar niet tegen hebben verzet en via het Arbitragehof haar gelijk hebben gehaald.
Voor Groen! en ook alle andere partijen is het belangrijk dat ze toppolitici als stemmentrekkers vooraan op alle lijsten zetten en wanneer die hun mandaat voor het Vlaams Parlement niet opnemen, omdat ze bijvoorbeeld al in de federale regering, de senaat of Europa zetelen, gaat dit mandaat naar de opvolgers.

imagesCAF19H50Let dus goed op de opvolgers!!! Zijn dat de juiste kandidaten voor u als kiezer?
Bekijk de lijst verder dan de eerste vijf à zes kandidaten. Wanneer de eerste kandidaten (op verkiesbare plaatsen) of de lijstduwer al ergens een mandaat bekleden, STEM ER DAN NIET VOOR!!! Stem op een andere kandidaat die verder dan de zesde plaats op de lijst staat.

Alle lijststemmen worden in een “pot” verzameld.

Een lijststem telt ook nog voor een derde mee voor de ‘stemmenpot’. Kandidaten die echter meer voorkeurstemmen halen dan het verkiesbaarheidcijfer, zijn automatisch verkozen. Dit komt evenwel niet zo vaak voor omdat de kandidaten die niet genoeg voorkeurstemmen halen, zoveel stemmen uit de bovengenoemde “stemmenpot” kunnen putten als nodig is om het verkiesbaarheidcijfer te halen, in de praktijk gaat dit echter niet verder dan de vijfde of zesde kandidaat tot de stemmenpot op is.

(Om een simpel voorbeeld te geven: als het verkiesbaarheidcijfer 250 is en de eerste kandidaat heeft slechts 178 voorkeurstemmen, dan haalt hij 72 stemmen uit de pot).

imagesCAD04VFODenk dus goed na vooraleer u op een bekende figuur stemt. Denk aan wat ze in het verleden hebben gepresteerd. Zijn ze uw verwachtingen nagekomen of hebben ze u teleurgesteld?
Waarom er dan nog voor stemmen?

Laat u ook niet beïnvloeden door de media, want u hebt zeker ook al gemerkt dat Johan Vande Lanotte te pas en te onpas (meestal dat laatste) voor de camera wordt gehaald voor een interview.
Dat is ook één van mijn favoriete columnisten, Koen Meulenaere niet ontgaan.

dyn006_original_150_110_pjpeg_2526183_ede7be57e95ef2c335d7fe5f4695f611Hij schreef in Knack vorige week het volgende:

“En steeds weer blijven ze Johan Vande Lanotte interviewen. Zonder concurrentie de grootste knoeier uit de laatste tien jaar Belgische politiek. Erger dan Yves Leterme, want dat kan dus Alles, maar letterlijke álles waaraan de Baard zijn fikken steekt, draait uit op een fiasco.We kunnen er niet aan doen dat het vervelend wordt, we zullen het lijstje blijven opdreunen, tot ze het eindelijk snappen.

Het hotelakkoord van Sabena, afgesloten zonder de bevoegde minister of de voorzitter van de raad van bestuur in te lichten.
Resultaat: door een flater die een schoolkind niet eens begaat 54 miljard frank aan belastingsgeld zomaar weggegooid.

De verkoop van ABX Logistics: met 30 miljoen euro erbovenop gratis weggegeven aan de Britse groep 3i, die eerst diezelfde 30 miljoen in Electrawinds investeert en minder dan een jaar later hetzelfde ABX voor 600 miljoen euro van de hand doet.

Daarnaast heeft de Baard ook Electrabel voor een appel en een ei aan de Franse verkwanseld, waardoor we ons de rest van onze dagen blauw zullen betalen aan energie.

Zijn begrotingen waren puur bedrog, daarover zijn naderhand zelfs zijn eigen medewerkers, en die van de ex-premier, openhartig geweest. Door de verkoop van gebouwen en het overnemen van pensioenfondsen (o.a. Belgacom) twee initiatieven die de overheid nog eeuwen in een financiële wurggreep zullen houden, sloot hij balansen die anders diep in het rood waren geëindigd in evenwicht af.

Zijn Zilverfonds is een van de frappantste gevallen van zwendel uit de geschiedenis van de staatsfinanciën. Samen met Guy Verhofstadt heeft hij nagelaten de meevallers van een kortstondige economische groei en een lage rente te gebruiken om onze openbare schuld binnen aanvaardbare perken te loodsen, en heeft zo de welvaart van vele toekomstige generaties bij voorbaat verknals.

Herschaalde kopie van johan_vande_lanotte_17april09
En dan durft hij uit te pakken met het centrale thema van zijn verkiezingscampagne: welvaart en geluk.
Hij heeft ze net beide om zeep geholpen.”


Koen Meulenaere gaat nog verder door een hele resem fiasco’s die op het palmares van Vande Lanotte kunnen geschreven worden, op te noemen en hoe hij Oostende onherroepelijk naar de knoppen heeft geholpen.Verder schrijft hij:

“Nu zijn partij. (Sp.a)
Door zijn eigengereide en totaal verkeerde samenstelling van de kieslijsten leed de Sp.a bij de vorige federale verkiezingen een gigantische nederlaag, in één klap 30 procent van haar kiezers kwijt. Tientallen miljoenen euro’s aan inkomsten gingen zo verloren en driehonderd medewerkers moesten worden ontslagen, het grootste sociale bloedbad van de voorbije jaren. De dag na dit electorale dieptepunt stelde hij eigenmachtig zijn opvolgster en een nieuwe fractieleidster voor. Die laatste nam al op de persconferentie zelf ontslag, de eerste begon aan een calvarietocht van jaren en wordt nog altijd niet voor vol aangezien.

Twee weken geleden hebben de Baard en Steve Stevaert nog achter haar rug geprobeerd zich alsnog in de regering-Leterme te wringen.

Bovendien was den Baard, de grote specialist grondwettelijk recht, het genie dat de provinciale kieskringen heeft ingevoerd (red.: samen met Verhofstadt), waardoor het land nu in een onoplosbare rechtscrisis is terechtgekomen.
Als professor grondwettelijk recht had hij zoveel respect voor de grondwet dat hij nog eerst de verkiezingen van 2007 met twee weken heeft vervroegd, om zich zo aan een uitspraak van het grondwettelijk Hof te onttrekken.

De rampzalige financieringswet waardoor de federale overheid in sneltreinvaart naar het faillissement is gevoerd, komt ook al mee uit zijn koker.

En uitgerekend deze prutser gaat zich nu opwerpen als het politieke orakel van het land?
Kunnen we nog een klein beetje ernstig blijven alstublieft? Vooral in de media?”


13:53 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

03-05-10

Onckelinx weeral...

Het onderzoekslaboratorium van Philip Morris trekt weg uit ons land omdat ze geen proeven meer mogen doen op dieren. Het is uiteraard jammer dat er 63 banen verloren gaan, maar anderzijds kan ik er niet om treuren dat onnodig dierlijk lijden gestopt wordt. Het werd hoog tijd! Bovendien vraag ik mij af wat een sigarettenfabrikant uitprobeert op dieren, dat ze niet al konden vaststellen bij mensen.
Maar volgens hun experten zijn de proeven noodzakelijk en daarom gaan ze hun laboratorium elders onderbrengen, waarschijnlijk in Singapore.

Het toppunt in heel deze affaire is dat het voorstel, voor de wet die vanaf 2011 in voege treedt, van Onkelinx kwam, maar ze aan Philip Morris liet verstaan dat het bedrijf ‘aan de verkeerde kant van de taalgrens lag’. In Wallonië was er méér mogelijk, liet ze verstaan.

Het is haar dus duidelijk niet om 'dierenleed' te doen!!
Wie nog durft beweren dat niet alles wat hier in dit onzalige land gebeurt communautair getint is en er op gericht is om Vlaanderen kapot te maken, is gewoon een leugenaar. Dit land laten besturen door politici van twee verschillende volken en culturen is onmogelijk geworden met als trieste resultaat dat alles tot stilstand komt. Als onderhandelen niet kan, en er werd duidelijk bewezen dat we die fase al ruim voorbij zijn, dan is scheiden nog de enige oplossing.

11:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

28-04-10

Happart snapt het beter dan sommige Vlaamse politici

Bij de Walen begrijpen ze het probleem beter dan bij de Franstalige Brusselaars of sommige Vlamingen. En niet alleen de gewone bevolking, maar ook Happart. Hij vond de vergelijking die Luc Van Der Kelen begin deze week maakte tussen hem en Maingain, een zware belediging.

Hij zei letterlijk op de vraag of hij zich met die vergelijking gevleid voelde: “Wie? Ik? Maingain zal u bedoelen. Ik wens niet met hem geassocieerd te worden. Het grote verschil is: ik ben opgegroeid in Fourons, deel van de provincie Luik, maar plots woonde ik in Voeren, op Vlaams grondgebied, ongevraagd en tegen mijn zin.

Maingain daarentegen en al die andere Franstaligen zijn bewust op Vlaamse grond gaan wonen. Wie naar Vlaams-Brabant verhuist, weet waar hij terechtkomt en wat hij kan verwachten.”

Uiteraard kan men zeggen dat dezelfde gevoelens bij de mensen in Komen en andere grensgebieden speelden die, zonder dat ze één woord inbreng hadden, plots in Wallonië terecht kwamen.

Maar hij verdedigde enkel zijn geboorteplaats en trekt zich blijkbaar net als veel andere Walen, weinig aan van wat er in de rest van het land gebeurt en al zeker niet van de rijke Brusselaars, vaak met adellijke titels, die zich in Vlaanderen kwamen vestigen en nu het Vlaams grondgebied opeisen als hun rechtmatige eigendom en daarbovenop ook nog eens hun eigen politici meebrengen.

Over B/H/V zei Happart dat hij zich als Waal niet bij het probleem betrokken voelt. B/H/V is een grensconflict tussen twee gewesten: Brussel en Vlaanderen en die twee moeten het dan zelf maar oplossen, zei hij.
Hij voegde er aan toe: “Laat Kris Peeters en Charles Picqué het eens raken en laat ze nadien met hun oplossing naar de federale regering stappen; voilà.”

Dat idee kwam ook bij heel wat Vlamingen al boven, maar dat we in Happart een medestander en confederalist zouden vinden, had niemand kunnen denken.

vlaams_gewest


Maar tenslotte moet je al een uil zijn om niet te willen inzien dat de 50.000 Brusselaars die zich in Vlaanderen kwamen vestigen, zich gewoon moeten aanpassen of terug in het tweetalig gewest Brussel moeten gaan wonen.

Happart deed ook nog een voorspelling. Niet de VLD zal winnen bij de volgende verkiezingen (ook al was dat voor A. De Croo de enige reden voor het opblazen van de regering Leterme) maar het N-VA zal de komende verkiezingen winnen.
Dat is ook de enige reden dat de Waalse politici zich verzetten tegen nieuwe verkiezingen. Ze hebben Leterme uiteindelijk onder de knoet gekregen en willen hem houden waar hij is.

Nochtans ziet Leterme zich nog een hoofdrol spelen, maar volgens mij toch niet meer in Vlaanderen... En laat ons hopen dat er niet teveel mensen zich laten vangen door de plotse Vlaamse liberale oprispingen bij een telg uit de meest Belgicistische en royalistische familie in Vlaanderen. Een familie waar men zelfs met verbazing kijkt naar de ondergang van de elite nu ook ‘zonen van slagers zelfs al advocaat kunnen worden’.

Nochtans lijkt het er op dat men bij de CD&V weer sterke communautaire uitspraken zal doen tijdens de campagne van de volgende (onwettige) verkiezingen.

imagesCAWVJMP3 Straffe Hendrik stelde gisteren zelfs voor om de geldkraan naar Wallonië voor sociale zekerheid dicht te draaien?

Hij vroeg zich (terecht) af of we nog solidair willen zijn met een regio die ons niet respecteert. “Het gaat hier tenslotte om 500 miljoen euro per maand,” zei hij, “misschien moeten we er in de huidige omstandigheden eens over nadenken of we die geldstromen over vier jaar bijvoorbeeld niet moeten stopzetten”. Zouden er dan toch nog mensen bij de CD&V zijn die Vlamingen niet enkel als ‘extremisten’ zien wanneer ze voor hun rechten opkomen, maar als een bevolking die hard moet werken om de andere bevolkingsgroep goed te kunnen laten leven? Zouden ze beseffen dat we er geen greintje meer respect voor krijgen?

Blijkbaar niet, want alles kan nu weer van voorafaan beginnen. Nog vooraleer de splitsing op de agenda komt, spreken Franstaligen al van een alarmbelprocedure. Er hangt dan ook wel heel wat van af voor hen. Als Franstalige politici zich niet meer verkiesbaar kunnen stellen in Vlaanderen, zullen er heel wat fanatiekelingetjes à la Maingain, niet meer verkozen worden, want ook bij de Waalse bevolking wil de overgrote meerderheid niets van hem weten. Ze verliezen dan niet alleen veel macht, maar ook veel geld. Zelfs Onckelinks is er niet gerust in.

De beste uitspraak kwam vandaag van Peter De Graeve in de Standaard:
“De democratie heeft het laken niet naar zich toe kunnen trekken, daarom trekt Laken, alweer, de democratie naar zich toe.”

”België heet een consensusdemocratie te zijn, maar Vlamingen worden voortdurend gedwongen tot compromissen die consensus noch democratisch zijn”.

“De tegenpartij kan immers, tot bewijs van het tegendeel, ongestraft doen alsof ze niet gelooft in de democratische gezindheid van de ander.”


Maar wees gerust, hij was dan ook vrijwel de enige die in de Standaard opkwam voorde democratie in dit land, de anderen vinden de Vlamingen maar ‘een bende extremisten’ die het land in een chaos storten en de kwakkel in de wereld sturen dat dit slecht is voor eventuele buitenlandse investeerders en onze economie.

Indien dat waar zou zijn, dan stond Nederland al op het niveau van Griekenland.

Maar goed dat ons parlement niet op dat van Oekraïne lijkt, want meer dan de Vlaamse Leeuw zingen in het federaal parlement gebeurt hier niet. (Het kan misschien wel Eyskens en zijn Belgicistische konsoorten een hoge bloeddruk bezorgen, maar meer niet.)


splitsbhv300

13:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

27-04-10

België heeft virtueel opgehouden te bestaan

Eenzijdige uitroeping van Vlaamse onafhankelijkheid is enige alternatief!!

Door op 22 april het vertrouwen in de regering Leterme op te zeggen heeft Open VLD als eerste van de traditionele partijen toegegeven wat de andere partijen al lang aanklagen en steeds meer burgers elke dag meer aanvoelen: België wordt niet alleen niet bestuurd, het is onbestuurbaar. Het in 1830 van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden afgescheurde land is niet langer houdbaar. België heeft virtueel opgehouden te bestaan.De voorbije politieke generaties hebben jarenlang schuldig verzuim gepleegd en de toestand laten verzieken. Ze hebben zich bezondigd aan het systematisch verkrachten van de grondwet.Ze hebben de stelselmatige schending van de wetten van het land oogluikend en zelfs wetens en willens getolereerd, zonder zich te bekommeren om de arresten van het Grondwettelijk Hof.

De Vlamingen hebben zich in deze niets te verwijten tenzij hun toegeeflijkheid. Zij hebben niet alleen het recht aan hun kant, ze hebben wezenlijk Vlaams belang steeds weer geofferd op het altaar van de Belgische eenheid. Steeds opnieuw waren ze bereid, met de pet in de hand het onderspit te delven. Jaar na jaar dragen ze rond de 12 miljard EURO inkomenstransfers voor hun landgenoten in Wallonië en Brussel af. Politici met een Vlaamse reflex worden op racistische wijze vernederd en weggehoond, tot het ogenblik dat ze zich onderdanig gaan gedragen en hun Vlaamsgezindheid laten varen, zodat ze door hun eigen volk als Lamme Goedzakken worden gezien. Een goede Belg moet blijkbaar een slechte Vlaming zijn.

De inzet, inschikkelijkheid en toegeeflijkheid van de Vlamingen worden zelden of nooit gehonoreerd, hun meertaligheid nooit beloond; hun bereidheid de anderstalige landgenoten in hun taal ter wille te zijn heeft zich altijd tegen hen gekeerd. Zo werd hun eigen Vlaams-Brabantse hoofdstad Brussel stelselmatig verfranst. Na de tweede wereldoorlog ging de overrompeling voort in de Vlaamse Rand rond Brussel, nu zelfs tot de poorten van Leuven, Mechelen en Aalst.

Het gaat niet over een stomme taalstrijd, een bekrompen stammentwist of een belachelijk tweederangsprobleem, zoals velen al te lichtzinnig stellen. Het gaat over een doelbewuste en voortgezette politiek van een eensgezinde kaste van Franstalige machthebbers om Vlaamse burgers te onderwerpen en te vernederen, om Vlaamse dorpen onder de voet te lopen en aan te hechten bij het verfranste Brussel, om machtsposities in te nemen en de oorspronkelijke bevolking te verjagen. Tegen een gelijkaardige verdringingspolitiek van Israël in de bezette Palestijnse gebieden wordt wereldwijd geprotesteerd en werden in de Verenigde Naties al ettelijke resoluties gestemd.

Om de Vlaamse meerderheid te breken rekent men zelfs doelbewust op de hulp van massaal aangevoerde vreemdelingen, die de plaatselijke OCMW’s ook financieel een gigantische overlast bezorgen en het sociale weefsel in onze steden onder druk zetten. Om België in stand te houden graaien vakbonden, werkgeversorganisaties, ziekenfondsen en anderen gretig in het manna dat België hen toestopt en zijn ze bereid de toekomst van zes miljoen Vlamingen en vier miljoen Walen verder te hypothekeren.

Er rest Vlaanderen vandaag, na jarenlange vergeefse onderhandelingen, niets anders dan de eenzijdige uitroeping van zijn onafhankelijkheid, zoals België zelf trouwens op 4 oktober 1830 deed, in navolging van de Unilateral Declaration of Independence van de Verenigde Staten van Amerika in 1776. Overigens danken 11 van de 27 lidstaten van de Europese Unie hun bestaan aan een eenzijdige uitroeping van hun onafhankelijkheid. PRO FLANDRIA roept alle Vlaamse politici op, zich in volle burgerzin voor te bereiden op deze onvermijdelijke en noodzakelijke daad van civisme.

Gui Celen,
Voorzitter Pro Flandria, netwerk van Vlaamse ondernemers en academici.

17:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

24-04-10

NOS voegt West-Vlaanderen bij Wallonië

Gisteren toonde de NOS een kaart van België waarop West-Vlaanderen bij Wallonië werd gevoegd en van een Brussels Gewest is niets te zien.

http://nos.nl/video/152494-premier-leterme-biedt-ontslag-aan-van-kabinet.html

20100423-nos-kaart-belgie2

03:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-04-10

Splitsen NU!!!

Afbeelding1Afbeelding2Niet de VLD heeft de regering doen springen, maar de onwil van de Franstaligen om in te zien dat ze geen eisen te stellen hebben op Vlaams grondgebied.

Vooral de harde en beledigende uitspraken van de fascistische FDF’er Maingain gaven de aanzet tot de impasse waarin de onderhandelingen verzeild geraakten.

Wij leven jammer genoeg in een land van onderhandelaars die geen enkel probleem ten gronde kunnen aanpakken, onze Vlaamse politici hebben geen ruggengraat, zij zijn de ‘eeuwige tetteraars’. Geen wonder dat ze de appeasment-politiek zo geniaal vinden.

Eten, drinken, reizen en babbelen… en er dan nog zeer goed voor betaald worden, meer is er niet.

Dat is de enige reden waarom velen de val van de regering zo erg vinden, omdat ze weten dat ze niet zullen herverkozen worden. Alhoewel … in dit land weet je het nooit, want ook de verkiezingen zijn niet echt democratisch. Het zijn de partijen die beslissen wie er wel of niet verkozen wordt. Niet de kiezer, die kan hoogstens de winnende partij kiezen, meer niet.

kaart_Halle-Vilvoorde

Het probleem van de kieskring Brussel/Halle/Vilvoorde.

Verhofstadt heeft in 2002 nieuwe kieskringen vastgelegd waarmee de Franstaligen zeer gelukkig waren. Vroeger waren de kieskringen per arrondissement. De nieuwe kieskringen gaan per provincie… Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Waals Brabant, Namen, Luxemburg enz…

Behalve Vlaams Brabant. Daar heeft Verhofstadt een ingewikkelde constructie op touw gezet. De kieskring voor Vlaams-Brabant werd in twee gedeeld en de helft kwam bij een ander Gewest terecht, nl. Brussel. Daardoor kunnen Franstaligen zich verkiesbaar stellen tot aan de grens met de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

In 2003 verklaarde het Arbitragehof de kieskring (B-H-V) ongrondwettelijk. En alle volgende verkiezingen zouden dus onwettig zijn. Maar storen Franstaligen zich daar aan? Nee, ze gaan uit van hun grote gelijk en blijven ongeoorloofde eisen stellen.

PowerPoint slideshow BHV voor dummies

Er zijn dus geen onderhandelingen en geen verregaande toegevingen aan de Franstaligen nodig om B/H/V te splitsen. Stemmen bij meerderheid in het parlement is voldoende. Zelfs dat zou onnodig zijn mochten we in een democratisch land leven waar men de wet zou respecteren. Maar hebben de Franstaligen het begrepen?

Nee, duidelijk niet! Di Rupo is woedend en Charles Michel (zoontje van…) herhaalde gisteren in Terzake de Waalse eisenbundel.
Franstalige burgemeesters benoemen in de Vlaamse faciliteitengemeenten, uitbreiding van Brussel, Vlaams geld voor Brussel… Ze snappen nog steeds niet dat GENOEG ook GENOEG betekent voor Vlaanderen.

Moeten wij dat blijven slikken? Moeten Vlamingen altijd maar kruipen en onderdanig zijn voor de Waalse en Brusselse imperialisten?

Nee, dat moeten we niet.

Waalse en Brusselse partijen mogen in Vlaanderen niet opkomen. De taalgrens werd vastgelegd in 1961-63 http://nl.wikipedia.org/wiki/Taalgrens , maar sindsdien hebben de imperialistische Franstaligen niet stilgezeten. Ze vestigden zich massaal in chique villawijken rond Brussel en eisten taalfaciliteiten,wat nog meer Franstaligen aantrok. Het uiteindelijke resultaat is dat zich nog meer Franstaligen in Vlaanderen kwamen vestigen waardoor ze in bepaalde gemeenten een meerderheid gingen vormen en de Vlamingen wegtrokken.

Moeten we nog meer Vlaamse gemeenten afstaan zoals destijds al gebeurde met Edingen en Komen? Moeten wij zwijgend toezien dat de Brusselse vetvlek met haar respectievelijke politici zich gestaag uitbreidt in het Vlaamse landsgedeelte? Kunnen wij nog langer tolereren dat Franstaligen zich niet willen integreren en de taal leren zoals Vlamingen in Wallonië wel moeten doen?

Geen wonder dat Wallonië groter is in oppervlakte en veel meer natuur, bossen en open ruimtes heeft dan Vlaanderen. Ze sturen hun zonen uit met een missie. De totale verfransing van Vlaanderen. “La Belgique sera latine ou elle ne sera pas”, zei kardinaal Mercier al eerder. Wel voor mijn part « Elle ne sera pas !!! »

Als Israël woningen bouwt voor joden in een Palestijnse wijk van Jeruzalem, dan schreeuwt de hele wereld moord en brand. Als Walen hetzelfde en erger doen in Vlaanderen, dan zijn de Vlamingen onverdraagzaam...

15:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-04-10

De koning houdt het ontslag van de regering in beraad

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws

De VLD heeft ontslag genomen uit de regering, met als gevolg dat deze regering is gevallen. De koning houdt het ontslag van de regering in beraad, dat wil zeggen dat ze nog even kunnen verder doen. Dat wil ook zeggen dat er nog altijd kan gestemd worden in het parlement over de splitsing van B/H/V.

Of die politieke moed er zal inzitten blijft zeer twijfelachtig. Net als de houding van de VLD. Van Hengel wou eerst geen ontslag geven, daarna wel, en Van Biesen maakte al verkiezingsreclame voor Guy Verhofstadt... Dat ruikt veeleer naar opportunisme. Sterke taal spreken om weer te kunnen meespelen zoals ze in 1999 ook hebben gedaan.

In ieder geval is het allemaal nogal chaotisch op dit moment. Wie wil kan het nog de rechtstreekse uitzending volgen op de VRT.

15:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

21-04-10

Vliegverkeer een hele week in zak en as

Meteo Consult noemde maandag het vliegverbod 'zeer zwaar overdreven'. De internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA is ook kritisch. 'Deze crisis kost luchtvaartmaatschappijen dagelijks 150 miljoen euro aan inkomsten,' aldus de directeur, Giovanni Bisignani.

De internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA uitte al eerder scherpe kritiek op Europese regeringen die vasthouden aan het vliegverbod. Volgens IATA is er 'geen overleg, geen risicoschatting, geen coördinatie en geen leiding'.

De Europese verkeersministers willen nu het vliegverbod te reduceren tot een kleiner gebied, in de buurt van de IJslandse vulkaan. Sommige mensen denken dat de economische belangen primeren boven de veiligheid, maar ondanks de grote vertragingen, kwam het vliegverkeer ook in ons land weer stilaan op gang.

De leukste uitspraak kwam van een Brit, die schreef: “ We said cash, not Ash”, want de vulkaan op IJsland heeft inderdaad serieus wat roet in het eten gegooid voor de vele reizigers die ofwel niet konden vertrekken of terugkomen. Dat het vliegverkeer terug stilletjes op gang komt hebben we echter te danken aan o.a. de KLM die als eerste enkele testvluchten uitvoerde. Zij vonden wel as in de lucht, maar niet in hoeveelheden die gevaarlijk konden zijn voor vliegtuigen.

In ieder geval komt het luchtverkeer nog sneller op gang dan de onderhandelingen over B-H-V, waarbij 40% van de Vlamingen geen vertegenwoordiging krijgen. Kleine flutpartijtjes zoals Ecolo en Groen! mogen dan wel mee aan tafel.

We zullen nog tot donderdag moeten wachten om het resultaat van die onderhandelingen te kennen, want wie aan Dehaene een vraag stelt krijgt het antwoord, “ik kan niet vliegen’…wel, dat excuus heeft hij nu niet meer!

03:23 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-04-10

Dick Advocaat houdt het voor bekeken.

Churchill zei het al, “iedereen is omkoopbaar, het hangt alleen van het aantal nullen af!”

Stel dat je een job hebt aangenomen die je na verloop van tijd heel hard tegenvalt. Je krijgt een betere aangeboden en bovendien willen ze je 8 X zoveel betalen als voor de rotjob waarvoor je eerder tekende. Wat zou jij doen?

Dat overkwam Dick Advocaat.

Een zwakke en verdeelde (zoals alles in dit land) voetbalbond. Op laag niveau en steeds weer verliezende dikke nekken van rotverwende spelers met sterallures waarmee je geen stap verder geraakt. Aan de andere kant een Russische voetbalploeg die acht keer zoveel wil betalen als ons land. Wie zou er dan nog twijfelen?

Dick Advocaat niet en ik ben ervan overtuigd, veel andere mensen ook niet!

De journalisten die nu moord en brand schreeuwen vanwege het vertrek van Dick Advocaat naar Rusland zouden beter eens nadenken over hun eigen constante verraad tegenover een groot deel van hun Vlaamse lezers. Voor reizen naar het buitenland in gezelschap van onze politici, schrijven ze gewoon wat hen wordt opgedragen. Vooral niets over rechts schrijven en spreek er evenmin over op de staatstelevisie waar enkel de elkaar schouderkloppende vriendjes hun 'eigen' mening mogen komen verkondigen.

Die journalisten noemen Dick Advocaat nu ‘verrader’!! Waarom?
Doet hij iets wat bijvoorbeeld onze premier of andere politic nooit zouden doen? Hun woord breken tegenover de bevolking die op hen rekende om hun beloftes na te komen?

Zijn de uitlatingen tegenover de Nederlanders die we de laatste twee dagen in de krant konden lezen trouwens geen vorm van ‘racisme’?
Kom zeg! Een beetje serieus blijven.
Iedereen wil zich verbeteren, ook een coach van een voetbalploeg. Want wees nu eerlijk, ondanks ze zich ‘Rode Duivels’ noemen blijven ze een voetbalploeg op het niveau van een caféploeg.

Dat de Nederlanders zich nu geroepen voelen om zich te verontschuldigen tegenover onze voetbalbond is er absoluut over!

De krant AD schrijft:

”In België staan we bekend als puipissers, diknekken maar vooral als vrekken. Liever had ik dat hij op een Antwerps marktplein een beetje arrogant had lopen zeiken tegen een Belgische politieagent, maar Advocaat heeft ons het allerergste stigma bezorgd: dat van geldwolf.

Ik wil onze Zuiderburen excuses aanbieden voor de actie van Dick Advocaat. Belgen, sorry! Ik geloofde Dick ook op zijn woord. Ik heb het op tv gezegd: 'Dick breekt zijn gelofte absoluut niet.' Hij doet het nu toch. Ik vind dat onbegrijpelijk en naar.

De Belgische journalist van Het Nieuwsblad die Dick Advocaat een 'kleine glibberige mens' vindt, noemt hem ook een 'grote trainer'. Terecht. Hij werd kampioen van Nederland, Schotland, Rusland en won de UEFA Cup.

De Belgen moeten zich maar troosten met de gedachte dat Advocaat bij Rusland heel wat te stellen krijgt met de bandeloosheid van zijn spelers. Het is een publiek geheim dat het in spelershotels sterft van de hoeren, dat de drank niet aan te slepen is. Dick moet straks hard werken voor zijn schamele vijf miljoen. Is dat een beetje genoegdoening, Belgen?”


16:21 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-04-10

Overvallen met 20% gestegen, maar verdedigen mag niet.

Twee overvallen op juweliers kort na elkaar, met telkens één dode.
Eén slachtoffer van de overval en één dader werden neergeschoten.Het was weer zover. De gewapende overvallen zijn op twee jaar tijd met 20% toegenomen in ons land. En weer werd een juwelier, deze keer in Elsene, doodgeschoten. Toen de twee daders probeerden te vluchten met de buit werd één van de twee overvallers door de politie neergeschoten, de andere werd door een moedige Congolees gevolgd en gevat. Ook die dader was zwaargewond na een sprong van een viaduct, maar overleefde.
Tijdens de achtervolging gooide hij de tas met de gestolen buit weg, later werd de tas leeg teruggevonden. "In de tas zaten geen juwelen meer en het is dus meer dan waarschijnlijk dat die er door voorbijgangers zijn uitgehaald", zegt Jos Colpin, de woordvoerder van het Brusselse parket. "Wie die voorbijgangers precies geweest zijn, is voorlopig niet duidelijk."

Even later was er nog een hold-up bij een andere juwelier Schaarbeek. Deze juwelier zag het niet zitten dat zijn levenswerk zomaar zou verdwijnen en nam het recht in eigen handen. (Wie zou het anders doen, niet?)
Omdat de scooter van de vluchtende daders niet meteen wou starten, had de juwelier kans om een wapen te grijpen. Hij schoot op de vluchtende daders. Minstens vijf kogels vuurde hij in de richting van de vluchtende Ilker Aksoy en zijn kompaan Emrah Ozcaliskan. De eerste kreeg twee kogels, één in het sleutelbeen en één in de buik en is intussen buiten levensgevaar. De andere kreeg een dodelijk schot in het hoofd.

Het enige wat men de juwelier zou kunnen verwijten is dat hij niet goed kan mikken…

Maar daar denkt onze overheid anders over, want in ons land is het beschermen van uw levenswerk niet toegelaten.
Wettige zelfverdediging mag alleen als je zelf bedreigd wordt met een vuurwapen. Dus als er iemand een mes in je hart probeert te ploffen zoals bij Joe Van Holsbeeck, of je de keel wil oversnijden, mag je niet schieten.
Je mag wel anderen gewapenderhand beschermen als die door bandieten met een vuurwapen bedreigd worden, dus ook niet iemand met een mes, knuppel of wanneer hij je met de auto probeert dood te rijden.

Je mag ook niet schieten op iemand die wegvlucht met je hele hebben en houden, ook al vernietigen de rovers daarmee je leven, je bent niet rechtstreeks meer bedreigd op dat moment. Enkel bij complete duisternis mag je schieten op iemand die je woning of je omheinde eigendom binnendringt. Of die bewapend is of niet doet er niet toe, want dat kun je niet zien in het donker. Als er echter verlichting is, dan gelden dezelfde regels als bij klaarlichte dag. Door die wet worden in feite de rovers bijna zo goed als altijd in bescherming genomen.

Maar wat als de overheid tekort schiet inzake veiligheid voor de burgers? Wat als een politieke partij zoals de PS massaal vreemdelingen aantrekt als potentieel kiesvee die noch school lopen, noch werken en enkel leven van steun en misdaad?
Heeft een hardwerkende burger dan niet het recht zichzelf én zijn bezittingen te verdedigen? Maken die bezittingen, in het geval van de juwelier zijn handelsgoederen, geen groot stuk van zijn leven uit? Heeft hij er niet jarenlang voor gezwoegd en gewerkt? Wordt hem door die diefstal dan ook niet een groot deel van ‘zijn leven’ ontnomen?

Wat is het antwoord van de PS? Charles Picqué wil meer geld van Vlaanderen voor zijn bodemloze PS-put. Alsof meer geld de oplossing is voor het allochtonenprobleem in de regio. Nadat er weer eens zeer zware rellen waren uitgebroken, omdat één van hun kompanen door de politie was neergeschoten na de overval, werd er dertig van die ‘gasten’ opgepakt maar slecht één vervolgd. Vanwege geldgebrek of vanwege hun wanbeleid?

De enige oplossing om hier terug rust en vrede te krijgen is repatriëring naar het land van hun ‘eerste’ identiteit! Elke overvaller, relschopper, moordenaar en verkrachter, samen met alle vaders, moeders, broers, zussen, nonkels en tantes!!

Maar wat is de realiteit? De Clerck houdt de hand boven het hoofd van, Adam Giza, de brutale moordenaar van Joe Van Holsbeeck. Hij moet normaal zijn straf uitzitten in Polen, maar is bang dat hij daar als zigeuner niet op dezelfde manier zal gepamperd worden als in ons land. Dus mag hij blijven, meer nog… hij gaat in cassatie.

Wie zei ook alweer ‘Misdaad loont niet’? Behalve in België dan…

13:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Wil je een job als verkoper bij Telecom?

Vroeger moest je als Vlaming tweetalig Frans/Nederlands zijn om een job te vinden. Nu we die fase voorbij zijn moet je als Vlaming Arabisch en Turks kennen om een job te vinden. Dat is alvast wat ze bij Telecom in de Abdijstraat eisen voor een openstaande vacature als verkoper.

Je hebt een passie voor gsm en mobiele telefonie.

Je spreekt vloeiend Nederlands en je kan je goed redden in het Arabisch en / of Turks?

Zover zijn we dus al! http://www.allotelecom.be/?q=nl/content/jobsvacatures&id_...

Waarom niet meteen schrijven dat Vlamingen niet welkom zijn?

02:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-04-10

Sharia4Belgium heeft een voorgeschiedenis

Sharia4Belgium heeft een voorgeschiedenis

Wegwijs in het kluwen van vzw's die allemaal slechts één doel zeggen na te streven: 'De belangen van allochtone jongeren ondersteunen en behartigen'

B4_GEA2NRMMP_1+FOASsharia_jpg_275Het leek alsof de hang naar de zuivere islam uit het niets kwam opgedoken toen de oproerkraaiers van Sharia4Belgium in een aula van de Antwerpse universiteit verhinderden dat Benno Barnard er zijn lezing kon geven. Een groep Antwerpse moslimextremisten timmert echter al jaren aan de weg.

DOOR SUE SOMERS

Het was niet dat Johan erom had gevraagd. Maar opeens was ze er, via zijn vrienden van Jongeren voor Islam. Een uitnodiging voor een 'geheime' lezing van de Nederlandse bekeerling en islamitische preker Abdul-Jabbar van de Ven. Het was kort na de moord op Theo van Gogh, een notoir islamcriticus. Johan, zelf ook een bekeerling, kon wel min of meer raden wat het onderwerp zou zijn. Toch moest hij tijdens de lezing een paar keer slikken.

"Het was pure haatpropaganda. Van de Ven sprak zich uit tegen de Nederlandse samenleving en tegen de Navo. Hij had het ook voortdurend over de jihad. De taliban zijn voor hem de echte vertegenwoordigers van de islam." Rond zich zag Johan alleen instemmend geknik. Niemand ging in discussie met de prediker of verliet de zaal.

choudurymullahZijn habitat was het niet, maar Johan woonde nog meer lezingen bij in besloten kring. Ze kwamen telkens op hetzelfde neer: integratie is een misdaad, je bent eerst moslim en dan pas Belg en de wetten van het land zijn ondergeschikt aan de wil van Allah. Volk voor de lezingen werd geronseld per sms, via mond-tot-mondreclame of op persoonlijke uitnodiging. Ze werden nooit publiek aangekondigd en als er al vrouwen waren, dan moesten ze achter een gordijn plaatsnemen.

"Het is interessant om te zien wat zich in de rand van zo'n gebeuren afspeelt", zo verklaart Johan zijn blijvende bezoeken. "Wie aanwezig is, welke boeken er worden verkocht. Met de islam had het niets meer te maken. Het was puur politiek, zware, intimiderende kost. De lectuur die er werd verkocht, droeg letterlijk de stempel van Jongeren voor Islam, als een goedkeuring. In de boeken stond dat het de plicht is van elke moslim om de broeders in Irak te gaan helpen. Sommige geschriften bevatten zelfs richtlijnen hoe je je moet gedragen tijdens een ondervraging of als je wordt opgepakt."

'WEDERZIJDS BEGRIP'

Jongeren voor Islam (JvI) bestaat intussen niet meer. De vzw werd in augustus 2009 juridisch ontbonden. (red. Na publicatie van http://janice-laureyssens-visie.skynetblogs.be/post/7214330/vlaams-comite-voor-ex-moslims-waarschuwt--mos)

Maar volgens Peter Velle van de actiegroep People Against Islam hebben de oprichters van JvI hun tentakels uitgespreid over verschillende splintergroeperingen. "De Middenweg is daar een van", zegt Velle. "Hun leden opereren vanuit de moskee aan de Sint Bernardsesteenweg in Hoboken, waar ook JvI zijn uitvalsbasis had. Er zijn ook heel wat medewerkers van De Middenweg die een verleden hebben bij JvI."

Vorig weekend organiseerde De Middenweg een tweedaagse Dawahconferentie in Feestzaal Kielpark aan de Sint Bernardsesteenweg. Dawah betekent zoveel als vrijwillige bekering na kennismaking met een geloof. De eerste dag, zaterdag, vond een 'Palestinabenefiet' plaats die uitsluitend toegankelijk was voor kinderen en vrouwen. Zondag was voorzien voor de mannen, met koranreciteringen en gebed.

moslim-gedragEen van de sprekers zondag was Mohammed Chatouani, een oprichter van JvI. Er was ook een toespraak voorzien van Remy Soekirman, een Nederlandse bekeerling die vaak op uitnodiging van JvI in Antwerpen is komen spreken. Toen de Antwerpse zender ATV beelden wilde maken van de conferentie, werd hen de toegang tot het evenement ontzegd. De televisieploeg mocht alleen een lege zaal filmen en werd daarna vriendelijk maar met aandrang verzocht het gebouw te verlaten.

In hun statuten, in 2003 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, heet het dat JvI werd opgericht 'om de belangen van allochtone jongeren te ondersteunen en te behartigen', in het bijzonder die van 'Marokkaanse jongeren die een ernstige crisis doormaken teneinde hen uit hun afdwalingen en verderfelijke praktijken te redden.' Behalve sport en huistaakbegeleiding organiseren wilde JvI ook de hand reiken aan de autochtone gemeenschap "om tot een groter wederzijds begrip te komen".

In een intern document van de Antwerpse lokale politie, met als titel 'Extremistische en terroristische groeperingen in Antwerpen', staat JvI als een 'salafistisch-religieuze' groepering gerangschikt onder de hoofding 'Etnische groeperingen'. Een voetnoot vermeldt dat de organisatie regelmatig conferenties organiseert, meestal in het CC Berchem.

"JvI steunde vooral op het idee van broederschap", weet Peter Velle. "Ze richtten zich op gasten van zestien, zeventien jaar, jonge criminelen die in aanraking waren gekomen met de politie en die thuis problemen hadden. Ze maakten hen wijs dat ze niets voorstelden. 'Jullie zorgen alleen maar voor problemen. De flikken haten jullie. Jullie zouden beter toenadering zoeken tot je eigen familie.' Dat soort discours. JvI gaf de jongeren eten en onderdak en zorgden ervoor dat ze zich weer mens voelden."

Het is op dat moment dat de radicalisering begint, schetst Velle. "De jongeren werden uitgenodigd op lezingen. Op oudejaarsavond of kerstavond werden ze naar de moskee gelokt, want het is haram om feestdagen te vieren van christenen. JvI organiseerde ook Koranlessen voor jongeren geen Arabisch spraken. Zo ben ik met hen in contact gekomen."

"Sommige lezingen waren openbaar, andere niet. Vaak kwamen er buitenlandse sprekers, onder wie de Amerikaanse sjeik Khalid Yasin, die Osama bin Laden ooit afdeed als een verzinsel en die de rol van Al Qaida bij de aanslagen van 9/11 ter discussie stelde. Of de Maleisische prediker Hussein Yé, een man die bekendstaat om zijn Jodenhaat."

imagesCA0GFDXCYé was vorig weekend opnieuw te gast in Antwerpen, waar hij op uitnodiging van de organisatie Al-Mawada een toespraak gaf in het Provinciehuis. Stond eveneens op de affiche: oud-JvI-lid Mohammed Chataouani. Thema van de bijeenkomst was 'Family Matters: Foundation for Success', het belang van het gezin binnen de islam. Inkom 8 euro, reservatie gewenst.

DE ECHTE ISLAM

250_0_KEEP_RATIO_SCALE_CENTER_FFFFFF(Peter Calluy interview Knack in 2008)


Jongeren voor Islam heeft zijn wortels in Boom. De organisatie is gegroeid uit de assen van El Islaah, het geesteskind van onder meer Fouad Belkacem. Die werpt zich tegenwoordig op als woordvoerder van Sharia4Belgium, onder de alias Abu Imran. "Ook Belkacem wilde aanvankelijk met zijn vereniging de jongeren van de straat houden", herinnert Peter Calluy zich. Calluy was vroeger straathoekwerker in Boom. Door de gemeente aangesteld om de verschillende gemeenschappen aan de Rupel vreedzaam naast elkaar te laten leven. "Lang heeft de vrede niet geduurd", aldus Calluy. "Belkacem is een gast met veel charisma en gezegend met een flinke dosis verbale agressie. Een volksmenner pur sang, maar onderweg heeft hij zijn goede doelstellingen uit het oog verloren."

El Islaah vergaderde in de lokalen van integratiecentrum Prisma, waar ook jeugdhuis Den Dijk en een holebivereniging hun stek hadden. Er kwam enig gepuzzel aan te pas om het gebruik van de lokalen over de verschillende organisaties te spreiden, maar het lukte. Tot El Islaah steeds vaker begon dwars te liggen. "Eerst wilden ze alleen woensdagnamiddag, voor de huiswerkbegeleiding", herinnert Calluy zich. "Later kwam daar ook vrijdag bij. Op het laatste zaten zij het hele weekend in de lokalen."

De holebivereniging had haar toevlucht ondertussen al elders gezocht. Want homo's, zo heette het bij El Islaah, moesten onmiddellijk tegen de muur worden gezet. Geïntegreerde moslims waren niets waard en in de moskeeën die hun ouders en grootouders hadden opgericht, werd niet de echte islam gepreekt. School vonden ze bij El Islaah ondergeschikt aan de jihad. "Dat heb ik hen allemaal letterlijk horen zeggen", aldus Calluy. "Uren heb ik met die gasten gediscussieerd om hen van het tegendeel te overtuigen."

Nadat burgemeester Patrick Marnef (sp.a) van Boom de lokalen sloot en Peter Calluy en passant bedankte met diens ontslag voor het signaliseren van de radicalisering, verhuisden de geestesgenoten van Jongeren voor Islam naar Berchem. Daar stootten ze op wijkwerkster Marij Uijt den Bogaard, die de komst van de radicale moslims op haar beurt meldde aan het stadsbestuur. In verschillende rapporten kaartte Uijt den Bogaard onder meer aan dat de verenigingen worden gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië en Jordanië. Volgens haar informatie krijgen de leiders hun opleiding ook in die landen en kunnen ze, eenmaal terug in België, ongestoord hun gang gaan omdat geen enkele organisatie aansluiting zoekt bij bestaande verenigingen.

Uijt den Bogaard wil het vandaag niet meer hebben over haar ervaringen in Berchem. Ook zij werd koudweg op straat gezet omdat ze in haar rapporten wees op 'een gevaarlijke, nieuwe trend die volgens het politiek correcte denken niet mocht bestaan'. Bovendien werd ze achteraf bedreigd en achtervolgd op straat.

Oproepen tot het goede

Nadat Sharia4Belgium vorige week opriep tot de ordeverstoring van Benno Barnards lezing 'Lang leve God, weg met Allah' aan de Universiteit Antwerpen, haalde hostingprovider Webs de site van de organisatie tot twee keer toe offline. Via haar eigen YouTube-kanaal blijft Sharia4Belgium intussen haar gedachtegoed verspreiden. In een onlangs gepost filmpje ontkent woordvoerder Belkacem, die in 2002, 2004 en 2007 werd veroordeeld wegens inbraak en weerspannigheid, enig extremisme. "Wij promoten geen haat, agressie of geweld. Wij zijn moslims die oproepen tot het goede."

imagesCAP82N34Sharia4Belgium kreeg onlangs nog de steun van de Islamic Thinkers Society, een fundamentalistische organisatie die in de VS ijvert voor het herstel van het islamitisch kalifaat en die de kapers van 9/11 verheerlijken als de 'Magnificent 19'.

Op vraag van De Morgen op welke manier Antwerpen tegenwoordig de vinger aan de pols houdt van radicale, islamitische verenigingen, antwoordt sp.a-burgemeester Patrick Janssens dat dat niet de taak is van de stad. "Het in kaart brengen van extremisme is een verantwoordelijkheid van de Staatsveiligheid."

Johan is een schuilnaam

Voor Sharia4Belgium was er Jongeren voor Islam. 'Vaak kwamen er buitenlandse sprekers, onder wie de Amerikaanse sjeik Khalid Yasin, die Osama bin Laden ooit afdeed als een verzinsel en de rol van Al Qaida bij de aanslagen van 9/11 ter discussie stelde'

n Sharia4Belgium verstoorde vorige week de orde bij Benno Barnards lezing 'Lang leve God, weg met Allah' aan de Universiteit Antwerpen. Daarna haalde hostingprovider Webs de site van de organisatie tot twee keer toe offline. Via haar eigen YouTube-kanaal blijft ze intussen haar gedachtegoed verspreiden.

© 2010 De Persgroep Publishing
Publicatie: De Morgen

Bekijk de clip die in Borgerhout werd opgenomen door de VRT voor de ingang van moskee Bilal

Zowel P-Magazine als Peter Velle en ik zelf schijven al sinds februari over sharia4belgium en in augustus 2009 publiceerden we hier op deze blog als eersten het rapport over islamextremisme in Antwerpen. Ook daarin werd al gewag gemaakt over het extremisme in de moskee Bilal, waar kinderen lijfstraffen krijgen tijdens de koranlessen. Al vijf jaar schrijf ik regelmatig over de extremistische islam en de media had er nog nooit iets over gehoord?
Knack schreef in 2008: http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/ooit-z...

Sommige journalisten, zoals o.a. Luc Van der Kelen, vallen nu gewoon uit de lucht.
Onbegrijpelijk!!

Gelukkig worden er bij De Morgen enkele journalisten wakker. Het zijn dan toch niet allemaal Tom Naegeltjes.

22:53 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Windmolen in de buurt?

Toch liever niet te dichtbij.

14:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Poolse vliegtuigcrash

149651

Terwijl Rusland en Polen op zoek zijn naar de oorzaak van het verschrikkelijke vliegtuigongeval, waarbij de president Lech Kaczynski en nog een 88-man sterke Poolse delegatie omkwamen, is men hier bezorgd over het feit dat de nieuwe president wel eens zijn tweelingbroer zou kunnen zijn. Want zijn tweelingbroer en ex-premier Jaroslaw is een perfecte dubbelganger. Partijmedewerkers kennen hen nauwelijks uit elkaar, zegt men.Lech en Jaroslaw Kaczynski lijken als twee druppels water op elkaar, en zijn ook onafscheidelijk.

Het grote probleem voor onze media is het feit dat de Poolse president een conservatief was. De Polen zouden, volgens de laatste radioberichten, wel eens met een emotioneel ‘buikgevoel’ rechts kunnen stemmen, beweert men. Bijvoorbeeld voor zijn tweelingbroer...
Ongelooflijk niet? Dat is dus het eerste waar onze media aan denkt?

Dat de Poolse burgers de socialistische verschrikkingen nog niet vergeten zijn en daarom rechts stemmen, is een mogelijkheid waaraan niet wordt gedacht.

Toeval wil ook dat de president, en een delegatie van 88 mensen, waaronder de legertop, op weg waren naar een herdenkingsplechtigheid in Katyn. Daar werd tijdens Tweede Wereldoorlog een massamoord gepleegd op duizenden Poolse officieren en intellectuelen die uit Polen waren weggevoerd. Katyn is de stad in het westen van Rusland waar bij het begin van de Tweede Wereldoorlog 22.000 Poolse gevangenen – vooral officieren en intellectuelen – doodgeschoten werden. Het bloedbad werd op bevel van Jozef Stalin aangericht door de Russische geheime dienst, maar Moskou heeft de schuld een halve eeuw lang afgeschoven op nazi-Duitsland. Pas in 1990 erkende Michail Gorbatsjov dat zijn land verantwoordelijk was voor de massamoord en werden geheime archieven vrij gegeven waaruit bleek dat Polen werd verdeeld tussen de twee ‘boeven’ Stalin aan de ene kant en Hitler aan de andere kant.

De geschiedenis herhaalt zich dus… want ook nu zijn het Poolse prominenten die allemaal omkwamen in de crash.
De Poolse president Lech Kaczynski en zijn vrouw kwamen om, en ook nagenoeg de volledige legertop plus enkele politieke prominenten lieten het leven.


In Polen zijn gisteravond op veel plaatsen bijeenkomsten gehouden ter nagedachtenis van president Lech Kaczynski en de 96 andere slachtoffers van de vliegramp.In Warschau verzamelden zich duizenden mensen bij het presidentiële paleis. Er werden kaarsen aangestoken en mensen legden bloemen neer en in kerken waren herdenkingsmissen.

14:27 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-04-10

Huisvuil

Huisvuil is in Italië in veel gevallen in handen van de maffia. Het moet dus wel een lucratieve handel zijn, ook bij ons. Want het kost de burger hier ook heel wat geld. En nog zijn er problemen.
In Nederland heeft men een onderzoek gedaan naar het verschil tussen de kosten voor het ophalen van gescheiden huisvuil of alles in één zak en eenmaal per week ophalen en laten scheiden door eigen personeel of een gespecialiseerd bedrijf.

Uit het onderzoek bleek dat alles in één zak en laten scheiden door anderen, 6 miljoen per jaar goedkoper zou uitkomen dan drie-tot viermaal aparte vuilniswagens erop uit te sturen. Met de zomer in aantocht toch iets om even over na te denken, want als het heet is hebben vooral mensen die op een appartementje wonen en hun zakken op hun terras moeten zetten, last van vliegen, stank en uiteindelijk maden in hun vuilzakken. Vooral dan in gemeenten die maar één keer om de veertien dagen huisvuil komen ophalen.

13:41 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-04-10

'Immigratie kost in Nederland 6 tot 10 miljard euro per jaar'

De migratie van niet-westerse allochtonen naar Nederland kost jaarlijks tussen de zes en tien miljard euro.


Dat blijkt uit voorlopige resultaten van het onderzoeksbureau Nyfer, dat in opdracht van de PVV een onderzoek doet naar de kosten van immigratie, meldt De Telegraaf.

Werd daar in ons land al ooit onderzoek naar gedaan? We weten dat er vanuit Vlaanderen jaarlijks 11 miljard naar Wallonië getransfereerd wordt, maar wat de immigratie kost weet hier blijkbaar niemand. Het is veel gemakkelijker om het financieel tekort op de begroting in de nek van de gepensioneerden te schuiven. De grote boosdoener is ‘de vergrijzing’ en niet de werkloze en steuntrekkende immigrant.

Het Nederlandse onderzoeksbureau heeft gekeken naar twintigduizend niet-westerse migranten en heeft op basis daarvan een conservatieve raming.

Volgens PVV-leider Geert Wilders ligt het daadwerkelijke bedrag hoger.

Elsevier onderzocht zelf de kosten van de immigratie van niet-westerse allochtonen.

Conclusie: Dit jaar alleen al 12,7 miljard, meer dan 200 miljard over de afgelopen 40 jaar.
Syp Wynia licht de berekening toe. KLIK HIER

12:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-04-10

Wie zijn die mannen die deel uitmaken van het terreurnetwerk van Choudary?

715106-d2a232d207279b58a00358b66487e437


Dat het geen lieverdjes zijn die zeker niet mogen onderschat worden kunt u lezen in de Britse krant 'The Sun'.
Eén voor één zijn het terrostische misdadigers. Hen onderschatten zoals bvb. Hilde Sabbe of een Tom Naegels doen is al even misdadig.

Jammer dat hun website werd gesloten, nu kunnen we niet meer zien wat ze in hun schild voeren, maar dat ze het niet zullen opgeven staat vast. Dat ze de islamitische jongeren zullen blijven ophitsen en ronselen voor een jihadopleiding in Afghaanse kampen ook.

Opvallend is dat de best opgeleide moslims ook de meest fanatieke zijn. De terroristen van 9/11 waren allen zeer goed opgeleid en Choudary zelf was vroeger ook advocaat.
Het zijn net die 'clevere baasjes', die weten hoe ze de jongeren moeten aanpakken en indoctrineren.

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2809052/Anjem-C...

De Nederlandse vertaling en nog meer foto's kunt u vinden op:

http://www.bloggen.be/nojihad/


Ook Pat Condell heeft er zijn mening over! "Alhoewel Choudary geboren werd in ons land, is hij even welkom als een strontvlieg!"


12:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Als er werk aan te pas komt, lukt het niet goed...

website Filip Dewinter

11:59 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

"Laat de kleintjes tot mij komen..."

Paus rept met geen woord over pedofilie tijdens de paasviering

Paus Benedictus XVI zei helemaal niets over de pedofilieschandalen tijdens de traditionele paasviering op het Sint-Pietersplein. Ze hielden de rangen gesloten en de deken van de kardinalen, Angelo Sodano, sprak zijn steun uit aan de paus vanwege de kerk, haar priesters en gelovigen. Een paar dagen geleden hadden ze ook nog de joden geschoffeerd door een uiterst manke vergelijking te maken met de vervolging van pedofielen en de nazi-vervolging van de joden. (Je moet maar durven...)
Wat een verschil met kardinaal Léonard. Ik krijg meer en meer respect voor de man die het durft te zeggen zoals het is. Wie de zwakkeren misbruikt en dan vooral kinderen, moet streng bestraft worden.
Daar kunnen de anderen, ook de paus, een voorbeeld aan nemen.

11:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Pro-apartheidstrijder Terreblanche werd vermoord

De meest omstreden maar zeker beruchte blanke pro-apartheidstrijder in Zuid-Afrika, Terreblanche werd op een zeer brutale manier vermoord tijdens zijn slaap. Hij werd op een gruwelijke manier met machetes bewerkt maar eigenaardig genoeg niet vanwege zijn overtuiging, maar voor zijn geld.

Velen denken dat de oproep van het ANC enkele weken geleden, om alle blanke Boeren te vermoorden er iets mee te maken heeft en dat er nu een burgeroorlog tussen blank en zwart op komst is. Met de komende voetbalcompetitie geen prettig vooruitzicht. President Zuma, ook niet echt een voorbeeld, riep echter iedereen op om kalm te blijven. KLIK HIER

00:55 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-04-10

Vlaamsnationale radicalen en islamfundamentalisten één front !?

http://www.ritadebont.org/a/index.php?option=com_content&...

Vlaamsnationale radicalen en islamfundamentalisten één front !?

Als we Tom Naegels in De Standaard van 2 april 2010 en die zelfde avond op de door ons allen gesubsidieerde VRT, mogen geloven zou er nog iets moois kunnen groeien tussen Voorpost enerzijds en enkele tientallen salafisten anderzijds.

Naegels wou ook zijn stem laten horen in het debat rond de belemmering van de lezing van Benno Barnard met als titel “Leve God, weg met Allah” op 31 maart aan de UA.

Geef toe, de titel is wat provocerend, maar dat moet kunnen in onze Westerse maatschappij. Alleen marginalen zouden zich hier tegen verzetten en hier steekt hij de salafisten in 1 zak met Voorpost, NSV, KVHV en AFF. Ik zou hier eerlijk waar niet graag tussen zitten, maar zie het ook niet zo gauw gebeuren. Zowel op de website Sharia4Belgium als de website van Vlaamsnationale radicalen kan je een pleidooi vinden tegen de koning en tegen de premier van België, maar hier houdt de vergelijking ook op al pakt Naegels met nog wat demagogische sloganpraat uit als “gevoeligheid aan kaakslagen “ en “ flirten met nazisme en fascisme”.
Zowel wat inhoud, stijl als bedreiging betreft is er een immens verschil tussen wat hij “Vlaamsnationale radicalisme” en het “islami(s)tische radicalisme” noemt.

De Vlaamse Beweging is een seculiere bevrijdingsbeweging, een verzetsbeweging van de lokale bevolking tegen verdringing en onderwerping door vreemde overheersers. Het islamitische radicalisme is een imperialistische, totalitair Godsdienstige niet-eigen overheersingbeweging, dus juist het tegenovergestelde.In tegenstelling tot oproep tot doodslag en zelfmoordterrorisme wordt er bij acties en protestmanifestaties van Voorpost, NSV, KVHV steeds expliciet opgeroepen tot orde, kalmte en geweldloosheid. Ik was persoonlijk aanwezig bij de “ in het honderd sturen” van de Belgische opera “De Stomme van Portici”. Dat was in tegenstelling tot wat Naegels in de Standaard beweert een nauwkeurig vooraf beplande actie van het op een bepaald ogenblik zingen van de Vlaamse Leeuw, waarna de actievoerders ordelijk de zaal hebben verlaten en de opera gewoon verder is kunnen gaan… heel anders dan de voordracht van Benno Barnard die men heeft moeten afgelasten uit vrees voor meer geweld. De moordenaar van Theo Van Gogh was per slot van rekening ook “geen massa”.

Het protest dat uitgaat van de radicale Vlaamse Beweging is misschien wel ( mag ik hopen) een gevaar voor België, maar zoals Naegels dan ook stelt geen gevaar voor onze democratie, omdat het er deel van uitmaakt en gericht is op de vestiging van een Vlaamse republiek.

Het Islamfundamentalisme is zowel een gevaar voor het seculiere België als voor de democratie daar het gericht is op de vestiging van een Islamitische theocratie, een staatsvorm, die lijnrecht tegenover een democratische staatsvorm staat en waar wij ons niet wensen aan te onderwerpen.

Ik wens jullie allen een vrolijk Paasfeest, geniet van de klokken en schiet niet op de klokkenluiders !

Rita De Bont
4 april 2010

12:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Verstrepen en Hermans en de alibi Baba’s

Deel 1 met een paar excuus Ali Baba’s
Eén wijze uitspraak: “Hou de islamitische mannen uit het debat”.


Deel 2Je kunt inderdaad weinig doen aan buitenlandse klederdrachten, maar dan moeten ze niet komen klagen dat ze geen job vinden. Men heeft ons de culturele samenleving opgedrongen, het minste dat de vreemdelingen kunnen doen, is zich aanpassen, ook in de klederdracht.
Want net daardoor voelen de autochtonen die verplicht zijn om tussen de ‘woestijnklederdrachten’ te wonen zich niet meer thuis in hun eigen huis, hun eigen wijk.

Ook Nordine Talouil komt aan het woord en gaat zich verdedigen tegen Staatsveiligheid die beweert dat hij een extremist is. Er zijn foto’s met hem en de Saoedische extremistische sjeik Mohammed Al-Arifi… maar hij is geen extremist, oh nee!

Opvallend is dat onze jongeren het straatbeeld met exotische kledij gewend zijn, ze hebben nooit iets anders gekend en storen zich er niet of minder aan ofwel durven ze het niet zeggen voor de camera.
En weer worden nonnen vergeleken met gesluierde vrouwen. Nonnen dragen (of droegen) een uniform, moslimvrouwen niet.

Deel 3 - boerkaSamenleven met elkaar? Probeer het maar…als ze ergens aanwezig zijn is het om rel te schoppen.

12:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

02-04-10

Hilde Sabbe doet het weer!

Appease the Enemy, Beat Up the Friend

Daar moest ik aan denken toen ik de column van Hilde Sabbe vandaag in de krant las. Wat is er toch mis met dat mens?

Zij was er fier op dat ze in haar studententijd met haar rode ‘Kameraden’ (of waren het 'Alte Genossen'), rechtse debatten ging verstoren, want volgens haar was dat het enige wat de moslims gisteren deden bij de lezing die Benno Barnard wou geven in de universiteitsgebouwen te Antwerpen.

Dat het verstoren van debatten waar andere meningen aan bod komen absoluut niet democratisch is, kwam in haar lege hoofd niet op. Vrije meningsuiting, woord en wederwoord, kritiek en zelfkritiek zijn essentieel voor een open samenleving. Maar zelfkritiek is bij moslims ver te zoeken. De gematigden (‘afvalligen’ voor vrome moslims) of ex-moslims weten wel beter.

Net hetzelfde merkte ik op toen ze haar lijstje met items publiceerde, waarop volgens haar de nultolerantie moest worden toegepast.
Ze kankerde op de kiezers zonder burgerzin. Maar wanneer ze zelf tegen een andere auto aanreed, kankerde ze nog meer op de man met burgerzin die het had zien gebeuren en haar erop wees dat ze niet zomaar kon weglopen.

Blijkbaar een vrouw met zware problemen, maar het ergste vind ik dat ze schrijft over zaken waar ze geen snars vanaf weet. Ze zou het beter houden bij haar’ lief’, haar was en haar plas.

Ze noemt Barnard een ‘Drama Queen’. Hij moet volgens haar blijkbaar niet zo zeurderig doen over de jihadistjes van ‘Jongeren voor islam’ of ‘Sharia4belgium’. Allemaal lieverdjes die geen vlieg kwaad doen, geen jongeren ophitsen, geen jongeren ronselen voor jihadopleidingen in Afghanistan en Syrië… kortom, de beloofde toekomst voor ons land. De toekomstige beleidsmakers.

Bovendien had Barnard het zelf uitgelokt met zijn titel; "Het islamdebat: leve God, weg met Allah".
Was de titel andersom geweest, “Leve Allah, weg met God”, had er geen haan naar gekraaid, maar God is waarschijnlijk geen synoniem voor Allah, Allah staat namelijk een trapje hoger.

Toch eigenaardig, want moslims hekelen het feit dat christenen geloven in de heilige drievuldigheid, die zij vertalen naar het ‘aanbidden van drie verschillende goden’, maar als zij God en Allah niet als één bovenaards wezen erkennen, geloven zijzelf dan niet in het bestaan van meer dan één God?

Ze wilden dus volgens Sabbe alleen maar een beetje lawaai maken, meer niet. Ik weet wel heel zeker dat, indien er geen privé bewaking was geweest, die lieverdjes het podium waren opgestormd om Barnard met andere manieren dan lawaai tot betere inzichten te brengen. En of hij het dan nog had kunnen navertellen blijft ook zeer twijfelachtig als je ziet hoeveel mensen er al door moslims werden vermoord in Antwerpen.

Maar wat niet in de krant komt, gebeurt volgens haar niet.

Hoe noemt men dat ook weer? Struisvogelpolitiek? Lompigheid of collaboreren met de vijand? Of alles tegelijk!

13:25 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |