26-11-09

Engeland

Wat vandaag in Engeland kan, kan morgen ook bij ons!


original

13:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Word u ook zo moe van dat gezeur over de ‘Vergrijzing’?

De politieke volksverlakkers en de zwaar gesubsidieerde ‘Niet Gouvernementele Organisaties’ (NGO’s) met hun vluchtelingenindustrie zorgen er voor dat gelukzoekers huis en haard verlaten en naar ons land komen waar ze alles krijgen. Ze krijgen gratis medische zorg, volledig gemeubileerd onderdak, worden desnoods in hotels ondergebracht, financiële steun van het OCMW en krijgen gratis juridische steun om hun zaak te bepleiten dat jarenlang kan aanslepen, waarna ze ook nog eens in beroep kunnen gaan wanneer het antwoord tegenvalt.

Het aanzuigeffect is hierdoor niet te onderschatten. Om de morrende bevolking wat gerust te stellen, worden er enkele mensensmokkelaars opgepakt die Indiërs naar Engeland wilden smokkelen, maar het nieuwe stemvoer voor de linkse partijen wordt door de komende regularisatiegolf alweer verzekerd.

imagesCAU5H1Y0


Wie hiertegen durft te protesteren wordt door de rijk gesubsidieerde, arrogante betweterige anti-fascistische of anti-racistische groeperingen en de bevriende media genazificeerd en meteen met de grond gelijk gemaakt.


imagesCALW9BMI

Om de onstilbare honger naar macht van de NGO’s te kunnen bevredigen werd er een heus tentenkamp opgezet voor asielzoekers in Brussel, de show must go on!! De belangengroepen weten ook verdomd goed hoe ze de mensen week kunnen maken en voeren daarbij een moeder met zes kinderen ten tonele waarvan niemand weet hoe ze hier is geraakt, waarom ze naar hier kwam en hoe ze dat alles heeft gefinancierd. En dit alles in een land waar onze eigen daklozen al jaren in kartonnen dozen slapen en zelfs bij vrieskou nergens terecht kunnen.


imagesCA3JZDP8

Het OCMW van Antwerpen staat nu al 10 miljoen in het rood en het jaar is nog niet uit. En om heel dat linkse kerk circus met hun Niet Gouvernementele Organisaties die als paddenstoelen uit de grond schieten samen met hun Multi-cul te kunnen financieren mag de burger weer diep in zijn zak tasten! Miljoenen euro’s belastinggeld vloeiden in het verleden reeds in de bodemloze multi-culti-putten zonder noemenswaardige controle op de bestedingen of resultaten ervan. Waarschuwingen over fraude of onjuist gebruik van de gelden werden door ambtenaren en politiek genegeerd. Optreden paste niet in hun politiek straatje want het toekomstige politieke stemvoer moest ongehinderd kunnen groeien.

Wordt u er ook zo moe van dat de schuld steeds weer in de schoenen van de ‘vergrijzende’ burger wordt geschoven wanneer de overheid weer eens geld tekort komt?

Artsen en ziekenhuizen worden jaarlijks geconfronteerd met een miljoenenverlies aan oninbare facturen doordat hier de hele derde wereld gratis gebruik kan maken van onze gezondheidszorg en leven van het OCMW. Bovendien krijgt het personeel ook meer en meer af te rekenen met geweld.

imagesCA026PI5

Dit doet ons denken aan de brief in de artsenkrant vorig jaar, die ik hier toch nog even publiceer.


Brief van een Vlaamse Slaaf (Artsenkrant Nr. 1898 - 26.02.2008)

In Artsenkrant lees ik dat zelfstandigen vanaf 1 januari '08 zichverplichtmoeten verzekeren voor kleine risico's – wat ik goed vind – maar de bijdrage zal afgerekend worden naar gelang het inkomen. Ondertussen worden 35.000 mensen per jaar ons land binnengepompt – wettelijk – in het kader van familieherenigingen. Volgens het Nieuwsblad heeft Buitenlandse Zaken aanbevolen zeer ruim te zijn in de toelatingen.

Het gaat veelal om (oude)Turken, Noordafrikanen, Kosovaren enz… Zonder hier ooit een dag gewerkt te hebben, zonder enige taalkennis en zonder te zullen moeten werken (vaak gaat het om prille vijftigers – hier worden de autochtonen door de RVA afgejaagd) zijn ze direct in orde met de ziekteverzekering – ook kleine risico's, mits een kleine bijdrage van hun familie.

Terwijl ik dit schrijf heb ik een Russisch-Kazaks kindje laten opnemen oppediatrie met acute mastoïditis. Ze liggen op een éénpersoonskamer – er is beperkte kennis van het Nederlands. Ze kunnen er altijd bij blijven wantze werken toch niet. Grootvader en grootmoeder Kazak zijn er ook bij. Zehebben mij al dadelijk verteld dat bij invullen van papieren voor'dringende opname', zij helemaal niets moeten betalen.


Mijn kleindochter heeft hier ook op pediatrie gelegen op eenéénpersoonskamer. Mijn zoon heeft véél opleg betaald. Het was ookdringend. Lijdzaam moeten wij toezien hoe ons land op elk gebied leeggeplunderd wordt. Ik verwijs hierbij naar een artikel in een anti-Vlaamse Vlaamsekrant waarbij de lof wordt gezwaaid van een Brussels ziekenhuis waar Vlamingen worden veracht. En niet in hun taal worden bediend. Maar wel vreemdelingen. Enfin, als ik deze onterende situatie vol hou en tot mijn 65ste werk, zal ik 35/45 van mijn wettelijk pensioen trekken. Dat zal toch al gauw 500 euro zijn. Uiteraard zal ik moeten blijven verder betalen voor mijn kleine risico's. Tenslotte ben ik maar een autochtone Vlaamse Slaaf.

Dr. L. Brondeel,
Neus- Keel en Oorziekten
Lede

P.S. Ik heb ook al minimum vijf plastische neuscorrecties uitgevoerd bij asielzoekers, met goedkeuring van de desbetreffende OCMW's. Zuiver functionele problemen. Volledig terugbetaald. Gratis voor de allochtoon.Maar de hoge kosten in de sociale zekerheid liggen daar niet aan… het ligt aan de ‘vergrijzing’.

Het in veel gevallen ‘gekleurde’ ambtenarenapparaat groeide eveneens uit tot ongekende hoogten en in plaats van minder ambtenaren in te zetten die harder en efficiënter werken, wil men enkel op het onderwijs en politie besparen. Twee instellingen waarop nu net niet zou mogen bespaard worden. Ik heb alleen maar cijfers van 2005, maar toen had men al 150 miljard overheidsuitgaven waarvan maar 15 miljard naar onderwijs en amper 4 miljard naar openbare veiligheid ging.

imagesCAYGHEYB

Zou de overheid ook niet beter eens de hand in eigen boezem steken en enkele regeringen afschaffen? Een Vlaamse en een Waalse regering met minder volksverlakkers zou veel beter en efficiënter kunnen werken. De senaat en de provincies zijn overbodige instellingen en de verkiezingsuitgaven zouden drastisch verminderen.

De staat betaalt bijna de helft (45%) van de Waalse lonen omdat een groot deel van de Waalse werknemers in de non-profitsector (ambtenarij) werken, stond op 16 november in de krant. Efficiëntie?? De ‘verzuiling’ laat dit niet toe, en daarbij…het ligt toch aan de ‘vergrijzing’!

En de Vlaamse burger betaalt!! De Vlaamse actieve bevolking mag de belastingen gerust als een vorm van dwangarbeid zien. Want bovenop de minstens 50% directe belastingen, betalen we allemaal accijnzen, BTW en lasten allerhande aan gemeenten en provincies.

imagesCACL8HSL

Ook vanuit het bedrijfsleven komen klachten over de hoge belastingsdruk. Bovenop de hoge sociale bijdragen op loonkosten hebben ze ook nog de vennootschapsbelasting dat in heel wat landen al werd afgeschaft om eventuele investeerders aan te trekken en de werkgelegenheid te stimuleren. Ook de concurrentiepositie verzwakt voor de Belgische bedrijven, omdat ze moeten concurreren tegen bedrijven uit landen waar de vennootschapsbelastingen werden afgeschaft en de kosten op lonen veel lager liggen.

UtK6ju5k0G0J

De overheid probeert uit alle macht de auto-industrie te redden, maar belast aan de andere kant de autobezitter met bijkomende taksen en lasten om het autorijden te ontmoedigen, terwijl er geen aanvaardbare alternatieven geboden worden. Van openbaar vervoer tot biobrandstof blijft het enkel bij dromen in dit land. De automobilist wordt gestraft met allerlei milieutaksen voor de vervuiling die wordt veroorzaakt door buitenlandse vrachtwagens die ons land gebruiken als transitland en fijn stof dat heel vaak uit het buitenland komt binnengewaaid.
Als er dan al iemand de rekening moet betalen is het Wallonië die de IJzeren Rijn tegenhoudt en de buitenlandse vrachtvervoerders die onze wegen kapot rijden en onze lucht vervuilen.

Nederland wil nu rekeningrijden invoeren, België volgt. Staatssecretaris voor Mobiliteit, Etienne Schouppe was er als de kippen bij om te roepen ‘wij willen dat ook!!!” Hij is iemand die wel eens vaker zeer emotioneel reageert zonder eerst na te denken of een rekensommetje te maken. En dat hij niet kan rekenen kennen we nog uit zijn NMBS-periode.

16Wat Reynders het liefst wil, is dat u beter, als ‘hardwerkende Vlaming’ uw loon meteen kunt laten overschrijven op de rekening van de federale regering, die paar maanden die u mag houden zullen ze dan na twee jaar wel terug op uw rekening storten.

13:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

24-11-09

De gestolen visie van Bruno Valkeniers

Een jaar geleden kwam de voorzitter van het Taal Aktie Komitee voor de provincie Vlaams-Brabant, Bart De valck, spreken op een evenement van het Vlaams Belang in ’t Elzenveld/Antwerpen.
In zijn toespraak vroeg hij onze tegenstanders geen wapens in handen te geven die tegen ons kunnen gebruikt worden en de slogans die worden geroepen op betogingen en samenkomsten te wijzigen of achterwege te laten.

Hij had het o.a. over, “Waalse ratten, rol uw matten”. En omdat ik nu eenmaal zelf geen sloganroeper ben, was ik het met deze oproep volledig eens. Ik wist dat Bruno Valkeniers toen achter mij stond en draaide mij om te weten hoe hij erover dacht en zag hem zeer instemmend knikken en applaudisseren.

Zelf ben ik nooit een sloganroeper geweest. Ik heb ook nooit geroepen “eigen volk eerst” omdat ik heel wat “ander volk” ken, dat hier zeer goed ingeburgerd is en al heel wat hebben gepresteerd op economisch en sociaal vlak voor Vlaanderen.

Bovendien kom ik zelf ook 'voor de helft' voort uit ander volk en trek ik evengoed ten strijde voor de vrijheid en de republiek Vlaanderen.

Desondanks begreep ik de slogan wel…er waren al genoeg partijen die enkel de belangen van het ‘ander volk’ verdedigden en net door die grove nalatigheid en minachting tegenover het ‘eigen Vlaamse volk’ is de slogan ontstaan.

Andere partijen, vooral linkse, lieten iedereen die het wou horen (en zij worden altijd gehoord door de media) verstaan dat het Vlaams Belang elk ander volk dan het eigen Vlaamse volk viseerde. Meer dan eens moest ik aan Europese buitenlandse vrienden uitleggen wie dat ‘ander volk’ was. Toen ze het begrepen waren ze het er helemaal mee eens.
De communautaire problemen uitleggen aan buitenlanders is iets moeilijker. Leg hen maar eens uit dat een meerderheid onder de knoet van een minderheid ligt en er dan ook nog financieel moeten voor opdraaien… Dat begrijpt geen zinnig mens.

Dat de media nu wijst naar Filip Dewinter en Gerolf Annemans is niet echt fair. Ik vraag mij trouwens af hoe ze Gerolf Annemans nu plots in het kamp van Filip Dewinter hebben gekregen, terwijl ze er voordien een heel andere visie op nahielden. Gaat het dan niet over diezelfde Gerolf Annemans waarvan zelfs ex-pater Johan Leman van het CGKR zei dat hij een zeer intelligente man was en die hem probeerde te overtuigen naar een andere partij over te lopen?

En alhoewel ik het eens ben met Bruno Valkeniers die in feite zegt, dat ‘krak hetzelfde kan gezegd worden op een beschaafde en gematigde toon’, denk ik niet dat de Vlamingen die achterbleven in de stedelijke volkswijken dat zouden hebben begrepen. En misschien nog steeds niet.
Want net die groep, werd binnen een zeer korte tijdspanne van amper enkele tientallen jaren, niet alleen zwaar belast door de enorme instroom van vreemdelingen met naar hun begrippen ‘rare kleren’, ‘rare gebruiken’ en ‘een onverstaanbare taal’ maar ze werden met hun bezwaren op een verachtelijke manier in de steek gelaten door alle andere partijen behalve het Vlaams Belang.

Meer zelfs, ze werden niet alleen in de steek gelaten, maar ze werden beschimpt, voor racist en nazi uitgescholden en naar hun klachten werd absoluut niet geluisterd. De andere partijen lieten alles op zijn beloop en de klagers werden juridisch vervolgd, ze braken de thermometer, maar namen de ziekte niet weg.

En zo werden de vroegere ‘kameraden’ uiteindelijk de ‘mestkevers’ omdat ze zich in hun eigen huis niet meer thuis voelden.

Het Vlaams Belang liet hen niet in de steek, Filip Dewinter ging bij die mensen in hun wijk luisteren en zij verwachtten van hem dat hij politiek kon verwoorden wat zij dachten.

Ik heb zelf meermaals ondervonden dat volksmensen heel eerlijke mensen zijn die hun hart op de tong dragen, ook al klinkt het niet allemaal zo ‘beschaafd’ als sommigen graag zouden willen.
Maar dat is de taal waarmee ze zijn opgegroeid en dat is de taal waarvoor ze nu verguisd en beschimpt, gebrandmerkt en gestigmatiseerd worden. De oorzaak van hun klachten werden nooit aangepakt

Bij wie ligt dan de fout? De fout ligt bij de ‘traditionele partijen’ die dank zij het vreemdelingenstemrecht aan de macht blijven, onder het goedkeurend oog van de Belgicistische en Waalse partijen, en dat uiteraard zo willen houden. De fout ligt bij mensen die dromen van een regeringsdeelname en denken dat die traditionele partijen het Vlaams Belang in de armen zullen sluiten eens ze de ‘volkstaal’ achterwege laten.

Ik vrees echter dat ze bedrogen gaan uitkomen. Een partij waar mensen dromen van een regeringsdeelname mag geen Vlaamse Republiek nastreven en zeker geen kritiek op de islam hebben.
Zij zal een centrumpartij moeten worden die verdwijnt in de grijze massa van de andere geldzuchtige machtswellustigen en moeten ingaan op compromissen waarin geen ‘vette vissen’ zitten voor Vlaanderen.

Ik hoop dat er een gulden middenweg kan gevonden worden. De ene politieker vult de andere aan, en ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Filip Dewinter is rebels en blijft, wat ik noem ‘boyish’, maar hij heeft de partij mee groot gemaakt en voor velen is een Vlaams Belang zonder Filip Dewinter geen Vlaams Belang meer.

In Antwerpen haalde Filip Dewinter bij de laatste verkiezingen voor het Vlaams parlement tenslotte nog 95.409 voorkeurstemmen, ik zie zo niet meteen iemand die het hem na doet.Gestolen visie van Bruno Valkeniers

22:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-11-09

Ven Rompy for president!

Voila, de duurbetaalde Europese elite heeft gekozen voor de grijze muis. 'Ven Rompy' is het ondanks de spot in de Britse tabloids toch geworden. Er was wat verwarring met het woord 'voorzitter' en de vertaling 'president', terwijl het in feite chairman had moeten zijn. Maar de Britten waren snel tevreden, toen één van hen buitenlandse zaken kreeg!

Van grijze muis dus naar gouden muis met 360.000 euro per jaar.
Dat is dertig duizend euro per maand of 1.200.000 oude Befkes per maand.
Binnen de federale regering mogen we weer een stoelendans verwachten. Eén ding is zeker, 't zal nog plezant worden als Yves Leterme terug komt.

23:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-11-09

De Verenigde Staten van Amerika - Land of freedom and liberty

22:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Saoedi-Arabië wil ook de nucleaire toer opgaan!

NuclearReactor_thumbZal Saoedi-Arabië nu ook de nucleaire toer opgaan als antwoord op de Iranese dreiging?
Als we de bronnen -zie onderaan - mogen geloven ziet het er wel naar uit.

20091118024099063403405De Franse president Sarkozy is naar Saoudi-Arabië gereisd om koning Abdallah te ontmoeten in Riyad. Ze willen spreken over de dreiging van het Iranese nucleaire programma en het vredesproces in het nabije Oosten.

Een van de prioriteiten op de agenda van Sarkozy is de handtekening op een contract voor de nucleaire samenwerking tussen beide landen, wat kan leiden tot verkoop van Franse technologie voor automatische energie en een nucleair programma aan de Golfstaat.

Analisten denken echter dat de Saoedische initiatieven om een nucleaire capaciteit in hun bezit te krijgen moet gezien worden als een direct antwoord op de Iranese nucleaire ambities.

Er worden tijdens het bezoek geen verklaringen afgelegd door beide partijen, maar er wordt verwacht dat Sarkozy en Abdullah het ook zullen hebben over het Franse bod voor de verkoop van helikopters, marinefregatten en hoge snelheidstreinen aan Saoedi-Arabië, wat Frankrijk ongeveer 400 miljard in de komende vijf jaar zal opbrengen.

De vraag is of Europa dit niet kan tegenhouden. Is de wereld nog veilig wanneer elk islamitisch land over hoogtechnologische nucleaire wapens kan beschikken?

Is het safe in handen van mensen die zeggen dat hun allerhoogste streven ‘de dood’ is?


________________________________________
Bronnen:

[1] "Nicolas Sarkozy en Arabie saoudite pour une visite de 24 heures," AOL Actualités, November 17, 2009, http://actualite.aol.fr/actualite-france/nicolas-sarkozy-...

[2] "Sarkozy urges Middle East peace talks," Agence France Presse, November 17, 2009, http://www.france24.com/en/node/4926938

[3] Michel Abu Najm: "France and Saudi Arabia to Sign Nuclear Cooperation Deal," Asharq al-Awsat, August 30, 2009, http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=1&id=17943

[4] Soren Billing: "Saudi eyeing first nuclear reactor," Arabian Business, August 20, 2009, http://www.arabianbusiness.com/565401-saudi-reported-to-be-planning-first-nuclear-reactor

[5] U. Sadikhova: "Development of Saudi Arabia's nuclear program can lead to confrontation with Iran: experts," Trend News, August 24, 2009, http://en.trend.az/news/politics/foreign/1527840.html

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Kate Amlin: "Will Saudi Arabia Acquire Nuclear Weapons?," NTI, August 2008, http://www.nti.org/e_research/e3_40a.html

[9] U. Sadikhova: "Development of Saudi Arabia's nuclear program can lead to confrontation with Iran: experts," Trend News, August 24, 2009, http://en.trend.az/news/politics/foreign/1527840.html

[10] "Arab States Back Pressure on Iran, Rice Says," Global Security Newswire, December 17, 2008, http://gsn.nti.org/gsn/nw_20081217_2217.php

[11] Chris Floyd: "US Attack on Iran: Worried Yet? Saudis Prepare for 'Sudden Nuclear Hazards' After Cheney Visit,” Global research website, March 31, 2008, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8494

[12] Each of the following UN SC resolutions requiring Iran to constrain the development of its sensitive technologies in support of nuclear and missile programs: 1835 (September 2008), 1696 ( July 2006), 1737 (December 2006), 1747 (March 2007), and 1803 (March 2008).

[13] Tariq Khaitous: "Arab Reactions to a Nuclear-Armed Iran," The Washington Institute for Near East Policy, June 2009, http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus94....

[14] Tariq Khaitous: "Arab Reactions to a Nuclear-Armed Iran," The Washington Institute for Near East Policy, June 2009, http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus94....

[15] "Gulf states seek U.S. aircraft, upgrades," UPI, August 18, 2009, http://www.upi.com/Security_Industry/2009/08/18/Gulf-stat...

[16] Tariq Khaitous: "Arab Reactions to a Nuclear-Armed Iran," The Washington Institute for Near East Policy, June 2009, http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus94

14:23 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Pak rammel in Wilrijkse carwash om 1 uur 's nachts.

In de GvA staat weer een straf verhaal. Twee, ongetwijfeld ‘brave’ jongetjes van respectievelijk 25 en 26 jaar oud, staan netjes - ’s nacht om 1 uur – tijdens de dag hadden ze het waarschijnlijk te druk, hun autootje te kuisen en plots stopt een andere wagen waaruit vijf snoodaards springen die de twee zomaar gaan aframmelen.

Het enige dat lijkt op een afrekening door Oost-Europeanen is de fles wodka… Dat die mannen niet met zich laten sollen dat mocht al menig Marokkaantje ondervinden. Die trekken zich van het scheldwoord ‘racist’ niks aan.

De versie van dat trouwen…lijkt mij in dit geval eerder onwaarschijnlijk!
Wel waarschijnlijk is dat we er wellicht niets meer zullen over horen.


http://www.gva.be/antwerpen/wilrijk/dode-en-zwaargewonde-bij-ware-lynchpartij-in-wilrijk.aspx

13:23 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-11-09

Demotte wil wapens verkopen aan Kadhafi!!!

imagesDe Walen wisten wel waarom ze de Waalse wapenverkoop tot hun eigen bevoegdheid wilden maken. Na de rellen over de verkoop van wapens aan Nepal kwam er heel wat protest uit Vlaanderen.
Iedereen herinnert zich nog wel de uitspraak van Verhofstadt, die vond dat het wel kon omdat Nepal een “prille democratie” was. Daarom hadden ze blijkbaar die wapens nodig… in een prille democratie mag men elkaar afknallen.

Daarna werd dus de bevoegdheid voor de wapenverkoop overgeheveld naar het Waalse Gewest. Nu kunnen ze rustig verkopen aan de grootste schurken zonder dat er één iemand over valt en lopen ze geen risico op protest aan Vlaamse kant.
In ruil voor die overheveling kregen wij de toelating ons Vlaamse landschap vol flitspalen te zetten.

Zeg nu zelf, is dat geen goede deal?
Vooral als men weet dat 65 % van de in Vlaanderen geïnde boetegelden naar…Wallonië gaan.

In Wallonië waren flitspalen trouwens niet welkom, Di Rupo vertelde aan Humo dat de Walen erg op hun privacy gesteld zijn en niet graag camera’s zien hangen. --’t Ja, zeker iemand zoals Di Rupo….--

Nu doen ze het weer…
Gisteren kwam Demotte -PS - op RTL en RTBF de vergunning voor een wapenverkoop aan Libië -Kadhafi- verdedigen. “Mijn doel is het algemeen belang”, zei hij. Maar gaf toe dat hij de economische en de ethische argumenten tegen elkaar moest afwegen. Maar zo te horen, deed hij dat al, want, zei hij, “de wapens zijn niet dodelijk en zullen vooral voor ceremoniële aangelegenheden dienen.
Wat?? Wapens aan een vroegere geduchte moslimterrorist, en nog steeds een geduchte invloedrijke moslim?
Ik denk niet dat Kadhafi die wapens nodig heeft om die Italiaanse meisjes tot de islam te bekeren, zoals vandaag in de krant stond.

Zou Demotte ook nog in Roodkapje en de boze wolf geloven?
Wel, meneer Demotte, Kadhaffi is die ‘boze wolf’!!Khadafi wil 100 Italiaanse meisjes tot de islam bekeren

23:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De Grondwet wordt niet gerespecteerd.

Zoals ik al voorspelde wil Herman Van Rompuy de splitsing van B-H-V rekken en zal na de drie maanden uitstel die hij vroeg aan de Duitstalige gemeenschap door een belangenconflict in te roepen in ruil voor een voetbalveld, nu Brussel aan de beurt zijn om een belangenconflict in te roepen en hem nog eens 3 maanden respijt te geven.

CD&V-minister Brigitte Grouwels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liet nu al weten dat ze zich niet zal verzetten tegen het inroepen van een Brussels belangenconflict tegen de onmiddellijke splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
En zij noemen zich ook ‘Vlamingen’!!! Schandalig!


DE GRONDWET

22:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

16-11-09

Eindelijk!! MR-senator wil subsidies Franstalige anti-racisme organisatie intrekken

vrijdag 13 november 2009
Bron: belga Auteur: svh BRUSSEL -

MR-senator Alain Destexhe heeft vrijdag op een persconferentie de voorzitter van de Franstalige organisatie tegen racisme, anti-semitisme en xenofobie MRAX, Radouane Bouhlal, ervan beschuldigd een anti-blank racistisch discours te houden. Hij vraagt aan de betrokken overheden om hun subsidies aan de organisatie stop te zetten.

De MRAX is volgens de senator teveel gericht op bepaalde gemeenschappen en de organisatie is weinig transparant. De voorzitter lokt bovendien de controverse uit.

Alain Destexhe eiste vrijdag 'dat de overheidsfinanciering van de gevaarlijke relaties van Radouane Bouhlal gestopt worden'. Hij vindt het onaanvaardbaar dat deze laatste de MRAX heeft omgevormd tot een organisatie die zich specifiek tot bepaalde gemeenschappen richt, dat hij zich laat omringen door mensen die Hamas verheerlijken en verklaringen doet die de 'bleekgezichten' stigmatiseert.


En nu nog het CGKR opdoeken...

12:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Het Al Qaeda filiaal van Antwerpen

Het voormalig “Vlaams Comité voor Ex-moslims” waarschuwde een tijd geleden in haar rapport “Moslimextremisme in Antwerpen” voor de aanwezigheid van een wijdvertakt Pakistaans-Marokkaans terreurnetwerk in Antwerpen. Haar opvolger, de organisatie “People Against Islam”, waarschuwt hiervoor terug. De Pakistaanse moskee Khatim-Al-Anbia in de Oranjestraat van imam Abdul Hameed is én blijft een broeinest van zwaar moslimextremisme dat banden heeft met aan Al Qaeda verbonden terreurorganisaties zoals Lashkar-e-Toiba, Sipah-e-Sahaba Pakistan en Jamaat Tabligh. De laatste jaren zijn er verschillende Pakistaanse Al Qaeda kopstukken op bezoek gekomen in de moskee. Fazlur Rehman, Azam Tariq en Sami-ul-Haq zijn de belangrijkste onder hen.

LEES HIER VERDER: Het Al Qaeda filiaal van Antwerpen


Ondanks de vele doodsbedreigingen die ex-moslim Peter Velle -ex Abu Bakr - al heeft ontvangen, de dreigende ondervraging bij de Brusselse federale politie, door twee politieagenten van respectievelijk Turkse en Marrokaanse origine, die hij moest ondergaan, en de belofte dat een extreme moslim ook mijn nek zou omwringen, blijven we verder doen, tot de overheid wakker wordt en ingrijpt.
Andere leden blijven, om begrijpelijke redenen, liever anoniem.

01:27 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-11-09

Comite voor ex-moslims

Het comite voor ex-moslims groeit en begon nu ook met een eigen blog onder de naam 'People against islam'.

Hier http://www.bloggen.be/nojihad/ kunt u nieuwe informatie vinden over extremistsiche moslims in 'ons' land.

01:55 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-11-09

Geen kebab meer voor mij...

http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/444071/2...

00:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-11-09

Bloopers en Candid Camera

Als jullie niet weten wat doen…urenlang plezier.

Hand_28KLIK HIER

20:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Obama geeft toe dat hij moslim is.

Dat die uitvindingen worden toegeschreven aan de moslimwereld is totaal fout. Veel van die uitvindingen bestonden al van ver vóór de islam. En het werd 'gestolen' in de landen die ze vanuit het Arabische schiereiland op de meest gruwelijke wijze veroverden en bekeerden. Algebra werd bvb. uitgevonden door de Indiërs. Het is trouwens nadat die landen zich bekeerden tot de islam dat zowel het uitvinden als de bloeiende handel met 'ongelovigen' in het Westen stilviel. De handel in vooral stoffen en specerijen met 'ongelovigen' werd verboden.Een moslim aan de top van het grootste en machtigste land ter wereld? Toch niet iets om helemaal gerust in te zijn...

00:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-11-09

Ze weten het gewoon niet...

Naar aanleiding van de rapporten over het moslimextremisme in de Antwerpse moskees, die werden opgemaakt door het Comite voor ex-moslims en u hier op deze blog in primeur kon lezen, heeft Filip De Man (VB) daarover vragen gesteld in het parlement.

Dit KLIK HIER schreef een expert, maar volgens De Clerck, minister van Justitie, klopt het niet en is de ‘helft’ niet in handen van moslimextremisten. Hallo??? Geeft hij daarmee niet toe dat de andere helft wel in handen is van moslimextremisten?


http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid878064/helft-antwerpse-moskees-niet-in-handen-van-fundamentalisten-2.aspx

19:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Sinterklaas heeft een kruis op zijn mijter.

Natuurlijk, anders is het geen echte! En tegen een valse Sint wordt er actie gevoerd.

Doe mee…

Lees hier verder


A11_SINT_WKB_MM_jpg_250

19:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Laurette Onkelinks - minister van nalatigheid

Zoals het gekende spreekwoord zegt, 'valt de appel niet ver van de boom'.
De verwaarloosde, minderjarige dochter van Laurettte Onkelinks werd op 22 oktober jl. om 2,45 uur in gezelschap van haar ‘verloofde’, een meerderjarige drugdealer, opgepakt door de politie in de ‘rue Gretry’. Sara stamt uit het eerste huwelijk van haar moeder met Guenned KLIK HIER en is ondanks ze nog maar 17 is, al goed bekend bij de politie vanwege haar uitspattingen en haar afwezigheid aan het Koninklijk Atheneum van Rixensart. Ze wordt beschouwd als een ‘zwaar’ geval en verkeerd al minstens een jaar onder invloed van drugs. Ze is iemand die van het ‘gemakkelijke leven houdt’ maar beweert evengoed haar examen te zullen afleggen voor de centrale jury dat, dank zij de invloed van haar moeder, maar een ‘formaliteit’ zal zijn. (Dat schijnt bij socialisten wel eens meer voor te komen, Freya’s papa liet ook zijn in Duitsland afkickende dochter hier ‘afstuderen’…)

Sara was die nacht al vanaf 23,30 uur samen met haar werkloze vriend, Jimmy M. onderweg in zijn Mercedes C220 CDI om hun ‘klanten’ te bevoorraden. Bij de aanhouding vond de politie twee mobiele telefoons bij hem en 11 pakjes drugs, waaronder cocaïne, cannabis en andere…kruiden.
Ze weigerden een urinetest en hadden blijkbaar hun lesje in ‘liegen’ goed geleerd.

Het mag nu wel duidelijk zijn waarom Laurette Onkelinks er op aandrong om drugs onder staatscontrole legaal te verkopen. BR>
Op de drugs in hun bezit hadden de tortelduifjes al een antwoord klaar. Een zekere Marco had hen dat spul verkocht. Want liegen kunnen ze als geen ander.
Toen de politie een huiszoeking deed bij ‘Jhimmy (de werkloze) vonden ze een groot en zeer goed onderhouden appartement vol waardevolle spullen waarvan hij beweerde dat zijn moeder de huur betaalde. De politie vond er spelconsoles, horloges, merkkledij, nog een pakje drugs dat er rondslingerde en een motoroutfit voor twee personen.
Op het commissariaat beweerde hij echter geen motor te bezitten, maar de politie vond een inschrijving van een KTM op zijn naam en die stond toevallig geparkeerd voor het appartementsgebouw.

Daarna reed de politie naar het adres van Sara Guenned op de Reyerslaan voor een huiszoeking. Haar moeder, Laurette Onkelinks staat ook op dat adres gedomicilieerd en werd opgebeld om 5,34 door de politie via het GSM nummer dat ze vonden op het toestel van Sarah. Laurette Onkelinks arriveert op het adres (waar ze dus niet echt woont) om 6,03 uur en geeft toe dat haar dochter enkele problemen heeft, zoals …spijbelen op school…

Een meisje van 17 dat dag en nacht op stap is met een drugdealer, niet naar school gaat, dat alleen wordt gelaten op een appartement in Brussel en aan drugs is verslaafd is heeft te maken met de ouderlijke verantwoordelijkheid en opvoeding!!

Uiteraard zal niemand dit lezen in de gesubsidieerde pers, na de miserie met haar eerste man, haar broer en haar zus. Onkelinks heeft liever niet dat dit aan de grote klok wordt gehangen.
Maar Pére Ubu, bekend om zijn vastberadenheid als onderzoeksjournalist, laat zich ondanks meerdere vervolgingen door Laurette’s tweede man, Uyttendaele, niet afschrikken om de waarheid te publiceren.
Uit respect en medeleven voor het ongelukkige meisje, dat misschien wel nooit meer uit de diepe put geraakt waarin ze verzeild is geraakt door de nalatigheid van haar moeder en vader, wil hij de volledige PV niet publiceren.

14:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-11-09

Wat moslims echt willen.

Wat de mensen in de radicale islam willen , is een wereldwijde overheersing van de islam en het is een plicht te streven naar een islamitische regering…


22:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Van wie komt het protest? Ja, juist!

22:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Waar zal je zijn op 12 december om 15,15 uur?

Zowel Xavier Malisse als Yanina Wickmayer kregen van het Vlaamse Doping Tribunaal een jaar schorsing opgelegd, nadat ze meermaals in de fout gingen met het opgeven van hun 'whereabouts'.

Dat het invullen van de lijsten via internet niet eenvoudig is voor iedereen, zeker voor mensen die constant de wereld rondreizen mag toch wel duidelijk zijn. Wanneer een aangetekend schrijven naar hun adres wordt gestuurd, zitten ze ergens aan de andere kant van de wereld en tegen de tijd dat ze terug zijn, is het aangetekend briefje ook alweer weg.
Eigenaardig genoeg is die wet strenger in Vlaanderen dan in Wallonië. Humaan is dat niet en democratisch al evenmin, want zolang ons land niet gesplitst is, mogen we toch verwachten dat Waalse atleten op dezelfde manier aangepakt worden. Ze kunnen niet enkel doen en uitvoeren wat hen toevallig goed uitkomt. “Elke Belg gelijk voor de wet”, is blijkbaar ook hier weer niet van toepassing.

Het is toch een reglement waar men zich moeilijk kan aan houden. Je kunt nooit eens impulsief met een vriendin of vriend ergens naartoe, want je hebt ingevuld dat je om 15,00 uur op maandag…. thuis zal zijn. Je moet dus bijna twee maanden op voorhand zeggen waar je zal zijn. Wie kan zo leven?
Gelukkig werd nu bekend dat de procedure om beroep aan te tekenen helemaal niet zo duur is als eerst werd aangenomen, en dat de spelers tijdens de procedure kunnen verder spelen.Soms heb ik de indruk dat Vlaanderen mensen die geld verdienen willen fnuiken en nochtans…zoveel topsporters hebben we nu ook weer niet. Toch niet die hier nog ‘officieel’ wonen.

Ik ben het er helemaal mee eens dat er dopingcontroles moeten zijn, maar die zullen ze wellicht ook krijgen. En wanneer ze in het verleden al altijd clean waren, dan zou men toch wel wat soepeler mogen zijn en ook een betere uitleg geven over het gebruik en het inloggen om die lijst in te kunnen vullen op internet. Blijkbaar komen sportmensen die al gepakt zijn op doping er beter vanaf dan diegenen die hun lijstje niet hebben ingevuld. Raar!

04:00 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-11-09

Splitsing BHV blijft maar duren

300px-Kaart_Halle-Vilvoorde
"Een normaal denkend mens begrijpt dit niet.
Neem nu BHV.
Een in wezen doodeenvoudig probleem - buiten Brussel bestaan geen tweetalige gebieden, zegt de Grondwet - dat maar blijft aanslepen. Nochtans bestaat er in het parlement een meerderheid om de splitsing van BHV te stemmen.
Ware het niet dat een minderheid in dat parlement belet dat de meerderheid zich doorzet.

Volgt u nog?

Geen probleem, u bent niet alleen.
Een normaal denkend mens begrijpt dit niet.
Is de essentie van een democratie niet juist dat de minderheid zich bij de meerderheid neerlegt?

Ik dacht het.

Maar niet in België dus."


Paul Geudens
(Hoofdredacteur) in Gazet Van Antwerpen, 15 oktober 2009


AGIHWZ00

18:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-11-09

Moslims bij een Westers leger of politie, is dat wel te verantwoorden?

Op de basis Fort Hood in de Amerikaanse staat Texas zijn minstens 13 doden en 30 gewonden gevallen door een Irakees die er een schietpartij hield.

Fort Hood is de grootste Amerikaanse militaire basis ter wereld. De dader is een moslim die als psychiater op de basis werkte en naar Irak ging gestuurd worden. Hij is aangehouden. In een reactie had president Obama het over "een afschuwelijke uitbarsting van geweld". Maar omdat er wordt gesproken over een terroristische daad, zei Obama dat er niet te snel conclusies mogen getrokken worden. Ja…kom zeg! Obama werd als moslim opgevoed, hij zal wel beter weten zeker?

19:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Weer een Belgenmop

Les gendarmes de St-Tropez zijn niets vergeleken met de Belgische politie.
Een Roemeense dief, met heel het land als werkgebied, kon gisteren ontsnappen in het Vlaams-Brabantse Sint-Joris-Weert, een deelgemeente van Oud-Heverlee.

Hij mocht tijdens zijn ondervraging even ongeboeid buiten met twee agenten een sigaretje gaan roken en maakte van de gelegenheid gebruik om het hazenpad te kiezen.

Voorlopig werd hij nog niet gevonden. De politie vindt dat ze niets verkeerd heeft gedaan, als de beklaagde vraagt om een pauze, moet hij die krijgen, zeggen ze.
Moet dat dan buiten zijn????

11:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Wegmisbruikers


Wegmisbruikers - Gestolen Mercedes op de vlucht - MyVideo Nederland
Maar als het een nieuwe medeburger is, dan ben je als politie nog niet aan de 'nieuw papatjes'.


01:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Da’s ook weer straf!!!

Vandaag ontving ik een mail waarin stond:

Eerste Minister Herman Van Rompuy trok in augustus jl. naar Australië, op vakantie. Hij verbleef ondermeer in Kings Canyon Wilderness Lodge, in Kings Canyon.

Onze “Premier” schreef een boodschap in het gastenboek van dit hotel.

Hij deed dit, rara :

1. in het Engels ? (uit respect voor de taal van zijn Australische gastheer)
2. in het Nederlands ? (tenslotte, zijn moedertaal)
3. in het Frans ? (als goede Belg)

Lees het zelf even:

Beste taalgenoten,

Tijdens de maand augustus verbleef ik met mijn vrouw in Australië.
Op zaterdag 29 augustus logeerden we in Kings Canyon Wilderness Lodge, in Kings Canyon.Onze gastheer was aangenaam verrast om Belgen te ontmoeten want hij had onlangs bezoek gehad van niemand minder dan onze Eerste Minister !

“Zouden we even kunnen vertalen wat die man in zijn gastenboek had geschreven?” vroeg de uitbater van de Lodge.

Groot was onze verbazing dat onze Premier niet schreef in de taal van de gastheer, maar nog groter was onze verbazing wanneer we Van Rompuy’s boodschap konden lezen in het Frans !!! Begrijpen wie kan? Is dat de manier om ons land in het buitenland te vertegenwoordigen?

Dit moest ik toch absoluut even melden.

Bron: taalrespect
Auteur: H.v.d.Poel, Wommelgem

00:23 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Stakingen maken onze economie kapot

Heel wat mensen konden vandaag niet op het werk geraken of konden niet naar de les. De NMBS staakte weer eens. En waarom? Heeft het iets te maken met het reizigersvervoer?
Nee, het heeft te maken met het verlieslatende goederenvervoer waarvan verwacht wordt dat ze dit jaar voor niet minder dan 188 miljoen in het rood zullen staan.

Marc Descheemaecker, topman van de NMBS, rekent op een overheidsinjectie van € 250 miljoen. Dus tijd om aan een grondige herstructurering te denken, vooraleer de belastingbetaler er weer eens mag voor opdraaien.

Een herstructurering hoeft daarom niet altijd een verlies van arbeidsplaatsen te betekenen, maar als een bedrijf verlieslatend is - en overheidsbedrijven zijn dat nogal vaak - dan moet er uitgekeken worden naar andere mogelijkheden. Eén mogelijkheid is de uitbreiding van het goederenverkeer via de IJzeren Rijn. De Waalse regering en Franstaligen in de federale regering kanten zich al jaren tegen de heropening van de IJzeren Rijn. Ze vinden dat investeren - met Vlaams geld - in de bestaande treinverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied in Duitsland ‘weggegooid geld’ is. En Di Rupo vreest dat de IJzeren Rijn trafiek gaat afsnoepen van de Montzenlijn die van Antwerpen naar Aken loopt. En als Di Rupo dat vindt, dan komt het er niet.“De Montzenroute of Montzenlijn is een spoorlijn die de haven van Antwerpen met Aken in Duitsland verbindt via Aarschot, Hasselt, de Voerstreek en Montzen. Hij bevat enkele steile hellingen. Als gevolg van deze hellingen kon tot voor kort een locomotief op dit traject goederentreinen met een gewicht van meer dan 1100 ton niet aan. Tussen Montzen en Aken moest men zelfs een extra locomotief inzetten om het geheel over de hellingen te krijgen. Tegenwoordig worden de diensten verzekerd door locomotieven van het type TRAXX, die wel zwaardere treinen kunnen trekken. De buiten gebruik geraakte Ijzeren Rijn heeft een veel vlakker tracé waardoor goederentreinen met een lading tot 1800 ton mogelijk zijn. Vergeleken met de IJzeren Rijn is de Montzenroute 50 km langer. Om deze twee redenen is de IJzeren Rijn aantrekkelijker voor goederenvervoer.”

Bron: WikipediaOp de twintig vrachtwagens telt men 19 buitenlandse. Het opnieuw heropenen van de IJzeren Rijn, zou het vrachtverkeer dat onze autowegen doet dichtslibben zeker ten goede komen. De overheid kan niet blijven belastingsgeld pompen in een verlieslatend bedrijf.

In de lezersbrieven schreef iemand dat ons land de NMBS niet mag privatiseren en als voorbeeld geeft hij Engeland, dat aanvankelijk weliswaar veel problemen heeft gekend, maar het nu uitstekend doet.

Als het zo verder gaat zal er misschien wel niets anders opzitten. Om de maand sociale onlusten…dat blijft niet goed gaan. Maar of een privaat bedrijf binnen ons land zal gevonden worden, is zeer twijfelachtig. Ik hoop in ieder geval dat de overheid nu ook de NMBS niet gaat ‘uitverkopen’ aan Frankrijk.railway_great_britain

Visitors to Great Britain are often pleasantly surprised when they discover the extensive and well-developed train system. Britain's train network criss-crosses the land with services to even small towns and villages and there are almost 20,000 train services on a typical weekday. There are even trains running every 15 minutes on some intercity train routes.

00:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-11-09

GM verkoopt toch niet aan Magna

Magna was voor de Amerikanen al van begin af aan een doorn in het oog, ze vreesden een industriële spionage vanwege de Russische partner Sberbank. Ook de Europese Unie had bezwaren, maar Merkel reageerde nogal vlug door miljarden aan het Canadese Magna te betalen om de Duitse vestigingen open te houden, en die wil ze nu terug.

Nu de economie in de VS terug heropleeft wil General Motors niet meer verkopen aan Magna. Ze verwittigen meteen de vakbonden niet teveel actie te voeren tegen deze beslissing, want anders gaat de boel gewoon dicht. GM voorziet een herstructeringsplan voor Opel van 3 miljard euro en wil met de vakbonden onderhandelen over een bijdrage van het personeel.

Laat ons hopen dat de vakbonden nu eens even hun verstand gebruiken en de onderhandelingen afwachten, tenslotte staan er heel veel jobs op het spel.
Misschien is een beetje inleveren toch nog beter dan helemaal geen job.

Maar blijkbaar is dat wat teveel gevraagd, want de acties staan al gepland voor volgende vrijdag.


De Standaard: Vrijdag en zondag actie bij Opel Antwerpen

16:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Wie wordt premier.

Nu het zo goed als zeker is dat Van Rompuy de nieuwe president van Europa zal worden, is er heel wat heisa ontstaan in de Wetstraat. Maar trekt Van Rompuy zich daar iets van aan? Nee, helemaal niet. Hij geniet weer van een ‘welverdiende’ vakantie aan De Haan aan zee en past ondertussen als goede grootvader op zijn kleinzoon.

Wie zal hem opvolgen in de federale regering? In feite is er maar één keuze mogelijk. De man met de meeste stemmen, dus Yves Leterme die naar het schijnt ‘veel goesting’ heeft om af te maken wat hij ooit met veel moeite begon vooraleer de Fortis saga hem de das omdeed.

Uiteraard staan de socialisten nu te springen om nieuwe verkiezingen in de hoop er terug bij te horen. Waarschijnlijk zal hen dat na de Gennez mailintriges weinig nieuwe stemmen opleveren. Het zou wel eens de totale ondergang kunnen worden.

Maar ook de Franstaligen laten van zich horen. Vooral de Michellekes willen graag baas spelen en indien dat niet kan, willen ze graag de vacante job voor buitenlandse zaken waarnemen. Nochtans bleek die keuze in het verleden al niet zo gelukkig. Louis Michel papte nogal graag aan met de verkeerde vriendjes in Afrika en schoffeerde de ‘boeren’ in Zuid-Afrika. Om nog niet te spreken over de heisa die hij maakte en de ‘Belgen’ opriep om niet meer op reis te gaan naar dat verdomde naziland Oostenrijk, nadat bekend werd dat de inmiddels overleden Jörg Haider daar mee in de regering zat. Dat die man op een democratische wijze werd verkozen, maakte hem niets uit. België kent tenslotte geen democratie, dus…
Zeer waarschijnlijk zijn de Michellekes in heel wat ‘serieuze’ landen geen graag geziene gasten meer.

Wie hebben we dan nog… Reynders? Geen kans… De Brusselaar Steven Vanackere die in 2006 nog op de lijst van Joëlle Milquet stond? Dan mogen we zeker zijn dat de splitsing van B-H-V er nooit komt en dat integendeel de federale kieskring zal worden uitgebreid over heel Vlaanderen en dat Brussel nog eens zo groot wordt ten koste van nog meer Vlaams grondgebied.
Kan iemand zich dat al voorstellen? Di Rupo, Onkelinx, Reynders, de Michellekes of Maingain en Happart op de kieslijsten in heel Vlaanderen?
Nee, Toch?

Dus niemand is geschikt en blijft er niemand anders over dan Yves Leterme …of het cordon zou moeten wegvallen en Gerolf Annemans wordt eerste minister. Ik ben er trouwens zeker van dat hij die taak uitstekend aankan. Hij heeft zeker de ervaring en de ‘vijf minuten’ moed!

15:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

President van de EU

De ratificatie van het Verdrag van Lissabon werd na enkele strubbelingen uiteindelijk goedgekeurd. Zelfs na het ‘ja’ van Ierland, probeerde Tsjechië het nog wat te rekken, maar boze EU-collega’s en een beetje ‘aanmoediging’ van Barroso heeft hen uiteindelijk over de streep getrokken. Ondanks de meeste landen nog steeds de onbegrijpelijke teksten niet verstaan, en het verboden werd om het uit te leggen aan de bevolking, is de ratificatie nu een feit. Wat dat zal betekenen voor de lidstaten valt nog af te wachten, maar één ding staat vast. Europa heeft nu een dikke vinger in de pap over het interne beleid in alle EU-lidstaten.

Herman van Rompuy wordt waarschijnlijk de eerste president van de Europese Unie.

Na de ratificatie van het verdrag van Lissabon werd beslist dat het beter is om geen politici van grote landen president te laten worden. De Europese Unie heeft om begrijpelijke redenen liever geen socialisten. Dus werd kandidaat Blair al meteen afgeschoten.

Wie bleef er dan over? De Beneluxlanden. Waarbij Nederland waarschijnlijk niet erg veel kans maakt als ‘straf’ voor het ‘neen’ op het referendum tegen het Verdrag van Lissabon. In Frankrijk was er zelfs een grondwetswijziging nodig om het Verdrag te kunnen goedkeuren en Ierland werd door de rest van Europa zwaar onder druk gezet, waarbij zelfs dreigende taal werd gesproken. Wie blijft er dan nog over? Jean Claude Juncker van Luxemburg? Maakt weinig kans nu hij zich tegen Blair heeft uitgesproken in de media.

Europa wil een grijze en onopvallende muis als nieuwe president, een onopvallende lintjesknipper en wie is daar beter voor geschikt dan Herman Van Rompuy. Hij krijgt dan tijd genoeg voor zijn dagelijkse haiku in HLN. ’t Ja… maar dat heeft hij nu ook al dank zij zijn regering van stilstaande zaken.

15:00 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |